IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Trump và khủng hoảng đóng cửa chính phủ – Đọc báo cùng IP

shutdown1


Donald Trump is “ready, willing and able” to negotiate an end to the partial government shutdown that stretched into its 10th day on New Year’s Eve.

 • Donald Trump đã “sẵn sàng, sẽ và có khả năng” để đàm phán một kết thúc cho việc đóng cửa một phần của chính phủ kéo dài đến ngày thứ 10 vào đêm giao thừa.

Trump was set to tell Fox News in a year-end TV interview due to be broadcast on Monday night that Democratic congressional leaders Chuck Schumer and Nancy Pelosi “can come over right now” and “could’ve come over anytime” to try to hash out a solution.

 • Trump đã định nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn cuối năm trên truyền hình được phát vào tối thứ Hai rằng các nhà lãnh đạo quốc hội của đảng Dân chủ Chuck Schumer và Nancy Pelosi có thể đến ngay bây giờ vào bất kỳ lúc nào cố gắng để tìm ra một giải pháp.

The fresh statement appeared to be another attempt by the president to convince the public that the federal government shutdown and impasse over funding for a wall on the US-Mexico border is the fault of Democrats.

 • Tuyên bố mới này dường như là một nỗ lực khác của tổng thống nhằm thuyết phục công chúng rằng chính phủ liên bang sẽ đóng cửa và gặp bế tắc về việc tài trợ cho một bức tường ở biên giới Mỹ-Mexico là lỗi của đảng Dân chủ.

But he has not been directly in touch with Democratic leaders offering to negotiate, he has simply posted criticism via Twitter and, now, a late year interview, which is unlikely to shift the status quo.

 • Nhưng ông ấy đã không liên lạc trực tiếp với các nhà lãnh đạo Dân chủ đề nghị đàm phán, ông ấy chỉ đơn giản đăng những lời chỉ trích qua Twitter và, bây giờ, một cuộc phỏng vấn cuối năm, không có khả năng thay đổi hiện trạng.

In the interview with Fox, Trump is set to add that: “A lot of people are looking to get their paycheck, so I’m ready to go whenever they want.”

 • Trong cuộc phỏng vấn với Fox, tổng thống Trump được sắp xếp để nói thêm rằng: “Rất nhiều người đang tìm kiếm công việc, vì vậy tôi đang rất sẵn sàng bất cứ khi nào họ muốn.”

There were already indications from the Democratic camp earlier in the day, however, that congressional members are ignoring the president at this point. They intend to go straight for putting forward their own legislation to fund the government, without Trump’s requested funds for a wall, when they take over the House of Representatives in the new session of the US Congress beginning on Thursday.

 • Đã có những dấu hiệu từ chiến dịch của đảng Dân chủ trước đó trong ngày, tuy nhiên, các thành viên quốc hội đang phớt lờ tổng thống vào thời điểm này. Họ dự định sẽ thẳng tay đưa ra luật pháp của riêng mình để tài trợ cho chính phủ, mà không cần tiền của tổng thống Trump cho một bức tường, khi họ tiếp quản Hạ viện trong phiên họp mới của Quốc hội Hoa Kỳ bắt đầu vào thứ Năm.

Trump’s latest statements are in effect another version of his tweet earlier in the day when he said: “I’m in the Oval Office. Democrats, come back from vacation now and give us the votes necessary for Border Security, including the Wall….”

 • Những tuyên bố mới nhất của tổng thống Trump có hiệu lực là một phiên bản tweet khác của ông vào đầu ngày khi ông nói: Tôi là người trong Phòng Bầu dục. Đảng Dân chủ, trở về từ kỳ nghỉ bây giờ và cho chúng tôi số phiếu cần thiết cho vấn đề An ninh Biên giới, bao gồm cả Phố Wall.”

Democrats on Monday unveiled legislation designed to re-open the federal government, without providing money for Donald Trump’s border wall.

 • Đảng Dân chủ vào hôm thứ Hai đã tiết lộ luật pháp được thiết kế để mở lại chính phủ liên bang, mà không cung cấp tiền cho bức tường biên giới của Donald Trump.

According to an anonymous aide quoted by the Associated Press, the House is preparing to vote on the package on Thursday, when the new Congress will convene with Democrats in the majority in the lower chamber for the first time since 2010. It will include one bill to fund the Department of Homeland Security at current levels through 8 February, with $1.3bn for border security. Trump has demanded $5bn.

 • Theo một trợ lý ẩn danh được trích dẫn bởi Associated Press, Hạ viện đang chuẩn bị bỏ phiếu cho bộ luật vào thứ năm, khi Quốc hội mới sẽ triệu tập với đảng Dân chủ trong đa số ở phòng sự vụ bên dưới lần đầu tiên kể từ năm 2010. Để tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa ở cấp độ hiện tại cho đến ngày 8 tháng 2, cần 1,3 tỷ đô la cho an ninh biên giới. Trump đã yêu cầu 5 tỷ đô la.

The package will include six other bills to fund the departments of agriculture, interior, housing and urban development and others closed by the partial shutdown. Some bills have already passed the Senate. Those will provide money through the remainder of the fiscal year, to 30 September.

 • Bộ luật này sẽ bao gồm sáu dự luật khác để tài trợ cho các bộ nông nghiệp, nội địa, nhà ở và phát triển đô thị và các dự luật khác bị đóng cửa do đóng cửa một phần. Một số dự luật đã được thông qua Thượng viện. Những người này sẽ cung cấp tiền trong suốt phần còn lại của năm tài chính, đến ngày 30 tháng 9.

Monday was the 10th day of the partial government shutdown forced by Trump’s demand for a wall. Hundreds of thousands of federal workers face increasing hardship and key government functions are cast into ever-increasing doubt.

 • Thứ hai là ngày thứ 10 của việc chính phủ tạm thời đóng cửa một phần do yêu cầu của Trump về bức tường. Hàng trăm ngàn công nhân liên bang phải đối mặt với khó khăn ngày càng tăng và các chức năng chính của chính phủ ngày càng bị nghi ngờ.

And on Monday afternoon it emerged that some of the most famous national parks in the western US are closing partially because of problems such as overflowing public toilets and garbage facilities, vandalism to fragile areas and resulting dangers to human and wildlife safety.

 • Và vào chiều thứ Hai, xuất hiện các tin rằng một số công viên quốc gia nổi tiếng nhất ở miền tây Hoa Kỳ đang đóng cửa một phần vì các vấn đề như tràn nhà vệ sinh công cộng và các cơ sở rác thải, phá hoại đến các khu vực mỏng manh và gây nguy hiểm cho an toàn cho con người và động vật hoang dã.

The shutdown, which has forced furloughs of hundreds of thousands of federal government employees, has left many parks without most of their rangers.

 • Việc đóng cửa, việc mà đã buộc hàng trăm ngàn nhân viên chính phủ liên bang rời khỏi nhiều công viên mà hầu hết không có việc trông coi các công viên.

“It’s a free-for-all,” Dakota Snider, 24, who lives and works in Yosemite Valley, northern California, said told the Associated Press by telephone on Monday, as Yosemite national park officials announced closings of some minimally supervised campgrounds and public areas within the park that are overwhelmed.

 • Đây là một ứng dụng miễn phí cho tất cả mọi người, Dakota Snider, 24 tuổi, sống và làm việc tại Thung lũng Yosemite, miền bắc California, nói với Associated Press qua điện thoại hôm thứ Hai, khi các quan chức công viên quốc gia Yosemite tuyên bố đóng cửa một số khu cắm trại và khu vực công cộng được giám sát tối thiểu trong công viên bị choáng ngợp.

“It’s so heartbreaking. There is more trash and human waste and disregard for the rules than I’ve seen in my four years living here,” Snider said.

 • Thật là đau lòng. Có nhiều rác rưởi và chất thải của con người và coi thường các quy tắc hơn tôi đã thấy trong bốn năm sống ở đây, Khăn Snider nói.

Highlight Vocabulary


       1. impasse (n)

/æmˈpæs/       a situation in which progress is impossible, especially because the people involved cannot agree → Bế tắc

The dispute has reached an impasse, as neither side would compromise

(Tranh chấp đã đi đến bế tắc, vì không bên nào sẽ thỏa hiệp)


       2. session (n)

/ˈseʃ.ən/           a formal meeting or series of meetings of an organization such as a parliament or a law court → Phiên họp

The UN Security Council met in emergency session to discuss the crisis.

(Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp trong phiên họp khẩn cấp để thảo luận về cuộc khủng hoảng.)


       3. unveil (v)

/ʌnˈveɪl/           to make something secret known → tiết lộ

The president’s new policy was unveiled at the press conference.

(Chính sách mới của tổng thống Nhật Bản đã được tiết lộ tại cuộc họp báo.)


       4. vandalism (n)

/ˈvæn.dəl.ɪ.zəm/          any activity that is considered to be damaging or destroying something that was good → Phá hoại

 

The advertising industry’s use of classic songs is vandalism of popular culture, he said.

(Việc sử dụng các bài hát cổ điển của ngành quảng cáo là phá hoại văn hóa đại chúng, ông nói.)


       5. partial (adj)

/ˈpɑː.ʃəl/           not complete → Tạm thời, một phần

The general has ordered a partial withdrawal of troops from the area.

(Đại tướng đã ra lệnh rút một phần quân khỏi khu vực.)


       6. congressional (adj)

/kəŋˈɡreʃ.ən.əl/            belonging or relating to the US Congress → Thuộc Quốc hội

His resignation touched off a scramble for his non-voting congressional seat.

(Sự từ chức của ông đã gây ra một cuộc tranh dành cho ghế quốc hội không bỏ phiếu của ông.)


       7. interior (n)

/ɪnˈtɪə.ri.ər/      in some countries, the government department that deals with subjects and events that are important in the country itself instead of events in other countries → Nội địa, nội vụ

Grassland covers almost all of the country’s interior.

(Đồng cỏ bao phủ gần như toàn bộ nội địa của đất nước.)


       8. federal (adj)

/ˈfed.ər.əl/        relating to the central government, and not to the government of a region, of some countries such as the US → Liên bang

They were charged with violating federal law.

(Họ bị buộc tội vi phạm luật liên bang.)


       9. bill (n)

/bɪl/      a formal statement of a planned new law that is discussed before being voted on → Dự luật

When a bill is passed in Parliament it becomes law.

(Khi một dự luật được thông qua tại Quốc hội, nó trở thành luật.)


       10. shift (v)

/ʃɪft/      (of an idea, opinion, etc.) to change → Thay đổi

Media attention has shifted recently onto environmental issues.

(Sự chú ý của truyền thông gần đây đã thay đổi về các vấn đề môi trường.)


Người dịch: Nhung Nguyễn

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: theguardian

January 2, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019