IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Tiền ảo giống như tấm vé số có thể sẽ được trả trong tương lai – Đọc báo cùng IP

1000


The likes of bitcoin may well be worthless – but there’s a chance they will be valuable someday.

 • Khả năng là Bitcoin cũng có thể là vô giá trị – nhưng cũng có thể chúng sẽ có giá trị vào một ngày nào đó.

With the price of Bitcoin down 80% from its peak a year ago, and the larger cryptocurrency market in systemic collapse, has “peak crypto” come and gone? Perhaps, but don’t expect to see true believers lining up to have their cryptocurrency tattoos removed just yet.

 • Với giá Bitcoin giảm 80% so với mức đỉnh của nó một năm trước và thị trường tiền ảo lớn sụp đổ có hệ thống, liệu rằng “đỉnh cao” của tiền ảo đã đến và giờ biến mất? Có lẽ, hy vọng sẽ thấy các tín đồ thực sự xếp hàng để xóa hình xăm tiền ảo của họ.

At a recent conference I attended, the overwhelming sentiment was that market capitalisation of cryptocurrencies could explode over the next five years, rising to $5-10tn (£4-8tn). For those who watched the price of bitcoin go from $13 in December 2012 to roughly $4,000 today, this year’s drop from $20,000 was no reason to panic.

 • Trong một hội nghị gần đây tôi tham dự, tâm lý áp đảo là vốn hóa thị trường của tiền ảo và có thể bùng nổ trong năm năm tới, tăng lên $ 5-10tn (£ 4-8tn). Đối với những người theo dõi giá Bitcoin tăng từ 13 đô la vào tháng 12 năm 2012 xuống còn khoảng 4.000 đô la ngày hôm nay, năm nay, mức giảm từ 20.000 đô la và không có lý do để mọi người hoảng sợ.

It is tempting to say, “Of course the price is collapsing.” Regulators are gradually waking up to the fact that they cannot countenance large expensive-to-trace transaction technologies that facilitate tax evasion and criminal activity. At the same time, central banks from Sweden to China are realising that they, too, can issue digital currencies. As I emphasized in my 2016 book on the past, present, and future of currency, when it comes to new forms of money, the private sector may innovate, but in due time the government regulates and appropriates.

 • Thật hấp dẫn khi nói rằng, “Tất nhiên giá đang sụp đổ.” Các cơ quan quản lý của các quốc gia đang dần thức tỉnh với thực tế là họ không thể tìm ra các công nghệ giao dịch đắt tiền để theo dõi thuế và hoạt động của tội phạm. Đồng thời, các ngân hàng trung ương từ Thụy Điển đến Trung Quốc đang nhận ra rằng họ cũng có thể phát hành đồng tiền ảo. Như tôi đã nhấn mạnh trong cuốn sách năm 2016 về quá khứ, hiện tại và tương lai của tiền tệ, khi nói đến các hình thức tiền mới, khu vực tư nhân có thể đổi mới, nhưng trong thời gian chính phủ về những quy định và sự chiếm đoạt.

But as I also pointed out back then, just because the long-term value of bitcoin is more likely to be $100 than $100,000 does not necessarily mean that it definitely should be worth zero. The right way to think about cryptocurrency coins is as lottery tickets that pay off in a dystopian future where they are used in rogue and failed states, or perhaps in countries where citizens have already lost all semblance of privacy. It is no coincidence that dysfunctional Venezuela is the first issuer of a state-backed cryptocurrency (the “petro”).

 • Nhưng như tôi cũng đã chỉ ra hồi đó, chỉ vì giá trị lâu dài của bitcoin có nhiều khả năng là 100 đô la hơn 100.000 đô la không có nghĩa là nó chắc chắn có giá trị bằng không. Cách suy nghĩ đúng đắn về tiền ảo là tấm vé số trả hết tiền trong một tương lai đen tối, nơi chúng được sử dụng ở các quốc gia bất hảo và thất bại, hoặc có lẽ ở các quốc gia nơi công dân đã mất hết quyền riêng tư. Không phải ngẫu nhiên mà sự rối loạn ở Venezuela là nhà phát hành đầu tiên của một loại tiền ảo được nhà nước hậu thuẫn.

The ultimate obstacle for any cryptocurrency is that eventually there has to be a way to buy a range of goods and services beyond illicit drugs and hit men. And if governments ever make it illegal to use coins in retail stores and banks, their value must ultimately collapse.

 • Trở ngại cuối cùng cho bất kỳ loại tiền ảo nào là cuối cùng phải có một cách để mua một loạt các hàng hóa và dịch vụ ngoài các loại thuốc bất hợp pháp và đánh vào con người. Và nếu các chính phủ từng bất hợp pháp khi sử dụng tiền trong các cửa hàng bán lẻ và ngân hàng, giá trị của chúng cuối cùng phải sụp đổ.

Many crypto-evangelists insist that bitcoin is “digital gold,” in part because the long-term supply is algorithmically capped at 21 million. But this is nutty. For one thing, unlike gold – which has always had other purposes and today is employed widely in new technologies from iPhones to spacecraft – bitcoin has no alternative use. And even if bitcoiners manage to find a way to lower the phenomenal energy cost of verifying transactions, the very nature of decentralised ledger systems makes them vastly less efficient than systems with a trusted central party like a central bank. Take away near-anonymity and no one will want to use it; keep it and advanced-economy governments will not tolerate it.

 • Nhiều nhà truyền giáo tiền ảo nhấn mạnh rằng bitcoin là vàng của kỹ thuật số, một phần vì nguồn cung dài hạn được giới hạn ở mức 21 triệu thuật toán. Nhưng đây là món lời lớn. Đối với một điều, nó không giống như vàng – vốn luôn có các mục đích khác và ngày nay được sử dụng rộng rãi trong các công nghệ mới từ iPhone đến tàu vũ trụ – bitcoin không có cách sử dụng nào khác. Và ngay cả khi bitcoin quản lý để tìm cách giảm chi phí năng lượng phi thường để xác minh các giao dịch, thì bản chất của các hệ thống sổ cái phi tập trung làm cho chúng kém hiệu quả hơn nhiều so với các hệ thống với một đảng trung ương đáng tin cậy như ngân hàng trung ương. Rút tiền gần như ẩn danh và không ai muốn sử dụng nó; giữ nó và các chính phủ kinh tế tiên tiến sẽ không tha thứ cho nó.

The evangelists dismiss such concerns: bitcoin can still be incredibly valuable as long as enough people perceive it as digital gold. After all, they argue, money is a social convention. But economists (including me) who have worked on this kind of problem for five decades have found that price bubbles surrounding intrinsically worthless assets must eventually burst. The prices of assets that do have real underlying value cannot deviate arbitrarily far from historical benchmarks. And government-issued money is hardly a pure social convention; governments pay employees and suppliers, and demand tax payments in fiat currency.

 • Các nhà truyền giáo cũng bác bỏ những lo ngại như vậy: bitcoin vẫn có thể có giá trị vô cùng miễn là đủ người nhận nó là vàng kỹ thuật số. Rốt cuộc, họ lập luận, tiền là một quy ước xã hội. Nhưng các nhà kinh tế (bao gồm cả tôi), người đã làm việc với loại vấn đề này trong 5 thập kỷ đã phát hiện ra rằng bong bóng giá xung quanh các tài sản vô giá trị nội tại cuối cùng phải sụp đổ. Giá của các tài sản có giá trị cơ bản thực sự không thể đi chệch khỏi các điểm chuẩn của lịch sử. Và tiền do chính phủ phát hành hầu như không phải là một quy ước xã hội thuần túy; chính phủ trả cho nhân viên và nhà cung cấp, và yêu cầu thanh toán thuế bằng tiền tệ fiat.

But it is too soon to say how the new world of digital currencies will play out. Central banks will get into the game (their reserves are already a form of wholesale digital currency), but that is not the end of the story. US Treasury Direct, for example, already offers retail customers an extremely low-cost way to hold very short-term Treasury debt for amounts as little as $100, tradable to others in the system. Still, heavy security makes the system relatively cumbersome to use, and just maybe governments might adopt one of today’s private digital technologies.

 • Nhưng còn quá sớm để nói thế giới tiền tệ kỹ thuật số mới sẽ diễn ra như thế nào. Các ngân hàng trung ương sẽ tham gia vào trò chơi (dự trữ của họ đã là một dạng tiền kỹ thuật số bán buôn), nhưng đó không phải là kết thúc của câu chuyện. Chẳng hạn, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cung cấp cho khách hàng bán với chi phí thấp để giữ khoản nợ Kho bạc ngắn hạn với số tiền ít nhất là 100 đô la, có thể giao dịch với những người khác trong hệ thống. Tuy nhiên, bảo mật chặt chẽ khiến hệ thống tương đối cồng kềnh khi sử dụng và có lẽ các chính phủ có thể áp dụng một trong những công nghệ kỹ thuật số tư nhân hiện nay.

For the moment, the real question is if and when global regulation will stamp out privately constructed systems that are expensive for governments to trace and monitor. Any single large advanced economy foolish enough to try to embrace cryptocurrencies, as Japan did last year, risks becoming a global destination for money-laundering. (Japan’s subsequent moves to distance itself from cryptocurrencies were perhaps one cause of this year’s gyrations.) In the end, advanced economies will surely coordinate on cryptocurrency regulation, as they have on other measures to prevent money laundering and tax evasion.

 • Hiện tại, câu hỏi thực sự là nếu và khi nào quy định toàn cầu sẽ dập tắt các hệ thống được xây dựng tư nhân gây tốn kém cho các chính phủ để theo dõi và giám sát. Bất kỳ nền kinh tế tiên tiến lớn nào cũng đủ dại dột để cố gắng nắm lấy tiền ảo, như Nhật Bản đã làm năm ngoái, có nguy cơ trở thành một điểm đến toàn cầu cho hoạt động rửa tiền. (Nhật Bản có những động thái tiếp theo để tránh xa tiền ảo có lẽ là một trong những nguyên nhân của sự thay đổi trong năm nay.) Cuối cùng, các nền kinh tế tiên tiến chắc chắn sẽ phối hợp với quy định về tiền ảo, vì họ có các biện pháp khác để ngăn chặn nạn rửa tiền và trốn thuế.

But that leaves out a lot of disgruntled players. After all, many today – including Cuba, Iran, Libya, North Korea, Somalia, Syria, and Russia – are labouring under US financial sanctions. Their governments will not necessarily care about global externalities if they encourage cryptocurrencies that might have value as long as they are used somewhere.

 • Nhưng điều đó để lại rất nhiều người chơi với sự bất mãn. Rốt cuộc, nhiều người ngày nay – bao gồm Cuba, Iran, Libya, Bắc Triều Tiên, Somalia, Syria và Nga – đang lao động dưới các lệnh trừng phạt tài chính của Mỹ. Chính phủ của họ sẽ không nhất thiết quan tâm đến các yếu tố bên ngoài toàn cầu nếu họ khuyến khích các loại tiền ảo có thể có giá trị miễn là chúng được sử dụng ở đâu đó.

So, while we shouldn’t be surprised by this year’s cryptocurrency price bust, the price of these coins is not necessarily zero. Like lottery tickets, there is a high probability that they are worthless. There is also an extremely small outside chance that they will be worth a great deal someday, for reasons that currently are difficult to anticipate.

 • Vì vậy, trong khi chúng ta không nên ngạc nhiên bởi sự bùng nổ giá tiền ảo năm nay, giá của những đồng tiền này không nhất thiết phải bằng không. Giống như vé số, có khả năng cao là chúng vô giá trị. Ngoài ra còn có một cơ hội cực kỳ nhỏ bên ngoài rằng họ sẽ có giá trị rất lớn vào một ngày nào đó, vì những lý do hiện tại rất khó dự đoán.

Vocabulary highlight:


       1. Cryptocurrency: (n) /ˈkrɪp.toʊˌkɝː.ən.si/ – a digital currency produced by a public network, rather than any government, that uses cryptography to make sure payments are sent and received safely (Tiền ảo)

Ví dụ:

      Cryptocurrencies such as bitcoin

(Tiền ảo như là bitcoin.)


       2. Sentiment: (n) /ˈsen.t̬ə.mənt/ – a thought, opinion, or idea based on a feeling about a situation, or a way of thinking about something (Tình cảm)

Ví dụ:

      I don’t think she shares my sentiments.

(Tôi không nghĩ cô ấy thấu hiểu tình cảm của tôi)


       3. Emphasize: (v) /ˈem.fə.saɪz/ – to show that something is very important or worth giving attention to (Nhấn mạnh)

Ví dụ:

      He emphasized that all the people taking part in the research were volunteers.

(Anh ấy nhấn mạnh rằng những người tham gia vào cuộc nghiên cứu là những tình nguyện viên.)


       4. Innovate: (v) /ˈɪn.ə.veɪt/ – to introduce changes and new ideas (Đổi mới)

Ví dụ:

      The fashion industry is always desperate to innovate.

(Ngành công nghiệp thời trang luôn luôn tuyệt vọng trong sự đổi mới.)


       5. Dystopian: (n) /dɪˈstoʊ.pi.ə/ – (the idea of) a society in which people do not work well with each other and are not happy (Thời kỳ đen tối)

Ví dụ:

      This is definitely a dystopian future

(Đây chắc chắn là một tương lai đen tối.)


       6. Coincidence: (n) /koʊˈɪn.sɪ.dəns/ – an occasion when two or more similar things happen at the same time, especially in a way that is unlikely and surprising (Sự trùng hợp)

Ví dụ:

      a series of strange/amazing coincidences

(Một chuỗi sự trùng hợp lạ thường/tuyệt vời.)


       7. Evangelists: (n) /ɪˈvæn.dʒə.lɪst/ – a person who tries to persuade people to become Christians, often by travelling around and organizingreligious meetings (Nhà truyền giáo)

Ví dụ:

      He is an Evangelist

(Anh ấy
là một nhà truyền giáo.)


       8. Burst: (v) /bɝːst/ –  to break open or apart suddenly, or to make something do this (nổ)

Ví dụ:

      I hate it when balloons burst.

(Tôi ghét khi mà những quả bóng nổ.)


       9. Debt: (n) /det/ – something, especially money, that is owed to someone else, or the state of owing something (Nợ nần)

Ví dụ:

      The company ran up huge debts.

(Công ty rơi vào tình cảnh nợ nần lớn.)


       10. Stamp out: (phr) /stæmp/ – to get rid of something that is wrong or harmful (Thoát khỏi)

Ví dụ:

      The new legislation is intended to stamp out child prostitution.

(Luật mới nhằm dập tắt mại dâm trẻ em.)


Nguời dịch: Minh Hoang Tran

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: Theguardian.com

January 4, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019