IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Trung Quốc cho rằng việc tạo ra những đứa trẻ biến đổi gen là vi phạm luật pháp – Đọc báo cùng IP

architecture-business-china-275247


Vice-minister condemns work of He Jiankui, but Chinese regulations are vague

 • Thứ trưởng chỉ trích việc làm của He Jiankui, nhưng các quy định của Trung Quốc thì mơ hồ

Chinese authorities have declared the work of He Jiankui, a scientist who claims to have created the world’s first gene-edited babies, a violation of Chinese law and called for the suspension of all related activity.

 • Các nhà chức trách Trung Quốc đã tuyên bố công trình của He Jiankui, một nhà khoa học tuyên bố đã tạo ra những đứa trẻ được chỉnh sửa gen đầu tiên trên thế giới, vi phạm luật pháp Trung Quốc và đình chỉ mọi hoạt động liên quan.

“The genetically edited infant incident reported by media blatantly violated China’s relevant laws and regulations. It has also violated the ethical bottom line that the academic community adheres to. It is shocking and unacceptable,” Xu Nanping, a vice-minister for science and technology, told the state-owned CCTV on Thursday.

 • “Chủ đề trẻ sơ sinh đã được chỉnh sửa về mặt di truyền được báo chí truyền thông công khai vi phạm các luật và quy định liên quan của Trung Quốc. Nó cũng đã vi phạm điểm mấu chốt về đạo đức mà cộng đồng học thuật tuân theo. Thực sự gây sốc và không thể chấp nhận được, ”Xu Nanping, một thứ trưởng khoa học và công nghệ, nói với CCTV của nhà nước hôm thứ Năm.

Xu called for the suspension of any scientific or technological activities by those involved in He’s work.

 • Xu yêu cầu đình chỉ bất kỳ hoạt động khoa học hoặc công nghệ nào của những người tham gia vào công việc của He.

The Southern University of Science and Technology in Shenzhen, where He is an associate professor, has said it had no knowledge of his research.

 • Đại học Khoa học và Công nghệ phía Nam ở Thâm Quyến, nơi He là một giáo sư, đã nói rằng nó không biết về nghiên cứu của ông He.

The scientist has said his project was approved by an ethics committee at Harmonicare Shenzhen women and children’s hospital, which has also denied any involvement.

 • Các nhà khoa học đã nói rằng dự án của ông đã được chấp thuận bởi một hội đồng đạo đức tại  bệnh viện phụ nữ và trẻ em Harmonicare Thâm Quyến, nơi mà cũng đã từ chối bất kỳ sự liên quan.

He shocked the global scientific community when he claimed this week to have edited the genes of embryos that resulted in the birth of twin girls named Lulu and Nana.

 • Ông đã gây sốc cho cộng đồng khoa học toàn cầu khi ông tuyên bố trong tuần này đã chỉnh sửa các gen của phôi dẫn đến sự ra đời của hai bé gái sinh đôi tên là Lulu và Nana.

However, his work – a byproduct of personal ambition and a vague regulatory environment in a country that has been pushing ahead in the field of gene editing for years – did not come as a total surprise to everyone.

 • Tuy nhiên, công việc của ông – một sản phẩm phụ của tham vọng cá nhân và môi trường pháp lý mơ hồ ở một đất nước đang đẩy mạnh trong lĩnh vực chỉnh sửa gen trong nhiều năm – đã không gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người.

William Hurlbut, a bioethicist at Stanford University who has been in touch with He since an ethics conference last year, said: “I knew that was his long-term goal. I just didn’t think he would push so imprudently. I worried his enthusiasm for what he was doing was so high that he might proceed faster than he should … Now the door is open to this and will never close again. It’s like a hinge of history.”

 • William Hurlbut, một đạo đức sinh học tại Đại học Stanford, người đã liên lạc với He từ một hội nghị đạo đức năm ngoái, nói: “Tôi biết đó là mục tiêu lâu dài của anh ấy. Tôi chỉ không nghĩ rằng anh ta sẽ thúc đẩy một cách không thận trọng như vậy. Tôi lo lắng lòng nhiệt huyết  quá cao của anh ấy đến nỗi anh ấy có thể tiến hành nhanh hơn anh ấy nên … Bây giờ cánh cửa mở ra cho điều này và sẽ không bao giờ đóng lại nữa. Nó giống như một nền móng lịch sử. ”

Born to farmers in Hunan province in 1984, He has been described by his family and friends as fiercely driven and intelligent. In interviews with local media, he has said he would rather spend his holidays in the lab.

 • Sinh ra là dành cho nông dân ở tỉnh Hồ Nam vào năm 1984, He được mô tả bởi gia đình và bạn bè là một người có tính cách dữ dội và thông minh. Trong các cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông địa phương, He đã nói rằng ông muốn dành ngày nghỉ của mình trong phòng thí nghiệm.

“He was always first in primary school, middle school, university and after that. He was never second. Always first,” his father told Beijing News. A former colleague of He’s told local media that the three words that best described the scientist were “smart, crazy and genius”.

 • “Anh ấy luôn đứng đầu ở trường tiểu học, trung học cơ sở, đại học và sau đó. Anh ta không bao giờ đứng thứ hai. Luôn đứng đầu, “cha anh nói với tờ Tin Bắc Kinh. Một đồng nghiệp cũ của He nói với giới truyền thông địa phương rằng ba từ mô tả tốt nhất nhà khoa học là “thông minh, điên rồ và thiên tài”.

“He is China’s Musk,” the colleague said, referring to the Tesla co-founder Elon Musk. Other media reports have called him China’s Einstein.

 • “Anh ấy là Musk của Trung Quốc,” người đồng nghiệp nói, khi nói đến người đồng sáng lập Tesla là Elon Musk. Các báo cáo truyền thông khác gọi ông là Einstein của Trung Quốc.

He, who also goes by his initials JK, depended on government and university scholarships to see him through university in China, where he studied physics. He then earned a PhD in physics at Rice University in the US and conducted post-doctoral research in genome sequencing at Stanford University.

 • He, người được biết đến là JK, phụ thuộc vào học bổng của chính phủ và đại học để giúp He qua đại học ở Trung Quốc, nơi ông học vật lý. Sau đó ông lấy bằng tiến sĩ vật lý tại Đại học Rice ở Mỹ và tiến hành nghiên cứu sau tiến sĩ về giải trình tự bộ gen tại Đại học Stanford.

He returned to China in 2012 as part of a talent recruitment programme in the technology hub of Shenzhen and because he wanted to improve Chinese research, which he believed was “weak”, according to his father.

 • He trở lại Trung Quốc vào năm 2012 như là một phần của chương trình tuyển dụng nhân tài tại trung tâm công nghệ của Thâm Quyến và vì ông muốn cải thiện nghiên cứu của Trung Quốc, mà ông tin là “chưa được”, theo lời bố ông.

He returned to a country that would soon be at the forefront of gene editing, using technology known as Crispr-Cas9.

 • Ông trở lại một đất nước sẽ sớm đi đầu trong việc chỉnh sửa gen, sử dụng công nghệ được gọi là Crispr-Cas9.

China is one of few countries in the world known to have conducted tests on humans with Crispr. Since as early as 2015, cancer patients have been infused with cells of edited DNA. Beijing included gene editing as a key industry in its five-year science and technology development plan for 2016 to 2020.

 • Trung Quốc là một trong số ít quốc gia trên thế giới được biết là đã tiến hành các cuộc thử nghiệm trên con người với Crispr. Kể từ đầu năm 2015, bệnh nhân ung thư đã được truyền các tế bào DNA đã chỉnh sửa. Bắc Kinh bao gồm chỉnh sửa gen như là một ngành công nghiệp trọng điểm trong kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ 5 năm giai đoạn 2016 -2020.

The UK and many other countries have outlawed the genetic modification of babies, which is considered unsafe and unethical because any modifications would affect the child’s offspring and future generations.

 • Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác đã cấm việc sửa đổi gen trẻ sơ sinh, cái mà được coi là không an toàn và phi đạo đức bởi vì mọi sửa đổi sẽ ảnh hưởng đến con cháu và các thế hệ tương lai của trẻ.

He used the technology to modify the gene CCR5, a doorway for HIV, in several embryos created through IVF for couples with HIV-positive fathers, presenting it as an HIV vaccine trial.

 • He đã sử dụng công nghệ để sửa đổi gen CCR5, một cánh cửa đến HIV, trong một số phôi được tạo ra thông qua IVF cho các cặp vợ chồng có HIV dương tính, thể hiện nó như là một thử nghiệm vắc-xin HIV.

Chinese regulations have not kept pace with scientific breakthroughs in this area. The only relevant regulations come from an “ethics guidance” document released in 2003 that bars the use of any research embryos for reproduction. There are no specified punishments for such violations.

 • Các quy định của Trung Quốc đã không theo kịp với những đột phá khoa học trong lĩnh vực này. Các quy định liên quan duy nhất đến từ một tài liệu “hướng dẫn đạo đức” được phát hành vào năm 2003 nhằm ngăn chặn việc sử dụng bất kỳ phôi nghiên cứu nào để sinh sản. Không có hình phạt cụ thể nào cho những vi phạm đó.

He was able to keep his work from much of the scientific community. He retrospectively registered the clinical trial with Chinese authorities in November, well after the work had been done. A researcher associated with the trial has reportedly said He did not inform all staff involved that his project involved gene editing.

 • He đã có thể giữ công việc của mình từ nhiều cộng đồng khoa học. Ông đã truy tìm lại thử nghiệm lâm sàng với chính quyền Trung Quốc vào tháng 11, sau khi công việc đã được thực hiện. Một nhà nghiên cứu liên quan đến thử nghiệm đã báo cáo cho biết He đã không thông báo cho tất cả các nhân viên tham gia rằng dự án của He liên quan đến chỉnh sửa gen.

“How can a scientific experiment with so many uncertainties be kept as a secret for such a long time?” asked He Kaiwen, a researcher at Interdisciplinary Research Centre on Biology and Chemistry in Shanghai, who was one of a group of more than 120 scientists who released a statement condemning He’s work. “This shows that there’s huge problem with the transparency of scientific research.”

 • He Kaiwen, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu liên ngành về Sinh học và Hóa học tại Thượng Hải, là một trong những nhóm gồm hơn 120 nhà khoa học đã lên án việc làm của He: “Làm thế nào mà một thử nghiệm khoa học có quá nhiều bất trắc được giữ bí mật trong một thời gian dài?”. “Điều này cho thấy có vấn đề lớn với tính minh bạch của nghiên cứu khoa học”.

She added: “This is a completely new situation. This question is one we have never faced before.”

 • Bà nói thêm: “Đây là một tình huống hoàn toàn mới. Câu hỏi này là câu hỏi mà chúng tôi chưa từng gặp trước đây. ”

The international scientific community continues to reel from He’s claims, which he defended at a global summit on the topic in Hong Kong on Wednesday. The organising committee of the conference, the International Summit on Human Genome Editing, called the scientist’s statements “unexpected and deeply disturbing” and recommended an independent assessment.

 • Cộng đồng khoa học quốc tế tiếp tục theo đuổi những tuyên bố của He, mà ông đã bảo vệ tại một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về chủ đề này tại Hồng Kông hôm thứ Tư. Ban tổ chức hội nghị, Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về chỉnh sửa hệ gen người, được gọi là tuyên bố của các nhà khoa học “bất ngờ và sâu sắc” và đề xuất một đánh giá riêng.

“Even if the modifications are verified, the procedure was irresponsible and failed to conform with international norms. Its flaws include an inadequate medical indication, a poorly designed study protocol, a failure to meet ethical standards for protecting the welfare of research subjects, and a lack of transparency in the development, review, and conduct of the clinical procedures,” the committee said in a statement on Thursday.

 • “Ngay cả khi các sửa đổi đã được xác minh, quy trình vẫn vô trách nhiệm và không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Các khiếm khuyết của nó bao gồm một chỉ dẫn y tế không đầy đủ, một giao thức nghiên cứu kém, không đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức để bảo vệ phúc lợi của các chủ đề nghiên cứu và thiếu minh bạch trong quá trình phát triển, xem xét và tiến hành các thủ tục lâm sàng ”. trong một tuyên bố vào thứ năm.

Officials from China’s national health commission promised on Thursday to “investigate and deal with any unlawful behaviour” by He.

 • Các viên chức từ ủy ban y tế quốc gia của Trung Quốc đã hứa vào thứ Năm rằng sẽ “điều tra và giải quyết bất kỳ hành vi phi pháp nào” của He.

The government-affiliated China Association for Science and Technology said the incident was “seriously damaging to the image and interests” of the Chinese science community and expressed its “indignation and condemnation of the people and institutions involved”.

 • Hiệp hội khoa học và công nghệ của Trung Quốc cho biết vụ việc đã “gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh và lợi ích” của cộng đồng khoa học Trung Quốc và bày tỏ sự “phẫn nộ và lên án người và các tổ chức liên quan”.

Chinese scientists have called for comprehensive regulation to prevent this kind of research in the future. “The improvement of any law comes from exploration,” said He Kaiwen. “Something happens. It reveals a loophole, and we fix it. This is what we scientists want: to push the industry in the right direction.”

 • Các nhà khoa học Trung Quốc đã kêu gọi quy định toàn diện để ngăn chặn loại nghiên cứu này trong tương lai. He Kaiwen nói: “Việc cải thiện  luật đến từ việc thăm dò. “Có chuyện gì đó xảy ra. Nó cho thấy một lỗ hổng, và chúng tôi sửa chữa nó. Đây là điều mà các nhà khoa học chúng ta muốn: đẩy ngành công nghiệp đi đúng hướng. ”

Vocabulary highlight


       1. condemn (v) to criticize something or someone strongly, usually for moral reasons (chỉ trích)

Ví dụ:

 • The film was condemned for its sexism.
  (Bộ phim bị chỉ trích vì tình dục)

       2. violation (n) an action that breaks or acts against something, especially a law, agreement, principle, or something that should be treated with respect (sự vi phạm)

Ví dụ:

 • a safety violation
  (sự vi phạm an toàn)

       3. blatant (adj) very obvious and intentional, when this is a bad thing (rõ ràng, hiển nhiên)

Ví dụ:

 • a blatant lie
  (một lời nói dối trắng trợn)

       4. affiliated (adj)  connected with or controlled by a group or organization (hiệp hội)

Ví dụ:

 • He resigned as chairman of the Petra Group and as director of its affiliated companies.
  (Ông ấy từ chức khi đang là chủ tịch của Tập đoán Petra và giám đốc của các công ty liên doanh)

       5. indignation (n) anger about a situation that you think is wrong or not fair (phẫn nộ)

Ví dụ:

 • We must learn to quash any such small-minded indignation.
  (Chúng ta phải dẹp yên bất kì sự nổi loạn nhỏ)

       6. outlaw (v) to make something illegal or unacceptable (cấm)

Ví dụ:

 • The new law will outlaw smoking in public places.
  (luật mới cấm hút thuốc nơi công cộng)

       7. infuse (v) to fill someone or something with an emotion or quality (truyền, pha)

Ví dụ:

 • Allow the tea to infuse for five minutes.
  (để trà ngấm trong 5 phút)

       8. hinge (n) a piece of metal that fastens the edge of a door, window, lid, etc. to something else and allows it to open or close (bản lề, điểm mấu chốt)

Ví dụ:

 • We had to take the front door off its hinges to get our new sofa into the house.
  (Chúng tôi phải tháo cửa ra khỏi bản lề để cho ghế sofa vào nhà)

       9. fiercely (adv) in a frightening, violent, or powerful way (dữ dội, mãnh liệt)

Ví dụ:

 • to burn fiercely
  (cháy dữ dội)

       10. imprudent (adj)  unwise, by failing to consider the likely results of your actions (không khôn ngoan, không thận trọng)

Ví dụ:

 • The report criticizes the banks for being imprudent in their lending.
  (bản báo cáo chỉ trích những ngân hàng bất cẩn trong việc cho vay)

Người dịch: Hải Yến

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: theguardian.com

December 11, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019