IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Thực hành nghe Listening Part 1 – IELTS Listening

girl-head-headphones-6399


Hoàn thành bảng dưới đây.

Nghe Audio tại đây.

Position Place Notes
1_______ Parkview Hotel Speak foreign languages

Have a valid 2_______

Include 3_______

General Assistant Lakeside Hotel Pay is low

Free 4_______

Issue a 5_____

Catering Assistant Hotel 98 Wear 6________

Night shift work Travel outside the city


Hoàn thành sơ đồ dưới đây. Không viết hơn ba từ vào mỗi câu trả lời.

 • RECRUITMENT PROCESS

STEP ONE

Complete a 7  _____________

STEP TWO

Do a 8   _____________about personal skills

STEP THREE

Participate a training course involving 9____________

STEP FOUR

Get a 10_____________ about the work


Đáp án:

 1. reception assistant (trợ lý tiếp tân)
 2. driving license (bằng lái xe)
 3. heavy lifting (nâng hành lý nặng)
 4. Mealts (bữa ăn)
 5. certificate ( bằng cấp)
 6. staff uniform (đồng phục nhân viên)
 7. personal information form ( bảng liệt kê thông tin cá nhân)
 8. questionnaire (bảng câu hỏi)
 9. role play activities ( hoạt động đóng vai)
 10. video

Người dịch: Mỹ An

Đăng ký lộ trình Premium IELTS – Chỉ từ 159k – Tự học IELTS từ 0-8.0


  Thanh toán Internet Banking sẽ nhận được account qua Email sau 10'

Nguồn: ieltsmaterial.com

December 3, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019