IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Thỏa thuận Brexit liệu có bị rút lại? – Đọc báo cùng IP

_106040532_hi052935247


Amid calls to ‘fall on her sword’, PM writes to Tory MPs saying deal will return if there is sufficient support.

 • Giữa những lời kêu gọi “thừa nhận thất bại của bà”, Thủ tướng viết cho các nghị sĩ Tory nói rằng thỏa thuận sẽ trở lại nếu có đủ sự hỗ trợ

Pressure on Theresa May has reached new heights as ministers backed attempts to let parliament take control of the next stage of the Brexit process and MPs openly speculated that her time in office could end within weeks.

 • Áp lực lên Theresa May đã đạt đến một tầm cao mới khi các bộ trưởng ủng hộ các nỗ lực để quốc hội kiểm soát giai đoạn tiếp theo của quá trình Brexit và các nghị sĩ công khai suy đoán rằng thời gian của bà tại vị có thể kết thúc trong vài tuần.

As a beleaguered May returned from Brussels, MPs suggested her deal could lose by an even higher margin, with several saying the timing now required the prime minister to “fall on her sword”.

 • Khi một người được cho là có thể trở về từ Brussels, các nghị sĩ cho rằng thỏa thuận của cô có thể bị mất bởi một mức lãi thậm chí cao hơn, với một số người nói rằng thời điểm hiện tại yêu cầu thủ tướng phải ngã vào thanh kiếm của cô.

May wrote to Tory MPs on Friday in an attempt to address some of the criticism and regain control over the process. In her letter, she even hinted she may not bring her deal back to parliament for the third time without “sufficient support” and apologised for the tone of her statement on Wednesday night where she blamed MPs for the Brexit impasse.

 • Có thể đã viết cho các nghị sĩ Tory vào thứ Sáu trong một nỗ lực để giải quyết một số lời chỉ trích và lấy lại quyền kiểm soát quá trình này. Trong lá thư của mình, cô ấy thậm chí còn ám chỉ rằng cô ấy có thể không đưa thỏa thuận của mình trở lại quốc hội lần thứ ba mà không có sự hỗ trợ đầy đủ của Keith và xin lỗi vì đã tuyên bố vào tối thứ Tư khi cô ấy đổ lỗi cho các nghị sĩ về sự bế tắc của Brexit.

MPs had earlier suggested that it could be pointless for the prime minister to attempt to pass her deal next week, after a defiant statement by the Democratic Unionist party where they rejected the current state of negotiations. In her letter, May said the decision of the EU council meant she would bring back her deal next week “if it appears there is sufficient support and the Speaker permits it”.

 • Các nghị sĩ trước đó cho rằng việc thủ tướng có thể cố gắng thông qua thỏa thuận của bà vào tuần tới là vô nghĩa, sau tuyên bố thách thức của đảng Liên minh Dân chủ nơi họ bác bỏ tình trạng đàm phán hiện nay. Trong lá thư của mình, May cho biết quyết định của hội đồng EU có nghĩa là cô sẽ mang lại thỏa thuận của mình vào tuần tới nếu nó xuất hiện có đủ sự hỗ trợ và Người phát ngôn cho phép nó.

The prime minister said a number of colleagues had raised concerns about her speech in Downing Street on Wednesday. “You have a difficult job to do and it was not my intention to make it any more difficult,” she wrote, offering to hold more meetings with MPs next week.

 • Thủ tướng cho biết một số đồng nghiệp đã đưa ra quan ngại về bài phát biểu của bà ở phố Downing hôm thứ Tư. Bạn có một công việc khó khăn để làm và đó không phải là ý định của tôi để làm cho nó trở nên khó khăn hơn, cô ấy đã viết, đề nghị tổ chức nhiều cuộc họp với các nghị sĩ vào tuần tới.

May will face further pressure from hundreds of thousands of members of the public expected to join the Put it to the People march in London on Saturday to demand a second referendum, after millions signed a petition to revoke article 50.

 • Tháng 5 sẽ phải đối mặt với áp lực hơn nữa từ hàng trăm ngàn thành viên của công chúng dự kiến sẽ tham gia cuộc diễu hành đưa người dân tới London vào thứ Bảy để yêu cầu trưng cầu dân ý lần thứ hai, sau khi hàng triệu người ký đơn yêu cầu hủy bỏ điều 50.

Meanwhile, the EU increasingly believes a no-deal Brexit on 12 April is the most likely outcome, senior EU officials have said, prompting Emmanuel Macron, the French president, to privately ask Leo Varadkar, the Irish prime minister, if his country could cope.

 • Trong khi đó, EU ngày càng tin rằng Brexit không có thỏa thuận vào ngày 12 tháng 4 là kết quả rất có thể xảy ra, các quan chức cấp cao của EU đã nói, khiến Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, hỏi riêng Leo Varadkar, thủ tướng Ireland, nếu đất nước của ông có thể đối phó .

May’s de-facto deputy, David Lidington, has held advanced talks with senior Tories and opposition MPs to explore ways MPs could be given a say on the next stage of the process. Those familiar with the talks said he appeared to be speaking with the prime minister’s authority.

 • Phó giám đốc thực tế của May, David Lidington, đã có những cuộc nói chuyện nâng cao với các nghị sĩ cấp cao và các nghị sĩ đối lập để khám phá những cách mà các nghị sĩ có thể đưa ra tiếng nói trong giai đoạn tiếp theo của quá trình. Những người quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết ông dường như đang nói chuyện với chính quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Greg Clark publicly broke ranks on Friday to say the government should keep its promise to facilitate a process to find a majority for a compromise in parliament. “There’s no reason why the government should be forced to do something that it is committed to do anyway,” the business secretary said.

 • Greg Clark công khai phá vỡ thứ hạng vào thứ Sáu để nói rằng chính phủ nên giữ lời hứa của mình để tạo điều kiện cho một quá trình tìm kiếm đa số cho một thỏa hiệp trong quốc hội. Không có lý do tại sao chính phủ nên buộc phải làm một cái gì đó mà nó cam kết làm dù thế nào, thư ký kinh doanh nói.

However, the mood has hardened among some of the initiative’s supporters who have lost trust in the government to decide which options should be put to MPs, and fear a “stitch-up” where options are set up to fail.

 • Tuy nhiên, tâm trạng đã trở nên khó khăn hơn đối với một số người ủng hộ sáng kiến, những người đã mất niềm tin vào chính phủ để quyết định lựa chọn nào sẽ được đưa ra cho các nghị sĩ, và lo sợ một trò chơi khâu-lên, nơi các tùy chọn được thiết lập thất bạ

May must start her gruelling week on Monday by making a statement to MPs on Brexit, before facing an amendable motion on the way forward.

 • Có thể phải bắt đầu tuần mệt mỏi của mình vào thứ Hai bằng cách tuyên bố với các nghị sĩ về Brexit, trước khi phải đối mặt với một chuyển động có thể sửa đổi trên con đường phía trước.

A key amendment, tabled by Sir Oliver Letwin, Hilary Benn and Dominic Grieve, would set aside Wednesday for MPs to take control of the House of Commons business, in order to hold the series of votes on different Brexit outcomes.

 • Một sửa đổi quan trọng, được đề cập bởi Sir Oliver Letwin, Hilary Benn và Dominic Grieve, sẽ dành một phần tư cho các nghị sĩ để kiểm soát doanh nghiệp của Hạ viện, để giữ hàng loạt phiếu về các kết quả Brexit khác nhau.

The amendment has been rejected on previous occasions – at the last time of voting it lost by just two votes – but it has secured at least one new supporter, the Tory MP Caroline Spelman, and its backers are now confident of success. Should the amendment pass, May’s meaningful vote could be squeezed into Tuesday.

 • Sửa đổi đã bị từ chối trong những lần trước – tại lần bỏ phiếu cuối cùng, nó chỉ mất hai phiếu – nhưng nó đã bảo đảm ít nhất một người ủng hộ mới, MP Tory Caroline Spelman, và những người ủng hộ giờ đây tự tin thành công. Nếu việc sửa đổi được thông qua, phiếu bầu có ý nghĩa May May có thể được siết chặt vào thứ ba.

Subsequent voting options could include the prime minister’s deal, revocation of article 50, a second referendum, a customs union deal, a deal-based single-market model nicknamed “common market 2.0”, a Canada-style agreement, or no deal.

 • Các lựa chọn bỏ phiếu tiếp theo có thể bao gồm thỏa thuận của thủ tướng, hủy bỏ điều 50, trưng cầu dân ý thứ hai, thỏa thuận liên minh hải quan, mô hình một thị trường dựa trên thỏa thuận có biệt danh là thị trường chung 2.0, một thỏa thuận kiểu Canada hoặc không có thỏa thuậ

However, it is understood Lidington told MPs he did not want to put “unicorn” options to parliament – and in turn was urged to rule out several options including revocation, as well as a Canada-style agreement, which MPs regard as unrealistic without the Irish backstop.

 • Tuy nhiên, có thể hiểu rằng Lidington đã nói với các nghị sĩ rằng ông không muốn đưa các tùy chọn của unicorn vào quốc hội – và đến lượt nó được khuyến khích loại trừ một số lựa chọn bao gồm hủy bỏ, cũng như một thỏa thuận kiểu Canada, mà các nghị sĩ coi là không thực tế nếu không có Ailen backstop.

MPs also insisted May’s deal should not be put to MPs again as an option if it has been defeated for a third time.

 • Các nghị sĩ cũng khẳng định thỏa thuận tháng năm không nên được đưa ra cho các nghị sĩ như là một lựa chọn nếu nó bị đánh bại lần thứ ba.

Labour’s Stephen Kinnock said it was “vital we only have credible and realistic options on the order paper” and that meant “no options that involve reopening the withdrawal agreement, which is well and truly sealed shut, and no options which are coming out of the blue”.

 • Stephen Kinnock của Labour cho biết, điều quan trọng là chúng tôi chỉ có các lựa chọn đáng tin cậy và thực tế trên giấy đặt hàng, và điều đó có nghĩa là không có lựa chọn nào liên quan đến việc mở lại thỏa thuận rút tiền, được đóng kín và thực sự đóng cửa màu xanh da trời”.

The Liberal Democrat Norman Lamb, one of the MPs involved in the talks, said he was convinced the government should not dictate what MPs voted on and that options should be selected by the Speaker, John Bercow. “It’s essential parliament controls what we vote on,” Lamb said. “We have got to have confidence in the process that parliament can genuinely express its view.”

 • Đảng Dân chủ Tự do Norman Lamb, một trong những nghị sĩ tham gia các cuộc đàm phán, nói rằng ông tin chắc rằng chính phủ không nên đưa ra những gì các nghị sĩ đã bỏ phiếu và John Bercow chọn lựa chọn nào. Đại hội thiết yếu của hoàng gia kiểm soát những gì chúng ta bỏ phiếu, bầu Lamb Lamb nói. Chúng tôi phải có niềm tin vào quá trình quốc hội có thể thực sự bày tỏ quan điểm của mình.

Lidington is understood to have expressed some caution about letting Bercow determine which options are put to MPs, saying he “does sometimes select unicorns”, according to one source.

 • Theo một nguồn tin, Lidington được hiểu là đã bày tỏ sự thận trọng về việc để Bercow xác định những lựa chọn nào được đưa ra cho các nghị sĩ, nói rằng ông đôi khi chọn kỳ lân, theo một nguồn tin.

There is also some disagreement as to whether MPs should vote on ballots for as many options they like, or hold rounds of voting where options are narrowed down – a system that could result in parliament sitting until the early hours of the morning.

 • Ngoài ra còn có một số bất đồng về việc các nghị sĩ có nên bỏ phiếu cho bao nhiêu tùy chọn họ thích hay tổ chức các vòng bỏ phiếu trong đó các lựa chọn bị thu hẹp – một hệ thống có thể dẫn đến quốc hội ngồi đến sáng sớm.

Jeremy Corbyn also tabled a less prescriptive amendment calling on the government to set aside time for indicative votes naming four options – Labour’s alternative, common market 2.0, a customs union and a public vote.

 • Jeremy Corbyn cũng lập một bản sửa đổi ít quy định hơn, kêu gọi chính phủ dành thời gian cho các phiếu bầu chỉ định đặt ra bốn lựa chọn – thay thế Labour, thị trường chung 2.0, liên minh hải quan và bỏ phiếu công khai.

The Labour leader, who has held a series of meetings with MPs including those supporting a second referendum and those backing common market 2.0, said he was “convinced that a sensible alternative deal can be agreed by parliament, be negotiated with the EU and bring the public together”.

 • Lãnh đạo đảng Lao động, người đã tổ chức một loạt các cuộc họp với các nghị sĩ, bao gồm cả những người ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý thứ hai và những người ủng hộ thị trường chung 2.0, nói rằng ông đã tin rằng một thỏa thuận thay thế hợp lý có thể được quốc hội đồng ý, được đàm phán với EU và đưa ra công cộng cùng nhau.

Ministers conceded on Friday that MPs would be likely to be given a free vote. The junior Brexit minister, Kwasi Kwarteng, said it would “be reasonable to have a wide debate in the house to find what the house would tolerate”. Rory Stewart, the prisons minister, said: “Logically speaking, if parliament is to express its view on Wednesday it should be free to express its view.

 • Các bộ trưởng thừa nhận vào thứ Sáu rằng các nghị sĩ có thể sẽ được bỏ phiếu miễn phí. Bộ trưởng Brexit cơ sở, Kwasi Kwarteng, nói rằng sẽ rất hợp lý khi có một cuộc tranh luận rộng rãi trong nhà để tìm ra những gì ngôi nhà sẽ dung túng cho Tiết. Rory Stewart, bộ trưởng các nhà tù, nói: về mặt logic, nếu quốc hội muốn bày tỏ quan điểm của mình vào thứ Tư thì nên tự do bày tỏ quan điểm của mình.

Conservative Brexiters were seething at the prospect. Steve Baker, one of the key figures in the European Research Group of hard Brexiters, said it would be “a national humiliation”. Marcus Fysh, another Tory opponent of May’s deal, said it was “the most ludicrous, childish and unrealistic idea I have ever seen”.

 • Những người Brexit bảo thủ đang sôi sục trước viễn cảnh này. Steve Baker, một trong những nhân vật chủ chốt trong Nhóm nghiên cứu Brexit cứng của Châu Âu, cho biết đây sẽ là một sự sỉ nhục quốc gia. Marcus Fysh, một đối thủ Tory khác của thỏa thuận May, cho biết đó là ý tưởng ngớ ngẩn, trẻ con và phi thực tế nhất mà tôi từng thấy.

May was facing mounting pressure to name a timetable for her departure as a final gamble to win Conservative votes for her deal, though Tory sources suggested even that option may not have the desired effect.

 • May đã phải đối mặt với áp lực phải đặt thời gian biểu cho sự ra đi của cô như một canh bạc cuối cùng để giành được phiếu bảo thủ cho thỏa thuận của cô, mặc dù các nguồn Tory cho rằng ngay cả tùy chọn đó có thể không có hiệu quả mong muốn.

The prime minister met Tory MPs who had switched to back her deal on Wednesday night, where MPs in the room said the feeling was that more than half could now switch back again.

 • Thủ tướng đã gặp các nghị sĩ Tory, người đã chuyển sang ủng hộ thỏa thuận của bà vào tối thứ Tư, nơi các nghị sĩ trong phòng nói rằng cảm giác là hơn một nửa bây giờ có thể chuyển trở lại.

One moderate Conservative who backed May’s deal predicted the prime minister would be gone within a month. Another MP said the party would “now do almost anything to get rid of her … If Labour called a confidence vote, it would be very interesting”.

 • Một người bảo thủ ôn hòa, người ủng hộ thỏa thuận May, dự đoán thủ tướng sẽ ra đi trong vòng một tháng. Một nghị sĩ khác cho biết, giờ đây, nhóm sẽ làm hầu hết mọi thứ để loại bỏ Cô ấy nếu Lao động được gọi là phiếu tín nhiệm, điều đó sẽ rất thú vị.

The MP for Clacton, Giles Watling, who had backed the deal, said its success “might require the PM to fall on her sword to get it through”.

 • Nghị sĩ của Clacton, Giles Watling, người đã ủng hộ thỏa thuận, nói rằng thành công của nó có thể yêu cầu Thủ tướng phải hạ gươm của mình để có được nó thông qua.

May was dealt a further blow to the prospects of passing her deal by a bullish statement from the Democratic Unionist party’s Westminster leader, Nigel Dodds, who called her failure to offer new proposals at the European council “disappointing and inexcusable”.

 • Tháng Năm đã bị giáng một đòn mạnh vào triển vọng thông qua thỏa thuận của cô bằng một tuyên bố lạc quan từ lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ, ông Nigel Dodds, người đã kêu gọi cô không đưa ra đề xuất mới tại hội đồng châu Âu.

He also hit out at May’s speech in Downing Street on Wednesday night that blamed MPs for the impasse, saying: “Lectures by the prime minister putting the blame on others cannot disguise the responsibility her government bears for the current debacle.”

 • Ông cũng đánh vào bài phát biểu của May trên phố Downing vào tối thứ Tư, đổ lỗi cho các nghị sĩ vì sự bế tắc, nói rằng:” Các bài giảng của Thủ tướng Chính phủ đổ lỗi cho người khác không thể ngụy trang trách nhiệm mà chính phủ của bà gánh chịu cho sự thất bại hiện tại.”

He said the DUP had had no new reassurances before the vote that would change their decision to oppose the deal. “Nothing fundamentally turns on the formal ratification of documents which the attorney general has already said do not change the risk of the UK being trapped in the backstop,” he said.

 • Ông nói rằng DUP đã không có sự trấn an mới trước cuộc bỏ phiếu sẽ thay đổi quyết định của họ để phản đối thỏa thuận này. Về cơ bản, không có gì bật mí về việc phê chuẩn chính thức các tài liệu mà tổng chưởng lý đã nói rằng không làm thay đổi nguy cơ Vương quốc Anh bị mắc kẹt trong hậu phương,

Highlight Vocabulary

 1.Parliament (noun) /’pɑ:ləmənt/ Nghị viện; nghị trường; quốc hội

( Parliament) quốc hội Anh, nghị viện Anh

to summon Parliament

(triệu tập nghị viện)


 2.Beleaguer (v) /bi´li:gə/ Vây, bao vây

the frontier post on the hillside was beleaguered by two enemy battalions

(đồn biên phòng trên sườn đồi bị hai tiểu đoàn địch bao vây)


3.Impasse (noun) /im´pa:s/ Thế bế tắc, thế không lối thoát

The dispute had reached an impasse, as neither side would compromise.

(Tranh chấp đã đi đến bế tắc, vì không bên nào sẽ thỏa hiệp.)


4.Gruelling (adj) /´gruəliη/ Làm kiệt sức, làm mệt nhoài, làm mệt lử

a gruelling race

(cuộc chạy mệt nhoài)


5.Amendment (noun) /ə’mendmənt/ Sự sửa đổi, sự bổ sung (chỗ thiếu sót, sai lầm…)

to move an amendment to a bill

(đề nghị bổ sung một đạo luật)


   6.Revocation (noun) /¸revə´keiʃən/ Sự huỷ bỏ, sự thủ tiêu; sự bị hủy bỏ, sự bị thủ tiêu (sắc lệnh, đạo luật…)

Sự thu hồi (giấy phép)

revocation of a driving licence

(sự thu hồi bằng lái xe)


 7.Ballot (noun) /’bælət/ Sự rút thăm, sự bắt thăm (nghị viện)

to elect (vote) by ballot

(bầu bằng phiếu kín)

to take a ballot

(quyết định bằng cách bỏ phiếu)


 8.Referendum (noun) /¸refə´rendəm/ Cuộc trưng cầu ý dân

Is it more democratic to hold a referendum, rather than let the government alonedecide?

(Có dân chủ hơn khi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, thay vì để chính phủ một mình quyết định?)


9.Attorney (noun) /ə’tз:ni/ Người được ủy quyền đại diện trước toà

power of attorney

(quyền ủy nhiệm)


 10.Ratification (noun) /¸rætifi´keiʃən/ Sự thông qua, sự phê chuẩn

The agreement requires formal ratification by the league’s athletic directors.

(Thỏa thuận yêu cầu phê chuẩn chính thức bởi các giám đốc thể thao của giải đấu.)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: theguardian.com

March 23, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019