Premium IELTS – Lộ trình học 8.0 6 tháng

  1. Yêu cầu đầu vào:

Đây là lộ trình học dành do những bạn đã có căn bản 4-4.5 và đang tìm một lộ trình học rõ ràng để cover đủ 4 kỹ năng, cũng như kết hợp với luyện tập Writing và Speaking 100% Online, hướng đến Target Overall trên 7.0

  1. Tần suất học:

Lộ trình học gồm 6 ngày/tuần, trung bình 3 giờ/ngày. Xuyên suốt khóa học, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi của từng kỹ năng, các dạng câu hỏi trong từng kỹ năng, và dành thời gian tự luyện tập.

Thế nào là một lộ trình học IELTS hoàn hảo?

Thật dễ để nhận ra sự khác biệt giữa một chương trình học nghiêm túc hay không bằng cách nhìn vào lộ trình học của nó.

Một lộ trình hoàn thiện phải Cover 100% dạng bài của cả 4 skill, chi tiết tới từng ngày, từng bài, từng kỹ năng – để người học chỉ cần Click là Học, an tâm Follow tới ngày thi mà không sợ bỏ sót một dạng đề nào.

    Ghi rõ sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Premium Kit


Tháng 1 Tuần 1

Ngày 1

F

Làm thử 1 test Reading có canh thời gian để xác định được xuất phát điểm của bản thân.

 

 

A

Làm thử 1 test Listening có canh thời gian để xác định được xuất phát điểm của bản thân.

 

Ngày 2

9

Làm thử 1 test Writing có canh thời gian cũng để xác định xem trình độ hiện tại của các bạn. Sau khi hoàn thành xong, các bạn hãy tải bài lên forum của IELTS Planet để được Team chữa bài chấm bài và đưa ra điểm số tương đối về bài thi của bạn

 

B

Làm thử 1 test Speaking có canh thời gian cũng để xác định xem trình độ hiện tại của các bạn. Sau khi hoàn thành xong, các bạn hãy tải bài lên forum của IELTS Planet để được Team chữa bài chấm bài và đưa ra điểm số tương đối về bài thi của bạn

 

Ngày 3

A

Học bài 1 “Giới thiệu chung về Listening”

Làm file bài tập Listening đính kèm trong bài 1

Ngày 4

F

Học bài “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” , làm bài tập và xem video Chữa bài – Reading

Học bài “Tìm vị trí thông tin trong passage”  và làm bài tập

A

Học bài 2 “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu”

Làm bài tập tương ứng cung cấp bởi giảng viên trong khóa học

 

Ngày 5

B

Học 4 topic tùy chọn của Speaking Task 1.

Ghi âm file luyện tập speaking và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 6

9

Học bài “Cách viết dạng bài Opinion”  trong khóa Writing. (Hãy chọn cho bạn một sườn bài phù hợp của 1 trong 2 giảng viên để áp dụng hiệu quả cho dạng bài này)

Luyện tập viết plan và tập viết dạng bài Opinion với Bộ đề Writing của IELTS Planet, và tải lên forum để được chữa bài.

B

Học 4 topic tùy chọn của Speaking Task 1.

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Tháng 1 Tuần 2

Ngày 1

F

Học bài 4“Dạng Gap Filling”

Làm bài tập Reading tương ứng trong kho tài liệu của khóa học và xem phần chữa bài tập Gap Filling – Reading

9

Xem bài sửa Writing tuần 1

B

Xem bài sửa Speaking tuần 1

Ngày 2

B

Học 3 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

Học dạng bài  “Cách viết dạng bài Discuss” và phần Ôn Tập

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 3

F

Học bài 5 “Dạng Summary Filling”

Làm bài tập Reading tương ứng trong kho tài liệu của khóa học và xem phần chữa bài tập Summary Filling

B

Xem bài sửa Speaking ngày 2 (nếu có).

9

Xem bài sửa Writing ngày 2 (nếu có).

Ngày 4

B

Học 3 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 5

F

Học bài 6 True/False/Not given ATrue/False/Not given B

Làm bài tập Reading tương ứng trong kho tài liệu của khóa học và xem phần chữa bài tương ứng

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 6

B

Học 2 topic tùy chọn của Speaking task 1.

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

 

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi tại TẠI ĐÂY.

Xem bài sửa Writing ngày 4,5

Tháng 1 Tuần 3

Ngày 1

A

Học bài 7 “Dạng bài Matching” và phần tương ứng

Làm  phần bài tập  Listening tương ứng trong kho tài liệu của khóa học

9

Xem bài sửa Writing ngày 6, tuần 2

Ngày 2

9

Học “Cách viết dạng bài Discuss Opinion” và phần Ôn Tập

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

B

Học 3 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

F

Học bài 8 “Dạng bài Matching” 

Làm bài tập Reading tương ứng trong kho tài liệu của khóa học và xem phần chữa bài tương ứng

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Xem bài sửa Writing ngày 2

Ngày 4

A

Học bài 7 “Dạng bài Matching”  và làm bài tập tương ứng

Học bài 8 “Labelling a graph”   làm bài tập tương ứng

B

Học 3 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

Xem bài sửa Writing ngày 3

Ngày 5

9

Học “Cách viết dạng bài Causes Solution” và phần Ôn Tập 

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 6

B

Học 2 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

F

Học bài 10“Match headings”lm bài tập và xem phần bài chữa tương ứng – Reading

Học bài 11 “Match information with paragraphs” làm bài tập và xem phần bài chữa tương ứng – Reading

 

9

Xem bài sửa Writing ngày 5

Tháng 1 Tuần 4

Ngày 1

A

Học bài 9 “Labelling a diagram”

Làm phần bài tập Listening tương ứng trong kho tài liệu của khóa học

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 2

F

Học 3 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

Tiếp tục luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Xem bài sửa ngày 1

Ngày 3

9

Tiếp tục luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi trong Bộ đề Writing , và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 4

B

Học 3 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

Tiếp tục luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Xem bài sửa ngày 3

Ngày 5

9

Tiếp tục luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Xem bài sửa ngày 4

B

Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 6

B

Học 2 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

Tiếp tục luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Xem bài sửa ngày 5

Tháng 2 Tuần 1

Ngày 2

B

Học 3 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

Học “Cách viết dạng bài 2 Part Question” và phần Ôn Tập 

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 3

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 4

B

Học 3 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập  Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 2,3

F

Làm 1 test reading trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

A

Làm 1 test Listening trong Cambridge IELTS Academic.

Ngày 5

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Xem bài sửa ngày 4

 

Ngày 6

B

Học 2 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

A

Làm 1 test Listening trong Cambridge IELTS Academic.

Tháng 2 Tuần 2

Ngày 1

B

Học 3 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 6, tuần 1

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Ngày 2

9

Học bài Bonus Discuss Opinion và Causes Solution

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

B

Học 2 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 4

Ngày 4

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

B

Học 2 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 4

Ngày 6

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi IELTS Academic mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài

Ôn tại từ vựng và các lỗi sai thường sai trong các bài Writing đã được sửa.

Tháng 2 Tuần 3

Ngày 1

B

học Ôn tập chủ đề Mô tả Người topic 1, topic 2.

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 6, tuần 2

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Ngày 2

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 3

B

học Ôn tập chủ đề Mô tả Ngườitopic 3, topic 4

Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 1,2.

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 4

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi IELTS Academic mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

B

Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 3,4

Ngày 6

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi trong đề thi IELTS Academic mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài.

B

Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Tháng 2 Tuần 4

Ngày 1

B

học Ôn tập chủ đề Mô tả một địa điểm 2 topic tùy chọn

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 5,6 (tuần 3)

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Ngày 2

F

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

B

Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

B

Học Ôn tập chủ đề Mô tả một địa điểm3 topic tùy chọn.

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 4

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi IELTS Academic mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 2,3

B

Ôn lại từ vựng trong chủ đề Mô tả một địa điểm đã học.

Xem bài sửa ngày 2,3

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

B

Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 6

B

Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 4,5

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Tháng 3 Tuần 1

Ngày 1

9

Học cách viết dạng bài “Cách viết  dạng bài Line graph” và phần ôn tập tương ứng-

Luyện tập writing task 1 với đề thi có dạng câu hỏi tương ứng, và tải bài lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 6, tuần 4 (tháng 2)

Ngày 2

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

B

Học bài Ôn tập chủ đề môt tả Hoạt động/Sự kiện trong quá khứ, học 3 topic tùy chọn.

Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

9

Tiếp tục luyện tập W1 với dạng đề Line graph

Luyện tập W2 với đề thi TẠI ĐÂY.

Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

B

Ôn tập chủ đề mô tả Hoạt động/Sự kiện trong quá khứ, học thêm 3 topic còn lại.

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 2,3

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Ngày 5

9

Tiếp tục luyện tập W1 với dạng đề Line graph

Luyện tập W2 với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 6

B

Ôn lại chủ đề Speaking đã học trong tuần và luyện speaking với đề thi IELTS Academic mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 5.

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Tháng 3 Tuần 2

Ngày 1

9

học cách viết dạng bài Bar chart

Luyện tập writing task 1 với đề thi có dạng câu hỏi tương ứng, và tải bài lên forum để được chữa bài.

Luyện tập writing task 2 TẠI ĐÂY.

Ngày 2

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 3

9

Tiếp tục luyện writing task 1 dạng Bar chart

Luyện tập writing task 2 TẠI ĐÂY.

Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

F

Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 1

A

Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 1

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa speaking ngày 2

Ngày 5

9

Tiếp tục luyện writing task 1 dạng Bar chart

Luyện tập writing task 2 TẠI ĐÂY.

Xem bài sửa ngày 3

Ngày 6

F

Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 1

A

Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 1

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa speaking ngày 4

Tháng 3 Tuần 3

Ngày 1

9

Luyện viết writing task 1 với đề thi thật và tải bài lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện viết các dạng writing task 1 đã học và so sánh cách phân tích, cấu trúc bài viết cho từng dạng câu hỏi đã học.

Ngày 2

B

Học Ôn tập Mô tả Một đối tượng, và học 3 topic tùy chọn.

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 5,6

F

Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 1

A

Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 1

Ngày 3

9

Tiếp tục luyện tập dạng Pie chart và các dạng bài đã học và tải lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

B

Tiếp tục học 3 topic tùy chọn

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong Bộ đề Speaking và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học cái bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 2

F

Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 1

A

Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 1

Ngày 5

9

Tiếp tục luyện tập dạng Pie chart và các dạng bài đã học và tải lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa ngày 3

Ngày 5

B

Ôn tập lại từ vựng chủ đề Mô tả Một đối tượng, và học 3 topic tùy chọn.

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 4

F

Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 1

A

Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 1

Ngày 6

B

Ôn tập lại từ vựng chủ đề Mô tả Một đối tượng, và học 3 topic tùy chọn.

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 4

F

Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 1

A

Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 1

Tháng 3 Tuần 4

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 1

A

Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 1

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 5,6 (tuần 3)

Ngày 2

9

Học cách viết dạng bài Table

Luyện tập writing task 1 dạng bài Table và 2 different charts với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 2

A

Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 2

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 1,2

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập dạng bài writing task 1 đã học đầu tuần và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 2

A

Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 2

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 3

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập dạng bài writing task 1 đã học đầu tuần và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất và xem bài sửa ngày 4.

Tháng 4 Tuần 1

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 2

A

Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 2

B

Học 3 topic tùy chọn trong các chủ đề random còn lại

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 5,6 (tuần 4, tháng 3)

Ngày 2

9

W1: học cách viết dạng bài Process Diagram và phần ôn tập

Luyện tập writing task 1 với đề thi thật và tải bài lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 2

A

Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 2

B

Học 3 topic còn lại của khóa Speaking

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

9

Học cách viết dạng bài Map

Luyện tập writing task 1 với đề thi thật và tải bài lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 2

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 2

A

Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 2

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 4

Tháng 4 Tuần 2

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 2

A

Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 2

B

Học 3 topic tùy chọn trong task 3

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 5,6

Ngày 2

9

Hoàn tất các video bonus Cách viết dạng bài MixDạng bài Table (tiếp)

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 3

A

Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 3

B

Học 3 topic tùy chọn trong task 3

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 3

A

Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 3

F

Học 3 topic tùy chọn trong task 2

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 3

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Xem bài sửa ngày 4

Tháng 4 Tuần 3

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 3

A

Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 3

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 5,6

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 3

A

Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 3

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Xem bài sửa ngày 2

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 3.

A

Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 3

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 3

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Tháng 4 Tuần 4

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 3

A

Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 3

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 5,6

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 3

A

Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 3

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Ngày 5

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Xem bài sửa ngày 4,5

Tháng 5 Tuần 1

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 2

F

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

  Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Xem bài sửa ngày 2

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Xem bài sửa ngày 4

Tháng 5 Tuần 2

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

 

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

B

Xem bài sửa Speaking ngày 5

9

Xem bài sửa Writing ngày 6

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Xem bài sửa ngày 2

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 6

B

Xem bài sửa Speaking ngày 5

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Xem bài sửa ngày 5

Tháng 5 Tuần 3

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 5

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Xem bài sửa ngày 2

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Xem bài sửa ngày 4,5

Tháng 5 Tuần 4

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Xem bài sửa ngày 2

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Xem bài sửa ngày 4,5

Tháng 6 Tuần 1

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học cái bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Tháng 6 Tuần 2

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Listening  trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

F

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

F

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ  thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice

Ngày 6

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Listening  trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

F

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Tháng 6 Tuần 3

Ngày 1

F

Làm 1 test R và L trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 6

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý (recommend cuốn IELTS Reading and Listening Recent Actual Test và Expert on Cambridge IELTS Practice Test)

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Tháng 6 Tuần 4

Ngày 1

F

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

A

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

B

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

9

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

Ngày 2

F

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

A

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

B

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

9

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

Ngày 3

9

Luyện tập writing task 1,2 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

Ngày 4

F

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

A

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

B

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

9

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

Ngày 5

F

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

A

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

B

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

9

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

Ngày 6

F

Nếu ngày mai là ngày thi của bạn:

–          Đừng nên làm thêm bất cứ đề nào trong cả 4 kỹ năng vào ngày trước đó, vì làm thế sẽ khiến các bạn càng lo lắng và bị áp lực. Cộng thêm chưa có nhiều kinh nghiệm phòng thi thật, kết quả vào ngày thi có thể bị ảnh hưởng.

–          Chỉ nên xem lại từ vựng theo topic mà các bạn chưa kịp ôn kỹ trước đó, xem lại note những lỗi sai thường gặp trong các kỹ năng, và sườn bài cho từng dạng Writing.

Tips trong phòng thi: Đây chỉ là rủi ro, hiếm gặp trong kỳ thi IELTS, nhưng cũng xin chia sẻ với các để các bạn biết cách xử lý trong khi thi. Trong phần thi Listening, các bạn sẽ được test tai nghe trước khi bắt đầu bài thi. Có trường hợp tai nghe vào lúc test vẫn ổn, nhưng khi đang nghe giữa bài thì đột nhiên bị rè. Lúc đó các bạn đừng “la lớn” lên nhé! Hãy bình tĩnh, nhanh chóng giơ tay lên để báo cho giám thị phòng thi. Lúc đó giám thị sẽ đến và đổi ngay cho bạn tai nghe khác. Các bạn sẽ không được nghe lại đoạn bị rè đâu nhé J mà sẽ nghe tiếp tục. Lúc đó các bạn chắc sẽ rất hoảng, nhưng HÃY BÌNH TĨNH! Dựa vào những gì ít ỏi nghe được trong task đó để đoán câu trả lời. Vì thông tin trong bài thường có liên quan đến nhau, và đôi khi cũng sẽ được lặp lại. Do đó nếu các bạn có thể hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại, các bạn sẽ thấy xác suất đoán được đáp án đúng khá cao, còn hơn là rối tung lên và làm sai cả những câu của task tiếp theo.

Nếu bạn chưa thi ngay sau 6 tháng ôn tập:

–          Hãy sớm đưa ra một kỳ hạn nhất định và ngày thi cụ thể. Đừng “procrastinate” – trì hoãn việc học dài hơn, vì kết quả chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đấy các bạn sẽ càng stress hơn, một phần vì điểm không như mong muốn, một phần vì tâm trạng trì trệ trước khi thi.

–          Hãy cố gắng tận dụng mọi cơ hội để thực hành tiếng Anh trong đời sống hằng ngày. Hãy để tiếng Anh thật sử trở thành ngôn ngữ hằng ngày của bạn. Tập nói tiếng Anh và nghe tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, bắt chước, giả giọng người bản xứ…. Hãy làm tiếng Anh trở nên thú vị hơn. Nếu các bạn có thể luyện tập như vậy, các bạn sẽ bất ngờ rằng chỉ sau vài tháng sẽ có thể nói trôi chảy và tự tin hơn, cũng như có thể bắt đầu suy nghĩ bằng tiếng Anh luôn, chứ không phải nghĩ bằng tiếng Việt và dịch ra lại bằng tiếng Anh nữa!

Chúc các bạn học tốt và thi tốt! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng IELTS Planet trong suốt thời gian vừa qua nhé.

Học IELTS Online