IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Trump và Quốc Hội Mỹ trong thỏa thuận đóng cửa – Đọc báo cùng IP

3500


Trump invites Congressional leaders to White House as shutdown drags on: ‘Let’s make a deal’

 • Tổng thống Trump đã mời các nhà lãnh đạo Quốc hội đến Nhà Trắng khi đóng cửa: ‘Hãy đi đến một thỏa thuận’

Donald Trump has invited leaders from both parties and chambers of Congress to a White House briefing on border security, a sign he may be looking to end a partial government shutdown that has lasted nearly two weeks.

 • Donald Trump đã mời các nhà lãnh đạo từ cả hai đảng và phòng sự vụ của Quốc hội tới để họp ngắn gọn tại Nhà Trắng về an ninh biên giới, đây là dấu hiệu cho thấy ông có thể đang tìm cách chấm dứt việc đóng cửa một phần của chính phủ đã kéo dài gần hai tuần.

Details of the meeting’s exact timing or contents are not yet clear – other than it will happen Wednesday – but having lashed out at Democrats for most of New Year’s Day over the shutdown, he later tweeted “Let’s make a deal?”

 • Thông tin chi tiết về thời gian và nội dung chính xác của cuộc họp vẫn chưa rõ ràng – ngoài việc sẽ diễn ra vào thứ Tư – nhưng đã gặp phải công kích tại đảng Dân chủ trong hầu hết các ngày Tết sau sự việc đóng cửa một phần chính phủ, ông đã đưa ra động thái mới nhất “Hãy đi đến một thỏa thuận”.

Mr Trump has stood firm since the shutdown started in late December over his request for $5bn in specific funding for his promised wall on the US-Mexico border. However, the president had said earlier on Tuesday that he is “ready, willing and able” to negotiate an end to the partial government shutdown. But he did send a number of tweets as the morning wore on taunting the Democrats and blaming them for the political stalemate.

 • Ông Trump đã đứng vững kể từ khi việc đóng cửa bắt đầu vào cuối tháng 12 về yêu cầu tài trợ cụ thể 5 tỷ đô la cho bức tường lời hứa của ông ở biên giới Mỹ-Mexico. Tuy nhiên, tổng thống đã nói trước đó vào hôm thứ Ba rằng ông đã sẵn sàng, sẽ và có khả năng để đàm phán chấm dứt việc đóng cửa một phần của chính phủ. Nhưng ông ấy đã gửi một số thông báo vào buổi sáng mang tính chế giễu đảng Dân chủ và đổ lỗi cho họ vì sự bế tắc chính trị.

Democrats, who are set to take over control of the House of Representatives on Thursday, have made clear that any spending bill aimed that re-starting the government will not pass if it includes Mr Trump’s request for taxpayer funding for the wall.

 • Đảng Dân chủ, những người chuẩn bị nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào hôm thứ Năm, đã nói rõ rằng bất kỳ dự luật chi tiêu nào nhằm mục đích tái khởi động chính phủ sẽ không được thông qua nếu nó bao gồm yêu cầu tài trợ của người nộp thuế cho bức tường.

The party is set to introduce two separate bits of legislation to fund the government without the border wall money on Thursday. The two-part package includes a bill to fund the Department of Homeland Security at current levels until 8 February and provide $1.3 billion for border fencing and $300 million for other border security items including technology and cameras.

 • Đảng này chuẩn bị để giới thiệu hai phần luật riêng biệt để tài trợ cho chính phủ mà không cần tiền biên giới vào thứ năm. Gói hai phần bao gồm một hóa đơn để tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa ở mức hiện tại cho đến ngày 8 tháng 2 và cung cấp 1,3 tỷ đô la cho hàng rào biên giới và 300 triệu đô la cho các mặt hàng an ninh biên giới khác bao gồm công nghệ và máy ảnh.

The second part of the package would fund federal agencies that are now unfunded, such as the Justice, Commerce and Transportation departments, until 30 September, the end of the federal fiscal year.

 • Phần thứ hai của gói sẽ tài trợ cho các cơ quan liên bang hiện giờ chưa hoàn thành, chẳng hạn như các bộ Tư pháp, Thương mại và Giao thông vận tải, cho đến ngày 30 tháng 9, kết thúc năm tài chính liên bang.

By Tuesday afternoon Mr Trump suggested that Nancy Pelosi, who is expected to be confirmed as the Speaker of the House, and Democrat leadership did not want to start their year this way. “Border security and the Wall ‘thing’ and Shutdown is not where Nancy Pelosi wanted to start her tenure as Speaker! Let’s make a deal?” he said.

 • Đến chiều thứ ba, tổng thống Trump đề nghị bà Nancy Pelosi, người dự kiến sẽ được xác nhận là Chủ tịch Hạ viện, và lãnh đạo đảng Dân chủ rằng không muốn bắt đầu năm của họ theo cách này. “An ninh biên giới và sự việc bức tường và việc đóng cửa không phải là nơi mà bà Nancy Pelosi muốn bắt đầu nhiệm kỳ của mình với tư cách là người phát ngôn! Hãy đi đến một thỏa thuận?”, ông nói.

Even if Democrats pass their spending legislation through the House quickly on Thursday, it will not make it through the Republican-controlled Senate and onto Mr Trump’s desk to be signed into law.

 • Ngay cả khi đảng Dân chủ thông qua luật chi tiêu của họ một cách nhanh chóng thông qua Hạ viện vào thứ năm, nó sẽ không thông qua Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát và được đánh dấu trên lên bàn làm việc của tổng thống Trump.

The spokesman for Senate Majority Leader Mitch McConnell, Donald Stewart, said on Tuesday that Senate Republicans would not take action without Mr Trump’s backing.

 • Người phát ngôn của Thủ lĩnh đa số Thượng viện Mitch McConnell, Donald Stewart, vào  hôm thứ Ba đã cho biết rằng Thượng viện đảng Cộng hòa sẽ không hành động nếu không có sự ủng hộ của tổng thống Trump.

“It’s simple: The Senate is not going to send something to the president that he won’t sign,” Mr Stewart said.

 • “Chỉ đơn giản là: Thượng viện sẽ không gửi một cái gì đó cho tổng thống, cái mà ông ấy sẽ không ký”, ông Stewart nói.

Even if only symbolic, the passage of the bills in the House would put fresh pressure on the president. At the same time, administration officials said Trump was in no rush for a resolution to the impasse.

 • Ngay cả khi chỉ mang tính biểu tượng, việc thông qua các dự luật trong Nhà Trắng sẽ gây áp lực mới cho tổng thống. Đồng thời, các quan chức chính quyền cho biết ông Trump không vội vàng đưa ra giải pháp cho sự bế tắc.

Mr Trump had earlier told Fox News in an interview that he was “ready to go” on a deal. “I spent Christmas in the White House, I spent New Year’s Eve in the White House,” he said. “I’m here, I’m ready to go, it’s important.”

 • Ông Trump trước đó đã nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn rằng ông đã sẵn sàng để thực hiện một thỏa thuận. “Tôi đã trải qua Giáng sinh ở Nhà Trắng, tôi đã trải qua năm mới Đêm giao thừa ở Nhà Trắng”, ông ấy  nói. “Tôi đang ở đây, tôi đã sẵn sàng để đi, nó rất quan trọng.”

But a couple of hours later he tweeted his disdain for the Democrats legislation: “The Democrats, much as I suspected, have allocated no money for a new Wall. So imaginative! The problem is, without a Wall there can be no real Border Security.”

 • Nhưng một vài giờ sau, anh ta đã thể hiện sự khinh bỉ của mình đối với luật pháp của đảng Dân chủ: “đảng  Dân chủ, nhiều như tôi nghi ngờ, đã không phân bổ tiền cho Bức tường mới. Thật giàu trí tưởng tượng! Vấn đề là, không có Tường thì không thể có An ninh Biên giới thực sự.”

HIGHLIGHT VOCABULARY

       1. Brief (v)

/briːf/    to give someone detailed instructions or information → Họp ngắn, tóm tắt, thông báo

We had already been briefed about/on what the job would entail.

(Chúng tôi đã được thông báo về những gì công việc sẽ yêu cầu.)


       2. Lash (v)

/læʃ/     to hit with a lot of force → Công kích

The prisoners were regularly lashed with electric cable.

(Các tù nhân thường xuyên bị công kích bằng dây cáp điện.)


       3. Negotiate (v)

/nəˈɡəʊ.ʃi.eɪt/   to have formal discussions with someone in order to reach an agreement with them → Đàm phán

I’m negotiating for a new contract.

(Tôi đang đàm phán cho một hợp đồng mới.)


       4. Taunt (v)

/tɔːnt/   to intentionally annoy and upset someone by making unkind remarks to them, laughing unkindly, etc. → Chế giễu

The youngest in the group was taunted mercilessly.

(Người trẻ nhất trong nhóm bị chế giễu không thương tiếc.)


       5. Stalemate (n)

/ˈsteɪl.meɪt/      a situation in which neither group involved in an argument can win or get an advantage and no action can be taken → Sự bế tắc

Despite long discussions, the workers and the management remain locked in stalemate.

(Mặc dù đã thảo luận rất lâu, nhưng các công nhân và ban quản lý vẫn bị khóa trong bế tắc.)


       6. Fiscal (adj)

/ˈfɪs.kəl/           relating to public money or other financial matters → Tài chính

The governor said the fiscal crisis couldn’t be solved by spending cuts alone, insisting the state needs additional revenue.

(Thống đốc cho biết cuộc khủng hoảng tài chính không thể được giải quyết bằng cách cắt giảm chi tiêu một mình, khẳng định nhà nước cần thêm doanh thu.)


       7. Legislation (n)

/ˌledʒ.ɪˈsleɪ.ʃən/           a law or set of laws suggested by a government and made official by a parliament → Luật

The government has promised to introduce legislation to limit fuel emissions from cars.

(Chính phủ đã hứa sẽ đưa ra luật pháp để hạn chế khí thải nhiên liệu từ ô tô.)


       8. Impasse (n)

/æmˈpæs/       a situation in which progress is impossible, especially because the people involved cannot agree → bế tắc

The dispute has reached an impasse, as neither side would compromise

(Tranh chấp đã đi đến bế tắc, vì không bên nào sẽ thỏa hiệp)


       9. Suspect (v)

/səˈspekt/        to think or believe something to be true or probable → Nghi ngờ

We suspected his motives in making his offer.

(Chúng tôi nghi ngờ động cơ của anh ấy trong việc đưa ra lời đề nghị của anh ấy.)


       10. Disdain (n)

/dɪsˈdeɪn/         the feeling of not liking someone or something and thinking that they do not deserve your interest or respect → sự khinh bỉ

Professional philosophy disdained “public philosophy” (today’s “applied ethics” and “bioethics”).
(Triết học chuyên nghiệp coi thường “triết lý công cộng” (“đạo đức ứng dụng” và “đạo đức sinh học” ngày nay).)


Người dịch: Nhung Nguyễn

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: independent

January 9, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019