IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Sau những ám ảnh về vụ xả súng ở New Zealand – Đọc báo cùng IP

2019-03-15T042805Z_299425383_RC1E1AEA9970_RTRMADP_3_NEWZEALAND-SHOOTOUT.JPG


In the silence that wrapped Christchurch after a day of sirens, many struggled to find the language for what had happened to the city.

 • Trong sự im lặng bao trùm thành phố Christchurch sau một ngày báo động, nhiều người phải vật lộn để tìm ngôn ngữ cho những gì đã xảy ra với thành phố.

At a cordon several metres from the mosques where the deadly rampage unfolded on Friday, people came, one by one, to pay their respects. A few shed quiet tears or spoke in hushed tones, but mostly, they just stood and watched.

 • Tại một địa điểm cách nhà thờ Hồi giáo vài mét, nơi cơn thịnh nộ chết người diễn ra vào thứ Sáu, mọi người đến, từng người một, để tỏ lòng thành kính. Một vài giọt nước mắt lặng lẽ hoặc nói với giọng điệu im lặng, nhưng chủ yếu, họ chỉ đứng và nhìn.

Mark Isaac was among them. Not allowed into the hospital where his friend from football was fighting for his life, he went to the scene of the massacre instead.

 • Mark Isaac nằm trong số đó. Không được phép vào bệnh viện nơi người bạn của anh ấy từ bóng đá đang chiến đấu cho cuộc sống của anh ấy, anh ấy đã đến hiện trường vụ thảm sát.

“Unfortunately we are not allowed to visit him in the hospital just yet and now we just have to wait and see what happens to him,” Isaac said. “I feel there’s not much I can do to help but be here and send my love.”

 • “Thật không may, chúng tôi không được phép đến thăm anh ấy trong bệnh viện và bây giờ chúng tôi chỉ cần chờ xem điều gì xảy ra với anh ấy, ông Isaac Isaac nói. Tôi cảm thấy ở đó, tôi không thể làm gì nhiều để giúp đỡ nhưng hãy ở đây và gửi tình yêu của tôi.”

In the wake of the worst mass killing in the nation’s history, which left 49 people dead and 39 injured, New Zealanders rallied around the Muslim community as heartbreaking details continued to emerge about those killed and injured.

 • Trước vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia, khiến 49 người chết và 39 người bị thương, người dân New Zealand đã tập hợp xung quanh cộng đồng Hồi giáo khi những chi tiết đau lòng tiếp tục xuất hiện về những người thiệt mạng và bị thương.

Daoud Nabi, a native of Afghanistan and community leader who moved to New Zealand in 1977, was among those killed. His devastated son, Yama al Nabi, told reporters outside of the district court; “He jumped in the firing line to save somebody else’s life and he has passed away”.

 • Daoud Nabi, một người gốc Afghanistan và lãnh đạo cộng đồng đã chuyển đến New Zealand vào năm 1977, nằm trong số những người thiệt mạng. Con trai bị tàn phá của ông, Yama al Nabi, nói với các phóng viên bên ngoài tòa án quận; Anh ấy đã nhảy vào đường bắn để cứu người khác và anh ấy đã qua đời.

Yama al Nabi was running late to meet his father at Al Noor mosque, and arrived to a scene of slaughter. He waited outside, asking about his father. A friend eventually told him “your father saved my life”. His brother, Omar, later confirmed their father had been killed after reviewing footage of the massacre.

 • Yama al Nabi đã chạy muộn để gặp cha mình tại nhà thờ Hồi giáo Al Noor, và đến một cảnh tàn sát. Anh đợi bên ngoài, hỏi về bố. Một người bạn cuối cùng đã nói với anh ấy, cha của bạn đã cứu mạng tôi. Anh trai của ông, Omar, sau đó xác nhận cha của họ đã bị giết sau khi xem lại đoạn phim về vụ thảm sát.

Thousands of New Zealanders attended memorial sites and mosques throughout the country on Saturday in support of the friends and family of the dead. Several of those killed were children.

 • Hàng ngàn người New Zealand đã tham dự các khu tưởng niệm và nhà thờ Hồi giáo trên khắp đất nước vào thứ Bảy để ủng hộ bạn bè và gia đình của người chết. Một số người thiệt mạng là trẻ em.

Prime minister Jacinda Ardern travelled to the city to comfort the Muslim community. At the Canterbury Refugee Resettlement and Resources Centre, she told them: “New Zealand is united in its grief and we are united in our grief.”

 • Thủ tướng Jacinda Ardern đã tới thành phố để an ủi cộng đồng Hồi giáo. Tại Trung tâm tái định cư và tài nguyên người tị nạn Canterbury, cô nói với họ: “về New Zealand là sự thống nhất trong nỗi đau và chúng tôi đoàn kết trong nỗi đau buồn”

In Hagley Park, close to Al Noor mosque where 41 people died, a mound of flowers and a sheet full of messages of love grew throughout the day.

 • Trong công viên Hagley, gần nhà thờ Hồi giáo Al Noor, nơi 41 người chết, một ụ hoa và một tờ giấy chứa đầy thông điệp tình yêu mọc lên suốt cả ngày.

Every now and then police would lift the tape blocking off the street to let another hearse through. Nearby, a car had its windows blown out, another reminder of the violence that visited the city the day before. Where the cordon ended, people placed bouquets around a sign that read: “This is Not NZ”.

 • Thỉnh thoảng cảnh sát sẽ nhấc cuộn băng chặn ngoài đường để cho một người khác nghe thấy. Gần đó, một chiếc ô tô đã bị nổ tung cửa sổ, một lời nhắc nhở khác về bạo lực đã đến thăm thành phố ngày hôm trước. Khi sợi dây kết thúc, mọi người đặt những bó hoa xung quanh một tấm biển có ghi: Đây không phải là New Zealand.

‘We are not sure who is alive’ (‘We are not sure who is alive’)

Others headed for Christchurch hospital in hope of getting news about their loved ones, with dozens of Muslims still listed as missing. Sharifullah Najib, originally from Afghanistan, walked around the grounds of the hospital with a friend. He was supposed to attend Linwood mosque on Friday evening, where the second massacre occurred, but didn’t make it after being called in to work.

 • Những người khác đến bệnh viện ở thành phố Christchurch với hy vọng nhận được tin tức về người thân của họ, với hàng chục người Hồi giáo vẫn được liệt kê là mất tích. Sharifullah Najib, người gốc Afghanistan, đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện với một người bạn. Anh ta đáng lẽ phải tham dự nhà thờ Hồi giáo Linwood vào tối thứ Sáu, nơi xảy ra vụ thảm sát thứ hai, nhưng didn đã làm cho nó sau khi được gọi vào làm việc.

“We have come to visit people, we have lost many, many of our friends,” Najib told Guardian Australia. “We are not sure who is alive and who is in the hospital. I have three friends inside. They have bullets in them. Right now we are going to Hagley school where there is a list of the dead bodies.”

 • Chúng tôi đã đến thăm mọi người, chúng tôi đã mất rất nhiều, rất nhiều bạn bè của chúng tôi, N Nibib nói với Guardian Australia. Chúng tôi không chắc ai còn sống và ai đang ở trong bệnh viện. Tôi có ba người bạn bên trong. Họ có đạn trong đó. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ đến trường Hagley nơi có một danh sách các xác chết.

But he added: “New Zealanders are supporting us a lot, they love us. They are good people, they are us and we are them”.

 • Nhưng ông nói thêm: Người New Zealand đang hỗ trợ chúng tôi rất nhiều, họ yêu chúng tôi. Họ là những người tốt, họ là chúng tôi và chúng tôi là họ.

For so many in the garden city, the adrenalin of the situation had passed and grief and exhaustion were setting in. Cantabrians are famously staunch, and health authorities at the hospital urged New Zealanders to turn to their friends and families. Radio stations urged people to call counselling hotlines and asked listeners to join them in prayer. For Christchurch residents their resilience is their greatest strength – but it was being sorely tested on Saturday.

 • Đối với nhiều người trong thành phố vườn, adrenalin của tình huống đã qua và đau buồn và kiệt sức đã xảy ra. Cantabrians nổi tiếng kiên quyết, và các cơ quan y tế tại bệnh viện kêu gọi người dân New Zealand quay sang bạn bè và gia đình của họ. Các đài phát thanh kêu gọi mọi người gọi các đường dây nóng tư vấn và yêu cầu người nghe tham gia cùng họ cầu nguyện. Đối với người dân ở thành phố Christchurch, khả năng phục hồi của họ là sức mạnh lớn nhất của họ – nhưng nó đã được thử nghiệm vào thứ Bảy.

As evening came the names of the dead continued to grow. Pakistani man Naeem Rashid. Four year-old Abdullahi Dirie, who was at the mosque with his father and four siblings. His family members survived, but his uncle told the Washington Post the little boy died in hospital. Indonesian-born Lilik Abdul Hamid, who lived in Christchurch. One of Hamid’s relatives wrote on Facebook: “A friend of one struggle… has passed away in New Zealand… the victim of NZ animal terrorist.”

 • Khi buổi tối đến, tên của người chết tiếp tục phát triển. Người đàn ông Pakistan Naeem Rashid. Abdullahi Dirie, bốn tuổi, đang ở nhà thờ Hồi giáo cùng với cha và bốn anh chị em của mình. Các thành viên gia đình anh sống sót, nhưng chú của anh nói với tờ Washington Post rằng cậu bé đã chết trong bệnh viện. Lilik Abdul Hamid, người Indonesia, sống ở thành phố Christchurch. Một trong những người thân của Hamid đã viết trên Facebook: Một người bạn của một cuộc đấu tranh … đã qua đời ở New Zealand … nạn nhân của khủng bố động vật ở New Zealand.

Many remain missing, including a three-year-old who was last seen at Al Noor mosque with his father and brother. The family of a 14-year-old, described as a good-natured, kind teenager with dreams of being an international footballer, were also waiting for news as to his whereabouts. By evening he was confirmed dead. The year-10 Cashmere high school student was in Al Noor mosque for Friday prayers when the attack started.

 • Nhiều người vẫn mất tích, trong đó có một đứa trẻ ba tuổi được nhìn thấy lần cuối tại nhà thờ Hồi giáo Al Noor cùng với cha và anh trai. Gia đình của một đứa trẻ 14 tuổi, được mô tả là một thiếu niên tốt bụng, tốt bụng với ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá quốc tế, cũng đang chờ đợi tin tức về nơi ở của mình. Đến tối anh được xác nhận đã chết. Học sinh trung học cashmere năm 10 đã ở nhà thờ Hồi giáo Al Noor để cầu nguyện vào thứ Sáu khi cuộc tấn công bắt đầu.

“I’ve lost my little boy, he’s just turned 14,” his father said. “I haven’t heard officially yet that he’s actually passed but I know he has because he was seen. [I’m] keeping it together and tears are helping. People are helping. Just by being here, it is helping.”

 • “Tôi đã mất đứa con trai nhỏ của mình, nó ấy vừa tròn 14 tuổi”, cha anh ấy nói. Tôi đã nghe tin chính thức về việc anh ấy đã vượt qua nhưng tôi biết anh ấy đã được nhìn thấy. [Tôi là] giữ nó lại với nhau và nước mắt đang giúp đỡ. Mọi người đang giúp đỡ. Chỉ cần ở đây, nó sẽ giúp.

In a statement the Cashmere high principal, Mark Wilson, said: “I know that the Cashmere high school family is grieving”.

 • Trong một tuyên bố, hiệu trưởng cao cấp của Cashmere, Mark Wilson, nói: Hiện tôi biết rằng gia đình trung học Cashmere đang đau buồn.

“This is an act of terror and hate; we stand in solidarity with our NZ community in condemning this horrendous crime,” he wrote. “Our school had three current students on excused leave from school to attend Friday prayers at the main mosque. We are aware that two of these students are missing, and the other is in hospital with a wound.

 • Đây là một hành động khủng bố và ghét; chúng tôi đoàn kết với cộng đồng người New Zealand để lên án tội ác khủng khiếp này, anh viết. Trường học của chúng tôi có ba học sinh hiện tại được nghỉ phép để tham dự những buổi cầu nguyện thứ Sáu tại nhà thờ Hồi giáo chính. Chúng tôi biết rằng hai trong số những học sinh này bị mất tích, và người kia đang ở trong bệnh viện với một vết thương.

“A past pupil of our school was also at the mosque and is also missing. We also understand that there were two fathers of students at our school who were both shot in this incident. We are unable to reveal the identities of these men until advised that is appropriate for us to do so.”

 • Một học sinh cũ của trường chúng tôi cũng ở nhà thờ Hồi giáo và cũng mất tích. Chúng tôi cũng hiểu rằng có hai người cha của học sinh ở trường chúng tôi đều bị bắn trong vụ việc này. Chúng tôi không thể tiết lộ danh tính của những người đàn ông này cho đến khi được khuyên là phù hợp để chúng tôi làm như vậy.

Wilson said the best response to such a hateful incident was to show love.

 • Wilson cho biết phản ứng tốt nhất cho một sự cố đáng ghét như vậy là thể hiện tình yêu.

“This can simply mean being kind and caring to each other, be patient, compassionate, and understand everyone will respond differently,” he said.

 • Điều này có thể đơn giản có nghĩa là tử tế và quan tâm lẫn nhau, kiên nhẫn, từ bi và hiểu mọi người sẽ phản ứng khác nhau, ông nói.‘You should have been safe here’ (Bạn nên an toàn ở đây)

People struggled to find a place to park at mosques around the country on Saturday morning as New Zealanders turned out in force to show their solidarity.

 • Mọi người đấu tranh để tìm một nơi để đậu tại các nhà thờ Hồi giáo trên khắp đất nước vào sáng thứ Bảy khi người dân New Zealand ra quân để thể hiện sự đoàn kết của họ.

“Sombre, shocked, but not fearful,” was how a man who attended the Wellington Islamic community mosque in Kilbirnie described the mood. A photo he took of the outside of the building showed messages scrawled inside love hearts in support of Muslims.

 • Sombre, bị sốc, nhưng không sợ hãi, là cách một người đàn ông tham dự nhà thờ Hồi giáo cộng đồng Hồi giáo Wellington ở Kilbirnie mô tả tâm trạng. Một bức ảnh anh chụp bên ngoài tòa nhà cho thấy những thông điệp được vẽ nguệch ngoạc bên trong trái tim tình yêu để ủng hộ người Hồi giáo.

“The thing that struck me most was actually the kids,” he told Guardian Australia. “Maybe they don’t understand the full gravity but they were there drawing their hearts out.”

 • Điều mà tôi cảm thấy nhất là những đứa trẻ, anh ấy nói với Guardian Australia. Có lẽ họ không có thể hiểu được toàn bộ lực hấp dẫn nhưng họ đã ở đó rút ra trái tim của họ.

Paying his respects near Al Noor mosque, Egen Isaac said: “My heart and soul is in grief.

 • Tôn trọng ông ở gần nhà thờ Hồi giáo Al Noor, Egen Isaac nói: Tại sao trái tim và tâm hồn tôi đau buồn.

“I belong to the Egyptian Coptic orthodox church here in Christchurch and I am originally from Egypt where we had 85 churches burnt to the ground in Cairo several years ago by extremists. So I know what tragedy is, and I am so against any tragedy or any violence in the name of any religion or against any religion.

 • Tôi thuộc về nhà thờ chính thống Coplic Ai Cập ở đây tại thành phố Christchurch và tôi đến từ Ai Cập nơi chúng tôi có 85 nhà thờ bị đốt cháy ở Cairo vài năm trước bởi những kẻ cực đoan. Vì vậy, tôi biết bi kịch là gì, và tôi rất chống lại bất kỳ bi kịch hoặc bất kỳ bạo lực nào nhân danh tôn giáo hoặc chống lại bất kỳ tôn giáo nào.

“I just feel astonished and grieved. This is the first time something like this has happened here and I hope the last time it happens here or anywhere. Unfortunately, one of the people I know who went to this mosque was killed and now I am trying to find out when the burial is so I can support his wife. They are Egyptian like me, and my heart is with them.”

 • Tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên và đau buồn. Đây là lần đầu tiên một cái gì đó như thế này xảy ra ở đây và tôi hy vọng lần cuối cùng nó xảy ra ở đây hoặc bất cứ nơi nào. Thật không may, một trong những người tôi biết đã đến nhà thờ Hồi giáo này đã bị giết và bây giờ tôi đang cố gắng tìm hiểu khi chôn cất để tôi có thể hỗ trợ vợ. Họ là người Ai Cập giống tôi, và trái tim tôi thuộc về họ.

The memorial sites were silent. Some would step forward, placing flowers or a note on the ground. A Salvation Army worker at the scene to support the grieving said it was “just the Christchurch way”.

 • Các khu tưởng niệm im lặng. Một số sẽ bước về phía trước, đặt hoa hoặc một ghi chú trên mặt đất. Một nhân viên của đội Cứu quốc tại hiện trường để hỗ trợ cho sự đau buồn nói rằng đó chỉ là cách của thành phố Christchurch.

“I’m from Australia where at times like this people bring out the tea and biscuits and start to chat,” she said. “You have a bit of that here but also, just a lot of people quietly grieving, and so I am here in case they do need to talk or need a shoulder.”

 • Cô ấy nói từ Úc, những lúc như thế này, những người như thế này mang ra trà và bánh quy và bắt đầu trò chuyện, cô nói. Bạn có một chút điều đó ở đây nhưng cũng có rất nhiều người lặng lẽ đau buồn, và vì vậy tôi ở đây trong trường hợp họ cần nói chuyện hoặc cần một bờ vai.

Survivors of the terror attacks were also experiencing severe shock. A 52-year-old father, Adeeb Sami, 52, took a bullet to save his sons at Al Noor mosque. He dived over his sons Abdullah, 29, and Ali, 23, as the gunman burst into the mosque.

 • Những người sống sót sau các cuộc tấn công khủng bố cũng trải qua cú sốc nghiêm trọng. Một người cha 52 tuổi, Adeeb Sami, 52 tuổi, đã lấy một viên đạn để cứu các con trai của mình tại nhà thờ Hồi giáo Al Noor. Anh ta lặn xuống hai con trai Abdullah, 29 tuổi và Ali, 23 tuổi, khi tay súng xông vào nhà thờ Hồi giáo.

“My dad is a real hero,” Adeeb’s daughter, Heba, told Gulf News.

 • Cha tôi là một anh hùng thực sự, con gái của Ad Adebeb, Heba, nói với tờ Gulf News.

“He got shot in the back near his spine in an attempt to shield my brothers but he didn’t let anything happen to them.” Adeeb was rushed to a hospital where he underwent surgery to extract the bullet.

 • Anh ta bị bắn vào lưng gần xương sống trong nỗ lực che chắn cho anh em tôi nhưng anh ta đã không để bất cứ điều gì xảy ra với họ .Adeeb được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nơi anh trải qua ca phẫu thuật để lấy viên đạn.

“I spoke to dad,” Heba said. “He sounded weak and appeared inconsolable. My family survived the attack but many of our friends didn’t.”

 • “Tôi đã nói chuyện với cha”, ông Heb Heba nói. “Anh nghe có vẻ yếu đuối và tỏ ra không thể nguôi ngoai. Gia đình tôi sống sót sau vụ tấn công nhưng nhiều người bạn của chúng tôi đã làm.”

Meanwhile, people were still adding to the mounds of cards and flowers around the country, at mosques, in parks and at street intersections, into Saturday evening.

 • Trong khi đó, mọi người vẫn đang thêm vào các ụ thẻ và hoa trên khắp đất nước, tại các nhà thờ Hồi giáo, trong công viên và tại các ngã tư đường phố, vào tối thứ Bảy.

“This is your home and you should have been safe here,” one of the messages said. “Sending your souls love, happiness and peace.”

 • Đây là nhà của bạn và bạn nên được an toàn ở đây, một trong những thông điệp cho biết. Gửi linh hồn của bạn tình yêu, hạnh phúc và hòa bình.

Highlight Vocabulary

     1.Siren (noun) /´saiərən/ Còi tầm, còi báo động

The siren signalled the approach of an ambulance.

(Tiếng còi báo hiệu cách tiếp cận của xe cứu thương)


     2.Cordon (noun) /´kɔ:dən/ Dãy đồn bốt; hàng rào cảnh sát

There was a police cordon around the building.

(Có một cảnh sát trưởng quanh tòa nhà.)


       3.Massacre (noun) /’mæsəkə/ Cuộc tàn sát; cuộc thảm sát

He ordered the massacre of 2,000 women and children.

(Ông ra lệnh thảm sát 2.000 phụ nữ và trẻ em.)


     4.Slaughter (noun) /’slɔ:tə/ Sự giết thịt, sự mổ thịt, sự sát sinh

Hardly anyone in the town escaped the slaughter when the rebels were defeated.

(Hầu như không ai trong thị trấn thoát khỏi cuộc tàn sát khi phiến quân bị đánh bại.)


     5.Footage /´futidʒ/ (noun) Chiều dài tính bằng phút (của cuộn phim)

Woody Allen’s movie “Zelig” contains early newsreel footage.

(Bộ phim “Zelig” của Woody Allen chứa các cảnh phim thời sự đầu tiên.)


     6.Grief /ɡriːf/(noun) Nỗi đau buồn, nỗi sầu khổ, nỗi thương tiếc

to die of grief

(chết vì đau buồn)


 7.Bouquet (noun) /’bukei/ Bó hoa

Chris sent me a lovely bouquet when I was sick.

(Chris đã gửi cho tôi một bó hoa đáng yêu khi tôi bị ốm.)


 8.Staunch (adj) /stɑːntʃ/ chân thành

a staunch friend and ally

(một người bạn trung thành và đồng minh)


9.Counselling (noun) /ˈkaʊn.səl.ɪŋ/ tư vấn

The provision of a workplace counselling service can lead to the reduction of stress-related absence.

(Việc cung cấp dịch vụ tư vấn tại nơi làm việc có thể dẫn đến việc giảm sự vắng mặt liên quan đến căng thẳng.)


 10.Grieve (v) /gri:v/  Gây đau buồn, làm đau lòng

to grieve one’s parents

(làm cho cha mẹ đau lòng)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: theguardian.com

March 17, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019