IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Tổng hợp đề thi nói IELTS IDP đợt 21/6 và 28/6/2014

Sau đây là danh sách một số đề thi nói tại IDP mà các bạn học sinh sau khi thi xong về trong mấy đợt thi gần đây tổng kết lại được, các bạn cùng tham khảo nhé. Việc thi hai tuần liên tiếp gặp cùng một đề là chuyện bình thường, vì đề IELTS thường thì cũng chỉ xào đi xào lại, lâu lâu mới thấy cái đề lạ. Với một số đề dưới đây, các bạn có thể google sample answer, nếu nó là đề phổ biến. Các bạn có thể google từ khóa "ieltstrangbui" trước tên đề để xem đề này mình đã làm trên fanpage hay chưa. Với một số đề lạ mà các bạn ko thể tìm được sample answer thì có thể comment bên dưới, mỗi ngày mĩnh sẽ làm một đề. Các bạn đã thi vào những đề này cũng có thể vào chia sẻ idea của mình. Hy vọng mọi người thi xong có thể tiếp tục gửi đề cho mình để cùng làm nhé ^^

Đề 1/

Cue card

Describe a situation where you helped other people. Please say

– What kind of help and when was it?
– Whom did you help?
– How often do you help others?

Đề 2/

Cue card

Talk about a recently purchased gadget. Describe the product and say

– What was the purpose of buying this particular product?
– Where did you buy it?
– Did somebody lend you money to buy it?

Đề 3/

Cue card

Describe an advertisement that you saw and liked. Please say

– What advertisement was it?
– Why did you like it so much?
– How did you feel after watching it?

Đề 4/

Cue card

Talk about a situation when you forgot to do something important. Please say

– What was it?
– When did it happen?
– Why did you forget to do it?
– How did you feel after that?

Discussion

– Do you think memorizing things isimportant? Why?
– Why do some people remember things better than others?
– Do you think we memorize things differently now compared to the past?
– Do you have a system how to remember things?

Đề 5/

Cue card

Describe a tourist attraction that you have recently visited. Please say

– Where was it?
– Why did you go there?
– Whom did you go there with?
– Did you enjoy visiting it? Why?

Discussion

– What are the tourist attractions in your country?
– Should they be free for everyone to visit?
– Do foreigners visit these attractions?
– What are the benefits of foreigners visiting tourist attractions in yourcountry?
– What are the disadvantages of it?
– Do you know about any environmental issues associated with it?

Đề 6/

Cue card

Talk about a person you know well who has an interesting job. Please say

– Who is that person?
– What kind of job does he/she do?
– Why do you think he/she has an interesting job?

Đề 7/

Cue card

Describe a garden or a park which you have recently visited. Please say

– Where is the park/garden?
– When did you visit it?
– How did you feel about it?

Discussion

– Do you think gardens and parks are necessary?
– Why is that?
– Does it make any difference in nature?

Đề 8/

Interview

Do you work or are youa student?

Why did you choose thatuniversity?

What do you think aboutyour university?

Have you changed afterstudying in your university?

What is your favoritefood?

How often do you eatthem?

Do you know cooking?

Cue card

Describe a familycelebration:

– When this celebrationhappened?

– Who were in thatcelebration?

– What happened?

– Why you areinterested in it?

Discussion

What do you think about family celebration?

Some peple think thatyoungsters don’t like family celebration, do you agree?

Are you interested in national celebration orfamily celebration? 4. Should we have more national celebration?

Đề 9/

Cue card

Describe a special gift orpresent you gave to someone.

– What was the gift?

– Whom did you give it to?

– When did you give it?

– Why did you choose that gift?

Discussion

– Let’s talk about gifts.
– What type of gifts do you like to receive? Why?
– What type of gifts do you like to give? Why?
– What do you think about online shopping for gifts?

Đề 10/

Cue Card

Talk about your favorite place thatyou visit often. Please say

– Where is it?
– Why do you like it?
– Would you live there?

Discussion

– What do people in your countrylike in a house?
– What kind of houses do they like the most? Why?
– What are the advantages and disadvantages of old houses?
– Which one would you choose: an old or a contemporary style house?

– Do you like the place where you live?
– Do you know your neighbors there?
– Is this place suitable for children? Why?
– Do you like to visit museums or art galleries?
– Do you think people should visit museums more? Why?
– Do you like shopping?
– Why do people prefer to buy from street shops?
– Do you like to visit street shops in other countries?

Đề 11/

Cue Card

Talk about money that you have savedfor a special thing. Please say

– What was it?
– How long were you saving for?
– How did you feel when you eventually bought it?

Đề 12/

Cue Card

Talk about a good advice that youhave ever received from someone. Please say

– What was the advice?
– When and where did it take place?
– Who gave you this advice?

Discussion

– Do you usually listen to someone’sadvice?
– Do you prefer to listen to your relatives’ or friends’ advice? Why?
– Who should give young people advice about their future career? Why?
– How can people get information about their career? Why?

Đề 13/

Cue card

Describe the time when you stayedaway from your home. Please say

– When and where did you stay?
– How long did you stay there?
– How did you feel about it?

Discussion

– Lets talk about hotels. Why dopeople stay in hotels?
– What qualities do people look for in hotels?
– Is it preferable to stay with relatives or friends?
– What is the difference between staying with relatives or friends and livingin you own home?

Đề 14/

Cue Card

Describe a good law that you know.Please say

– What is it?
– How did you learn about it?
– Why do you like it?
– Do you think it should be passed in other countries?

Discussion

– Why is there a need to havedifferent laws?
– Why do people still commit crimes?
– Do you think people must obey all the laws? Why?
– When one cannot follow the law?
– What is the importance of international laws?

Đề 15/

Cue card

Describe a game you enjoyed whenyou were a child.
You shouldsay:
what thegame was
when, whereand with whom you usually played it
how youplayed it
and explainwhat was special about this game.

Đề 16/

Cue card

Describe a restaurant you visit.

You should say:

–         Where this restaurant is

–         What type of food the restaurantserves

–         How often you go to thisrestaurant

and explain why you wouldrecommend this restaurant.

Đề 17/

Cue card

Describe a comic actor / cartooncharacter who is popular in your country.

You should say:

who the actor/character is

how you know him/her

what kind of person he/she is

and explain why he/she is popularin your country.

Đề 18/

Interview

–         What is Emotional Intelligence?

–         What should people do to improvetheir Emotional Intelligence?

–         What should parents do to improvetheir children’s Emotional Intelligence?

Đề 19/

Cue card

Describe a positive experience that you had as achild. You should say

– what the positive experience was
– where you were
– who you were with
– and explain why you found the experience positive

Đề 20/

Cue card

Describe a newspaper or magazine youenjoy reading.

You should say:

 

 

–         What kind of newspaper / magazine itis

–         Which parts of it you read regularly

–         When and where you read it

–         Explain why you enjoy reading it

 

 

Đề 21/

Cue card

Describe something you would like toshare with others

–         What is it?

–         How did you know it?

–         Why would you want to share it?

Đề 22/

Cue card

Describe a city that you visited

–         What is the city?

–         When did you visit it?

–         What did you do?

–         What do you like about it?

 

Đề 23/

Cue card

Describea famous person you would like to meet.

Youshould say

–         Who theperson is

–         Why he /she is famous

–         Why youwould like to meet this celebrity

–         What youwould like to do if you met this person.

Đề 24/

Cue card

Describe a time in your life when you were verybusy.

–       When itwas

–       Why wereyou busy

–       How didyou manage

Đề 25/

Cue card

Describe an imported product in yourcountry

–         What is it?

–         What do people use it for?

–         Why is it imported?

Đề 26:

Interview

– Do you use maps? Why?
– How often do you use them?
– Which maps do you prefer: paper or electronic?
– Do you like to talk about the weather? Why?
– What sort of climate do you prefer?
– Do you like extreme climate? Why?

 

Chúc mọi người học tập vui vẻ!! ^^

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


 

Nguồn: Facebook – IELTS Trang Bùi

May 3, 2015
IELTS Planet - Học IELTS online 2019