Âm nhạc & cách nó tác động đến não bộ, cảm xúc của bạn – Đọc báo cùng IP

d880x320


Music is a common phenomenon that crosses all borders of nationality, race, and culture. A tool for arousing emotions and feelings, music is far more powerful than language. An increased interest in how the brain processes musical emotion can be attributed to the way in which it is described as a “language of emotion” across cultures. Be it within films, live orchestras, concerts or a simple home stereo, music can be so evocative and overwhelming that it can only be described as standing halfway between thought and phenomenon.

 • Âm nhạc là một hiện tượng phổ biến vượt qua mọi biên giới quốc tịch, chủng tộc và văn hóa. Một công cụ để khơi dậy cảm xúc và cảm giác, âm nhạc có sức mạnh hơn nhiều so với ngôn ngữ. Sự quan tâm ngày càng tăng về cách não xử lý cảm xúc âm nhạc có thể được quy cho cách mà nó được mô tả như là một ngôn ngữ của cảm xúc của người Viking trên các nền văn hóa. Có thể là trong các bộ phim, dàn nhạc sống, buổi hòa nhạc hoặc dàn âm thanh nổi đơn giản tại nhà, âm nhạc có thể gợi mở và choáng ngợp đến mức nó chỉ có thể được mô tả là đứng giữa suy nghĩ và hiện tượng.

But why exactly does this experience of music distinctly transcend other sensory experiences? How is it able to evoke emotion in a way that is incomparable to any other sense?

 • Nhưng tại sao chính xác trải nghiệm âm nhạc này lại vượt qua các trải nghiệm cảm giác khác? Làm thế nào nó có thể gợi lên cảm xúc theo cách không thể so sánh với bất kỳ ý nghĩa nào khác?

Music can be thought of as a type of perceptual illusion, much the same way in which a collage is perceived. The brain imposes structure and order on a sequence of sounds that, in effect, creates an entirely new system of meaning. The appreciation of music is tied to the ability to process its underlying structure — the ability to predict what will occur next in the song. But this structure has to involve some level of the unexpected, or it becomes emotionally devoid.

 • Âm nhạc có thể được coi là một loại ảo giác tri giác, giống như cách mà một ảnh ghép được cảm nhận. Bộ não áp đặt cấu trúc và trật tự lên một chuỗi các âm thanh, thực tế, tạo ra một hệ thống ý nghĩa hoàn toàn mới. Sự đánh giá cao của âm nhạc gắn liền với khả năng xử lý cấu trúc cơ bản của nó – khả năng dự đoán những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong bài hát. Nhưng cấu trúc này phải liên quan đến một số mức độ bất ngờ, hoặc nó trở nên vô cảm.

Skilled composers manipulate the emotion within a song by knowing what their audience’s expectations are, and controlling when those expectations will (and will not) be met. This successful manipulation is what elicits the chills that are part of any moving song.

 • Các nhà soạn nhạc có kỹ năng điều khiển cảm xúc trong một bài hát bằng cách biết khán giả của họ mong đợi gì và kiểm soát khi những mong muốn đó (và sẽ không) được đáp ứng. Thao tác thành công này là những gì gợi ra cảm giác ớn lạnh là một phần của bất kỳ bài hát cảm động nào.

Music, though it appears to be similar to features of language, is more rooted in the primitive brain structures that are involved in motivation, reward and emotion. Whether it is the first familiar notes of The Beatles’ “Yellow Submarine,” or the beats preceding AC/DC’s “Back in Black,” the brain synchronizes neural oscillators with the pulse of the music (through cerebellum activation), and starts to predict when the next strong beat will occur. The response to ‘groove’ is mainly unconscious; it is processed first through the cerebellum and amygdala rather than the frontal lobes.

 • Âm nhạc, mặc dù có vẻ giống với các tính năng của ngôn ngữ, nhưng bắt nguồn từ các cấu trúc não nguyên thủy có liên quan đến động lực, phần thưởng và cảm xúc. Cho dù đó là những nốt nhạc quen thuộc đầu tiên của Tàu ngầm Vàng, The Beat hay nhịp đập trước khi quay lại màu đen của AC / DC, não bộ đồng bộ hóa các dao động thần kinh với nhịp đập của âm nhạc (thông qua kích hoạt tiểu não) và bắt đầu dự đoán khi nhịp mạnh tiếp theo sẽ xảy ra. Phản ứng với ‘rãnh rãnh chủ yếu là vô thức; nó được xử lý đầu tiên thông qua tiểu não và hạch hạnh nhân chứ không phải thùy trán.

Music involves subtle violations of timing and, because we know through experience that music is not threatening, these violations are ultimately identified by the frontal lobes as a source of pleasure. The expectation builds anticipation, which, when met, results in the reward reaction.

 • Âm nhạc liên quan đến sự vi phạm tinh vi về thời gian và, bởi vì chúng ta biết qua kinh nghiệm rằng âm nhạc không bị đe dọa, những vi phạm này cuối cùng được xác định bởi các thùy trán là một nguồn vui. Sự kỳ vọng xây dựng dự đoán, mà khi được đáp ứng sẽ dẫn đến phản ứng khen thưởng.

More than any other stimulus, music has the ability to conjure up images and feelings that need not necessarily be directly reflected in memory. The overall phenomenon still retains a certain level of mystery; the reasons behind the ‘thrill’ of listening to music is strongly tied in with various theories based on synesthesia.

 • Hơn bất kỳ kích thích nào khác, âm nhạc có khả năng gợi lên hình ảnh và cảm xúc không nhất thiết phải được phản ánh trực tiếp trong bộ nhớ. Hiện tượng tổng thể vẫn giữ một mức độ bí ẩn nhất định; những lý do đằng sau sự hồi hộp của việc nghe nhạc được gắn chặt với các lý thuyết khác nhau dựa trên sự tương đồng.

When we are born, our brain has not yet differentiated itself into different components for different senses – this differentiation occurs much later in life. So as babies, it is theorized that we view the world as a large, pulsing combination of colors and sounds and feelings, all melded into one experience – ultimate synesthesia. As our brains develop, certain areas become specialized in vision, speech, hearing, and so forth.

 • Khi chúng ta được sinh ra, não của chúng ta chưa tự phân biệt thành các thành phần khác nhau cho các giác quan khác nhau – sự khác biệt này xảy ra nhiều sau này trong cuộc sống. Vì vậy, khi còn bé, người ta đưa ra giả thuyết rằng chúng ta xem thế giới là một sự kết hợp rộng lớn, đầy màu sắc và âm thanh và cảm xúc, tất cả được kết hợp thành một trải nghiệm – sự tương đồng tối thượng. Khi bộ não của chúng ta phát triển, một số lĩnh vực nhất định trở nên chuyên biệt về thị giác, lời nói, thính giác, v.v.

Professor Daniel Levitin, a neuroscientist and composer, unpacks the mystery of the emotion in music by explaining how the brain’s emotional, language and memory centers are connected during the processing of music – providing what is essentially a synesthetic experience. The extent of this connection is seemingly variable among individuals, which is how certain musicians have the ability to create pieces of music which are brimming with emotional quality, and others simply cannot. Be it classics from the Beatles and Stevie Wonder or fiery riffs from Metallica and Led Zeppelin, the preference for a certain type of music has an effect on its very experience. It could be this heightened level of experience in certain people and musicians that allows them to imagine and create music that others simply cannot, painting their very own sonic image.

 • Giáo sư Daniel Levitin, một nhà khoa học thần kinh và nhà soạn nhạc, giải mã bí ẩn của cảm xúc trong âm nhạc bằng cách giải thích làm thế nào não trung tâm cảm xúc, ngôn ngữ và trí nhớ được kết nối trong quá trình xử lý âm nhạc – cung cấp những gì thực chất là một trải nghiệm đồng bộ. Phạm vi của mối liên hệ này dường như khác nhau giữa các cá nhân, đó là cách các nhạc sĩ nhất định có khả năng tạo ra những bản nhạc tràn ngập chất lượng cảm xúc, và những người khác thì đơn giản là không thể. Có thể là những tác phẩm kinh điển từ Beatles và Stevie Wonder hoặc những đoạn riff bốc lửa từ Metallica và Led Zeppelin, sự ưu tiên cho một loại nhạc nhất định có ảnh hưởng đến chính trải nghiệm của nó. Nó có thể là mức độ kinh nghiệm cao ở một số người và nhạc sĩ nhất định cho phép họ tưởng tượng và tạo ra âm nhạc mà những người khác đơn giản không thể, vẽ ra hình ảnh âm thanh rất riêng của họ.

Highlight Vocabulary

1.Phenomenon (noun) /fi’nɔminən/ Hiện tượng

Gravity is a natural phenomenon.

(Trọng lực là một hiện tượng tự nhiên.)


 2.arousing (v) /ə´rauz/ Khuấy động, gợi

to arouse hatred

(gợi lòng căm thù)


 3.evocative (adj) /i´vɔkətiv/ Gợi lên, khiến liên tưởng tới

a sound evocative of the sea

(một âm thanh gợi nhớ đến biển)


 4.transcend (v) /træn’send/ Vượt quá, hơn (sự từng trải, niềm tin, khả năng.. của con người)

the beautiful scene transcends my power of description

cảnh đẹp đó vượt quá khả năng mô tả của tôi


 5.manipulate (v) /mə’nipjuleit/ thao túng

Throughout her career she has very successfully manipulated the media.

(Trong suốt sự nghiệp của mình, cô đã thao túng truyền thông rất thành công.)


 6.elicit (v) /ɪˈlɪsɪt/ Suy ra, luận ra, gợi ra

Have you managed to elicit a response from them yet?

(Bạn đã quản lý để gợi ra một phản ứng từ họ chưa?)


7.oscillator (noun) /¸ɔsi´leitə/ máy tạo dao động

damped harmonic oscillator

(máy dao động điều hoà tắt dần)


8.cerebellum (noun) /¸seri´beləm/ tiểu não

nucleus of cerebellum

(chất trắng tiểu não)


9.amygdala (noun) /ə´migdələ/ hạch hạnh nhân

The amygdala is a section of the brain that is responsible for detecting fear and preparing for emergency events

(hạch hạnh nhân là một phần của bộ não chịu trách nhiệm phát hiện nỗi sợ hãi và chuẩn bị cho các sự kiện khẩn cấp)


10.brim (v) /brim/ Tràn ngập; đầy đến miệng, đổ đầy ắp

to brim over

(tràn đầy)


Người dịch: Lê Thanh

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: psychcentral.com

Related Articles

Responses