Trung Quốc mở rộng bức tường EU qua Vành đai và Con đường – Đọc báo cùng IP

f571df26-49fe-11e9-8e02-95b31fc3f54a_image_hires_191046


With $8bn in deals, Beijing gains access to Trieste and Genoa ports

 • Với 8 tỷ đô la giao dịch, Bắc Kinh có quyền truy cập vào các cảng ở Bologna và Genève

ROME/BEIJING — China on Saturday inked a memorandum of understanding to bring Italy on board with its vaunted Belt and Road infrastructure initiative, a major diplomatic win that gives it a firmer foothold within a wary European Union.

 • ROME / BẮC KINH – Trung Quốc hôm thứ Bảy đã ký một bản ghi nhớ để đưa Ý lên tàu với sáng kiến cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường được ca ngợi, một chiến thắng ngoại giao lớn giúp nước này có chỗ đứng vững chắc hơn trong Liên minh châu Âu.

The pact signed in Rome by Chinese President Xi Jinping and Italian Prime Minister Giuseppe Conte includes nearly 30 agreements worth at least 7 billion euros ($7.93 billion), according to Italian newspaper Il Sole 24 Ore.

 • Hiệp ước được ký tại Rome của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ý Giuseppe Conte bao gồm gần 30 thỏa thuận trị giá ít nhất 7 tỷ euro (7,93 tỷ USD), theo tờ báo Il Sole 24 Ore của Ý.

The deals, which involve both private enterprises and public-sector institutions, span fields including energy and transportation. Beijing also agreed to let Italian companies issue yuan-denominated bonds in mainland China, known as panda bonds, according to Il Sole.

 • Các thỏa thuận, bao gồm cả các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức khu vực công, trải rộng các lĩnh vực bao gồm năng lượng và giao thông vận tả Bắc Kinh cũng đồng ý cho các công ty Ý phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ ở Trung Quốc đại lục, được gọi là trái phiếu gấu trúc, theo Il Sole.

Drawing a core EU member that is also part of the elite G-7 group into the ambitious initiative is a coup for Beijing. In an op-ed published in Italy’s Corriere della Sera newspaper before his visit, Xi said that China will “continue to expand its openness” with steps that “enable the sharing of the great opportunities presented by the Chinese market with the rest of the world, including Italy.

 • Việc lôi kéo một thành viên EU cốt lõi cũng là một phần của nhóm G-7 ưu tú vào sáng kiến đầy tham vọng này là một cuộc đảo chính đối với Bắc Kinh. Trong một bản op-ed được đăng trên tờ Corriere della Sera của Ý trước chuyến thăm của mình, ông Tập nói rằng Trung Quốc sẽ “tiếp tục mở rộng sự cởi mở” với các bước “cho phép chia sẻ những cơ hội tuyệt vời mà thị trường Trung Quốc đưa ra với phần còn lại của thế giới , bao gồm cả Ý.

Beijing envisions Italy as a terminus of a new maritime Silk Road running across the Indian Ocean and through the Middle East. To this end, it plans to work with Rome in a wide range of areas, including infrastructure construction, logistics, energy and chemicals. Among the agreements are deals between China Communications Construction and the ports of Trieste, in the Adrantic Sea, and Genoa, Italy’s biggest seaport.

 • Bắc Kinh hình dung Ý là điểm cuối của Con đường tơ lụa trên biển mới chạy qua Ấn Độ Dương và qua Trung Đông. Để kết thúc này, nó có kế hoạch hợp tác với Rome trong một loạt các lĩnh vực, bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng, hậu cần, năng lượng và hóa chất. Trong số các thỏa thuận có các thỏa thuận giữa Xây dựng Truyền thông Trung Quốc và các cảng của Bologna, ở Biển Adrantic và Genova, cảng biển lớn nhất của Ý.

At Trieste port, a strategic link between the Mediterranean and landlocked East European countries, the Chinese state-owned enterprise will invest in expanding terminal and warehouse facilities.

 • Tại cảng Trieste, một liên kết chiến lược giữa Địa Trung Hải và các quốc gia Đông Âu không giáp biển, doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc sẽ đầu tư mở rộng các nhà ga và nhà kho.

Beijing plans to participate in operating the port, whose location near central Europe offers a strong strategic position from which China can work to expand its economic influence on the continent. In a meeting Friday with Italian President Sergio Mattarella, Xi called for the two countries to “jointly build the Belt and Road,” China’s state-run Xinhua news agency reported. Italy’s participation comes at a time when many see the initiative starting to lose its luster.

 • Bắc Kinh có kế hoạch tham gia điều hành cảng, nơi có vị trí gần trung tâm châu Âu mang lại vị thế chiến lược mạnh mẽ từ đó Trung Quốc có thể làm việc để mở rộng ảnh hưởng kinh tế trên lục địa. Trong cuộc họp hôm thứ Sáu với Tổng thống Ý, ông Matt Mattarella, ông Tập đã kêu gọi hai nước “cùng xây dựng Vành đai và Con đường”, Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin. Sự tham gia của Ý đến vào thời điểm nhiều người thấy sáng kiến bắt đầu mất đi ánh sáng.

The U.S. and Europe have criticized the Belt and Road as ensnaring countries in “debt traps” since Sri Lanka, unable to repay debts incurred from the Chinese-led development of Hambantota, signed a 99-year lease in 2017 handing over control of the port to a Chinese enterprise.

 • Hoa Kỳ và châu Âu đã chỉ trích Vành đai và Con đường là các quốc gia đang mắc kẹt trong “bẫy nợ” kể từ Sri Lanka, không thể trả các khoản nợ phát sinh từ sự phát triển của Hambantota do Trung Quốc lãnh đạo, đã ký hợp đồng thuê 99 năm vào năm 2017 để kiểm soát cảng cho một doanh nghiệp Trung Quốc.

Other countries, including Malaysia, have begun distancing themselves from Belt and Road projects. Beijing likely sought to head off such criticism in its negotiations with Rome by promising openness, transparency and regard for the country’s fiscal health. With the Sino-U.S. trade war still underway, China will look to present Italy as a model for cooperation at a Belt and Road forum next month.

 • Các quốc gia khác, bao gồm Malaysia, đã bắt đầu cách xa họ khỏi các dự án Vành đai và Con đườ Bắc Kinh có khả năng tìm cách chống lại những lời chỉ trích như vậy trong các cuộc đàm phán với Rome bằng cách hứa hẹn sự cởi mở, minh bạch và quan tâm đến sức khỏe tài khóa của đất nước. Với cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ vẫn đang diễn ra, Trung Quốc sẽ tìm cách trình bày Ý như một hình mẫu cho sự hợp tác tại một diễn đàn Vành đai và Con đường vào tháng tới.

The economically troubled Italy was a relatively easy target for China, luring it in to its camp with a promise of financial rewards. Deputy Prime Minister Luigi Di Maio visited China twice over the past several months to carefully lay the groundwork for the country’s participation in the Belt and Road Initiative.

 • Ý gặp khó khăn về kinh tế là một mục tiêu tương đối dễ dàng đối với Trung Quốc, dụ dỗ họ vào trại của mình với một lời hứa về những phần thưởng tài chính. Phó Thủ tướng Luigi Di Maio đã đến thăm Trung Quốc hai lần trong nhiều tháng qua để cẩn thận đặt nền móng cho sự tham gia của đất nước vào Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Italy is also heavily dependent on China economically. The country is Italy’s largest customer in Asia and its 9th largest in the world, with exports totaling 13.1 billion euros in 2018, up roughly 25% from 2014.

 • Ý cũng phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc về kinh tế. Đất nước này là khách hàng lớn nhất của Ý ở châu Á và lớn thứ 9 trên thế giới, với tổng xuất khẩu là 13,1 tỷ euro trong năm 2018, tăng khoảng 25% so với năm 2014.

According to Reuters, Italy aims to leverage the latest memorandum of understanding to boost exports to China by 7 billion euros. By increasing shipments of cars and other goods, Rome hopes to shrink its 17.7 billion-euro trade deficit with Beijing.

 • Theo Reuters, Ý đặt mục tiêu thúc đẩy bản ghi nhớ mới nhất để thúc đẩy xuất khẩu sang Trung Quốc thêm 7 tỷ euro. Bằng cách tăng các lô hàng xe hơi và hàng hóa khác, Rome hy vọng sẽ thu hẹp thâm hụt thương mại 17,7 tỷ euro với Bắc Kinh.

Other EU members were quick to denounce Italy’s move, however. EU leaders at a meeting in Brussels on Friday called for an end to “naivety” in their approach to China, expressing frustration with Beijing’s protection of its own industries. Speaking to reporters after the meeting, French President Emmanuel Macron ruled out his country’s participation in the project.

 • Tuy nhiên, các thành viên EU khác đã nhanh chóng lên án hành động của Ý. Các nhà lãnh đạo EU tại một cuộc họp ở Brussels hôm thứ Sáu kêu gọi chấm dứt “sự ngây thơ” trong cách tiếp cận Trung Quốc, bày tỏ sự thất vọng với sự bảo vệ của Bắc Kinh đối với các ngành công nghiệp của chính họ. Nói chuyện với các phóng viên sau cuộc họp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã loại trừ sự tham gia của đất nước ông vào dự án.

Highlight vocabulary

1.inked (v) /ɪŋk/ (informal) Đánh dấu, ghi nhận

The two sides are getting close to a deal but nothing has been inked yet.

(Hai bên đang tiến gần đến một thỏa thuận nhưng chưa có gì được ghi nhận.)


2.memorandum (noun) /¸memə´rændəm/ Bản ghi nhớ, Thư báo

to circulate a memorandum to all accountants

(luân chuyển thư báo cho tất cả nhân viên kế toán)


   3.vaunted (adj) /ˈvɑːn.t̬ɪd/ Được ca tụng, được tán dương

His (much) vaunted new plan has been shown to have serious weaknesses.

(Kế hoạch mới được ca ngợi (nhiều) của ông đã được chứng minh là có những điểm yếu nghiêm trọng.)


 4.foothold (noun) /´fut¸hould/ Chỗ để chân; chỗ đứng

She searched desperately for a foothold in the steep rock.

(Cô tuyệt vọng tìm kiếm chỗ đứng trong tảng đá dốc đứng.)


 5.envision (v) /in´viʒən/ Nhìn thấy như trong ảo ảnh

He envisioned a partnership between business and government.

(Ông đã hình dung ra một quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp và chính phủ.)


 6.terminus (noun) /’tə:minəs/ Ga cuối cùng (đường sắt); bến cuối cùng (đường bộ); trạm cuối (đường ống)

We may also, however, justly assume that death is not life’s simple opposite, or its necessary terminus, but rather its completion.

(Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể cho rằng cái chết không phải là sự đối lập đơn giản của cuộc sống, hay là điểm cuối cần thiết của nó, mà là sự hoàn thành của nó.)


 7.maritime (adj) /’mæritaim/ Gần biển

the maritime provinces of Soviet Union

(những tỉnh gần biển của Liên-xô)


 8.continent (noun) /’kɔntinənt/ lục địa

The continents make up about 35% of the earth’s crust.

(Các lục địa chiếm khoảng 35% vỏ trái đất.)


 9.luster (noun) /ˈlʌs·tər/ sự sáng

The polished furniture had a rich luster.

(Các đồ nội thất đánh bóng có một ánh sáng phong phú.)


 10.denounce (v) /di’nauns/ Tố cáo, tố giác, vạch mặt, lên án; phản đối kịch liệt; lăng mạ

We must denounce injustice and oppression.

(Chúng ta phải tố cáo sự bất công và áp bức.)


Người dịch: Lê Thanh

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: asia.nikkei.com

Related Articles