IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Tình trạng môi giới hôn nhân tại Trung Quốc đã lan tới Pakistan – Đọc báo cùng IP

https___s3-ap-northeast-1.amazonaws.com_psh-ex-ftnikkei-3937bb4_images_5_2_0_6_20386025-1-eng-GB_0380165


QUETTA, Pakistan – A marriage-broker scandal in Pakistan is testing its relations with Beijing at a time when concerns over billions of dollars of Chinese investment in its neighbor is creating a negative backlash toward China.

 • QUETTA, Pakistan – Một vụ bê bối môi giới hôn nhân ở Pakistan đang thử nghiệm mối quan hệ với Bắc Kinh vào thời điểm mà những lo ngại về hàng tỷ đô la đầu tư của Trung Quốc vào nước láng giềng đang tạo ra một phản ứng tiêu cực đối với Trung Quốc.

Chinese men, with the help of collaborators in Pakistan, have married young Pakistani women after making cash payments to their families and brought them to China. There also are unconfirmed claims that some women were forced into prostitution or used for organ harvesting.

 • Đàn ông Trung Quốc, với sự giúp đỡ của các đầu mối ở Pakistan, đã kết hôn với phụ nữ trẻ ở Pakistan sau khi trả tiền cho gia đình họ và đưa họ đến Trung Quốc. Cũng có những tuyên bố chưa được xác nhận rằng một số phụ nữ bị ép làm gái mại dâm hoặc được sử dụng để mổ cướp nội tạng.

The scheme, targeting vulnerable and disadvantaged Pakistani women, illustrates how some illegal operators on both sides of the border are taking advantage of the vast number of Chinese workers pouring into Pakistan for the $62 billion China-Pakistan Economic Corridor, or CPEC, a flagship project in Beijing’s Belt and Road Initiative.

 • Kế hoạch này, nhắm vào phụ nữ Pakistan dễ bị tổn thương và thiệt thòi, minh họa cách một số nhà khai thác bất hợp pháp ở cả hai bên biên giới đang tận dụng số lượng lớn công nhân Trung Quốc đổ vào Pakistan cho Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan trị giá 62 tỷ USD, hay CPEC, một dự án hàng đầu trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh.

Alarm over Pakistan’s rising debts to China and complaints by local Pakistani officials that their cities are not benefiting from the massive Chinese investment have pressured the countries’ bilateral ties in recent months.

 • Báo động về các khoản nợ đang gia tăng của Pakistan đối với Trung Quốc và các khiếu nại của các quan chức địa phương Pakistan rằng các thành phố của họ không được hưởng lợi từ khoản đầu tư lớn của Trung Quốc đã gây áp lực cho mối quan hệ song phương của các nước trong những tháng gần đây.

Interviews by the Nikkei Asian Review with sources familiar with the matter reveal that the practice of men from China paying to marry Pakistani women has continued for the past couple of years. Multiple sources also said some women were forced into prostitution.

 • Các cuộc phỏng vấn của Nikkei Asian Review với các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này tiết lộ rằng tập tục đàn ông từ Trung Quốc trả tiền để kết hôn với phụ nữ Pakistan đã tiếp tục trong vài năm qua. Nhiều nguồn tin cũng cho biết một số phụ nữ bị ép làm gái mại dâm.

Two months ago, Pakistani immigration officials arrested a Chinese man forcibly taking a woman, who claimed to be his wife, from Islamabad’s airport to China.

 • Hai tháng trước, các quan chức nhập cư Pakistan đã bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc cưỡng bức một người phụ nữ, người tự xưng là vợ của anh ta, từ sân bay của Islamabad đến Trung Quốc.

The targets of the scheme, initially, were Christian women from northern Punjab Province, particularly Lahore, Pakistan’s second-largest city. Sources told Nikkei that Chinese men pursued women from underprivileged sections of society, luring them with financial incentives.

 • Các mục tiêu của chương trình này, ban đầu, là phụ nữ Kitô giáo từ phía bắc tỉnh Punjab, đặc biệt là thành phố lớn thứ hai của Pakistan. Các nguồn tin nói với Nikkei rằng đàn ông Trung Quốc theo đuổi phụ nữ từ những khu vực kém may mắn trong xã hội, thu hút họ bằng các ưu đãi tài chính.

After marrying, the women were mistreated in Pakistan while their husbands awaited completion of necessary documents related to the weddings, the sources said, adding that once the women were taken into China, contact with them was lost. Figures on the number of brides brought to China by the scheme are unavailable.

 • Sau khi kết hôn, những người phụ nữ bị ngược đãi ở Pakistan trong khi chồng họ chờ đợi hoàn thành các tài liệu cần thiết liên quan đến đám cưới, các nguồn tin cho biết thêm rằng một khi phụ nữ được đưa vào Trung Quốc, mất liên lạc với họ. Số liệu về số lượng cô dâu được đưa đến Trung Quốc theo chương trình này là không có.

The human trafficking issue gained widespread attention last week when Pakistani television broadcaster ARY News raided a compound in Lahore, where several Chinese men were discovered with six Pakistani wives, two of whom are 13 years old.

 • Vấn đề buôn người đã gây được sự chú ý rộng rãi vào tuần trước khi đài truyền hình ARY News của đài truyền hình Pakistan đột kích một khu phức hợp ở Lahore, nơi một số người đàn ông Trung Quốc được phát hiện với sáu người vợ Pakistan, hai trong số đó 13 tuổi.

The men paid 400,000 rupees ($2,820) to each of the women’s families, who were also promised 40,000 rupees in monthly payments and a Chinese visa to a male relative of the bride, ARY News reported. Some of the women entered into forced marriages, and one contacted the broadcaster, which led to the expose.

 • Những người đàn ông đã trả 400.000 rupee (2.820 đô la) cho mỗi gia đình phụ nữ, những người cũng được hứa trả 40.000 rupee trong các khoản thanh toán hàng tháng và visa Trung Quốc cho một người họ hàng của cô dâu, ARY News đưa tin. Một số phụ nữ bước vào những cuộc hôn nhân gượng ép, và một người đã liên lạc với đài truyền hình, dẫn đến việc bị lộ.

Local collaborators of the racket are Pakistanis who had established illegal marriage bureaus, which advertised that Chinese men are in need of Pakistani brides and would provide them with a bright future. Similarly, reports of Vietnamese women being abducted for marriage and taken to China have circulated for years.

 • Các đầu mối địa phương của vợt là người Pakistan đã thành lập văn phòng hôn nhân bất hợp pháp, họ quảng cáo rằng đàn ông Trung Quốc đang cần cô dâu Pakistan và sẽ cung cấp cho họ một tương lai tươi sáng. Tương tự, các báo cáo về phụ nữ Việt Nam bị bắt cóc để kết hôn và được đưa đến Trung Quốc đã được lưu hành trong nhiều năm.

Malik Siraj Akbar, a Washington-based journalist and analyst, said that so far “all the cooperation [between Pakistan and China] has been solely seen from the lens of trade and economics without looking at other avenues where criminals could take advantage of the CPEC hype, which has made movement between people from both countries easier.”

 • Malik Siraj Akbar, một nhà báo và nhà phân tích có trụ sở tại Washington, nói rằng cho đến nay “tất cả sự hợp tác [giữa Pakistan và Trung Quốc] chỉ được nhìn từ lăng kính thương mại và kinh tế mà không nhìn vào những con đường khác mà tội phạm có thể lợi dụng CPEC sự cường điệu, khiến cho việc di chuyển giữa mọi người từ cả hai nước trở nên dễ dàng hơn. “

He predicted that the reports of the illegal marriage racket in Pakistan will soon be termed as “fake news” and an effort to alienate Pakistanis against China.

 • Ông dự đoán rằng các báo cáo về vợt hôn nhân bất hợp pháp ở Pakistan sẽ sớm được gọi là “tin giả” và một nỗ lực để xa lánh người Pakistan chống lại Trung Quốc.

Religious leaders in Pakistan’s Christian community have come forward after the frequency of the marriages increased. Rev. I.B. Rocky, who is associated with St. Phillip’s Church in Lahore, told Nikkei that his church has held many awareness sessions to tell people not to marry off their daughters to Chinese men in exchange for money.

 • Các nhà lãnh đạo tôn giáo trong cộng đồng Kitô giáo của Pakistan đã tiến lên sau khi tần suất các cuộc hôn nhân tăng lên. Mục sư I.B. Rocky, người có liên quan đến Nhà thờ St. Phillip ở Lahore, nói với Nikkei rằng nhà thờ của ông đã tổ chức nhiều buổi nhận thức để nói với mọi người rằng đừng kết hôn với con gái của họ với đàn ông Trung Quốc để đổi lấy tiền.

“Certain Chinese people come to Pakistan under the guise of CPEC [and] marry Christian women after payment of money and then exploit them,” Rev. Rocky said, adding that because of clerics’ work, Christian families are no longer victim to illegal matchmaking.

 • “Một số người Trung Quốc đến Pakistan dưới vỏ bọc CPEC [và] kết hôn với phụ nữ Kitô giáo sau khi trả tiền và sau đó khai thác họ”, Rev. Rocky nói và thêm rằng vì công việc của giáo sĩ, các gia đình Kitô giáo không còn là nạn nhân của việc mai mối bất hợp pháp.

Operators of the scheme then turned their focus to Muslim women in the same manner. But according to Islamic rules, Muslim women can only marry Muslim men, leading Chinese men to produce certificates of Islamic conversion in order to wed. However, during the ARY News raid, the men could not prove their religious conversion.

 • Những người điều hành chương trình này sau đó chuyển sự tập trung của họ sang phụ nữ Hồi giáo theo cách tương tự. Nhưng theo quy định của đạo Hồi, phụ nữ Hồi giáo chỉ có thể kết hôn với đàn ông Hồi giáo, đàn ông hàng đầu Trung Quốc sản xuất giấy chứng nhận chuyển đổi Hồi giáo để kết hôn. Tuy nhiên, trong cuộc đột kích ARY News, những người đàn ông không thể chứng minh sự chuyển đổi tôn giáo của họ.

Local operators have told the parents of Muslim women that Chinese men are willing to pay large sums to marry in order to obtain Pakistani nationality, but the Pakistan Citizenship Act of 1951 bars granting citizenship to a foreign man who marries a Pakistani woman.

 • Các nhà điều hành địa phương đã nói với cha mẹ của phụ nữ Hồi giáo rằng đàn ông Trung Quốc sẵn sàng trả một khoản tiền lớn để kết hôn để có quốc tịch Pakistan, nhưng Đạo luật Công dân Pakistan năm 1951 trao quyền công dân cho một người đàn ông nước ngoài kết hôn với một phụ nữ Pakistan.

Tariq Sardar, an official at Pakistan’s Ministry of Interior, told local media that private marriage bureaus were involved in the fraudulent marriages, adding that Pakistan is in contact with China about the issue.

 • Tariq Sardar, một quan chức của Bộ Nội vụ Pakistan, nói với truyền thông địa phương rằng các phòng hôn nhân tư nhân có liên quan đến các cuộc hôn nhân lừa đảo, nói thêm rằng Pakistan có liên hệ với Trung Quốc về vấn đề này.

Shunila Ruth, a member of the National Assembly from the ruling Pakistan Tehreek-e-Insaf party and a member of the standing committee on human rights, has claimed that Pakistani women taken to China after marriage were used for organ harvesting, a charge that Beijing denies.

 • Shunila Ruth, một thành viên của Quốc hội thuộc đảng cầm quyền Pakistan, Pakistan và là thành viên của ủy ban thường trực về nhân quyền, đã tuyên bố rằng phụ nữ Pakistan được đưa đến Trung Quốc sau khi kết hôn được sử dụng để mổ cướp nội tạng, một cáo buộc mà Bắc Kinh phủ nhận.

The Chinese embassy in Pakistan issued a statement on April 13 conceding that while some unlawful matchmaking centers earned illegal profits from brokering cross-national marriages by victimizing Pakistani and Chinese youths, it termed the reports of organ sales as “misleading and groundless.”

 • Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan đã ban hành một tuyên bố vào ngày 13 tháng 4 thừa nhận rằng trong khi một số trung tâm mai mối bất hợp pháp kiếm được lợi nhuận bất hợp pháp từ việc môi giới các cuộc hôn nhân xuyên quốc gia bằng cách làm nạn nhân thanh niên Pakistan và Trung Quốc, họ gọi các báo cáo về việc bán nội tạng là “sai lệch và không có căn cứ”.

The embassy added that Chinese laws and regulations prohibit cross-national matchmaking centers, and that China is cooperating with Pakistani authorities to crack down on the illegal establishments. Chinese ambassadors in Pakistan previously have publicly celebrated cross-border marriages of Pakistani women with Chinese men and promoted them on social media.

 • Đại sứ quán nói thêm rằng luật pháp và quy định của Trung Quốc cấm các trung tâm mai mối xuyên quốc gia và Trung Quốc đang hợp tác với chính quyền Pakistan để trấn áp các cơ sở bất hợp pháp. Các đại sứ Trung Quốc tại Pakistan trước đây đã công khai tổ chức các cuộc hôn nhân xuyên biên giới của phụ nữ Pakistan với đàn ông Trung Quốc và quảng bá họ trên phương tiện truyền thông xã hội.

An article in China’s Global Times this week reported that Chinese authorities raided two matchmaking centers in Shandong Province, which were involved in illegal marriages in Pakistan.

 • Một bài báo trên Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc tuần này đã báo cáo rằng chính quyền Trung Quốc đã đột kích hai trung tâm mai mối ở tỉnh Sơn Đông, có liên quan đến các cuộc hôn nhân bất hợp pháp ở Pakistan.

The report also quoted a Chinese marriage broker who said it was difficult for local men to find wives because of China’s gender imbalance, a result stemming largely from a preference for male children during the country’s one-child policy, which was relaxed in 2015.

 • Báo cáo cũng dẫn lời một nhà môi giới hôn nhân Trung Quốc nói rằng đàn ông địa phương rất khó tìm vợ vì mất cân bằng giới tính của Trung Quốc, kết quả chủ yếu xuất phát từ sở thích của trẻ em nam trong chính sách một con của đất nước, được nới lỏng vào năm 2015.

Philip Dubow, a Lisbon-based researcher focusing on crimes associated with the BRI and who previously was affiliated with the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, told Nikkei that “although the Pakistani expose shines a much-needed spotlight on this long-ignored dilemma [of matchmaking], the accusations of forced prostitution and organ harvesting, although possible, seem rather sensational.”

 • Philip Dubow, một nhà nghiên cứu có trụ sở tại Lisbon tập trung vào các tội ác liên quan đến BRI và trước đây đã liên kết với Viện nghiên cứu tội phạm và tư pháp liên vùng của Liên hợp quốc, nói với Nikkei rằng “mặc dù Pakistan phơi bày một điểm sáng rất cần thiết về việc bị bỏ qua lâu nay tiến thoái lưỡng nan [của mai mối], những lời buộc tội mại dâm cưỡng bức và mổ cướp nội tạng, mặc dù có thể, có vẻ khá giật gân. “

He added that “at the moment we can be reasonably sure that the marriages in question were fraudulent, due to their incompatibility with local laws.”

 • Ông nói thêm rằng “tại thời điểm này, chúng tôi có thể chắc chắn một cách hợp lý rằng các cuộc hôn nhân đang nghi vấn là lừa đảo, do sự không tương thích của họ với luật pháp địa phương.”

Dubow said the matter needs to be further investigated. “Beijing and Islamabad must cooperate with one another in order to stop human traffickers and exploitive matchmakers alike from using the [Belt and Road Initiative] to further prey upon vulnerable populations.”

 • Dubow cho biết vấn đề cần được tiếp tục điều tra. “Bắc Kinh và Islamabad phải hợp tác với nhau để ngăn chặn những kẻ buôn người và những người mai mối bóc lột giống nhau sử dụng [Sáng kiến Vành đai và Con đường] để tiếp tục làm mồi cho những người dân dễ bị tổn thương.”

Highlight vocabulary

1.Underprivileged (adj) /ˌʌn.dɚˈprɪv.əl.ɪdʒd/ kém may mắn

Children from an underprivileged family background are statistically more likely to become involved in crime.

(Trẻ em từ một gia đình kém may mắn có nhiều khả năng tham gia vào tội phạm.)


2.Backlash (noun) /’bæklæʃ/ Sự phản ứng dữ dội

the 60s backlash against bourgeois materialism.

(phản ứng dữ dội của thập niên 60 chống lại chủ nghĩa duy vật tư sản.)


3.Bilateral (adj) /bai’lætərəl/ Tay đôi, song phương

bilateral commitment

(cam kết song phương)


4.Scheme (noun) /ski:m/ Kế hoạch thực hiện, kế hoạch tổ chức; âm mưu, thủ đoạn, mưu đồ, kế hoạch bí mật; ý đồ

to lay a scheme

(sắp đặt một âm mưu)


5.Pursue (v) /pә’sju:/ Đuổi theo, đuổi bắt, truy nã, truy kích

to pursue the enemy

(đuổi bắt kẻ địch, truy kích kẻ địch)


6.Await (v) Đợi, chờ đợi

to await a decision

(chờ đợi sự quyết định)


7.Raid (noun) Cuộc tấn công bất ngờ; cuộc đột kích

to make a raid into the enemy’s camp

(đột kích vào doanh trại địch)


8.Abduct (v) /əb’dʌkt/ Bắt cóc, cuỗm đi, lừa đem đi (người đàn bà…)

The company director was abducted from his car by terrorists.

(Giám đốc công ty đã bị những kẻ khủng bố bắt cóc từ xe của mình.)


9.Avenue (noun) /’ævinju:/ (nghĩa bóng) con đường đề bạt tới

the avenue to success

(con đường đề bạt tới thành công)


10.Racket (noun) /´rækit/ Sự huyên náo; tiếng ồn ào; cảnh huyên náo

to pick up a racket; to make a racket

(làm huyên náo)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: asia.nikkei.com

IELTS Planet - Học IELTS online 2019