IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Trung Quốc can thiệp ở Nam Á – Đọc báo cùng IP

Webp.net-resizeimage (1)


COLOMBO — For about three months, confidants of Maldivian President Ibrahim Solih have been holed up in an oceanfront building in Male, sifting through mountains of documents to answer an urgent question: How much money, exactly, does the region’s smallest country owe China?

 • COLOMBO – Trong khoảng ba tháng, những người bạn tâm tình của Tổng thống Maldives Ibrahim Solih đã ẩn náu trong một tòa nhà bên bờ biển ở Male, rà qua hàng núi tài liệu để trả lời một câu hỏi cấp bách: chính xác, quốc gia nhỏ nhất của vùng này nợ Trung Quốc bao nhiêu tiền?

After years of pushing into South Asia with multibillion-dollar Belt and Road infrastructure projects, China is encountering real pushback. Larger nations, too, are having second thoughts and signaling to Beijing that it will no longer be business as usual.

 • Sau nhiều năm đẩy vào Nam Á với các dự án cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường trị giá hàng tỷ đô la, Trung Quốc đang gặp phải trở ngại thực sự. Các quốc gia lớn hơn cũng đang có những suy nghĩ thứ hai và báo hiệu cho Bắc Kinh rằng họ sẽ không còn kinh doanh như bình thường.

In the Maldives, the uncertainty over the obligations stems from a frosty exchange between Chinese Ambassador Zhang Lizhong and Mohamed Nasheed, a former president and now an adviser to Solih. It reportedly happened a few weeks before Solih’s inauguration in November, after his surprise victory over pro-China incumbent Abdulla Yameen.

 • Tại Maldives, việc không chắc chắn về các nghĩa vụ bắt nguồn từ một cuộc trao đổi lạnh nhạt giữa Đại sứ Trung Quốc Zhang Lizhong và Mohamed Nasheed, một cựu chủ tịch và hiện là cố vấn cho Solih. Nó đã xảy ra một vài tuần trước khi Solih nhậm chức vào tháng 11, sau chiến thắng bất ngờ của ông trước Abdulla Yameen đương nhiệm tại Trung Quốc.

As Nasheed tells it, Zhang presented the incoming leadership with a note saying the Maldives owed China $3.2 billion — more than double the $1.3 billion worth of Chinese loans on the official books.

 • Như Nasheed nói, Zhang đã trình bày về sự lãnh đạo sắp tới với một lưu ý rằng Maldives nợ Trung Quốc 3,2 tỷ đô la – nhiều hơn gấp đôi số tiền vay trị giá 1,3 tỷ đô la của Trung Quốc trên sổ sách chính thức.

China’s Foreign Ministry dismissed the whole story as an “untruth.” Either way, those are staggering numbers for an economy that amounts to only $3.6 billion.

 • Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ toàn bộ câu chuyện là “không trung thực”. Dù bằng cách nào, đó là những con số đáng kinh ngạc cho một nền kinh tế chỉ có 3,6 tỷ đô la.

“They have huge piles of paper, a foot high, to go through,” said a Maldivian source familiar with the investigation of the money trail. The projects under review include a landmark bridge, the expansion of an international hospital, and roads — all part of a Chinese-funded infrastructure boom in the archipelago known for bright blue waters and luxury resorts.

 • “Họ có những đống giấy khổng lồ, cao một mét, để đi qua”, theo nguồn tin của người Maldives quen thuộc với cuộc điều tra về dấu vết tiền. Các dự án đang được xem xét bao gồm một cây cầu mang tính bước ngoặt, mở rộng một bệnh viện quốc tế và các con đường – tất cả là một phần của sự bùng nổ cơ sở hạ tầng do Trung Quốc tài trợ ở quần đảo nổi tiếng với làn nước trong xanh và những khu nghỉ dưỡng sang trọng này.

Underscoring the challenge of determining the true amount, the Maldives’ attorney general on Jan. 29 announced the government was seeking foreign help to examine the records. The Ministry of Finance, meanwhile, has set up its own task force to investigate the contracts signed by Yameen, who was swept out of power by voters outraged over alleged corruption.

 • Nhấn mạnh thách thức trong việc xác định số tiền thực sự, Bộ trưởng Tư pháp của Maldives ngày 29/1 tuyên bố chính phủ đang tìm kiếm sự giúp đỡ của nước ngoài để kiểm tra hồ sơ. Bộ Tài chính, trong khi đó, đã thành lập lực lượng đặc nhiệm của riêng mình để điều tra các hợp đồng được ký bởi Yameen, người đã bị các cử tri gạt ra khỏi quyền lực phẫn nộ vì cáo buộc tham nhũng.

Yameen’s downfall was just one sign that the tide is turning against China in South Asia.

 • Sự sụp đổ của Yameen chỉ là một dấu hiệu cho thấy thời thế đang quay lưng lại với Trung Quốc ở Nam Á.

In Pakistan — home of the largest Belt and Road projects in the region — domestic frictions, an ethnic insurgency and revelations of billions of dollars in debt above previous estimates are all getting in Beijing’s way.

 • Ở Pakistan – quê hương của các dự án Vành đai và Con đường lớn nhất trong khu vực – những cuộc xung đột trong nước, một cuộc nổi dậy của người dân tộc và những tiết lộ về khoản nợ hàng tỷ đô la so với ước tính trước đây đều đang diễn ra theo cách của Bắc Kinh.

In Sri Lanka, which is caught in an external debt crisis, a government elected based partly on hostility to two major Chinese-backed projects is now actively courting support from Japan and India.

 • Tại Sri Lanka, nơi bị vướng vào một cuộc khủng hoảng nợ nước ngoài, một chính phủ được bầu một phần dựa trên sự thù địch với hai dự án lớn do Trung Quốc hậu thuẫn hiện đang tích cực hỗ trợ từ Nhật Bản và Ấn Độ.

And in Bangladesh, there is a quieter undercurrent of unease over the $24 billion pledged — but not yet disbursed — for Belt and Road projects. Some sources say India is urging Dhaka to be cautious about borrowing from China; others say the resistance is coming from fiscal conservatives in the finance ministry, who are loath to let the country’s external debt swell.

 • Và ở Bangladesh, có một dòng chảy ngầm yên tĩnh hơn về sự bất ổn đối với khoản cam kết trị giá 24 tỷ đô la – nhưng chưa được giải ngân – cho các dự án Vành đai và Con đường. Một số nguồn tin cho biết Ấn Độ đang thúc giục Dhaka thận trọng về việc vay mượn từ Trung Quốc; những người khác nói rằng sự kháng cự đến từ những người bảo thủ tài khóa trong bộ tài chính, những người không muốn để nợ nước ngoài của nước này phình ra.

The pushback in Pakistan is the most strident. Jam Kamal, the chief minister of Balochistan, amended laws to freeze the sale of land to Chinese companies in Gwadar, a port city that is the starting point for a $62 billion series of infrastructure projects known as the China-Pakistan Economic Corridor.

 • Cản trở ở Pakistan là nghiêm trọng nhất. Jam Kamal, bộ trưởng của Balochistan, đã sửa đổi luật để đóng băng việc bán đất cho các công ty Trung Quốc ở Gwadar, một thành phố cảng là điểm khởi đầu cho một loạt các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 62 tỷ đô la được gọi là Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan.

The trouble erupted in December, after the Balochistan provincial government was briefed about the CPEC, which will cut through the sparsely populated southern area. Local leaders were shocked to find that their region would see few of the spoils from the Chinese mega project.

 • Rắc rối đã nổ ra vào tháng 12, sau khi chính quyền tỉnh Balochistan được thông báo về CPEC, sẽ cắt qua khu vực phía nam dân cư thưa thớt. Các nhà lãnh đạo địa phương đã bị sốc khi thấy rằng khu vực của họ sẽ có một số chiến lợi phẩm từ dự án lớn của Trung Quốc.

“Gwadar is not for sale,” Aslam Bhootani, a political leader from the port city, said in a fit of pique

 • “Gwadar không phải để bán,” Aslam Bhootani, một nhà lãnh đạo chính trị từ thành phố cảng, nói với giọng điệu đầy giận dữ.

Baloch insurgents, already locked in a separatist war with Pakistani troops, have essentially declared war on the CPEC as well. Two deadly strikes were directed at Chinese targets in late 2018 — first a suicide attack on Chinese engineers, then a storming of a Chinese consulate.

 • Lực lượng nổi dậy Baloch, đã bị nhốt trong cuộc chiến ly khai với quân đội Pakistan, về cơ bản cũng đã tuyên chiến với CPEC. Hai cuộc tấn công chết người đã nhắm vào các mục tiêu của Trung Quốc vào cuối năm 2018 – đầu tiên là một cuộc tấn công tự sát vào các kỹ sư Trung Quốc, sau đó là một cuộc đột kích vào lãnh sự quán Trung Quốc.

China has gambled heavily on the endeavor, and for good reason: The network of roads, railways, power plants and a port will give it coveted direct access to the Indian Ocean. But analysts say Beijing misread conditions on the ground, failing to see how the development would fan existing tensions between the central government in Islamabad and the provincial authorities in Balochistan. Now, the sidelined Baloch are demanding their price.

 • Trung Quốc đã đánh cược rất nhiều vào nỗ lực này và vì lý do chính đáng: Mạng lưới đường bộ, đường sắt, nhà máy điện và một cảng sẽ cho phép họ tiếp cận trực tiếp với Ấn Độ Dương. Nhưng các nhà phân tích nói rằng Bắc Kinh đã đọc sai các điều kiện trên mặt đất, không thấy sự phát triển sẽ làm căng thẳng căng thẳng hiện tại giữa chính quyền trung ương ở Islamabad và chính quyền tỉnh ở Balochistan như thế nào. Bây giờ, Baloch bên lề đang đòi giá của họ.

Michael Kugelman, deputy director of the Asia program at the Wilson Center in the U.S., said Pakistan and China must ensure that vulnerable communities in Balochistan, Sindh, and other marginalized areas are rewarded through employment, basic services, and natural resources stemming from the projects.

 • Michael Kugelman, phó giám đốc chương trình châu Á tại Trung tâm Wilson ở Mỹ cho biết Pakistan và Trung Quốc phải đảm bảo rằng các cộng đồng dễ bị tổn thương ở Balochistan, Sindh và các khu vực bên lề khác được hỗ trợ thông qua việc làm, dịch vụ cơ bản và tài nguyên thiên nhiên bắt nguồn từ các dự án .

“Islamabad and Beijing,” he said, “will need to take concrete and actionable steps to address the negative reactions to CPEC.”

 • “Islamabad và Bắc Kinh,” ông ấy nói, “sẽ cần phải thực hiện các bước cụ thể và có thể hành động để giải quyết các phản ứng tiêu cực đối với CPEC.”

Sri Lanka, meanwhile, is attempting a particularly difficult balancing act.

 • Sri Lanka, trong khi đó, đang cố gắng thực hiện một hành động cân bằng đặc biệt khó khăn.

The parliamentary election in 2015 was a highly charged campaign that questioned two huge Belt and Road ventures: The $1.5 billion Hambantota Port on the southern coast, which is now in Chinese hands after a controversial debt-for-equity swap, and the $1.4 billion Port City, a 269-hectare area of land reclaimed from the waters off Colombo.

 • Cuộc bầu cử quốc hội năm 2015 là một chiến dịch được đánh giá cao đã đặt câu hỏi cho hai liên doanh Vành đai và Con đường khổng lồ: Cảng Hambantota trị giá 1,5 tỷ USD ở bờ biển phía Nam, hiện nằm trong tay Trung Quốc sau khi hoán đổi nợ công gây tranh cãi và Cảng 1,4 tỷ USD Thành phố, một vùng đất rộng 269 ha được khai hoang từ vùng biển ngoài khơi Colombo.

Four years ago, Sri Lankans took to the streets to protest the projects, and that wave of anger helped carry the current coalition government to power. Today, there are still pockets of resistance from coastal communities and environmental groups, but even the government has softened its line.

 • Bốn năm trước, người Sri Lanka đã xuống đường để phản đối các dự án, và làn sóng giận dữ đó đã giúp chính phủ liên minh hiện tại lên nắm quyền. Ngày nay, vẫn còn những nhóm kháng chiến từ các cộng đồng ven biển và các nhóm môi trường, nhưng ngay cả chính phủ cũng đã làm dịu đường lối của mình.

Instead, Sri Lanka seems to be trying to keep China in check by diversifying its development partnerships.

 • Thay vào đó, Sri Lanka dường như đang cố gắng kiểm soát Trung Quốc bằng cách đa dạng hóa quan hệ đối tác phát triển.

Colombo announced plans in early January for a $1.85 billion light rail system in the capital, to be built by Japan with Japanese concessional loans. Weeks later, India stepped in, offering a new set of trains as part of a commitment to upgrade Sri Lanka’s railways through $1.3 billion in concessional financing.

 • Colombo đã công bố kế hoạch vào đầu tháng 1 cho một hệ thống đường sắt nhẹ trị giá 1,85 tỷ đô la tại thủ đô, được xây dựng bởi Nhật Bản với các khoản vay ưu đãi của Nhật Bản. Vài tuần sau, Ấn Độ bước vào, cung cấp một bộ tàu mới như một phần trong cam kết nâng cấp đường sắt của Sri Lanka thông qua 1,3 tỷ đô la tài chính ưu đãi.

Sri Lankan officials deny these moves are meant to counter China. Malik Samarawickrama, minister of development strategies and international trade, said they are “not a pushback” but an attempt to broaden the island’s sources of funding.

 • Các quan chức Sri Lanka phủ nhận những động thái này là nhằm chống lại Trung Quốc. Malik Samarawickrama, bộ trưởng chiến lược phát triển và thương mại quốc tế, cho biết họ “không phải là một trở ngại” mà là một nỗ lực để mở rộng các nguồn tài trợ của hòn đảo.

“Money for infrastructure is only available in Asia, so we want to tap all sources,” he said, noting the need to “avoid dependence on one source.”

 • “Tiền cho cơ sở hạ tầng chỉ có sẵn ở châu Á, vì vậy chúng tôi muốn khai thác tất cả các nguồn”, ông nói, lưu ý rằng cần phải “tránh phụ thuộc vào một nguồn.”

Still, there is a widespread perception in Colombo that a predatory Beijing lured Sri Lanka into a debt trap. Chinese infrastructure development loans to the country stand at $9.2 billion.

 • Tuy nhiên, vẫn có một nhận thức phổ biến ở Colombo rằng một Bắc Kinh săn mồi đã dụ Sri Lanka vào một cái bẫy nợ nần. Các khoản vay phát triển cơ sở hạ tầng của Trung Quốc cho nước này đứng ở mức 9,2 tỷ USD.

“The criticism is unavoidable, but it is nonsense,” said Luo Chong, head of the political section at the Chinese Embassy in Colombo. Luo contends that China is misunderstood and that “loans for infrastructure funded by the Export-Import  Bank of China are given at 2% interest.”

 • “Những lời chỉ trích là không thể tránh khỏi, nhưng nó là vô nghĩa”, Luo Chong, người đứng đầu bộ phận chính trị tại Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Colombo nói. Luo cho rằng Trung Quốc bị hiểu lầm và “các khoản vay cho cơ sở hạ tầng do Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc tài trợ được đưa ra với lãi suất 2%”.

But some financial insiders in Sri Lanka contradict Luo on the 2% interest rate. Sources familiar with the government’s negotiations with China said loans for infrastructure projects have come with interest as high as the benchmark London Interbank Offered Rate plus 6%

 • Nhưng một số người trong ngành tài chính ở Sri Lanka mâu thuẫn với Luo về mức lãi suất 2%. Các nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán của chính phủ với Trung Quốc cho biết các khoản vay cho các dự án cơ sở hạ tầng đã có lãi suất cao bằng mức lãi suất được cung cấp liên ngân hàng London cộng với 6%

Either way, Sri Lanka and its South Asian neighbors are in a precarious position. They would clearly prefer to keep China at arm’s length, but they still want the development funding and other benefits from the Belt and Road.

 • Dù bằng cách nào, Sri Lanka và các nước láng giềng Nam Á đang ở trong một vị trí bấp bênh. Họ rõ ràng muốn giữ Trung Quốc trong tầm tay, nhưng họ vẫn muốn tài trợ phát triển và các lợi ích khác từ Vành đai và Con đường.

And those much-needed project funds have been increasingly flowing into Asia, outpacing funding for Africa — another Belt and Road realm. Of the 115 countries the initiative encompasses in some way, Asia accounted for 39% of the contract value from January 2014 to June 2018, higher than Africa’s 30%, according to Moody’s Investors Service.

 • Và những quỹ dự án rất cần thiết đó đã ngày càng chảy vào châu Á, vượt xa nguồn tài trợ cho châu Phi – một vương quốc Vành đai và Con đường khác. Trong số 115 quốc gia, sáng kiến bao gồm một cách nào đó, châu Á chiếm 39% giá trị hợp đồng từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 6 năm 2018, cao hơn 30% của Châu Phi, theo Dịch vụ Nhà đầu tư của Moody.

The benefits of the Belt and Road are not a mirage, some Asian analysts insist. They see a bias in criticism of the investment drive, shaped by the logic of Western governments and companies that tend to measure success after five years.

 • Những lợi ích của Vành đai và Con đường không phải là một ảo ảnh, một số nhà phân tích châu Á nhấn mạnh. Họ thấy sự thiên vị trong những lời chỉ trích về động lực đầu tư, được hình thành bởi logic của các chính phủ và công ty phương Tây có xu hướng đo lường thành công sau năm năm.

When it comes to large and risky projects, one should consider the return on investment over a time frame of “one or two decades, rather than three to five years,” said Yan Hairong, an academic specializing in the Belt and Road program at Hong Kong’s Polytechnic University. “Chinese companies can think in [longer] terms because they are not pressed by the requirement to maximize shareholder value.”

 • Khi nói đến các dự án lớn và đầy rủi ro, người ta nên xem xét lợi tức đầu tư trong một khung thời gian là “một hoặc hai thập kỷ, thay vì ba đến năm năm”, Yan Hairong, một học giả chuyên về chương trình Vành đai và Con đường tại Hồng nói. Đại học Bách khoa Kong. “Các công ty Trung Quốc có thể suy nghĩ theo các điều khoản [dài hơn] bởi vì họ không bị ép buộc bởi yêu cầu tối đa hóa giá trị cổ đông.”

The Chinese Embassy’s Luo presented a similar defense. “The projects are planned with a longer vision, over many decades,” he said.

 • Đại sứ quán Trung Quốc, Luo trình bày một bảo vệ tương tự. “Các dự án được lên kế hoạch với tầm nhìn dài hơn, trong nhiều thập kỷ,” ông nói.

Skeptics argue China is seeking not only financial profits but political gains from the infrastructure drive, with its state-owned enterprises leading the way. And the actions of some Chinese companies — the World Bank blacklisted two big contractors over dodgy business practices — have not exactly dispelled suspicions over their intentions.

 • Những người hoài nghi cho rằng Trung Quốc đang tìm kiếm không chỉ lợi nhuận tài chính mà cả lợi ích chính trị từ cơ sở hạ tầng, với các doanh nghiệp nhà nước dẫn đầu. Và hành động của một số công ty Trung Quốc – Ngân hàng Thế giới đã liệt kê hai nhà thầu lớn về các hoạt động kinh doanh tinh ranh – đã không chính xác xua tan nghi ngờ về ý định của họ.

These missteps have provided useful fodder for anti-corruption campaigners in countries like the Maldives, helping them pressure governments for more transparency with regard to Chinese-funded projects.

 • Những sai lầm này đã cung cấp một nguồn hữu ích cho các nhà vận động chống tham nhũng ở các quốc gia như Maldives, giúp họ gây áp lực cho các chính phủ minh bạch hơn đối với các dự án do Trung Quốc tài trợ.

Yet, analysts in Pakistan say the resistance to Chinese projects is outweighed by the sheer advantages for developing countries with pressing infrastructure needs.

 • Tuy nhiên, các nhà phân tích ở Pakistan nói rằng sự kháng cự đối với các dự án của Trung Quốc lớn hơn những lợi thế tuyệt đối cho các nước đang phát triển có nhu cầu cơ sở hạ tầng cấp bách.

The economic corridor initiative, they say, sways opinion in its favor in three ways: energy generation, foreign investment and job creation. Chinese-backed power projects have, quite simply, brought light to parts of Pakistan once plagued by blackouts.

 • Sáng kiến hành lang kinh tế, họ nói, thay đổi quan điểm theo hướng có lợi theo ba cách: tạo năng lượng, đầu tư nước ngoài và tạo việc làm. Các dự án điện do Trung Quốc hậu thuẫn, khá đơn giản, đã mang lại ánh sáng cho các bộ phận của Pakistan từng bị mất điện.

For the countries now linked to the Belt and Road, the challenge is to bask in the light while mitigating the initiative’s dark side.

 • Đối với các quốc gia hiện có liên kết với Vành đai và Con đường, thách thức là đắm mình trong ánh sáng trong khi giảm thiểu mặt tối của sáng kiến.

Highlight Vocabulary

 1.Obligation (n) /ˌɒb.lɪˈɡeɪ.ʃən/ the fact that you are obliged to do something → nghĩa vụ

If you have not signed a contract, you are under no obligation to (= it is not necessary to) pay them any money.

(Nếu bạn chưa ký hợp đồng, bạn không có nghĩa vụ (= không cần thiết) phải trả cho họ bất kỳ khoản tiền nào.)


 2. inauguration (n) /ɪˌnɔː.ɡjəˈreɪ.ʃən/   the act of officially putting someone into an important position, or the ceremony at which this is done → nhận chức, khánh thành

He watched the inauguration of his country’s new president.

(Ông theo dõi lễ nhậm chức tổng thống mới của đất nước mình.)


 3. dismiss (v) /dɪˈsmɪs/ to remove someone from their job, especially because they have done something wrong → bác bỏ, xa thải

He has been dismissed from his job for incompetence.

(Ông đã bị sa thải khỏi công việc của mình vì bất tài.)


4. archipelago (n) /ˌɑː.kɪˈpel.ə.ɡəʊ/ a group of small islands or an area of sea in which there are many small islands → quần đảo

The Hawaiian archipelago is made up of a number of large islands and some extremely small ones.

(Quần đảo Hawaii được tạo thành từ một số hòn đảo lớn và một số hòn đảo cực kỳ nhỏ.)


 5. allege (v) /əˈledʒ/ to say that someone has done something illegal or wrong without giving proof → cáo buộc

The two men allege (that) the police forced them to make false confessions.

(Hai người đàn ông cáo buộc (rằng) cảnh sát buộc họ phải thú nhận sai.)


6. erupted (v) /ɪˈrʌpt/to burst out suddenly or explode → bùng nổ

The building erupted in flames when the plane struck it.

(Tòa nhà đã bùng nổ trong ngọn lửa khi máy bay đâm vào nó.)


7. separatist (n) /ˈsep.ər.ə.tɪst/ someone who supports an effort to become independent of the country or group to which the person belongs → ly khai

Baloch insurgents, already locked in a separatist war with Pakistani troops, have essentially declared war on the CPEC as well.

(Lực lượng nổi dậy Baloch, đã bị nhốt trong cuộc chiến ly khai với quân đội Pakistan, về cơ bản cũng đã tuyên chiến với CPEC)


 8. gamble (v) /ˈɡæm.bəl/ to do something that involves risks that might result in loss of money or failure, hoping to get money or achieve success → đánh cược, đánh bạc

Anyone who gambles on the stock exchange has to be prepared to lose money.

(Bất cứ ai đánh bạc trên sàn giao dịch chứng khoán phải sẵn sàng để mất tiền.)


 9. perception (n) /pəˈsep.ʃən/ a belief or opinion, often held by many people and based on how things seem → nhận thức

We have to change the public’s perception that money is being wasted.

(Chúng ta phải thay đổi nhận thức của công chúng rằng tiền đang bị lãng phí.)


10. concrete (adj) /ˈkɒŋ.kriːt/ clear and certain, or real and existing in a form that can be seen or felt → cụ thể

We have a general idea of what we want, but nothing concrete at the moment.

(Chúng tôi có một ý tưởng chung về những gì chúng tôi muốn, nhưng không có gì cụ thể vào lúc này.)


Người dịch: Nhung Nguyễn

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: asia.nikkei

IELTS Planet - Học IELTS online 2019