IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Thiên An Môn: Sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc – Đọc báo cùng IP

z22826099V,Plac-Tiananmen-w-1988-roku


Tiananmen Square: China steps up curbs on activists for 30th anniversary

(Quảng trường Thiên An Môn: Trung Quốc tăng cường kiềm chế các nhà hoạt động nhân kỷ niệm 30 năm)

Government’s critics say controls are more severe: ‘They know the 30th anniversary means a lot’

 • Các nhà phê bình của Chính phủ nói rằng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn: Họ biết kỷ niệm 30 năm có ý nghĩa rất nhiều.

Every year in late May, Hu Jia is taken on a mandatory holiday to Qinhuangdao, a port city almost 200 miles from his home in Beijing. He is accompanied by police on walks in the park or by the sea and is always in view of a minder. Hu returns to the capital only after 4 June, the anniversary of the Chinese government’s crackdown on pro-democracy protests in Tiananmen Square.

 • Hàng năm vào cuối tháng, Hu Jia được đưa vào một kỳ nghỉ bắt buộc tới Tần Hoàng Đảo, một thành phố cảng gần 200 dặm từ nhà của ông ở Bắc Kinh. Ông ta đi cùng với cảnh sát khi đi dạo trong công viên hoặc gần biển và luôn ở trong tầm ngắm của giám sát viên. Hu trở về thủ đô chỉ sau ngày 4 tháng 6, ngày kỷ niệm của chính phủ Trung Quốc, cuộc đàn áp đối với các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Quảng trường Thiên An Môn.

Hu, one of China’s most prominent political activists, has been under house arrest since 2014 for attempting to commemorate the anniversary of the crackdown, one of the most notorious incidents of state violence against activists in living memory. He still maintains hope that democracy will come to China in his lifetime.

 • Hu, một trong những nhà hoạt động chính trị nổi tiếng nhất của Trung Quốc, đã bị quản thúc tại gia kể từ năm 2014 vì cố gắng kỷ niệm ngày đàn áp, một trong những vụ bạo lực nhà nước khét tiếng nhất đối với các nhà hoạt động trong ký ức sống. Ông vẫn duy trì hy vọng rằng nền dân chủ sẽ đến Trung Quốc trong đời mình.

“I won’t change, because this is based on feeling,” he said. “I don’t believe the Chinese Communist party is made of iron. I have never lost faith. I don’t think the power of evil can last for ever. It won’t.”

 • “Tôi không thay đổi, bởi vì điều này dựa trên cảm giác,” Ông ấy nói. “Tôi không tin là đảng Cộng sản Trung Quốc được làm bằng sắt. Tôi chưa bao giờ mất niềm tin. Tôi không nghĩ rằng sức mạnh của cái ác có thể tồn tại mãi mãi. Nó không thể.”

This June marks the 30th anniversary of the crackdown, in which about 3,000 students, workers and other demonstrators are thought to have died. Another estimate put the figure at 10,000, according to a secret British diplomatic cable released in 2017.

 • Tháng 6 này đánh dấu kỷ niệm 30 năm của cuộc đàn áp, trong đó khoảng 3.000 sinh viên, công nhân và những người biểu tình khác được cho là đã chết. Một ước tính khác đặt con số 10.000, theo một đường dây ngoại giao bí mật của Anh được phát hành vào năm 2017

Hu is one of many Chinese campaigners who are placed under tight surveillance in the days leading up to and after each anniversary. Every year, Chinese authorities launch an extensive “stability maintenance” campaign in which activists, critics of the government and outspoken parents of those who died in the crackdown are “travelled” to locations outside of Beijing or placed under house arrest. Social media is scrubbed of terms and images referring to the protests. Internet users sometimes find that searches even for words such as “today” are blocked.

 • Hu là một trong nhiều nhà vận động Trung Quốc bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ trong những ngày trước và sau mỗi ngày kỷ niệm. Hàng năm, các nhà chức trách Trung Quốc tiến hành một chiến dịch “bảo trì ổn định” trên phạm vi rộng lớn, trong đó các nhà hoạt động, chỉ trích chính phủ và cha mẹ của những người chết trong vụ đàn áp là những người đi du lịch đến các địa điểm bên ngoài Bắc Kinh hoặc bị quản thúc tại gia. Phương tiện truyền thông xã hội được xem xét kỹ lưỡng các điều khoản và hình ảnh đề cập đến các cuộc biểu tình. Người dùng Internet đôi khi thấy rằng các tìm kiếm ngay cả các từ như “ngày hôm nay” đã bị chặn.

Some expect the campaign to last longer than usual this year because of the significance of the anniversary. Gao Yu, a journalist who attended the protests in 1989, said controls on her had been more severe than in previous years. She was placed under house arrest for almost three months from 17 January, the anniversary of the death of the reformist leader Zhao Ziyang, who opposed sending tanks into Beijing, and she expects to be “travelled” next week and again over 4 June, probably for a week.

 • Một số người mong đợi chiến dịch sẽ kéo dài hơn bình thường trong năm nay vì tầm quan trọng của ngày kỷ niệm. Gao Yu, một nhà báo tham dự các cuộc biểu tình năm 1989, nói rằng sự kiểm soát đối với cô đã nghiêm trọng hơn so với những năm trước. Cô bị quản thúc tại gia trong gần ba tháng kể từ ngày 17 tháng 1, ngày giỗ của nhà lãnh đạo cải cách Zhao Ziyang, người phản đối việc gửi xe tăng vào Bắc Kinh, và cô dự kiến sẽ được đi “du lịch” vào tuần tới và một lần nữa vào ngày 4 tháng 6, có lẽ trong một tuân.

Zhang Xianling, whose son was killed in the crackdown, said police stationed themselves outside of her house on the anniversary of Zhao’s death and also visited her on 4 May, the anniversary of a student uprising in 1919.

 • Zhang Xianling, người con trai của ông đã bị giết trong vụ đàn áp, cho biết cảnh sát đã đóng quân bên ngoài nhà bà vào ngày giỗ của Triệu Tưởng và cũng đến thăm bà vào ngày 4 tháng 5, ngày kỷ niệm một sinh viên nổi dậy vào năm 1919.

But activists say there is little work left for authorities to do, as there are few people left to speak up about the day. Over the last six years China’s leader, Xi Jinping, has overseen a clampdown on almost all aspects of civil society, from rights lawyers to university students lobbying for workers’ rights.

 • Nhưng các nhà hoạt động nói rằng có rất ít công việc còn lại để các nhà chức trách làm, vì có rất ít người còn lại để lên tiếng về ngày này. Trong sáu năm qua, nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đã giám sát một cuộc đàn áp đối với hầu hết các khía cạnh của xã hội dân sự, từ luật sư quyền cho đến sinh viên đại học vận động cho quyền của công nhân.

“Thirty years since the Tiananmen massacre, human rights in China right now is at its worst level and grassroots activism is in its toughest period,” said Yaqiu Wang, a China researcher at Human Rights Watch.

 • Yaqiu Wang, một nhà nghiên cứu Trung Quốc tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, “ba mươi năm kể từ vụ thảm sát Thiên An Môn, quyền con người ở Trung Quốc hiện đang ở mức tồi tệ nhất và hoạt động cơ sở đang ở giai đoạn khó khăn nhất.”

Surveillance infrastructure ranges from facial recognition to cameras to real ID registration for social media use, transportation or hotels. Zhang and Gao say their phones have long been bugged.

 • Cơ sở hạ tầng giám sát bao gồm nhận dạng khuôn mặt đến máy ảnh đến đăng ký ID thực để sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, giao thông vận tải hoặc khách sạn. Zhang và Gao nói rằng điện thoại của họ đã bị theo dõi từ lâu.

“In general, the control is more comprehensive now,” said Ai Xiao Ming, an activist and documentary film-maker who has been banned from leaving the country for the last 10 years. “‘Stability maintenance’ has been institutionalised. There are many methods.”

 • “Nói chung, sự kiểm soát đã toàn diện hơn bây giờ,” ông Ai Xiao Ming, một nhà hoạt động và nhà làm phim tài liệu đã bị cấm rời khỏi đất nước trong 10 năm qua. Dịch vụ “bảo trì ổn định” đã được thể chế hóa. Có nhiều phương pháp.

Campaigners who have spoken up have been punished. Four men who made liquor bottle labels that included the date of the Tiananmen crackdown were given jail sentences this year, after three years in pre-trial detention. “They have created the condition that whoever dares to stand up will be severely punished. They have paved the way for this year, because they know that the 30th anniversary means a lot to people,” said Hu.

 • Các nhà vận động đã lên tiếng đã bị trừng phạt. Bốn người đàn ông làm nhãn chai rượu bao gồm ngày đàn áp Thiên An Môn đã bị kết án tù năm nay, sau ba năm bị giam giữ trước khi xét xử. Họ đã tạo điều kiện rằng bất cứ ai dám đứng lên sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Họ đã mở đường cho năm nay, vì họ biết rằng kỷ niệm 30 năm có ý nghĩa rất lớn đối với mọi người, ông Hu nói.

The anniversary comes at a challenging time for the Chinese leadership, which is locked in a bruising trade war with the US and facing security concerns about its telecoms firm Huawei and growing criticism over the treatment of Muslim minorities in Xinjiang.

 • Lễ kỷ niệm diễn ra vào thời điểm đầy thách thức đối với giới lãnh đạo Trung Quốc, vốn bị khóa trong cuộc chiến thương mại bầm dập với Mỹ và phải đối mặt với những lo ngại về an ninh về công ty viễn thông Huawei và sự chỉ trích ngày càng tăng đối với người thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương.

“The Chinese government is very nervous because the internal and external situations are both not beneficial to the Chinese Communist party, its prestige and its leaders,” said Pu Zhiqiang, a human rights lawyer who was detained for trying to mark the 25th anniversary of the Tiananmen protests. “They are under a lot of pressure. Everyone feels the pressure, which spreads from the government to society.”

 • “Chính phủ Trung Quốc rất lo lắng vì các tình huống bên trong và bên ngoài đều không có lợi cho đảng Cộng sản Trung Quốc, uy tín và các nhà lãnh đạo của nó, ông Pa Ziqiang, một luật sư nhân quyền đã bị giam giữ vì cố gắng kỷ niệm 25 năm ngày Thiên An Môn phản đối. Họ đang chịu nhiều áp lực. Mọi người đều cảm thấy áp lực, lây lan từ chính phủ ra xã hội.”

Unlike the students in 1989 calling for democratic reform, most rights advocates in China now are pushing for more modest goals such as equal education, labour protections, housing rights or adherence to China’s constitution and legal code.

 • Không giống như các sinh viên năm 1989 kêu gọi cải cách dân chủ, hầu hết những người ủng hộ quyền tại Trung Quốc hiện đang thúc đẩy các mục tiêu khiêm tốn hơn như giáo dục bình đẳng, bảo vệ lao động, quyền nhà ở hoặc tuân thủ hiến pháp Trung Quốc và luật pháp.

“Many defenders are not even taking an explicitly pro-democracy or political stance, but the government treats activists calling for protection for disadvantaged and marginalised groups as enemies of the state,” said Frances Eve, deputy director of research at Chinese Human Rights Defenders.

 • Nhiều người bảo vệ thậm chí không có lập trường dân chủ hay lập trường chính trị rõ ràng, nhưng chính phủ coi các nhà hoạt động kêu gọi bảo vệ các nhóm thiệt thòi và bị thiệt thòi là kẻ thù của nhà nước, ông Frances Eve, phó giám đốc nghiên cứu của Tổ chức bảo vệ nhân quyền Trung Quốc nói.

Despite government efforts to erase the memory of 4 June, it is hard to suppress. This year memorials are planned around the world, including in neighbouring Hong Kong. “Whether among the people or within the government, June 4th is always there,” said Pu. “Many people still haven’t forgotten about it.”

 • Bất chấp những nỗ lực của chính phủ để xóa ký ức ngày 4 tháng 6, thật khó để đàn áp. Đài tưởng niệm năm nay được lên kế hoạch trên khắp thế giới, bao gồm cả Hồng Kông láng giềng. Cho dù là người dân hay trong chính phủ, ngày 4 tháng 6 luôn ở đó, ông Pu nói. Nhiều người vẫn chưa biết về điều đó.”

Highlight vocabulary

1.Mandatory (noun) /’mændətəri/ bắt buộc

mandatory declaration

(sự khai báo bắt buộc)


2.Prominent (adj) /´prɔminənt/ Dễ thấy, nổi bật

the most prominent feature in the landscape

(nét nổi bật nhất trong phong cảnh)


3.Commemorate (v) /kə´memə¸reit/ Kỷ niệm, tưởng nhớ

to commemorate a victory

(kỷ niệm chiến thắng)


4.Notorious (adj) /¸nou´tɔ:riəs/ Rõ ràng, hiển nhiên, ai cũng biết

it is notorious that…

(thiên hạ ai cũng biết là…)


5.Scrub (v) /skrʌb/ lọc, tẩy sạch

Social media is scrubbed of terms and images referring to the protests.

(Phương tiện truyền thông xã hội được lọc từ ngữ và hình ảnh đề cập đến các cuộc biểu tình.)


6.Reformist (noun) /ri´fɔ:mist/ nhà cải cách

They are pressing ahead with their reformist agenda.

(Họ đang bức xúc trước chương trình cải cách của họ.)


7.Clampdown (noun) /ˈklæmp.daʊn/ kiểm soát chặt chẽ

Following the military coup, there has been a clampdown on press reporting in the capital.

(Sau cuộc đảo chính quân sự, đã có một cuộc đàn áp về báo cáo tại thủ đô.)


8.Grassroots (noun) /ˈɡræs.ruːts/ cơ sở

The feeling among the grassroots of the Party is that the leaders are not radical enough.


9.Institutionalise (v) /¸insti´tju:ʃənəlaiz/ thể chế hoá

to institutionalise the economic strategies of the party in power

(thể chế hoá các chiến lược kinh tế của đảng cầm quyền)


10.Modest (adj) /’mɔdist/ Khiêm tốn, nhún nhường, nhũn nhặn

the hero was very modest about his great deals

(người anh hùng rất khiêm tốn về những chiến công to lớn của mình)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: theguardian.com

May 10, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019