Sự thật về thực phẩm hết hạn và sự lãng phí không đáng có – Đọc báo cùng IP

use-by-best-before


What happens if you ignore expiry dates altogether? One man did that for a year, without ill effects – but his approach is debatable

 • Điều gì xảy ra nếu bạn bỏ qua ngày hết hạn của sản phẩm? Một người đàn ông đã làm điều đó trong một năm, không có ảnh hưởng xấu – nhưng cách tiếp cận của anh ta đang gây tranh cãi

Would you eat a six-month-old yoghurt? This is a question you may have asked if you read the recent story about a US grocer and his year-long experiment eating expired food.

 • Bạn có ăn sữa chua sáu tháng tuổi không? Đây là một câu hỏi mà bạn có thể đã hỏi nếu bạn đọc câu chuyện gần đây về một người bán tạp hóa ở Mỹ và thí nghiệm kéo dài cả năm của anh ấy khi ăn thực phẩm hết hạn.

It started in October 2016, when Scott Nash, founder of the Mom’s Organic Market chain of grocery stores, wanted to make a smoothie. He likes his with yoghurt. As he was at his holiday cabin in Virginia, though, the only pot he had to hand was one he had inadvertently left behind on his last trip there, six months earlier. He opened it. No mould, no smell. He decided to take the plunge and dumped the yoghurt in the blender. “I drank and waited,” he wrote on his blog. And nothing happened.

 • Nó bắt đầu vào tháng 10 năm 2016, khi Scott Nash, người sáng lập chuỗi cửa hàng tạp hóa Mom Organic, muốn làm một ly sinh tố. Anh ấy thích sữa chua của mình. Tuy nhiên, khi anh đang ở trong cabin nghỉ mát của mình ở Virginia, cốc sữa chua duy nhất anh có là cái mà anh đã vô tình bỏ lại trong chuyến đi cuối cùng ở đó, sáu tháng trước đó. Anh mở nó ra. Không mốc, không mùi. Anh quyết định sử dụng và đổ sữa chua vào máy xay. Tôi đã uống và chờ đợi, anh ấy đã viết trên blog của mình. Và không có gì xảy ra.

Nash had always been averse to wasting food, but now he started documenting his experiences. He whipped up cream to use, uncooked, almost four months past the date on the carton, and stirred artichoke lemon pesto through pasta seven and a half months in. There was also minced beef (15 days old), smoked trout (24 days past sell-by), smoked turkey (six weeks past use-by), chicken broth (more than three months past best-before), roasted tomatoes (seven months past sell-by) and tortillas (practically a year old). Still nothing happened.

 • Nash luôn ác cảm với việc lãng phí thức ăn, nhưng giờ anh bắt đầu ghi lại những kinh nghiệm của mình. Anh ấy đánh bông kem để sử dụng, chưa nấu chín, gần bốn tháng trước ngày trên thùng, và khuấy pesto chanh atisô qua bảy tháng rưỡi. Ngoài ra còn có thịt bò băm (15 ngày tuổi), cá hồi hun khói (24 ngày qua bán), gà tây hun khói (sáu tuần qua sử dụng), nước dùng gà (hơn ba tháng trước tốt nhất), cà chua nướng (bảy tháng qua bán) và bánh tortillas (thực tế là một năm tuổi). Vẫn không có gì xảy ra.

It raises the question: were the dates just wrong? Have more compliant people the world over been binning perfectly good food this whole time? Should we be eating expired goods?

 • Nó đặt ra câu hỏi: ngày hết hạn có sai không? Có nhiều người tuân thủ hơn trên toàn thế giới đã được chế biến thực phẩm hoàn toàn tốt trong suốt thời gian này? Có nên ăn hàng hết hạn?

The first thing to point out is that Nash is based in the US, where regulations on food dating differ significantly from those in the UK. While British foods carry just one date – either “use by” or “best before” – Nash was confronted by “expiration, use by, best by, sell by, best if used by …” He sells food for a living, and even he doesn’t understand the system. And while fresh chicken and fish went bad exactly when the dates suggested they would, dates on everything else seemed arbitrary. “I don’t think any of them are rooted in reality,” he says.

 • Điều đầu tiên cần chỉ ra là Nash ở Mỹ, nơi các quy định về hạn sử dụng thực phẩm khác biệt đáng kể so với ở Anh. Trong khi các món ăn của Anh chỉ mang theo một hạn – hoặc “được sử dụng tới” hay “sử dụng tốt nhất trước”- Nash phải đối mặt với việc “hết hạn sử dụng, sử dụng tới, tốt nhất tới, bán bởi, sử dụng tốt nhất khi…” anh ấu không hiểu hệ thống. Và trong khi gà và cá tươi trở nên tồi tệ chính xác khi ngày đề nghị họ sẽ làm, ngày trên mọi thứ khác có vẻ tùy ý. Anh nói tôi nghĩ bất cứ ai trong số họ đều bắt nguồn từ thực tế, anh nói.

Nash points out that even things that aren’t food – baby wipes, toothpaste, soap, lotion – are dated, as are jarred and canned goods. A specialist from the US Department of Agriculture’s food safety and inspection service (FSIS) told the food website the Takeout in February that as long as a can is kept in good condition (ie, it is not swollen, rusting, leaking or heavily dented), its contents are safe to eat, for ever. “They will never make you sick,” she said. The FSIS’s own website, however, appears to contradict that advice, stating in its shelf-stable food-safety guidance that there are limits to how long canning will preserve food.

 • Nash chỉ ra rằng ngay cả những thứ phát sinh từ thực phẩm – khăn lau trẻ em, kem đánh răng, xà phòng, kem dưỡng da – đều có hạn sử dụng, cũng như hàng hóa được đóng hộp và đóng hộp. Một chuyên gia từ dịch vụ kiểm tra và an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (FSIS) nói với trang web thực phẩm Takeout vào tháng Hai rằng miễn là một lon có thể được giữ trong tình trạng tốt (nghĩa là nó không bị phù, rỉ sét, rò rỉ hoặc bị móp méo), thực phẩm bên trong an toàn để ăn, mãi mãi. Họ sẽ không bao giờ làm cho bạn bị bệnh, cô nói. Tuy nhiên, trang web riêng của FSIS dường như mâu thuẫn với lời khuyên đó, nêu rõ trong hướng dẫn an toàn thực phẩm rằng có giới hạn trong thời gian đóng hộp bảo quản thực phẩm còn dùng được.

Clearly, this lack of clarity has implications for both the health of the environment and the health of the nation. What you don’t eat, you’ll end up binning, even if you could have safely eaten it; and what you don’t know not to eat could make you sick. A joint report from the Natural Resources Defense Council and Harvard Law School in 2013 said that 40% of American food goes uneaten each year, and the disorienting effect of the US date labelling system is in large part to blame. At the same time, said the report, that system fails to convey important food safety information, “despite the appearance of doing so”.

 • Rõ ràng, sự thiếu rõ ràng này có ý nghĩa đối với cả sức khỏe của môi trường và sức khỏe của quốc gia. Những gì bạn không ăn, bạn sẽ kết thúc việc đóng hộp chúng, ngay cả khi bạn có thể ăn nó một cách an toàn; và những gì bạn không rõ có thể làm cho bạn bị bệnh. Một báo cáo chung của Hội đồng Quốc phòng Tài nguyên thiên nhiên và Trường Luật Harvard vào năm 2013 cho biết 40% thực phẩm của Mỹ không được cung cấp mỗi năm và hiệu ứng mất phương hướng của hệ thống ghi nhãn ngày của Hoa Kỳ phần lớn là đáng trách. Đồng thời, báo cáo cho biết, hệ thống đó không truyền đạt được thông tin an toàn thực phẩm quan trọng, mặc dù có sự xuất hiện của điều đó.

British rules are clearer. The use-by date concerns safety (ignore it and you could get food poisoning), while the best-before date is about quality (you’re probably fine to eat it afterwards; it may just no longer taste or look as good). Of course, “afterwards” here doesn’t necessarily mean indefinitely: best-before dates are applied to both long-life products (biscuits, say, or Marmite) and very fresh ones, such as bread and eggs, which can go off. Only, it’s really obvious when they do (they dry out, they smell bad, they go green), so it’s easy for you to avoid eating something that might make you ill. (For uncracked eggs, use the bowl of water test: if it sinks, it is good; if it floats, it is bad.) In other words, a best-before date means that you, like Nash, have what it takes (your senses, and common sense) to make the call. The main caveat is that the accuracy of that best-before date depends on your abiding by any storage and “once opened” guidance on the packaging.

 • Quy tắc của Anh rõ ràng hơn. Ngày sử dụng liên quan đến an toàn (bỏ qua nó và bạn có thể bị ngộ độc thực phẩm), trong khi ngày tốt nhất là về chất lượng (bạn có thể ăn nó sau đó rất tốt; nó có thể không còn ngon hay trông ngon nữa). Tất nhiên, sau đó, ở đây, không có nghĩa là vô thời hạn: những ngày trước tốt nhất được áp dụng cho cả các sản phẩm có hạn sử dụng dài (bánh quy, nói, hoặc Marmite) và những sản phẩm rất tươi, như bánh mì và trứng, có thể hư. Chỉ có điều, nó thực sự rõ ràng khi chúng hư (chúng khô, chúng có mùi khó chịu, chúng có màu xanh lá cây), vì vậy nó rất dễ dàng để bạn tránh ăn những thứ có thể khiến bạn bị bệnh. (Đối với trứng không bị vỡ, hãy sử dụng bát thử nghiệm nước: nếu nó chìm thì tốt, nếu nó nổi, thì thật tệ.) Nói cách khác, một ngày tốt nhất trước đó có nghĩa là bạn, như Nash, có những gì nó cần (các giác quan của bạn, và ý thức chung) để thực hiện cuộc gọi. Nhắc nhở chính là độ chính xác của ngày tốt nhất đó phụ thuộc vào việc bạn tuân theo bất kỳ lưu trữ nào và một khi đã mở hướng dẫn trên bao bì.

Yet date labelling has been accused of generating both confusion and food waste in the UK, too, or of simply being ignored. As recent research by the makers of the food-waste app Too Good To Go shows, British home cooks threw away a whopping 720m eggs in 2018, with one in three saying they will bin any carton that is out of date. Yet eggs in the UK carry a best-before date, not a use-by.

 • Tuy nhiên, ghi nhãn ngày đã bị cáo buộc tạo ra cả sự nhầm lẫn và lãng phí thực phẩm ở Anh, hoặc đơn giản là bị bỏ qua. Theo nghiên cứu gần đây của các nhà sản xuất ứng dụng lãng phí thực phẩm Too Good To Go cho thấy, các đầu bếp gia đình người Anh đã ném đi một quả trứng khổng lồ 720m vào năm 2018, với một phần ba nói rằng họ sẽ bỏ đi bất kỳ thùng carton nào đã lỗi thời. Tuy nhiên, trứng ở Anh sử nhãng sử dụng tốt nhất, không phải là sử dụng tớ.

All those discarded eggs show that most people still don’t understand the difference. If 74% of respondents to a 2016 Women’s Institute (WI) survey knew that “use by” was about safety, only 45% knew that “best before” wasn’t. The waste reduction charity Wrap has found that as much as 30% of the food binned for being “past date” had a best-before; ie, it probably didn’t need to be binned. And we throw away an awful lot of food in the UK: upwards of 7m tonnes a year. Clearly, understanding dates is crucial.

 • Tất cả những quả trứng bị loại bỏ cho thấy hầu hết mọi người vẫn không thể hiểu được sự khác biệt. Nếu 74% số người được hỏi trong một cuộc khảo sát năm 2016 của Viện Phụ nữ (WI) biết rằng việc “sử dụng tới” nói về sự an toàn, thì chỉ có 45% biết rằng đó là “tốt nhất trước” thì không. Tổ chức từ thiện giảm thiểu chất thải đã phát hiện ra rằng có đến 30% thực phẩm đã bị quá hạn có nhãn sử dụng tốt nhất trước ngày đó và chúng không cần phải đóng hộp. Và chúng tôi vứt đi rất nhiều thực phẩm ở Anh: lên tới 7 triệu tấn mỗi năm. Rõ ràng, hiểu ngày là rất quan trọng.

Andrew Parry of Wrap says that a lot of thought goes into how a business decides on a date: what something is made of; where and how it is made; how hygienic the space in which it is made is; how consumers will treat it; how cold (or not) their fridges will be. Wrap’s research has found that only one in three of our fridges is cold enough (at 5C or lower); a degree can shave a day off the life of something. And then there is the question of liability. The microbiological risk assessment that products have to go through is hefty; businesses have to provide “robust evidence”, says the Food Standards Agency (FSA). So, sometimes a very conservative use-by date is, as Parry puts it, just a business being overly cautious. Nash thinks businesses might be being more than cautious: “At best [those dates] are a neurotic, cover-your-ass thing; at worst, it could be planned obsolescence.” The food industry is in the business of selling you food, after all: the more you throw away, the more you’ll need to buy. Parry agrees that manufacturers’ main job is to sell food, but says that for the most part they actually want the longest shelf-life possible.

 • Andrew Parry of Wrap nói rằng rất nhiều ý kiến ảnh hưởng vào cách một doanh nghiệp quyết định ngày hết hạn: một cái gì đó được làm từ gì; nó được làm ở đâu và như thế nào; làm thế nào vệ sinh không gian trong đó nó được thực hiện; người tiêu dùng sẽ đối xử với nó như thế nào; làm thế nào lạnh (hoặc không) tủ lạnh của họ sẽ được. Nghiên cứu Wrap Wrap đã phát hiện ra rằng chỉ một trong ba tủ lạnh của chúng tôi đủ lạnh (ở 5oC hoặc thấp hơn); một mức độ có thể tước đi một ngày ra khỏi cuộc sống của một cái gì đó. Và sau đó là câu hỏi về trách nhiệm pháp lý. Đánh giá rủi ro vi sinh mà các sản phẩm phải trải qua là rất lớn; Các doanh nghiệp phải cung cấp bằng chứng mạnh mẽ, các cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm (FSA) cho biết. Vì vậy, đôi khi một ngày sử dụng rất bảo thủ là, như Parry nói, đó chỉ là một doanh nghiệp quá thận trọng. Nash nghĩ rằng các doanh nghiệp có thể đang thận trọng hơn: Tốt nhất là [những ngày đó] là một vấn đề tư tưởng, che chở cho bạn; tồi tệ nhất, đó có thể là kế hoạch lỗi thời. Công nghiệp thực phẩm là ngành kinh doanh bán thức ăn cho bạn, sau tất cả: bạn càng vứt đi, bạn càng cần mua nhiều hơn. Parry đồng ý rằng công việc chính của các nhà sản xuất là bán thức ăn, nhưng nói rằng phần lớn họ thực sự muốn thời hạn sử dụng lâu nhất có thể.

He, along with WI vice-chair Ann Jones, the British Nutrition Foundation and the FSA are categorical: as a consumer, you don’t ignore a use-by date. The pathogens that cause food poisoning, from listeria (which the NHS states is found most commonly in things such as butter, cooked meats, smoked salmon and certain soft cheeses) and salmonella (meat and poultry, eggs) to campylobacter (raw milk, raw chicken) and E coli (meat, raw dairy, raw leafy vegetables) are undetectable without a microscope. Even when these bacteria have grown to dangerous levels, food could still look and smell just fine.

 • Ông, cùng với phó chủ tịch WI Ann Jones, Tổ chức Dinh dưỡng Anh và FSA là phân loại: với tư cách là người tiêu dùng, bạn không bỏ qua ngày sử dụng. Các mầm bệnh gây ngộ độc thực phẩm, từ listeria (mà NHS tuyên bố là phổ biến nhất trong những thứ như bơ, thịt nấu chín, cá hồi hun khói và pho mát mềm nhất định) và salmonella (thịt và thịt gia cầm, trứng) đến campylobacter (sữa tươi, sống thịt gà) và E coli (thịt, sữa sống, rau lá sống) không thể phát hiện được nếu không có kính hiển vi. Ngay cả khi những vi khuẩn này đã phát triển đến mức nguy hiểm, thực phẩm vẫn có thể nhìn và ngửi thấy tốt.

Wrap surveys businesses to check whether they’re “absolutely sure” (as Parry puts it) that their products need to carry a use-by date. It has had notable success with hard cheeses and fruit juices – more than 95% of each now have best-before dates after the tech guys in each sector did new tests and realised they didn’t need use-by dates. Which means, as a harried home cook, you are no longer on the clock to use them up quickly or face sending them to landfill. You can just use your nose.

 • Kết thúc các cuộc khảo sát để kiểm tra xem họ có hoàn toàn chắc chắn hay không (như Parry nói) rằng các sản phẩm của họ cần phải có ngày sử dụng. Nó đã thành công đáng chú ý với các loại phô mai và nước ép trái cây cứng – hơn 95% mỗi loại đều có những ngày tốt nhất trước khi các nhân viên công nghệ trong mỗi lĩnh vực thực hiện các thử nghiệm mới và nhận ra họ không cần sử dụng ngày. Điều đó có nghĩa là, là một đầu bếp gia đình bị quấy rầy, bạn không còn sử dụng chúng nhanh chóng hay phải đối mặt với việc gửi chúng đến bãi rác. Bạn chỉ có thể sử dụng mũi của bạn.

Highlight Vocabulary

1.Inadvertently (adv) /inəd´və:təntli/ Tình cờ, không cố ý

He inadvertently deleted the file.

(Anh ta vô tình xóa tập tin.)


2.averse (adj) /ə´və:s/ Không thích, chống đối

my son is averse to drinking milk before bedtime

(con trai tôi chúa ghét uống sữa trước khi đi ngủ)


3.trout (noun) /traut/ (động vật học) cá hồi, Thịt cá hồi

smoked trout

(Cá hồi hun khói)


4.mince (noun) /mins/ Thịt băm, thịt thái nhỏ

mince of beef

(thịt bò thái nhỏ)


5.compliant (adj) /kəm´plaiənt/ Hay chìu theo ý người khác, dễ dãi, Phục tùng mệnh lệnh

In this paper, we have presented a control architecture that allows the compliantexecution of this kind of tasks.

(Trong bài báo này, chúng tôi đã trình bày một kiến trúc điều khiển cho phép thực hiện tuân thủ các loại nhiệm vụ này.)


6.Swollen (adj) /´swoulən/ Sưng phồng, phình ra, căng ra

it is not swollen, rusting

(nó không bị phù, rỉ sét)


7.Dent ( noun) /dent/ vết móp, vết lõm

a dent in the door of a car

(một vết lõm ở cửa xe)


8.Contradict (v) /¸kɔntrə´dikt/ Mâu thuẫn với, trái với

the statements of the witnesses contradict each other

(lời khai của các nhân chứng mâu thuẫn nhau)


9.Caveat (noun) /ˈkæviˌæt/ Sự báo cho biết trước

He agreed to the interview, with the caveat that he could approve the final article.

(Ông đồng ý cho cuộc phỏng vấn, với lời cảnh báo rằng ông có thể phê duyệt bài viết cuối cùng.)


10.Pathogen (noun) /´pæθə¸dʒen/ Mầm bệnh, nguồn bệnh

Eggs, egg products and the use of raw shell egg were strongly associated with this pathogen.

(Trứng, sản phẩm trứng và việc sử dụng trứng sống có liên quan chặt chẽ với mầm bệnh này.)


Người dịch: Lê Thanh

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: theguardian.com

Related Articles

Responses