Samsung Biologics được xem xét IPO lại một lần nữa – Đọc báo cùng IP

https___s3-ap-northeast-1.amazonaws.com_psh-ex-ftnikkei-3937bb4_images_7_4_7_8_16708747-4-eng-GB_20180517-samsung


SEOUL — Samsung Biologics is once again under scrutiny over its 2016 initial public offering as prosecutors raided the office of the Korea Exchange in Seoul on Friday.

 • SEOUL – Samsung Biologics một lần nữa được xem xét kỹ lưỡng về đợt chào bán công khai năm 2016 khi các công tố viên đột kích văn phòng của Sàn giao dịch Hàn Quốc tại Seoul vào thứ Sáu.

The investigation, which follows an earlier probe into Samsung BioLogic’s accounting practices ahead of the listing, is a blow for the Samsung group, which has been hoping to turn biotech into a new pillar of growth.

 • Cuộc điều tra, theo sau một cuộc thăm dò trước đó về các hoạt động kế toán của Samsung BioLogic trước khi niêm yết, là một đòn cho tập đoàn Samsung, nơi đã hy vọng biến công nghệ sinh học thành một trụ cột tăng trưởng mới.

Authorities suspect the stock market operator eased regulations to allow the Samsung Biologics — the world’s third-largest contract drugmaker by market share — to list on the country’s top-tier stock market. Investigators collected documents and computer hard drives, looking for information related to the IPO, the Korea Exchange said. The company listed on the Kospi in November 2016.

 • Các nhà chức trách nghi ngờ nhà điều hành thị trường chứng khoán nới lỏng các quy định cho phép Samsung Biologics – nhà sản xuất thuốc hợp đồng lớn thứ ba thế giới theo thị phần – niêm yết trên thị trường chứng khoán hàng đầu của đất nước. Các nhà điều tra đã thu thập tài liệu và ổ cứng máy tính, tìm kiếm thông tin liên quan đến IPO, Sàn giao dịch Hàn Quốc cho biết. Công ty được liệt kê trên Kospi vào tháng 11 năm 2016.

The prosecution also raided Samsung C&T, a major shareholder in Samsung Biologics, and the group’s data center at Samsung SDS, on Thursday.

 • Công tố cũng đã đột kích Samsung C & T, một cổ đông lớn của Samsung Biologics và trung tâm dữ liệu của nhóm tại Samsung SDS, vào thứ Năm.

This is not the first investigation related to the IPO. Last year, financial regulators accused Samsung Biologics of committing a $4 billion accounting fraud in 2015. In July, the Financial Services Commission ruled that the company had violated accounting rules by intentionally omitting crucial information that could have affected its valuation ahead of its listing. The Securities and Futures Commission recommended Samsung Biologics dismiss its CEO Kim Tae-Han, but the company successfully fought that move in court. The SFC also suspended trading of the company’s shares, but the suspension was later lifted by the Korean Exchange.

 • Đây không phải là cuộc điều tra đầu tiên liên quan đến IPO. Năm ngoái, các cơ quan quản lý tài chính đã cáo buộc Samsung Biologics phạm tội gian lận kế toán trị giá 4 tỷ đô la vào năm 2015. Vào tháng 7, Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã phán quyết rằng công ty đã vi phạm các quy tắc kế toán bằng cách cố tình bỏ qua thông tin quan trọng có thể ảnh hưởng đến việc định giá trước khi niêm yết. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đề nghị Samsung Biologics sa thải CEO Kim Tae-Han, nhưng công ty đã chiến đấu thành công với động thái đó trước tòa. SFC cũng tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của công ty, nhưng việc đình chỉ sau đó đã được Sàn giao dịch Hàn Quốc dỡ bỏ.

News of the latest probe hit Samsung Biologics shares. Its stock price tumbled 4.21% to 341,000 won on Friday, while the benchmark Kospi rose 0.95% to 2,176.11.

 • Tin tức về cuộc thăm dò mới nhất đánh vào cổ phiếu Samsung Biologics. Giá cổ phiếu của nó đã giảm 4,21% xuống 341.000 won vào thứ Sáu, trong khi điểm chuẩn Kospi tăng 0,95% lên 2.176.11.

While last year’s investigation focused on what Samsung Biologics did, critics say the prosecution is now widening its investigation to look into whether the company was given special treatment for the listing.

 • Trong khi cuộc điều tra năm ngoái tập trung vào những gì Samsung Biologics đã làm, các nhà phê bình nói rằng công tố hiện đang mở rộng điều tra để xem xét liệu công ty có được đối xử đặc biệt cho danh sách này hay không.

“Samsung Biologics had made losses continuously since its establishment before the listing,” said Kim Eun-Jeong, a manager at People’s Solidarity for Participatory Democracy, South Korea’s biggest activist group for economic justice. “It could be listed only after the Korean Exchange changed its regulation which bans loss-making companies from listing.”

 • “Samsung Biologics đã liên tục thua lỗ kể từ khi thành lập trước khi niêm yết”, Kim Eun-Jeong, quản lý của Tổ chức Dân chủ Nhân dân vì Dân chủ có sự tham gia, nhóm hoạt động lớn nhất của Hàn Quốc cho công lý kinh tế. “Nó chỉ có thể được liệt kê sau khi Sở giao dịch Hàn Quốc thay đổi quy định cấm các công ty thua lỗ niêm yết.”

Samsung Biologics posted a 203.6 billion won ($202.7 million) operating loss in 2015, followed by a 30.4 billion won operating loss in 2016. Its first operating profit came in 2017 and came to 66 billion won.

 • Samsung Biologics đã báo cáo khoản lỗ hoạt động 203,6 tỷ won (202,7 triệu đô la) trong năm 2015, sau đó là khoản lỗ hoạt động 30,4 tỷ won trong năm 2016. Lợi nhuận hoạt động đầu tiên của nó là vào năm 2017 và đạt 66 tỷ won.

The drugmaker is an important part of the Samsung group’s growth strategy. The group announced last August that it will invest 25 trillion won in artificial intelligence, 5G and biotech over the next three years.

 • Nhà sản xuất thuốc là một phần quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của tập đoàn Samsung. Tập đoàn này đã tuyên bố vào tháng 8 năm ngoái rằng họ sẽ đầu tư 25 nghìn tỷ won vào trí tuệ nhân tạo, 5G và công nghệ sinh học trong ba năm tới.

Moreover, the investigation into the 2016 IPO could affect sentiment around other Samsung companies, including Samsung Electronics, the group’s main listed business.

 • Hơn nữa, cuộc điều tra về IPO năm 2016 có thể ảnh hưởng đến tình cảm xung quanh các công ty khác của Samsung, bao gồm Samsung Electronics, doanh nghiệp niêm yết chính của tập đoàn.

Kim said that the prosecution can also investigate whether the stock market operator’s decision to resume trading of Samsung Biologics in December was legitimate. The Korea Exchange lifted the trading suspension of the company’s shares, saying there were no worries over its sustainability and financial stability. It conceded that the company’s management had some problems with transparency, but concluded that these were not serious enough to maintain the suspension.

 • Kim nói rằng công tố cũng có thể điều tra xem liệu nhà điều hành thị trường chứng khoán có quyết định nối lại giao dịch của Samsung Biologics vào tháng 12 hay không. Sàn giao dịch Hàn Quốc đã dỡ bỏ việc đình chỉ giao dịch cổ phiếu của công ty, nói rằng không có lo lắng về tính bền vững và ổn định tài chính của nó. Nó thừa nhận rằng quản lý của công ty có một số vấn đề với tính minh bạch, nhưng kết luận rằng những điều này không đủ nghiêm trọng để duy trì việc đình chỉ.

Samsung Biologics said that prosecutors seem to be looking into allegations surrounding the company’s listing process, but declined to comment further because the case is pending at an administrative court.

 • Samsung Biologics cho biết các công tố viên dường như đang xem xét các cáo buộc xung quanh quy trình niêm yết của công ty, nhưng từ chối bình luận thêm vì vụ việc đang chờ xử lý tại tòa án hành chính.

Authorities elsewhere in Asia have also been taking a hard look at past listings. The Securities and Futures Commission of Hong Kong on Thursday punished four international financial groups for failings in their roles as IPO sponsors, with fines totaling 786.7 million Hong Kong dollars ($100 million).

 • Các nhà chức trách ở những nơi khác ở châu Á cũng đang xem xét kỹ các danh sách trong quá khứ. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông hôm thứ Năm đã trừng phạt bốn tập đoàn tài chính quốc tế vì thất bại trong vai trò là nhà tài trợ IPO, với số tiền phạt lên tới 786,7 triệu đô la Hồng Kông (100 triệu đô la).

UBS, along with UBS Securities, was fined $375 million over its conduct regarding three IPOs — China Forestry Holdings in 2009, Tianhe Chemicals Group in 2014 and another unnamed company. The SFC said the Swiss firm “failed to make reasonable due diligence enquiries” into China Forestry and “failed to follow the specific guidelines on due diligence interviews” for Tianhe.

 • UBS, cùng với UBS Securities, đã bị phạt 375 triệu đô la vì hành vi liên quan đến ba IPO – China Lâm nghiệp Holdings năm 2009, Tập đoàn Hóa chất Tianhe năm 2014 và một công ty giấu tên khác. SFC cho biết công ty Thụy Sĩ “đã không đưa ra các yêu cầu thẩm định hợp lý” đối với Lâm nghiệp Trung Quốc và “không tuân theo các hướng dẫn cụ thể về các cuộc phỏng vấn thẩm định” cho Tianhe.

UBS Securities Hong Kong’s license to advise on corporate finance was partially suspended for a year, while the license of former executive Cen Tian was suspended for two years.

 • UBS Securities Giấy phép tư vấn về tài chính doanh nghiệp của Hồng Kông đã bị đình chỉ một phần trong một năm, trong khi giấy phép của cựu giám đốc điều hành Cen Tian đã bị đình chỉ trong hai năm.

Morgan Stanley and Merrill Lynch were censured for their involvement in the IPO process of Tianhe, while Standard Chartered was a joint global sponsor for China Forestry’s IPO. They were fined HK$224 million, HK$128 million, and HK$59.7 million, respectively.

 • Morgan Stanley và Merrill Lynch đã bị kiểm duyệt vì có liên quan đến quá trình IPO của Tianhe, trong khi Standard Chartered là nhà tài trợ chung toàn cầu cho IPO của China Lâm nghiệp. Họ đã bị phạt lần lượt là 224 triệu đô la Hồng Kông, 128 triệu đô la Hồng Kông và 59,7 triệu đô la Hồng Kông.

China Forestry delisted in 2017 as the company was wound up, while trading of Tianhe shares has been suspended since March 2015.

 • Lâm nghiệp Trung Quốc đã hủy niêm yết vào năm 2017 khi công ty bị phá sản, trong khi giao dịch cổ phiếu của Tianhe đã bị đình chỉ kể từ tháng 3/2015.

Highlight vocabulary

 1.Raid (v) /reid/ ây bắt, khám xét bất ngờ, lùng sục; bố ráp

The nomads raided the enemy camp and captured over 100 camels.

(Những người du mục đột kích trại địch và bắt hơn 100 con lạc đà.)


   2.Scrutiny (noun) /ˈskrutni/ Sự xem xét kỹ lưỡng, sự nghiên cứu cẩn thận

Indeed, the presupposition of reliance on such standards is that they have survived similar critical scrutiny.

(Thật vậy, giả định của sự phụ thuộc vào các tiêu chuẩn như vậy là họ đã sống sót qua sự xem xét quan trọng tương tự.)


 3.Prosecutor (noun) /’prɔsikju:tə/ (pháp lý) người khởi tố, bên nguyên

public prosecutor

(uỷ viên công tố)


 4.Probe (adj) /proub/ Chứng minh

probatory evidence

(bằng chứng chứng minh)


 5.IPO (Initial Public Offering) Việc phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu.

Theo thông lệ tài chính trong kinh doanh, việc phát hành này có nghĩa là một doanh nghiệp lần đầu tiên huy động vốn từ công chúng rộng rãi bằng cách phát hành các cổ phiếu phổ thông, nghĩa là cổ phiếu ghi nhận quyền sở hữu đúng nghĩa và người nắm giữ có quyền biểu quyết tương ứng trong các kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên hay bất thường. Một phần của IPO có thể là chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu.


 6.Omit (v) /oʊˈmɪt/ Bỏ sót, bỏ quên, bỏ qua (một từ…)

Không làm tròn, lơ là (công việc), chểnh mảng

omit responsibility

(không làm tròn trách nhiệm)


 7.Benchmark (noun) /´bentʃ¸ma:k/ tiêu chuẩn, chuẩn mực

Her outstanding performances set a new benchmark for singers throughout the world.

(Những màn trình diễn xuất sắc của cô đã tạo ra một chuẩn mực mới cho các ca sĩ trên toàn thế giới.)


 8.Solidarity (noun) /¸sɔli´dæriti/ Sự đoàn kết; tình đoàn kết

national solidarity in the face of danger

(sự đoàn kết dân tộc trước mối đe doạ)


   9.Allegation (noun) /,æle’gei∫n/ Luận điệu; lý để vin vào, cớ để vin vào (thường) không đúng sự thật

These allegations have seriously hurt her reputation.

(Những cáo buộc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của cô.)


 10. administrative (adj) /əd’mɪnɪstrətɪv/ (thuộc) chính quyền, (thuộc) nhà nước

administrative affairs

(công việc nhà nước, công việc quản lý)


Người dịch: Lê Thanh

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: asia.nikkei.com

Related Articles