IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Quyền được sống của một người mẹ – Đọc báo cùng IP

affection-black-and-white-black-and-white-821529


Parents and medical professionals respond to an essay on America’s rising maternal mortality rate and the competing interests of mothers and doctors during childbirth.

 • Phụ huynh và chuyên gia y tế trả lời một bài tiểu luận về tỷ lệ tử vong của thai phụ ở Mỹ tăng lên và lợi ích cạnh tranh của các bà mẹ và bác sĩ trong khi sinh con.

Why are American mothers dying in childbirth at higher rates than in other developed countries? And who is to blame? Kim Brooks raised these questions in her Opinion essay “America Is Blaming Pregnant Women for Their Own Deaths.” More than 900 readers responded with comments on the article, including parents who shared their own harrowing birth stories and who often said they felt their lives were devalued, in favor of their child’s, by their doctors during the delivery process.

 • Tại sao thai phụ Mỹ chết vì sinh con ở mức cao hơn so với các nước phát triển khác? Và ai là người chịu trách nhiệm? Kim Brooks đã nêu ra những câu hỏi này trong bài tiểu luận Ý kiến của bà “Mỹ đang đổ lỗi cho những phụ nữ mang thai vì cái chết của chính họ.” Hơn 900 độc giả đã trả lời bình luận về bài báo, bao gồm cả cha mẹ chia sẻ những câu chuyện sinh đẻ bi thảm của họ và họ thường nói họ cảm thấy cuộc sống của họ bị tước đoạt để nhường cho con cái của họ, bởi các bác sĩ của họ trong quá trình sinh đẻ.

Medical professionals responded with accounts of systemic problems within the health care industry, such as the lack of emergency protocols in hospitals that would protect the life of the mother. Kayla Tab, a nurse in San Francisco, commented on the difficulties of weighing which life to prioritize in the case of an emergency: “In health care, we may make it seem like it’s all about the baby, but that’s often times because the fear of a stillbirth weighs so heavily on us. We feel caught in the middle.”

 • Các chuyên gia y tế đã trả lời các vấn đề về hệ thống trong ngành y tế, chẳng hạn như thiếu các hành động khẩn cấp trong các bệnh viện có thể bảo vệ cuộc sống của người mẹ. Kayla Tab, một y tá ở San Francisco, nhận xét về những khó khăn trong việc cân nhắc nên giữ lại ai trong trường hợp khẩn cấp: “Trong chăm sóc sức khỏe, chúng tôi có thể làm cho nó giống như tất cả dành cho đứa bé, nhưng thường là vì sợ hãi của một thai chết đè nặng lên chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy bị kẹt ở giữa. ”

For one commenter and his wife, the decision was clear cut. “We went into it, no questions asked, mother’s life,” he wrote. “As tragic as a child’s loss is, without the mother, the child doesn’t happen.”

 • Đối với một người bình luận và vợ ông, quyết định đã rõ ràng. “Chúng tôi đã thảo luận nó, không có câu hỏi, cuộc sống của mẹ,” ông viết. “Việc không có con cũng bi kịch như không có mẹ, không có mẹ, không có đứa trẻ.”

Read more comments below from our readers.

 • Đọc thêm bình luận dưới đây từ độc giả của chúng tôi.

‘Anything a woman desires for herself … is considered selfish’

This is not just a problem of hospitals, doctors and public policy, but also of social demands. Anything a woman desires for herself — autonomy, respect, physical wholeness — is considered selfish. Get a group of new mothers together and eventually they will start to tell their birth stories — the joys, horrors, indignities, pain and subtle, or not so subtle, misogyny. And in the midst of this “safe space” it never takes long before one woman will say, “You have a healthy baby, that’s all that matters.”

“Bất cứ điều gì một người phụ nữ mong muốn cho chính mình … được coi là ích kỷ”. 

 • Đây không chỉ là vấn đề của bệnh viện, bác sĩ và chính sách công, mà còn cả nhu cầu xã hội. Bất cứ điều gì một người phụ nữ mong muốn cho chính mình – tự chủ, tôn trọng, thể chất khỏe mạnh – được coi là ích kỷ. Tập hợp một nhóm các bà mẹ với nhau và cuối cùng họ sẽ bắt đầu kể những câu chuyện về đời của họ – những niềm vui, nỗi kinh hoàng, sự sỉ nhục, đau đớn và tinh tế, hoặc không quá tinh tế, kỳ thị nữ giới. Và ở giữa “không gian an toàn” này, không bao giờ mất một thời gian dài để một người phụ nữ nói, “Bạn có một đứa con khỏe mạnh, cái đấy mới quan trọng”.

This can only happen in a society in which women are constantly devalued. It’s not a zero sum game: healthy baby or healthy mother; we can have both. — Corey Anderson, Atlanta

 • Điều này chỉ có thể xảy ra trong một xã hội mà phụ nữ liên tục bị mất giá. Nó không phải là một trò chơi tổng số không: em bé khỏe mạnh hoặc người mẹ khỏe mạnh; chúng ta có thể có cả hai. – Corey Anderson, Atlanta

‘Not all women want the same thing’. 

There are many sides to making sure women are heard. Choice over our bodies also includes the right to a “medicalized” birth, if that is our preference. Medical interventions save lives, and many women, myself included, prefer that their doctors err on the side of the baby’s life.

“Không phải tất cả phụ nữ đều muốn giống nhau”

 • Có nhiều khía cạnh để đảm bảo rằng phụ nữ được lắng nghe. Sự lựa chọn trên cơ thể chúng ta cũng bao gồm quyền được sinh ra “được y tế hóa”, nếu đó là sở thích của chúng ta. Các can thiệp y tế cứu mạng sống, và nhiều phụ nữ, bao gồm cả tôi, thích rằng các bác sĩ của họ đã sai lầm ở bên cạnh cuộc đời của em bé.

Go on any pregnancy message board and you will find that there are tons of expectant mothers who put the “birth experience” before the health of their baby and who consider medical actions taken to save their child’s life as some kind of affront to that experience. — A F, Connecticut

 • Đọc một bảng thông báo mang thai bất kỳ nào và bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều bà mẹ mong muốn đưa “kinh nghiệm sinh” trước sức khỏe của con mình và xem xét hành động y tế để cứu mạng con mình như là một loại đối phó với trải nghiệm đó. – theo A, F Connecticut.

‘I don’t have a whole lot of faith in the new generation of doctors’

We welcomed our first child this spring. The process left much to be desired. I feel if I hadn’t been there to speak up for my wife, it could have gone awfully different. I don’t have a whole lot of faith in the new generation of doctors. In our encounters, they seemed entitled and even forceful, taking steps without checking with the mother and pressing unneeded procedures. I had to assert myself into the situation more than once to have my wife’s concerns heard. — WI Transplant, Madison, Wis.

“Tôi không có nhiều niềm tin vào thế hệ bác sĩ mới”

 • Chúng tôi chào đón đứa con đầu lòng vào mùa xuân này. Tôi cảm thấy nếu tôi không có mặt ở đó để nói chuyện với vợ tôi, điều đó có thể khác đi rất nhiều. Tôi không có nhiều niềm tin vào thế hệ bác sĩ mới. Trong cuộc gặp gỡ của chúng tôi, họ dường như có quyền và thậm chí mạnh mẽ, thực hiện các bước mà không cần kiểm tra với người mẹ và nhấn các thủ tục không cần thiết. Tôi phải tự đặt mình vào tình huống nhiều hơn một lần để lắng nghe những lo lắng của vợ tôi. – WI Transplant, Madison, Wis.

‘There are bad doctors just like there are bad plumbers’

I am an obstetrician and this is an exceedingly important topic, one that many people are passionately devoting their lives to correcting. I believe that the system we work in is flawed from top to bottom, in ways that create serious gaps for low-income and low-resource patients. But I fear the author is doing a disservice to this topic by equating these particular terrifying outcomes with poor care by doctors. These anecdotes don’t highlight this crisis particularly well and only fan the flames of the anti-medicine, anti-doctor rhetoric that gets in the way of caring for people. There are bad doctors just like there are bad plumbers, but it’s the system that is failing people, not the individuals. — MMS, Cambridge, Mass.

‘Có những bác sĩ tồi giống như có thợ ống nước tồi’

 • Tôi là một bác sĩ sản khoa và đây là một chủ đề cực kỳ quan trọng, một trong số nhiều người đang nhiệt tình cống hiến cuộc sống của mình để điều chỉnh. Tôi tin rằng hệ thống chúng tôi làm việc ở đây là thiếu sót từ trên xuống dưới, theo cách tạo ra những khoảng trống nghiêm trọng cho những bệnh nhân có thu nhập thấp và tài nguyên thấp. Nhưng tôi lo sợ tác giả đang làm hại đến chủ đề này bằng cách đánh giá những kết cục đáng sợ này với sự chăm sóc kém của các bác sĩ. Những giai thoại này không làm nổi bật cuộc khủng hoảng này đặc biệt tốt và chỉ hâm mộ ngọn lửa của thuốc chống ung thư, lời nói của bác sĩ chống lại cách chăm sóc con người. Có những bác sĩ xấu giống như có những thợ sửa ống nước xấu, nhưng đó là hệ thống thất bại con người chứ không phải cá nhân. – MMS, Cambridge, Mass.

‘I have my living child because of, not in spite of, medical science’

As a mother who recently gave birth, I am of two minds about this issue. Having seen many women of my generation flippantly reject medical care to give birth in their living rooms with midwives with little training, and others who feel guilt for years for having succumbed to C-sections, having “failed” at the ideal, natural birth, I wish that we could get over the medical-establishment-as-villain narrative. I’ve had seven pregnancies and have one living child. I have my living child because of, not in spite of, medical science. — Amv, New York

“Mặc dù con tôi sông không phải do khoa học y tế.”

 • Là một người mẹ vừa mới sinh, tôi có hai ý nghĩ về vấn đề này. Đã thấy nhiều phụ nữ trong thế hệ của tôi từ chối chăm sóc y tế để sinh con trong phòng khách của họ với nữ hộ sinh ít được thực hành, và những người khác cảm thấy tội lỗi trong nhiều năm vì đã không chịu thua C-phần, có “thất bại” tại lý tưởng, tự nhiên sinh, Tôi ước rằng chúng ta có thể vượt qua câu chuyện về y tế-cơ-như-nhân vật phản diện. Tôi đã có bảy lần mang thai và có một đứa con đang sống. Mặc dù con tôi sông không phải do khoa học y tế. – Amv, New York

‘My wife would have died if she’d determined her own care path’

The idea that women know what’s best in some natural way is wrongheaded. My wife would have died if she’d made the now routine choice to determine her own care path and have the baby at home. This feels akin to the vaccine craze, something that’s been safe for so long but now people don’t feel the danger associated with deviating from the well-worn path. — John McDavid, Nevada

“Vợ tôi sẽ chết nếu cô ấy quyết định con đường chăm sóc của chính mình”

 • Ý tưởng cho rằng phụ nữ biết điều gì là tốt nhất theo cách tự nhiên là sai lầm. Vợ tôi sẽ chết nếu cô ấy đã thực hiện lựa chọn thường lệ để xác định con đường chăm sóc của chính mình và có con ở nhà. Điều này cảm thấy giống như cơn sốt vắc-xin, một cái gì đó đã được an toàn quá lâu nhưng bây giờ mọi người không cảm thấy mối nguy hiểm liên quan đến việc lệch khỏi con đường mòn. – John McDavid, Nevada

‘Women die from a lack of high-tech interventions’

Women don’t need more doulas, midwives or listening to, although all of those things can be beneficial. The two greatest threats to women’s health in and after childbirth are a doctor’s low index of suspicion of symptoms that could indicate underlying injuries and a reluctance — or inability — to deploy high-tech interventions in a timely fashion. That’s why California has had success in reducing maternal mortality. They’ve gone back to basics, recognizing that childbirth has always been, in every time, place and culture, one of the leading causes of death of women and that only technology used liberally can reduce that death rate. — Amy Tuteur, M.D., Boston

“Phụ nữ chết vì thiếu can thiệp công nghệ cao”

 • Phụ nữ không cần nhiều bà đỡ, nữ hộ sinh hoặc nghe, mặc dù tất cả những điều đó có thể mang lại lợi ích. Hai mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe phụ nữ trong và sau khi sinh là bác sĩ ít nghi ngờ các dấu hiệu chỉ ra các thương tích cơ bản và miễn cưỡng – hoặc không có khả năng – triển khai các can thiệp công nghệ cao một cách kịp thời. Đó là lý do tại sao California đã thành công trong việc giảm tử vong ở các bà mẹ. Họ đã quay trở lại những điều cơ bản, nhận ra rằng sinh con luôn luôn, trong mọi thời điểm, địa điểm và văn hóa, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho phụ nữ và chỉ có công nghệ được sử dụng một cách tự do mới có thể giảm tỷ lệ tử vong đó. – Amy Tuteur, Thạc sĩ, Boston

‘All of this is isolating’

Women are routinely not listened to or believed, especially black women, whose maternal mortality rates are 3.5 times higher than white women, as the author points out. Postpartum anxiety and depression, traumatic birth injuries, an abysmal lack of paid parental leave, judgment from family members, all of this is isolating, as well as physically and mentally debilitating. — New Mama, Massachusetts

“Tất cả điều này là cô lập”

 • Phụ nữ thường không được lắng nghe hoặc tin tưởng, đặc biệt là phụ nữ da đen, có tỷ lệ tử vong mẹ cao gấp 3,5 lần so với phụ nữ da trắng, như tác giả chỉ ra. Lo lắng và trầm cảm sau sinh, chấn thương khi sinh, một sự thiếu hụt trầm trọng của việc nghỉ phép của cha mẹ, sự phán xét của các thành viên trong gia đình, tất cả những điều này là cô lập, cũng như suy nhược thể chất và tinh thần. – New Mama, Massachusetts

Pointing out poor prenatal care is not blaming the victim

I am a physician and I have no doubt that the problems with obstetric care described are real and in need of correction. However, conditions for an optimal outcome for mother and baby start much earlier in pregnancy, if not before. Many women, particularly those who are poor or in a minority, have other adverse factors like poor nutrition, teen pregnancy and substance abuse, to name a few. Pointing this out is not “blaming the victim,” but rather showing the need for a vigorous public health response and universal access to family planning and prenatal care. — Hoarbear, Pittsburgh

Chỉ ra việc chăm sóc trước sinh không chu đáo không phải là đổ lỗi cho nạn nhân

 • Tôi là một bác sĩ và tôi không có nghi ngờ rằng các vấn đề về chăm sóc sản khoa được mô tả là có thật và cần được điều chỉnh. Tuy nhiên, điều kiện cho một kết quả tối ưu cho mẹ và bé bắt đầu sớm hơn nhiều trong thai kỳ, nếu không trước đó. Nhiều phụ nữ, đặc biệt là những người nghèo hoặc thiểu số, có các yếu tố bất lợi khác như dinh dưỡng kém, mang thai thiếu niên và lạm dụng dược chất. Chỉ ra điều này không phải là “đổ lỗi cho nạn nhân”, mà là cho thấy sự cần thiết của một phản ứng y tế công cộng mạnh mẽ và tiếp cận phổ cập đến kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc tiền sản. – Hoarbear, Pittsburgh

‘Until all women can access high-quality medical care, nothing will change’

This story says nothing about one of the most obvious reasons why maternal mortality continues to rise in the U.S.A. but not in other developed countries: health insurance. The availability, or not, of high-quality prenatal, obstetric and postpartum care correlates directly with the mother’s financial resources. Until all women can access high-quality medical care, nothing will change. — Nikki, Islandia

‘Cho đến khi tất cả phụ nữ có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao, sẽ không có gì thay đổi’

 • Câu chuyện này không nói gì về một trong những lý do rõ ràng nhất khiến tử vong mẹ tiếp tục tăng ở Mỹ nhưng không ở các nước phát triển khác: bảo hiểm y tế. Sự sẵn có, hay không, của việc chăm sóc trước khi sinh, sản khoasau khi sinh có chất lượng cao tương quan trực tiếp với các nguồn lực tài chính của người mẹ. Cho đến khi tất cả phụ nữ có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao, không có gì thay đổi. – Nikki, Islandia

It’s downright dangerous, even fatal, to be a woman right now’

It infuriates me that women in this country are denied birth control and autonomy over their own bodies by law when it comes to taking steps to prevent or terminate a pregnancy that took joint efforts with a man to create; seen as mere incubators and a secondary concern to a fetus once they are pregnant; and dismissed as mere statistics when they die in childbirth after a full-term pregnancy. Spare me the “it’s a scary time for young men in America” nonsense that’s being parroted by the obtuse and ignorant misogynists, like Trump. If it’s scary to be a man right now, then it’s downright dangerous, even fatal, to be a woman. — EM, Los Angeles

Nó rất nguy hiểm, thậm chí gây tử vong, là một người phụ nữ ngay bây giờ ‘

 • Nó làm tôi tức giận rằng phụ nữ ở đất nước này bị khước từ quyền kiểm soát sinh đẻ và quyền tự chủ trên cơ thể của họ theo luật khi nói đến các biện pháp ngăn chặn hoặc chấm dứt một thai kỳ là những nỗ lực của một người đàn ông; chỉ được coi là máy đẻ và mối quan tâm thứ cấp đối với thai nhi khi họ đang mang thai; và bác bỏ số liệu thống kê khi họ chết trong khi sinh sau khi mang thai toàn thời gian.
  Hãy cho tôi biết “đó là một thời gian đáng sợ đối với những người trẻ tuổi ở Mỹ” vô nghĩa mà đang bị vướng víu bởi những kẻ lừa đảo không hiểu biết và ngớ ngẩn, như Trump. Nếu thật đáng sợ khi là một người đàn ông ngay bây giờ, thì thật là nguy hiểm, thậm chí gây tử vong, là một người phụ nữ. – EM, Los Angeles

Vocabulary highlight


       1. harrowing (adj) extremely upsetting because connected with suffering (đau đớn, đau khổ)

Ví dụ:

 • a harrowing story
  (một câu chuyện đau lòng)

       2. tragic (adj) very sad, often involving death and suffering (bi kịch, bi thảm, buồn)

Ví dụ:

 • It is tragic that the theatre has had to close.
  (Thật buồn khi rạp chiếu phim bị đóng cửa)

       3. misogyny (n)  feelings of hating women, or the belief that men are much better than women (kì thị nữ giới)


       4. affront (v) to insult or offend someone (nhục mạ, làm xấu hổ)

Ví dụ:

 • I was most affronted by his comments.
  (Hầu như tôi bị lăng mạ bởi bình luận của cô ấy)

       5. encounter (n) a meeting, especially one that happens by chance (buổi gặp mặt, gặp gỡ)

Ví dụ:

 • This meeting will be the first encounter between the party leaders since the election.
  (Buổi họp sẽ là lần gặp gỡ đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của các đảng từ buổi bỏ phiếu)

       6. craze (n) an activity, object, or idea that is extremely popular, usually for a short time (mốt, sự ham mê, sự điên cuồng)

Ví dụ:

 • The craze for health foods has become big business.
  (Sự chạy theo các thực phẩm cho sức khỏe trở thành một phi vụ làm ăn lớn)

       7. prenatal (adj) relating to the medical care given to pregnant women before their babies are born (trước khi sinh, tiền sản)

Ví dụ:

 • prenatal care
  (sự chăm sóc tiền sản)

       8. obstetric (adj) relating to the area of medicine that deals with pregnancy and the birth of babies (sản khoa)

Ví dụ:

 • obstetric history
  (lịch sử khoa sản)

       9. postpartum (adj) after giving birth (sau sinh)

Ví dụ:

 • postpartum depression
  (trầm cảm sau sinh)

       10. abysmal (adj) very bad (tồi tệ)

Ví dụ:

 • The food was abysmal.
  (Đồ ăn thật tệ)

Người dịch: Hải Yến

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: nytimes.com

December 14, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019