Phản ứng dữ dội với các thợ săn sau vụ hổ ăn thịt người bị giết ở Ấn Độ – Đọc báo cùng IP

merlin_146300442_74bf3367-d63e-4ec6-bcef-15a4bb90f507-jumbo


NEW DELHI — Days after a man-eating tiger was shot dead in central India, a backlash is underway, with politicians and animal rights advocates denouncing the killing and a senior government minister threatening legal action against people involved in the hunt.

 • NEW DELHI – Nhiều ngày sau khi một con hổ ăn thịt người bị bắn chết ở miền Trung Ấn Độ, một phản ứng dữ dội hiện đang diễn ra, với các chính trị gia và những người ủng hộ quyền động vật tố cáo việc giết hại và một bộ trưởng cấp cao đe dọa sẽ thực hiện các hành động pháp lý với những người tham gia cuộc săn.

The female tiger, called T-1 by forest rangers, was believed to have killed at least 13 villagers over the last two years, and to have partially eaten several. A military-style operation aimed at tranquilizing and capturing the animal, which had two cubs, ended instead with the tiger’s death on Friday night.

 • Cô hổ cái, được gọi là T-1 bởi lực lượng kiểm lâm, được cho là đã giết chết ít nhất 13 người dân làng trong hai năm qua, và ăn một phần thịt của họ. Một hoạt động mang tính quân sự nhằm trấn an và bắt giữ cô hổ cái có hai con đã kết thúc với cái chết của con hổ vào tối thứ Sáu.

India’s Supreme Court had ruled in September that the hunters could shoot the tigress if they were left with no other choice. According to forest officials, that is what happened when it was spotted near the village of Borati, in the state of Maharashtra.

 • Tòa án Tối cao Ấn Độ đã quyết định vào tháng 9 rằng các thợ săn có thể bắn con hổ nếu họ không còn lựa chọn nào khác. Theo các quan chức kiểm lâm, đó là những gì đã xảy ra khi nó được phát hiện gần làng Borati, ở bang Maharashtra.

After a group of rangers identified the tigress as T-1, one of them shot her with a tranquilizer dart, officials said. But then she lunged at their open vehicle, and another hunter raised his gun and fired. T-1 died on the spot.

 • Sau khi một nhóm các kiểm lâm viên xác định con hổ là T-1, các quan chức cho biết một trong số họ bắn cô với một phi tiêu an thần. Nhưng rồi nó lao vào chiếc xe không phòng bị của họ, và một thợ săn khác giơ súng lên và bắn T-1 chết ngay tại chỗ.

Villagers in the area were relieved. Over the weekend, they threw parties, danced and lit firecrackers. But in other parts of India, the reaction was closer to fury.

 • Dân làng trong khu vực đã bớt căng thẳng. Cuối tuần qua, họ tổ chức tiệc, nhảy và bắn pháo. Nhưng ở những nơi khác của Ấn Độ, phản ứng lại giống với cơn giận dữ hơn.

Protests broke out in Mumbai. People for the Ethical Treatment of Animals India demanded an investigation, saying wildlife protection laws may have been breached. On Twitter, Rahul Gandhi, leader of the opposition Indian National Congress, posted a quote often attributed to Mahatma Gandhi: “The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated.”

 • Cuộc biểu tình nổ ra ở Mumbai. Hội Bảo vệ Động vật PETA Ấn Độ yêu cầu một cuộc điều tra, nói rằng luật bảo vệ động vật hoang dã có thể đã bị vi phạm. Trên Twitter, Rahul Gandhi, lãnh đạo của Quốc hội Đối lập Ấn Độ, đã đăng một trích dẫn của Mahatma Gandhi: “Sự vĩ đại của một quốc gia có thể được đánh giá bằng cách động vật của nó được đối xử.”

“National shame!” read a poster circulating on social media that depicted the tigress in a pool of blood, an Indian flag draped across her body.

 • “Nỗi nhục quốc thể!” là nội dung của một tấm áp phích lan truyền trên mạng xã hội miêu tả một con hổ trong vũng máu, một lá cờ Ấn Độ đắp ngang thân.

Among the politicians condemning the killing was Maneka Gandhi, India’s minister for women and child development, who is also an animal rights advocate. On Sunday, she called it “patently illegal” and a “ghastly murder” and made vague threats to pursue legal and criminal penalties against people involved.

 • Trong số các chính trị gia lên án vụ giết hổ là Maneka Gandhi, bộ trưởng phát triển phụ nữ và trẻ em của Ấn Độ, cũng là một người ủng hộ quyền động vật. Vào Chủ nhật, bà gọi nó là “bất hợp pháp một cách rõ ràng” và “một vụ giết chóc khủng khiếp” và tạo ra những mối đe dọa mơ hồ để theo đuổi hình phạt pháp lý và hình sự đối với những người liên quan.

Ms. Gandhi accused Nawab Shafath Ali Khan, a celebrity tiger tracker who was involved in the hunt, of gunrunning and even murder, offering no evidence. Mr. Khan was not present on Friday when the tiger was killed, but officials said his son fired the fatal shot.

 • Bà Gandhi cáo buộc Nawab Shafath Ali Khan, một người theo dõi hổ nổi tiếng có liên quan tới cuộc săn, tội buôn lậu súng và thậm chí giết chóc, không đưa ra bằng chứng. Ông Khan không có mặt hôm thứ Sáu khi con hổ bị giết, nhưng các quan chức cho biết con trai ông đã bắn phát súng quyết định.

Mr. Khan said on Tuesday that he was “examining all legal avenues” to bring a suit against Ms. Gandhi. He said his team had followed the Supreme Court’s order and that no case against him was pending in any Indian court.

 • Ông Khan cho biết hôm thứ Ba rằng ông đã “kiểm tra tất cả các con đường pháp lý” để đệ đơn kiện bà Gandhi. Ông cho biết nhóm của ông đã tuân theo lệnh của Tòa án Tối cao và không có trường hợp nào chống lại ông đang chờ giải quyết tại bất kỳ tòa án Ấn Độ nào.

“Animal rights activists take a lot of funds from abroad,” he said. “None of them are genuinely interested in wildlife conservation. Their agenda is making money.”

 • “Các nhà hoạt động vì quyền lợi động vật lấy rất nhiều tiền quyên góp từ nước ngoài.” – Ông nói. “Không ai trong số họ thực sự quan tâm đến bảo tồn động vật hoang dã. Cơ quan của họ chỉ đang kiếm tiền thôi.”

The chief minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, said he would order an investigation into the killing of the tiger.

 • Bộ trưởng của Maharashtra, Devendra Fadnavis, cho biết ông sẽ ra lệnh điều tra vụ sát hại con hổ.

Forest rangers have defended the decision to shoot T-1. Ashok Kumar Mishra, a government conservator in Maharashtra, acknowledged that Friday’s developments were not ideal, but he said the end of the hunt was always going to be a “complicated thing.” The criticism on social media, he said, was mostly coming from people far from the scene.

 • Lực lượng kiểm lâm thì bảo vệ quyết định bắn hạ T-1. Ashok Kumar Mishra, một nhân viên bảo tồn thuộc chính phủ ở Maharashtra, thừa nhận rằng diễn biến hôm thứ Sáu không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng ông nói rằng khi kết thúc cuộc săn mới luôn là một “chuyện phức tạp”. Những người chỉ trích trên mạng xã hội, ông nói, hầu hết đều không ở hiện trường.

“Rural people who are living this life and understand, they appreciate our efforts,” he said. “Unfortunately, all those people are not on Twitter and social media.”

 • “Những người dân ở nông thôn sống cuộc sống này và hiểu, họ trân trọng những nỗ lực của chúng tôi.” – Ông nói. – “Thật không may, họ đều không dùng Twitter và mạng xã hội.”

The operation to capture T-1 was one of the largest of its kind in India’s recent history. Hundreds of forest rangers spent months combing the jungles of Maharashtra looking for tiger tracks, scat and scratches on trees. The hunt involved a heat-seeking drone, more than 100 remote cameras and several specially trained elephants with sharpshooters perched on their backs.

 • Chiến dịch bắt giữ T-1 là một trong những hoạt động bắt giữ lớn nhất trong lịch sử gần đây của Ấn Độ. Hàng trăm kiểm lâm đã dành hàng tháng lùng sục những khu rừng của Maharashtra tìm kiếm dấu chân hổ, vết phân và những vết móng trên thân cây. Cuộc săn lùng dùng đến một máy bay không người lái tìm nhiệt, hơn 100 máy ảnh từ xa và rất nhiều voi Ấn Độ được đào tạo đặc biệt với thiện xạ ngồi trên lưng.

Like 30 percent of India’s tigers, T-1 never lived in a dedicated reserve. Even if she had been captured alive, the authorities said the tigress could never have been reintroduced into the wild.

 • Giống như 30% hổ của Ấn Độ, T-1 không bao giờ sống trong một khu bảo tồn chuyên dụng. Ngay cả khi cô ấy đã bị bắt sống, các nhà chức trách cho biết con hổ không bao giờ có thể quay lại với tự nhiên.

India’s critically endangered tiger population is soaring, from 1,411 in 2006 to an estimated 2,500 today. Tigers are spilling out of reserves and coming into closer contact with humans, sometimes leading to attacks.

 • Cá thể hổ bị đe dọa nghiêm trọng ở Ấn Độ tăng vọt, từ 1411 con (2006) lên khoảng 2500 con ngày nay. Hổ đang tràn ra khỏi khu bảo tồn và tiếp xúc gần gũi hơn với con người, đôi khi dẫn đến các cuộc tấn công.

In recent months, another tigress that had been relocated to eastern India from a different tiger reserve killed two people. There are plans to move her to a zoo.

 • Trong những tháng gần đây, một con hổ cái khác đã được di dời đến miền Đông Ấn Độ từ một khu bảo tồn hổ khác đã giết chết hai người. Người ta có kế hoạch di chuyển cô đến sở thú.

Dr. Bilal Habib, an Indian tiger researcher, said such killings put wildlife conservators in a difficult position. He said their leadership was needed, partly to avoid scenarios in which terrified villagers take justice into their own hands and simply kill endangered animals.

 • Tiến sĩ Bilal Habib, một nhà nghiên cứu về hổ người Ấn Độ, cho biết những vụ giết chóc như vậy đặt những người bảo tồn động vật hoang dã vào tình thế khó khăn. Ông cho biết sự lãnh đạo của họ là cần thiết, một phần để tránh các tình huống mà trong đó những người dân sợ hãi tự thay trời hành đạo và đơn giản là giết các động vật đang bị đe dọa.

That is what happened on Sunday, he said, when villagers living near a forest reserve in northern India killed a tigress that had mauled a 50-year-old man, who later died from his injuries. The villagers beat up forest rangers, stole a tractor and crushed the tigress under its wheels, according to news reports.

 • Đó là những gì xảy ra vào ngày Chủ nhật, ông nói, khi dân làng sống gần khu bảo tồn rừng ở miền Bắc Ấn Độ giết chết một con hổ đã xé nát thân thể một người đàn ông 50 tuổi, người sau này đã chết do vết thương quá nặng. Dân làng đánh các kiểm lâm, lấy trộm một chiếc máy kéo và nghiền nát con hổ dưới bánh xe của nó, theo các bản tin.

As tigers stray outside the reserves, “we have to think of a mechanism of coexistence,” Dr. Habib said. “Conflicts are increasing day by day.”

 • Khi hổ đi lạc bên ngoài khu bảo tồn, “chúng ta cần phải nghĩ đến một cơ chế cùng tồn tại.” – Tiến sĩ Habib nói. – “Xung đột ngày càng tăng.”

Vocabulary highlight:


       1. Attribute /ˈæt.rɪ.bjuːt/ (verb): To say that a particular person was the first person to say something, do something, invent something, etc.: Được cho là thuộc về.

Ví dụ:

 • This idea has long been attributed to Keynes, but in fact he was not the first to think of it.
  (Ý tưởng này được cho là của Keynes, nhưng thật ra anh ấy không phải là người đầu tiên suy nghĩ về nó.)

       2. Circulate /ˈsɜrkjəˌleɪt/ (verb): To send something such as information, ideas, or documents from one person to another: Lan truyền.

Ví dụ:

 • News of her retirement quickly circulated around the office.
  (Tin bà ấy sắp về hưu nhanh chóng lan khắp văn phòng.)

       3. Patently /ˈpætəntli/ (adv): In a way that is clear: Rõ ràng; rõ rành rành.

Ví dụ:

 • She was patently lying.
  (Cô ấy rõ ràng đang nói dối.)

       4. Ghastly /ˈgæstli/ (adv): Frightening and shocking: Sốc và kinh khủng; cực kỳ tồi tệ.

Ví dụ:

 • It was a ghastly crime.
  (Đó là một tội ác kinh khủng.)

       5. Bring suit /brɪŋ sut/ (phrase): To sue: Kiện.

Ví dụ:

 • She has decided to bring suit against him for sexual harassment.
  (Cô ấy đã quyết định sẽ kiện ông ta tội quấy rối tình dục.)

       6. Genuinely /ˈʤɛnjəwənli/ (adv): Really and sincerely: Thật sự; thật lòng.

Ví dụ:

 • I’m genuinely sorry for what I said.
  (Tớ thật lòng xin lỗi vì những gì tớ đã nói.)

       7. Development /dɪˈvɛləpmənt/ (noun): A recent event that is the latest in a series of related events: Diễn biến.

Ví dụ:

 • Call me if there are any new developments.
  (Gọi tôi nếu có diễn biến mới.)

       8. Ideal /aɪˈdil/ (adj): Perfect, or the best possible: Lý tưởng.

Ví dụ:

 • She’s the ideal person for the job.
  (Cô ấy là con người lý tưởng cho công việc.)

       9. Perch /pɜrʧ/ (verb): To be in a high position or in a position near the edge of something, or to put something in this position: Ở trên cao.

Ví dụ:

 • The village is perched on top of a high hill.
  (Ngôi làng nằm trên cao, ở đỉnh đồi.)

        10. To take justice/laws into their own hands /tu teɪk ˈʤʌstəs/lɔz ˈɪntu ðɛr oʊn hændz/ (phrase): To do something illegal and often violent in order to punish someone because you know the law will not punish that person: Thay trời hành đạo.

Ví dụ:

 • One day, after years of violent abuse from her husband, she took the law into her own hands.
  (Một ngày nọ, sau nhiều năm bị chồng hành hạ, cô ấy đã thay trời hành đạo.)

Người dịch: Phương Thảo

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: The New York Times

Related Articles