Tảng đá cổ nhất trên Trái Đất tìm thấy ở Mặt Trăng – Đọc báo cùng IP

lunar_sample_60025_apollo_16


Scientists may have just found the oldest intact Earth rock—on the moon. A study published Thursday in Earth and Planetary Science Letters makes the case that one of the rocks collected by Apollo 14 astronauts in 1971 contains a fragment of Earth’s ancient crust, dating back more than 4.011 billion years.

 • Các nhà khoa học có thể vừa tìm thấy tảng đá Trái Đất còn nguyên vẹn lâu đời nhất trên mặt trăng. Một nghiên cứu được công bố hôm thứ Năm trên nghiên cứu Earth and Planetary Science Letters đưa ra trường hợp một trong những tảng đá được các phi hành gia Apollo 14 thu thập năm 1971 chứa một mảnh vỏ trái đất cổ xưa, có niên đại hơn 4,011 tỷ năm.

It’s possible that the fragment formed in a weirdly water-rich pocket of magma deep within the ancient moon. But the study authors think it’s likelier that the rock formed within our planet’s crust and got jettisoned to the moon by one of the many meteor impacts that bombarded early Earth.

 • Có thể mảnh vỡ hình thành trong một túi magma giàu nước kỳ lạ nằm sâu trong mặt trăng cổ đại. Nhưng các tác giả nghiên cứu cho rằng nó giống như tảng đá hình thành bên trong lớp vỏ hành tinh của chúng ta và bị ném lên mặt trăng bởi một trong nhiều tác động của thiên thạch bắn phá Trái đất sơ khai.

If so, the fragment is one of the oldest Earth rocks ever found. The oldest minerals found on Earth come from Australia’s Jack Hills and are up to 4.4 billion years old. But those dates have been disputed, and even if the minerals really are that old, they’re debris left over from rocks that disintegrated long ago. By contrast, the Apollo 14 fragment is much more fully preserved.

 • Nếu vậy, mảnh vỡ là một trong những tảng đá cổ nhất Trái đất từng được tìm thấy. Các khoáng chất lâu đời nhất được tìm thấy trên Trái đất đến từ Jack Hills của Úc và có tuổi thọ lên tới 4,4 tỷ năm. Nhưng những ngày tháng đó đã bị tranh cãi, và ngay cả khi các khoáng chất thực sự đã cũ, chúng vẫn là những mảnh vụn còn sót lại từ những tảng đá đã tan rã từ lâu. Ngược lại, mảnh Apollo 14 được bảo quản đầy đủ hơn nhiều.

“It is technically a ‘rock,’ whereas the Jack Hills [minerals] are individual, contextless crystals,” lead study author Jeremy Bellucci, a researcher at the Swedish Museum of Natural History, writes in an email.

 • Về mặt kỹ thuật, nó là một “hòn đá”, trong khi Jack Hills [khoáng sản] là những tinh thể riêng biệt, không ngữ cảnh, tác giả nghiên cứu của Jeremy, Jeremy Bellucci, một nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Thụy Điển, viết trong một email.

The finding adds to the Apollo missions’ decades-long scientific legacy, and it further cements the moon as the solar system’s premier archivist. Since the moon is so ancient, airless, and geologically inactive, its surface records the history of impacts in the early solar system—most likely including impact debris sent there from other worlds. It’s thought that up to 0.5 percent of the schmutz on the lunar surface first formed on Earth, and bits and pieces of other rocky planets, such as Venus or Mars, probably litter the moon, too.

 • Phát hiện này làm tăng thêm di sản khoa học kéo dài hàng thập kỷ của các sứ mệnh Apollo, và nó tiếp tục coi mặt trăng là nhà lưu trữ hàng đầu của hệ mặt trời. Do mặt trăng rất cổ xưa, không có không khí và không hoạt động về mặt địa chất, bề mặt của nó ghi lại lịch sử các tác động trong hệ mặt trời ban đầu rất có thể bao gồm các mảnh vỡ tác động được gửi từ thế giới khác. Người ta nghĩ rằng có tới 0,5 phần trăm schmutz trên bề mặt mặt trăng được hình thành đầu tiên trên Trái đất, và các mảnh và mảnh của các hành tinh đá khác, như Sao Kim hoặc Sao Hỏa, cũng có thể xả rác trên mặt trăng.

But the Apollo 14 rock, if confirmed to have earthly origins, would be the first of its kind plucked from the moon and in scientific hands.

 • Nhưng đá Apollo 14, nếu được xác nhận là có nguồn gốc trái đất, sẽ là tảng đá đầu tiên thuộc loại từ mặt trăng và trong tay khoa học.

“If that’s true, then this is quite a fascinating finding,” says Cornelia Rasmussen, a researcher at the University of Texas at Austin who studies the chemistry of Earth’s impact craters. “We don’t really have a rock record of this time on Earth, which means [the find] gives us a window to a time we can’t really study here.”

 • Nếu điều đó đúng, thì đây là một phát hiện khá hấp dẫn, Corn Rasmussen nói , một nhà nghiên cứu tại Đại học Texas ở Austin, người nghiên cứu về hóa học của các miệng hố va chạm của Trái đất. Chúng tôi không thực sự có một bản ghi âm về thời gian này trên Trái đất, điều đó có nghĩa là [tìm thấy] cho chúng ta một cửa sổ để chúng ta không thể thực sự học ở đây.

Digging deep (Đào sâu)

Collected by Apollo 14 astronaut Alan Shepard on February 6, 1971, the rock bearing the suspected piece of Earth—formally named 14321—is one of the largest that the Apollo missions brought back from the moon.

 • Được thu thập bởi phi hành gia Apollo 14 Alan Shepard vào ngày 6 tháng 2 năm 1971, tảng đá mang mảnh đất nghi ngờ của Trái đất có tên chính thức 14321, là một trong những lớn nhất mà các sứ mệnh Apollo mang về từ mặt trăng.

The basketball-size stone weighs almost 20 pounds. It’s a type of rock called a breccia, sort of a stony collage pieced together from bits of many different, older rocks. The impact that made Imbrium crater, one of the huge dark splotches on the moon’s near side, likely forged this larger rock and flung it to the Apollo 14 landing site.

 • Viên đá có kích thước bằng quả bóng rổ nặng gần 20 pound. Đó là một loại đá gọi là breccia, một loại ảnh ghép đá được ghép với nhau từ các mảnh của nhiều loại đá cũ, khác nhau. Tác động khiến miệng núi lửa Imbrium, một trong những mảnh vỡ lớn tối tăm ở gần mặt trăng, có khả năng giả mạo tảng đá lớn hơn này và ném nó đến bãi đáp Apollo 14.

Most of its components, called clasts, are dark in color. But one piece stands out as oddly bright, with a makeup similar to the granites you might find on Earth. To find out where did this outlier bit of 14321 came from, Bellucci’s team re-sampled the rock and focused on minerals within it called zircons.

 • Hầu hết các thành phần của nó, được gọi là clasts, có màu tối. Nhưng một mảnh nổi bật như sáng kỳ lạ, với một lớp bề ngoài tương tự như đá granit bạn có thể tìm thấy trên Trái đất. Để tìm ra nơi 14321 xuất phát từ nơi này, nhóm của Bellucci đã lấy mẫu lại tảng đá và tập trung vào các khoáng chất trong nó được gọi là zircons.

“Zircon is an incredibly hardy, robust, sturdy mineral,” says study coauthor David Kring, a senior staff scientist at the Lunar and Planetary Institute. “So if you are looking for a relic of the most ancient geologic processes, zircon’s a very good mineral to begin with.”

 • “zircon là một khoáng chất cực kỳ cứng, Nhà sản xuất nghiên cứu David Kring, một nhà khoa học nhân sự cao cấp tại Viện nghiên cứu Mặt trăng và hành tinh. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một di tích của các quá trình địa chất cổ xưa nhất, zircon là một khoáng chất rất tốt để bắt đầu.”

When the team analyzed these zircons and the surrounding quartz, they found that the oddball clast formed in conditions that would’ve been really weird on the moon at the time. For one, the zircons formed in far colder, oxygen-rich magmas than the moon typically has.

 • Khi nhóm nghiên cứu phân tích các zircons này và viên thạch anh xung quanh, họ phát hiện ra rằng khối đá kỳ quặc hình thành trong điều kiện thực sự kỳ lạ trên mặt trăng vào thời điểm đó. Đối với một, các zircons được hình thành trong các magma lạnh hơn, giàu oxy hơn so với mặt trăng thường có.

In addition, the clast seems to have formed at pressures you’d only find on the moon more than a hundred miles below its surface. But the impact that geologists think formed 14321 probably dug no more than 45 miles into the lunar ground. If the clast formed so deep, how did it get up to the surface?

 • Bên cạnh đó, clast dường như đã hình thành ở áp suất bạn chỉ muốn tìm thấy trên mặt trăng hơn một trăm dặm bên dưới bề mặt của nó. Tuy nhiên, tác động của các nhà địa chất hình thành nghĩ 14321 lẽ đào không nhiều hơn 45 dặm vào đất mặt trăng. Nếu clast hình thành quá sâu, làm thế nào nó lên được bề mặt?

The researchers soon realized that the clast’s head-scratching properties make perfect sense if it instead formed on Earth. About 12 miles beneath Earth’s surface, magmas experience temperature, pressure, and oxygen levels just like the ones that formed the mystery clast. When Bellucci made a chart that compared Earth’s zircons against the lunar ones, the similarities became clear.

 • Các nhà nghiên cứu sớm nhận ra rằng các đặc tính của clast có ý nghĩa hoàn hảo nếu nó thay vào đó hình thành trên Trái đất. Khoảng 12 dặm bên dưới bề mặt của Trái đất, đá mafic trải nghiệm nhiệt độ, áp suất và nồng độ oxy giống như những người mà đã thành lập clast bí ẩn. Khi Bellucci tạo ra một biểu đồ so sánh các vòng tròn của Trái đất với các mặt trăng, sự tương đồng trở nên rõ ràng.

“It was dead in the middle of the terrestrial field, and then I was like, Whoa … that’s awesome!” Bellucci says. “From there, it snowballed.”

 • Nó đã chết ở giữa cánh đồng trên mặt đất, và rồi tôi giống như, Whoa … thật tuyệt vời! Từ đó, tuyết rơi.”

Seeking more samples (Tìm thêm bằng chứng)

Future research on the samples could firm up Bellucci’s interpretation. It’s also possible that other moon rocks currently in humanity’s collection contain flecks of ancient Earth.

 • Nghiên cứu trong tương lai về các mẫu có thể củng cố sự giải thích của Bellucci. Cũng có thể những tảng đá mặt trăng khác hiện đang nằm trong bộ sưu tập của nhân loại chứa những vệt đất của Trái đất cổ đại.

“I’m sure we’ll find additional samples, and I have a sneaky suspicion that this is going to prompt a lot of other people in the community to do likewise,” Kring says.

 • “Tôi chắc chắn sẽ tìm thấy các mẫu bổ sung và tôi có một sự nghi ngờ lén lút rằng điều này sẽ khiến nhiều người khác trong cộng đồng cũng phải làm như vậy”, theo ông Kring nói.

Fresh samples from the moon also would help—and may be coming soon. For instance, China’s upcoming Chang’e-5 lunar mission is expected to return samples. But for now, work on the Apollo material is grounded. Though U.S. lawmakers have reportedly reached a deal to fund the U.S. government temporarily, the ongoing shutdown has derailed many scientists’ lives—including those of the study authors.

 • Các mẫu mới từ mặt trăng cũng sẽ giúp ích – và có thể sẽ sớm ra mắt. Chẳng hạn, sứ mệnh Chang’e-5 sắp tới của Trung Quốc dự kiến sẽ trả lại các mẫu. Nhưng bây giờ, làm việc trên vật liệu Apollo là có căn cứ. Mặc dù các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã báo cáo đã đạt được thỏa thuận tài trợ tạm thời cho chính phủ Hoa Kỳ, nhưng việc đóng cửa liên tục đã làm hỏng cuộc sống của nhiều nhà khoa học, kể cả những tác giả nghiên cứu.

As of Thursday evening, Kring says, “my institute is going to be shutting down at the end of tomorrow. We’re not going to be able to do the exciting science that this discovery illustrates.”

 • Vào tối thứ Năm, Kring nói, “Học viện của tôi sẽ đóng cửa vào cuối ngày mai. Chúng tôi không thể thực hiện được khoa học thú vị mà khám phá này minh họa.”

Highlight vocabulary

 1.Fragment (noun) /’frægmənt/ Mảnh, mảnh vỡ

to be smashed to fragments

(bị đập vụn thành mảnh)


2.Jettison (v) /´dʒetisn/ Vứt hàng xuống biển cho nhẹ tàu (khi lâm nguy), vứt bỏ (nghĩa bóng)

The captain was forced to jettison the cargo and make an emergency landing.

(Thuyền trưởng đã buộc phải vứt bỏ hàng hóa và hạ cánh khẩn cấp.)


3.Disintegrated (v)  /dɪˈsɪn.t̬ə.ɡreɪt/ phân rã, tan rã

The spacecraft disintegrated as it entered the earth’s atmosphere.

(Tàu vũ trụ tan rã khi đi vào bầu khí quyển trái đất.)


4.surface (n0un) /ˈsɜrfɪs/ Bề mặt

the surface of the moon

(bề mặt của Mặt Trăng)


5.Pluck (noun) /plʌkt/ gan dạ, can trường

She showed a lot of pluck in standing up to her boss.

(Cô ấy cho thấy rất nhiều sự gan dạ khi đứng lên chống ông chủ của mình.)


 6.Splotch (noun) /splɔtʃ/ mảng không đều (về màu sắc, ánh sáng…)

He put his hand on the bed, and left a splotch of blood on the bedspread.

(Anh ta đặt tay lên giường và để lại một vệt máu trên ga trải giường.)


7.Flung (Passive of fling) (v) /flʌng/ Ném, vứt, quăng, liệng, lao, tống

to flung something away

(ném vật gì đi)


8.Dispute (noun) /dis’pju:t/ bàn cãi, tranh cãi

the matter is in dispute

(vấn đề đang được bàn cãi)


 9.Debris (noun) /´debri:/ Mảnh vỡ, mảnh vụn

Debris from the aircraft was scattered over a large area.

(Các mảnh vỡ từ máy bay nằm rải rác trên một khu vực rộng lớn.)


 10.Terrestrial (adj) /tə’restriəl/ (thuộc) đất; ở trên mặt đất, sống trên mặt đất

terrestrial ecosystems are those that are found only on land

(hệ sinh thái trên cạn là những hệ thống chỉ được tìm thấy trên đất liền.)


Người dịch: Lê Thanh

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: nationalgeographic.com

Related Articles