Tầm quan trọng của trật tự từ trong IELTS – IELTS Speaking

aid5759803-v4-1200px-Get-People-to-Do-Stuff-Step-14 vctx


Trật tự từ liên quan đến việc viết thứ tự các từ một cách chính xác trong một câu. Thứ tự không chính xác của các từ có thể thay đổi ý nghĩa của một câu và do đó nên được sử dụng hợp lý. Đây là một quan điểm quan trọng về IELTS bởi vì học sinh thường gây ra lỗi sai trong trật tự từ trong khi nói hoặc viết. Một vài học sinh gây ra những lỗi sai này bởi vì họ coi nó không quan trọng.


Hầu hết trật tự từ trong câu đều như sau:

       1. Subject + Verb + Object (SVO)
Chủ ngữ + Vị ngữ + bổ ngữ

Ví dụ:

Greg completes his work.

Greg (S) + completes (V) + his + work (O).

Lỗi sai phổ biến trong phần thi nói IELTS:

Yes, cricket I play definitely and enjoy a lot.

Chính xác phải là:

Yes, I play cricket definitely and enjoy a lot.


       2. Trạng từ chỉ tần suất

Các trạng từ mà xác định tần suất của một hành động được gọi là trạng từ chỉ tần suất. Trạng từ chỉ tần suấthường được đặt trước động từ nhưng cũng có thể được đặt sau động từ hoặc ở giữa hai động từ.

Ví dụ: Often, Never, Always, Rarely, Occasionally, Sometimes, every time etc.

       1. Trước động từ:

Sandy often goes to temple.

       2. Sau động từ (to be)

She is never late for school.

       3. Giữa hai động từ:

I will always remember you

Ví dụ những lỗi sai phổ biến trong IELTS writing và speaking:

People often frequently visit different places for travelling.

Chính xác phải là:

People often visit different places for travelling.

People frequently visit different places for travelling.


       3. Trạng từ chỉ quan điểm

Trạng từ chỉ quan điểm bao gồm hopefully, obviously, remarkably etc.

Ví dụ

Hopefully, I will clear my exam this time.

Incorrect: I hopefully will clear my exam this time.

Example of common error in IELTS writing and speaking:

Ví dụ những lỗi sai phổ biến trong IELTS writing và speaking:

Overall, visiting this restaurant was the best remarkably .

Chính xác phải là:

Overall, visiting this restaurant was remarkably the best.


       4. Trạng từ chỉ mức độ

Trạng từ chỉ mức độ là những trạng từ mà tập trung về những thông tin trong câu

Ví dụ: Just, even, only etc.

She can even play badminton. (This is surprising)

Even she can play badminton. (Badminton is easy)

Ví dụ những lỗi sai phổ biến trong IELTS writing và speaking:

People do not try to utilize the natural resources even wisely.

Chính xác phải là:

People do not even try to utilize the natural resources wisely.


       5. Trạng từ chỉ cách thức

ví dụ: Slowly, carefully, quietly etc.

I played football quite well

Incorrect – I played quite well football.

Ví dụ về các lỗi phổ biến trong IELTS writing

The consumption of food decreased from the year 2000 to 2004 slowly.

Chính xác phải là:

The consumption of food slowly decreased from the year 2000 to 2004.


6. Nơi chốn & thời gian

Vị trí thường được đặt sau thời gian

Mariya has been living in Britain for 5 years.

Incorrect: Mariya has been living for 5 years in Britain

Ví dụ những lỗi sai phổ biến trong IELTS speaking:

I have been for 5 years working in a manufacturing company.

Chính xác phải là:

I have been working in a manufacturing company for 5 years.


Bài tập:

Bây giờ bạn có thể thử chữa những câu sau:

 1.      Really he is an amazing person.
 2.      He earns money enough to meet his needs.
 3.      Always he has been working hard.
 4.      After coming to the UK, my English quickly improved well.
 5.      We want to spend holidays every year in the same resort.
 6.      Michael has started just to work hard.
 7.      I passed very well my exam last year.
 8.      Some garments are quite in the mall cheaper than others.
 9.      She always often visits this place.
 10.  I usually am able to complete all tasks before time.

Đáp án:

 1.      He is really an amazing person.
 2.      He earns enough money to meet his needs.
 3.      He has always been working hard.
 4.      After coming to the UK, my English improved well quickly.
 5.      Every year, we want to spend holidays in the same resort.
 6.      Michael has just started to work hard.
 7.      Last year, I passed my exam very well.
 8.      Some garments in the mall are cheaper than others.
 9.      She always visits this place.
 10.  I am usually able to complete all tasks before time.

Người dịch: Anh Minh

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: IELTS Ninja

Related Articles