Thời tiết

24

Apr'19

Từ vựng tiếng Anh về Thời Tiết – Tự học IELTS

Các tính từ chỉ nhiệt độ chilly (lạnh lẽo, giá lạnh) – It’s very chilly this morning. (Trời rất lạnh …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2019