IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Tôi là người theo chủ nghĩa tự do và đã kết hôn với người ủng hộ bảo thủ trong 40 năm – Đọc báo cùng IP

5be070e538150717191d936d-960-720


I’m a liberal therapist who has been married to a conservative editor for 40 years. Here are my 8 tips for having political fights without ruining your relationships.

 • Là một nhà trị liệu tự do đã kết hôn với một biên tập viên bảo thủ trong 40 năm. Và đây là 8 lời khuyên của tôi để tranh luận về chính trị mà không làm hỏng mối quan hệ của bạn.

Many people think it’s no longer even possible to have cordial political discussion. According to my patients, my podcast guests, and the 50 people I interviewed for my forthcoming book on the topic, far too many people — romantic partners, friends, family members — are engaging in bruising political arguments that accomplish nothing except irreparably harming their relationships.

 • Nhiều người nghĩ rằng không còn có cuộc thảo luận chính trị thân thiện nào nữa. Theo các bệnh nhân của tôi, khách mời của tôi và 50 người tôi đã phỏng vấn cho cuốn sách sắp tới về chủ đề này, quá nhiều người – người yêu, bạn bè, thành viên gia đình – đang tham gia vào các lập luận chính trị gay gắt mà không đạt được gì ngoài việc làm tổn hại đến mối quan hệ của họ .

A man familiar with my work wrote me that his sister-in-law had called off her engagement over a difference of opinion with her fiancé about Supreme Court Justice Brett Kavanaugh’s Senate hearing, and another man emailed me that he and his brother had unfriended each other on Facebook for the same reason.

 • Một người quen với tôi đã viết cho tôi rằng chị dâu của anh ta đã hủy hôn do quan điểm khác biệt với chồng chưa cưới về phiên xử Thượng viện của Brett Kavanaugh, và một người khác gửi email cho tôi rằng anh ấy và anh trai đã không kết bạn với nhau trên Facebook vì lý do tương tự.

But regardless of the wreckage we are seeing, often abetted by the partisan media and the internet, there is hope!

 • Nhưng mặc cho những bất ổn chúng ta đang gặp, thường bị làm ảnh hưởng bởi các phương tiện truyền thông của Đảng phái và internet, vẫn còn có hy vọng

Take my relationship, for example. I’m a committed liberal psychotherapist and author. My husband, Rick Brookhiser, is a senior editor of the “National Review,” the leading journal of conservative opinion. We agree about almost nothing political, yet he and I have managed to remain civil for almost 40 years.

 • Trường hợp về mối quan hệ của tôi là một ví dụ. Tôi là một nhà tâm lý trị liệu tự do và tác giả sách. Rick Brookhiser, chồng tôi là một biên tập viên cao cấp của “National Review”, tạp chí hàng đầu về ý kiến bảo thủ. Chúng tôi gần như không cùng quan điểm chung về chính trị, dù vậy cả hai đều vượt qua để duy trì cuộc hôn nhân này suốt 40 năm.

How did we accomplish this astonishing feat?

 • Làm thế nào chúng tôi đạt được thành tích đáng kinh ngạc này?

We’ve learned how to talk about politics, and what not to talk about — and we agree about almost everything else.

 • Chúng tôi đã học được cách nói lên quan điểm chính trị của mình, và những gì không nên nói – và theo cách đó, chúng tôi có thể chấp nhận cách nhìn của nhau.

In the run-up to the midterm elections, political arguments have become even more acrid, and we desperately need help communicating with the many people in our lives who are on the other side. I’ve created a podcast called “I Love You But I HATE Your Politics,” where I interviewed 50 people in bipartisan couples of all sorts, and I showcase those who have figured out how to communicate about hot-button issues without mutually assured destruction, so that listeners can be inspired to try these techniques themselves. In the most recent episode — coming soon! — I interviewed my husband.

 • Trong cuộc chạy đua đến các cuộc bầu cử giữa kỳ, các lập luận chính trị ngày càng trở nên chua cay hơn, và chúng ta có nhiều tranh luận hơn với mọi người xung quanh, bao gồm cả những người bên kia chiến tuyến. Tôi đã tạo một podcast có tên “Tôi yêu bạn, nhưng tôi ghét quan điểm chính trị của bạn.”, nơi tôi phỏng vấn 50 người ở các cặp vợ chồng ở cả 2 Đảng, và tôi cho họ biết rằng có những người đã tìm ra cách tranh luận về các vấn đề nóng nhưng vẫn tránh gây tổn thương cho người nghe, và  truyền cảm hứng để họ có thể tự thử các kỹ thuật này. Trong tập gần đây nhất – sắp ra mắt! – Tôi đã phỏng vấn chồng tôi.

Below are some recommendations culled from what my guests have learned, from my own experience as a psychotherapist, and what I know from my own marriage. Here’s how to cultivate civility in political disputes.

 • Dưới đây là một số khuyến nghị được chọn lọc từ những gì khách hàng của tôi đã học được, từ kinh nghiệm của tôi với tư cách là một nhà tâm lý trị liệu, và những gì tôi biết từ cuộc hôn nhân của chính mình. Đây là cách để trau dồi tính văn minh trong các tranh chấp chính trị:

1. Do not raise your voice

Your opponent will likely interpret even a slight increase in volume as shouting, and will stop listening as a result. Rational discussion will then become impossible.

1. Đừng lên giọng

 • Đối thủ của bạn có thể sẽ cố thuyết phục bằng cách lên giọng và la lối, và kết quả là không ai nghe bạn cả. Sau đó, sẽ rất khó khăn để nói chuyện lại với nhau.

When discussing politics with my husband, if I think before I speak, and make sure I’m not communicating in a tone that could be construed as contempt, dismissal, or outrage — which a raised voice does — he is more receptive and less defensive. Using this tactic, we were able to have a conversation about Roe v. Wade — my premier hot-button issue, which he believes should be overturned — that was civil and thoughtful. This hadn’t been possible years ago, before I understood that the tone and volume in which I expressed myself is more important than what I actually said.

 • Khi thảo luận các vấn đề chính trị với chồng, tôi luôn suy nghĩ trước khi nói, và đảm bảo rằng tôi không giao tiếp bằng giọng khó chịu, khinh thường- hoặc lên giọng – anh ấy dễ tiếp thu và ít phòng thủ hơn. Sử dụng chiến thuật này, chúng tôi đã có thể có một cuộc trò chuyện về Roe v. Wade – vấn đề nóng hàng đầu của tôi, và chồng tôi tin rằng tôi đã thay đổi hoàn toàn: tích cực và trưởng thành hơn. Điều này đã không thể xảy ra nhiều năm trước, trước khi tôi hiểu rằng giọng điệu và âm lượng mà tôi thể hiện bản thân mình quan trọng hơn những gì tôi đã nói.

2. Friends don’t let friends drink and discuss politics

It’s hard enough to react well in difficult conversations when you’re stone-cold sober, let alone when you’ve had a few drinks.

2. Đối với bạn bè: đừng nói chuyện chính trị trên bàn nhậu

 • Chúng ta sẽ phản ứng tốt hơn khi bàn luận hay trao đổi bằng một cái đầu lạnh – hãy bỏ qua các vấn đề chính trị nếu bạn đã uống vài ly.

Two interview subjects of mine, a gay couple who are both supporters of President Donald Trump, were in the habit of getting into political arguments about Trump’s character after they had quite a few drinks. This inevitably led to yelling (see tactic number one, above), slammed doors, and, on one occasion, a smashed cell phone. Shortly thereafter they agreed to never mix alcohol and politics.

 • Hai đối tượng phỏng vấn của tôi, một cặp vợ chồng đồng tính, cả hai đều là những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, đều có thói quen tranh luận chính trị về nhân vật của Trump sau khi họ có uống khá nhiều. Điều này chắc chắn đã dẫn đến la hét (xem chiến thuật số một ở trên), đóng sầm cửa, và, vào một dịp, họ đập nát điện thoại di động. Ngay sau đó họ đồng ý không bao giờ pha trộn rượu vào chính trị.

3. Never send an unsolicited partisan article from your side of a contentious issue to your mate, relative, or friend

Thrusting an unsolicited article on someone is an automatic turn-off, and will not get your point across.

3. Đừng gửi những bài báo mang tính chất tranh cãi để ủng hộ Đảng của bạn cho người thân hay bạn bè

Gửi một bài viết người khác không mong muốn sẽ khiến họ tự động bỏ qua, và sẽ không giải quyết được vấn đề của bạn.


The way to share partisan articles with your friend or partner is doing it like two of my podcast guests, Harry and Allan, did. Allan wrote a note to Harry, saying, “Harry, if I gave you an article expressing my viewpoint on something, would you read it? Of course, I’ll read something you send me as well.”

 • Cách chia sẻ bài viết của đảng phái với bạn bè hoặc đối tác như hai khách mời của tôi, Harry và Allan, đã làm. Allan viết một ghi chú cho Harry, nói, “Harry, nếu tôi đưa cho anh một bài viết bày tỏ quan điểm của tôi về một điều gì đó, bạn sẽ đọc nó? Tất nhiên, tôi cũng sẽ đọc bài nếu anh gửi cho tôi.”

And he only did it once.

 • Và anh ta chỉ làm việc đó một lần duy nhất.

      4. If the two of you can’t talk about a political issue, simply don’t talk about it

There are lots of people on your side that you can talk to instead of the person with whom you can’t have a civil conversation about the issue.

4. Nếu hai bạn không thể nói về một vấn đề chính trị – Đơn giản là đừng nói gì về nó

 • Có rất nhiều người cùng quan điểm với bạn để nói chuyện và bạn không cần phải cố gắng phải tranh cãi với một người mà bạn không thể có một cuộc tranh luận lịch sự nhẹ nhàng.

Make avoidance of destructive controversy a joint decision, and don’t violate the contract. Part of maturity is recognizing that there are some issues that cannot be discussed without misery ensuing.

 • Hãy tránh để cuộc tranh cãi phá hoại mối quan hệ chung, và ảnh hưởng xấu đến tình cảm lâu dài. Một phần của sự trưởng thành là nhận ra rằng có một số vấn đề không thể được thảo luận mà không có sự đau khổ xảy ra sau đó.

This isn’t just true about politics, it applies to other issues, as well — your partner’s mother, for example. You can still be true to your beliefs without foisting them on an unwilling audience.

 • Điều này không chỉ đúng về chính trị, nó cũng áp dụng cho các vấn đề khác, ví dụ như mẹ chồng của bạn. Bạn vẫn có thể sống với niềm tin của minh và không cần chứng minh chúng với một khán giả cứng đầu.

There are plenty of other people who agree with you and who would be eager to discuss the very things that are taboo in your intimate relationship.

 • Sẽ có những người khác sẵn sàng lắng nghe và sẵn lòng trao đổi mọi chuyện cấm kỵ  để thắt chặt mối quan hệ.

5. Do not start any political conversation with, ‘How can your side possibly think…?’

This is not a conversation-starter. It’s an indictment. You automatically turn off the other person by signalling that you abhor his or her stance, and you won’t have a rational or amicable discussion after delivering an insult.

5. Đừng bắt đầu tranh luận bằng câu hỏi “Làm thế nào mà bên Đảng của anh có thể nghĩ là…?

 • Đây không phải là cách khởi động cuộc hội thoại – nó là sự chỉ trích người đó. Bạn tự thông báo rằng bạn không chấp nhận lập trường của họ, vì vậy sẽ không có một cuộc thảo luận thân thiện cho bạn sau khi đưa ra lời xúc phạm.

6. Do not read your politically-divergent partner’s political posts on social media

You probably already know what you’ll find, and it will come back to haunt you.

6. Đừng đọc những nội dung chia rẽ đảng phái thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

 • Bạn có thể dễ dàng biết những gì bạn sẽ tìm thấy, và nó sẽ quay lại ám ảnh bạn.

Consider doing this as much of a taboo as reading the other person’s diary, even though online comments are public. People are pathologically uninhibited online. They tend to be more restrained and more receptive when they talk directly — so do that instead.

 • Hãy cân nhắc vì việc này là điều cấm kỵ tương tự như đọc nhật ký của người khác, mặc dù nhận xét trực tuyến là công khai. Mọi người dễ mất phương hướng trên mạng. Họ sẽ thoải mái và dễ tiếp thu hơn khi họ nói chuyện trực tiếp -vậy hãy nói chuyện với họ.

7. Never conduct a political argument via email or text

It may seem more convenient, but texts and email are easy to misinterpret, and offensively impersonal. If you really want to talk about something, call or arrange to meet in person.

7. Đừng bao giờ tranh luận các vấn đề chính trị qua email hoặc văn bản

 • Việc này có vẻ thuận tiện hơn, nhưng các văn bản và email rất dễ hiểu sai, và có tính chất cá nhân. Nếu bạn thực sự muốn nói về điều gì đó, hãy gọi điện thoại hoặc sắp xếp để gặp trực tiếp.

 8. This is the hardest and most important principle of all: Stop trying to change the other person’s mind, no matter how compelling it is to try

It is a universal fantasy that we can change other people, especially the ones we love. Thinking you can is a refusal to accept the limits of your influence over others. Giving up your desire to change someone — whether you’re trying to make an unresponsive person love you, or a politically-opposed person agree with you — might be difficult, but once you do, you will improve the quality of your communication.

8. Nguyên tắc khó khăn nhất và quan trọng nhất: Đừng cố gắng thay đổi suy nghĩ của người khác, bất kể nó hấp dẫn như thế nào

 • Thử tưởng tượng nếu chúng ta có thể thay đổi người khác hoàn toàn, đặc biệt là những người chúng ta yêu thương. Việc bạn có thể làm là chấp nhận những ảnh hưởng của bạn với người khác có giới hạn. Hãy bỏ mong muốn thay đổi ai đó – cho dù bạn đang cố gắng khiến một người yêu bạn, hoặc một người phản đối chính trị đồng ý với bạn – có thể khó, nhưng một khi bạn chấp nhận được điều này, bạn sẽ cải thiện khả năng giao tiếp.

Constant attempts to convert your opponent will likely only make your fights worse.

 • Cố gắng liên tục để thay đổi đối thủ có khả năng chỉ làm cho cuộc chiến của bạn tồi tệ hơn.

Using these same guidelines, my husband and I have found a way to talk about politics, and I’ve learned a great deal about how people outside my own perspective think and feel. This has been especially delightful during the Trump administration, because it is the first time we actually agree about a president: We both abhor his character.

 • Làm theo những hướng dẫn này, chồng tôi và tôi đã tìm ra cách để nói về chính trị, và tôi đã học được rất nhiều về cách mọi người cảm nhận về suy nghĩ và quan điểm của mình. Trường hơp đặc biệt thú vị về cách quản trị của Trump, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi thực sự đồng ý về một tổng thống: Cả hai chúng tôi đều phớt lờ tính cách của ông ta.

Most of the time, though, we prefer to talk about topics other than politics, things that seem more fundamental and more fruitful to our relationship, like the books we’re writing and reading, our many shared interests in music and the arts, human nature, and psychology.

 • Hầu hết thời gian, chúng tôi thích nói về các chủ đề khác ngoài chính trị, những thứ có vẻ đơn giản hơn và hiệu quả hơn cho mối quan hệ của chúng tôi, như sách chúng tôi viết và đọc, nhiều sở thích chung về âm nhạc và nghệ thuật, con người thiên nhiên và tâm lý học.

So now is an excellent time to strike a blow for civility in your home or office, and good practice for 2020. If you make an effort to live by these rules, your partner will appreciate them — and you might actually even begin to enjoy talking about politics.

 • Vì vậy, bây giờ là một thời điểm tuyệt vời để tạo một cuộc tranh luận tại nhà hoặc văn phòng của bạn, hoặc thực hành trước cho năm 2020. Nếu bạn cố gắng sống theo các quy tắc này, đối tác của bạn sẽ đánh giá cao chúng – và bạn thậm chí có thể bắt đầu nói chuyện về chính trị.

Jeanne Safer, Phd has been a psychoanalyst and relationship specialist in private practice for 44 years. She is host of the podcast “I Love You, But I HATE Your Politics.” Her book of the same name will be published in April 2019 by St. Martins Press.

 • Tiến sĩ Jeanne Safer, là chuyên gia tâm lý và quan hệ trong tư nhân trong 44 năm. Bà là chủ của podcast “Tôi yêu bạn, nhưng tôi ghét chính trị của bạn.” Cuốn sách cùng tên của bà sẽ được xuất bản vào tháng 4 năm 2019 bởi St. Martins Press.

Vocabulary highlight:


       1. therapy (noun) / ˈθerəpi/ (plural therapies) : (medical ) the (methods of) treatment of disease, disorders of the body etc: phép chữa bệnh

Ví dụ:

 • therapist
  (nhà trị liệu)

       2. cordial (adjective) /ˈkorːdiəl, (American) ˈkoːrdʒl/ (formal ) (of greetings etc) warm and affectionate: thân mật

Ví dụ:

 • a cordial welcome.
  (sự tiếp đón thân mật)

        3. abet /əˈbet/ (past tense, past participle abetted) (formal) to help or encourage to do something wrong: tiếp tay

Ví dụ:

 • He abetted his cousin in carrying out the fraud.
  (Anh ta tiếp tay cho anh họ tiếp tục gian lận.)

       4. stone-cold sober  [ after verb ] UK/ˌstəʊn.kəʊld ˈsəʊ.bər/  -US /ˌstoʊn.koʊld ˈsoʊ.bɚ/ not having drunk any alcohol: tỉnh táo


       5. partisan /ˌpɑː.tɪˈzæn/ UK/ˈpɑː.tɪ.zæn/ US /ˈpɑːr.t̬ə.zən/ strongly supporting a person, principle, or political party, often without considering or judging the matter very carefully: người ủng hộ

Ví dụ:

 • Every movement has its partisans
  (Tất cả mọi thay đổi đều cần người ủng hộ.)

       6. astonish /əˈstoniʃ/ to surprise greatly: làm ngạc nhiên

Ví dụ:

 • I was astonished by his ignorance.
  (Tôi rất ngạc nhiên trước thái độ thờ ơ của anh ta.)

       7. taboo /təˈbuː/ (something) forbidden for religious reasons or because it is against social custom: điều cấm kỵ

Ví dụ:

 • Alcohol is (a) taboo in Muslim societies.
  (Chất có cồn là một điều cấm kị ở những xã hội Hồi giáo)

       8. divergent verb /daiˈvəːdʒ/ to separate and go in different directions: rẽ ra

Ví dụ:

 • The roads diverge three kilometres/kilometers further on.
  (Các con đường sẽ phân tách thêm 3 km / km nữa.)

       9. contend  /kənˈtend/ (usually with with) to struggle against – đấu tranh với

Ví dụ:

 • The fishing industry has to contend with several problems.
  (Ngành công nghiệp đánh bắt cá phải đối mặt với nhiều vấn đề.)

       10. indictment -noun – UK /ɪnˈdaɪt.mənt/ US /ɪnˈdaɪt.mənt/ a sign that a policy, system, society, etc. is bad or wrong: bản cáo trạng

Ví dụ:

 • This seems to me to be a damning indictment of the government’s education policy
  (Với tôi, điều này có vẻ  là một bản cáo trạng về chính sách giáo dục của chính phủ.)

 


Người dich: Duyên Trần

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: Business Insider

November 27, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019