IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Tiểu sử Stan Lee – Đọc báo cùng IP

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 07: Stan Lee signs copies of his new book "Amazing Fantastic Incredible: A Marvelous Memoir" at Barnes & Noble at The Grove on November 7, 2015 in Los Angeles, California. (Photo by Jonathan Leibson/Getty Images)


Television Producer, Producer, Author, Editor, Publisher (1922–2018)


Stan Lee was a revered comic-book creator who co-launched superheroes like the Fantastic Four, Spider-Man, Doctor Strange and the X-Men for Marvel Comics.

 • Stan Lee là một người sáng tạo truyện tranh đáng kính, đồng sáng tạo ra những siêu anh hùng như Fantastic Four, Spider-Man, Doctor Strange và X-Men cho Marvel Comics.

Who Was Stan Lee?

Born in New York City on December 28, 1922, Stan Lee went on to work for the company that would eventually become Marvel Comics. With artist Jack Kirby, Lee launched the superhero team the Fantastic Four in 1961, and was soon responsible for creating popular characters like Spider-Man, the X-Men, the Hulk and Thor. Lee later worked in a number of comic-related business and multimedia ventures.

 • Stan Lee là ai?

Sinh ra tại thành phố New York vào ngày 28 tháng 12 năm 1922, Stan Lee tiếp tục làm việc cho công ty mà nó cuối cùng trở thành Marvel Comics. Với nghệ sĩ Jack Kirby, Lee đã cho ra mắt nhóm siêu anh hùng Fantastic Four vào năm 1961, và nhanh chóng tạo ra những nhân vật nổi tiếng như Spider-Man, X-Men, Hulk và Thor. Lee sau đó làm việc trong một số công ty và thương nghiệp đa phương tiện liên quan đến truyện tranh.


Early Life and Career

Stanley Martin Lieber was born on December 28, 1922, in New York City to Romanian immigrants Celia and Jack Lieber. With part of his childhood spent during the Great Depression, Lieber and his younger brother, Larry, watched his parents struggle to make ends meet for the family.

 • Thời trẻ và sự nghiệp

Stanley Martin Lieber sinh ngày 28 tháng 12 năm 1922, tại thành phố New York cho những người nhập cư Rumani Celia và Jack Lieber. Một phần thời thơ ấu của ông đã trải qua trong thời kỳ Đại suy thoái, Lieber và em trai của anh, Larry, nhìn cha mẹ ông vật lộn để kiếm sống cho gia đình.


Lieber, who later shortened his name to “Lee” as a writer, went on to be hired as an office assistant at Timely Comics in 1939 and became an interim editor for the company in the early 1940s. Lee also served domestically in the Army during World War II, working as a writer and illustrator.

 • Lieber, sau này rút ngắn tên của mình thành “Lee” với tư cách là một nhà văn, tiếp tục được thuê làm trợ lý văn phòng tại Timely Comics vào năm 1939 và trở thành một biên tập viên tạm thời cho công ty vào đầu những năm 1940. Lee cũng phục vụ trong quân đội trong nước  trong Thế chiến II, làm việc như một nhà văn và họa sĩ minh họa.

Co-creating the Fantastic Four

In the early ’60s, Lee was called upon by his boss to create a series for Marvel Comics (Timely’s new name) that could compete with rival DC Comics’ hit title Justice League of America. Citing writing influences like Sir Arthur Conan Doyle and Jules Verne, and following the encouragement of his wife, Joan, Lee did away with some of the usual superhero conventions. Hence, with artist and co-creator Jack Kirby, the Fantastic Four was born in 1961.

 • Đồng sáng lập Fantastic Four

Vào đầu thập niên 60, Lee đã được cấp trên gọi để tạo ra một bộ truyện cho Marvel Comics (tên mới của Timely) có thể cạnh tranh với danh hiệu Justice League of America của đối thủ DC Comics. Trích dẫn những ảnh hưởng văn học như Sir Arthur Conan Doyle và Jules Verne, và theo sự khuyến khích của vợ, Joan, Lee đã gạt bỏ một số hình tượng siêu anh hùng bình thường. Do đó, với nghệ sĩ và đồng sáng lập Jack Kirby, Fantastic Four ra đời năm 1961.


Hulk, Spider-Man and More Join Marvel’s Lineup

Following the success of the Fantastic Four, a slew of new characters soon sprung from Lee and his Marvel cohorts, including the Hulk, Spider-Man, Doctor Strange, Daredevil and the X-Men.

 • Hulk, Spider-Man và nhiều anh hùng khác tham gia Đội hình của Marvel

Tiếp nối thành công của Fantastic Four, một loạt các nhân vật mới xuất hiện ngay sau đó từ Lee và nhóm nghiên cứu Marvel của ông, bao gồm Hulk, Spider-Man, Doctor Strange, Daredevil và X-Men.


Lee was particularly known for his dynamism with copy and for imbuing his characters with a sense of humanity, tackling real-world issues like bigotry and drug use, which would influence comics for decades. An outgoing, humorous showman, he also developed a number of slogans as part of his shtick, including a Latin-derived call to rise, “Excelsior!”

 • Lee đặc biệt nổi tiếng về tính năng động của mình với sao chép và làm cho nhân vật của mình trở nên linh hoạt, giải quyết các vấn đề trong thế giới thực như cố chấp và sử dụng ma túy, cái mà ảnh hưởng đến truyện tranh trong nhiều thập kỷ. Một người biểu diễn dễ gần, hài hước, ông cũng đã phát triển một số khẩu hiệu như một phần của tính hài hước của mình, bao gồm cả một câu nói có nguồn gốc từ tiếng Latin, “Excelsior!”

Marvel Comics became a highly popular franchise, and Stan Lee was promoted to editorial director and publisher in 1972. He later moved to the West Coast to be involved in Marvel’s film ventures and eventually became chairman emeritus.

 • Marvel Comics trở thành một thương hiệu nổi tiếng, và Stan Lee được thăng chức làm giám đốc biên tập và nhà xuất bản vào năm 1972. Sau đó ông chuyển đến Bờ Tây để tham gia vào liên hoan phim của Marvel và cuối cùng trở thành chủ tịch danh dự.

Shepherding the Rise of a Blockbuster Industry

Lee has become involved in a variety of multimedia projects while also serving as an ambassador for Marvel, even though he has filed lawsuits against the company and been the subject of debate over appropriate compensation for comic creators. The writer has seen Marvel develop into an entity that has inspired blockbuster film entertainment like the Iron Man, X-Men, Thor and The Avengers franchises.

 • Người dẫn đến sự nổi lên của một ngành công nghiệp bom tấn

Lee đã tham gia vào một loạt các dự án đa phương tiện trong khi là một đại sứ cho Marvel, mặc dù ông đã nộp đơn kiện chống lại công ty và là chủ đề tranh luận về mức bồi thường thích hợp cho người sáng tạo truyện tranh. Nhà văn đã thấy Marvel phát triển thành một tập đoàn và đã truyền cảm hứng cho các bộ phim bom tấn như Iron Man, X-Men, Thor và The Avengers.


Lee started intellectual-property company POW! Entertainment in 2001 and the following year published his autobiography, Excelsior! The Amazing Life of Stan Lee. Later in the decade he received a Medal of Arts honor from President George W. Bush and launched the History Channel show Stan Lee’s Superhumans, a series that looked at people with remarkable skills and abilities.

 • Lee bắt đầu sở hữu trí tuệ công ty Giải trí POW! vào năm 2001 và năm sau xuất bản cuốn tự truyện của mình, Excelsior! Cuộc đời tuyệt vời của Stan Lee. Sau đó trong thập kỷ, ông nhận được Huân chương Nghệ thuật từ Tổng thống George W. Bush và khởi động Kênh Lịch sử chiếu Stan Lee’s Superhumans, một loạt những người có kỹ năng và khả năng vượt trội.

2012 saw more new ventures. Lee co-wrote a graphic novel, Romeo and Juliet: The War, which landed on The New York Times’ best-seller list and launched a YouTube channel, Stan Lee’s World of Heroes, which features comic, comedy and sci-fi content. At the end of the year, the ever-active Lee turned 90.

 • Năm 2012 có thêm nhiều dự án mới. Lee đồng sáng tác một cuốn tiểu thuyết đồ họa, Romeo và Juliet: The War, được đưa vào danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times và phát hành kênh YouTube, World of Heroes của Stan Lee, có nội dung truyện tranh, hài kịch và khoa học viễn tưởng. Vào cuối năm, Lee bước sang tuổi 90.

Later Health Problems, Legal Battles & Death

Lee endured the loss of his wife of nearly 70 years, Joan, in July 2017. He then gave fans a scare when he checked into a hospital for an irregular heartbeat and shortness of breath the following January. However, the comic book titan was discharged shortly afterward, and announced he was ready to resume a full schedule with the latest Marvel feature, Black Panther, soon to be released.

 • Các vấn đề về sức khỏe sau đó, Đấu tranh cho pháp luật & Cái chết

Lee đã trải qua sự mất mát của vợ gần 70 tuổi, Joan, vào tháng 7 năm 2017. Sau đó ông đã làm cho người hâm mộ thót tim khi ông kiểm tra tại một bệnh viện về nhịp tim bất thường và khó thở vào tháng 1 sau đó. Tuy nhiên, bộ truyện tranh Titan đã được phát hành ngay sau đó, và thông báo ông đã sẵn sàng để tiếp tục một lịch trình với nhân vật Marvel mới nhất, Black Panther, sẽ sớm được phát hành.


Although things seemed to be humming along nicely for Lee and the Marvel universe, an April 2018 feature in The Hollywood Reporter painted a far different story. According to the publication, Lee’s daughter J.C. and other insiders were engaged in a battle over care of the 95-year-old and the future of his estate, the sides pitting Lee against one another and inducing him to dismiss formerly trusted associates. The piece also described J.C.’s tempestuous relationship with Lee, including an incident in which she physically assaulted both of her elderly parents.

 • Mặc dù mọi thứ dường như trôi qua nhẹ nhàng giữa Lee và Marvel Universe, một nhân vật tháng 4 năm 2018 trong The Hollywood Reporter đã vẽ một câu chuyện khác. Theo công bố, con gái của Lee, J.C. và những người trong cuộc khác đã tham gia vào một cuộc chiến chăm sóc người đàn ông 95 tuổi và tương lai của gia tài của mình, hai bên chống lại Lee với nhau và khiến ông bỏ qua những cộng sự đáng tin cậy trước đây. Bộ phim cũng mô tả mối quan hệ nhiều sóng gió của J.C. với Lee, bao gồm cả vụ việc cô ấy đã ngược đãi cha mẹ già của mình.

Lee died on November 12, 2018 in Los Angeles, California.

 • Lee mất vào ngày 12/11/2018 tại Los Angeles, California.

Vocabulary highlight


       1. revere (v)  to very much respect and admire someone or something (tôn trọng, tôn kính, sùng kính)

Ví dụ:

 • Nelson Mandela is revered for his brave fight against apartheid.
  (Nelson Mandela được tôn kính vì sự đấu tranh dũng cảm chống lại nạn phân  biệt chủng tộc)

       2. interim (adj) temporary and intended to be used or accepted until something permanent exists (tạm thời)

Ví dụ:

 • an interim solution
  (một  giải pháp tạm thời)

       3. spring (v) to appear suddenly (xuất hiện)

Ví dụ:

 • “Where did you spring from? – I didn’t see you come in!”
  (Bạn từ đâu xuất hiện thế? – Tôi không thấy bạn vào!)

       4. imbue something/someone with something: thấm đẫm cái gì bằng gì

Ví dụ:

 • Her poetry was imbued with a love of the outdoors.
  (Thơ anh ấy thấm đẫm tình yêu ngoại cảnh)

       5. autobiography (n) a book about a person’s life, written by that person (cuốn tự truyện)

Ví dụ:

 • Tony Blair’s autobiography was a bestseller.
  (Cuốn tự truyện của Tony Blair đắt như tôm tươi)

       6. tempestuous (adj) If something such as a relationship or time is tempestuous, it is full of strong emotions ((mối quan hệ) giông bão, nhiều sóng gió)

Ví dụ:

 • They got divorced in 2010 after a tempestuous marriage.
  (Họ ly hôn vào năm 2010 sau một cuộc hôn nhân đầy sóng gió)

Người dịch: Hải Yến

Đăng ký lộ trình Premium IELTS – Chỉ từ 159k – Tự học IELTS từ 0-8.0


  Thanh toán Internet Banking sẽ nhận được account qua Email sau 10'

Nguồn: biography.com

December 5, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019