IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Trung tâm để kiểm soát cuộc cách mạng 4.0 – Đọc báo cùng IP

4.0


The advances of the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) are bringing rapid disruptions and, with it, great uncertainty. Industries are being reshaped and regulatory frameworks across the globe are being challenged.

 • Những tiến bộ của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (Công nghiệp 4.0) đang mang đến sự gián đoạn nhanh chóng và đi liền với nó là sự không chắc chắn lớn. Các ngành công nghiệp đang được định hình lại và khung pháp lý trên toàn cầu đang bị thách thức.

In response to this new world of uncertainty, the World Economic Forum (the Forum) has created the Centre for the Fourth Industrial Revolution (C4IR). The Centre is bringing together an international network of leading companies, governments, civil society and experts to co-design and pilot innovative policy and governance frameworks.

 • Để đối phó với thế giới bất ổn mới này, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (the Forum) đã tạo ra Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (C4IR). Trung tâm đang tập hợp một mạng lưới quốc tế gồm các công ty hàng đầu, chính phủ, xã hội dân sự và các chuyên gia để cùng thiết kế và thí điểm các khung chính sách và quản trị đổi mới.

Deloitte is teaming up with the Forum on the C4IR to help shape the trajectory of Industry 4.0. This collaboration is an important part of Deloitte’s ongoing work to educate and prepare organizations and leaders for the challenges and opportunities that Industry 4.0 brings as it transforms economies, jobs, and society itself.

 • Deloitte đang hợp tác với Diễn đàn về C4IR để giúp định hình quỹ đạo của Công nghiệp 4.0. Sự hợp tác này là một phần quan trọng trong công việc đang diễn ra của Deloitte, để giáo dục và chuẩn bị cho các tổ chức và lãnh đạo cho những thách thức và cơ hội mà Công nghiệp 4.0 mang lại khi nó thay đổi nền kinh tế, công việc và xã hội.

The scope of the C4IR initiative is ambitious, gathering international stakeholders across industry and government to apply an agile and action-oriented approach. They will co-develop new protocols with the goal of piloting and scaling these standards globally.

 • Phạm vi của sáng kiến C4IR đầy tham vọng, tập hợp các bên liên quan quốc tế trong toàn ngành và chính phủ để áp dụng cách tiếp cận nhanh chóng và định hướng hành động. Họ sẽ hợp tác phát triển các giao thức mới với mục tiêu thí điểm và nhân rộng các tiêu chuẩn này trên toàn cầu.

Complementing its ongoing collaboration with the Forum, Deloitte will apply its global experience and wide-ranging expertise by engaging in three core C4IR project areas: Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning; Blockchain and Distributed Ledger Technology; and Autonomous and Urban Mobility.

 • Bổ sung cho sự hợp tác đang diễn ra với Diễn đàn, Deloitte sẽ áp dụng kinh nghiệm toàn cầu và chuyên môn sâu rộng của mình bằng cách tham gia vào ba lĩnh vực dự án C4IR cốt lõi: Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy; Blockchain và Công nghệ sổ cái phân tán; và tự động và đô thị di động.

Unlocking Public Sector AI (Mở khóa AI của khu vực công)

AI has already vastly transformed how business operates. The same is expected to be true for the public sector and governmental operations. However, many public institutions are cautious about harnessing this technology due to concerns over unethical misuse of data, bias, complexity, and fear of potential job displacement. Protocols must be created that can achieve accountability, privacy, transparency, impartiality, and public trust in these new technologies.

 • AI đã thay đổi rất nhiều cách thức hoạt động kinh doanh. Điều tương tự cũng được dự kiến là đúng đối với khu vực công và hoạt động của chính phủ. Tuy nhiên, nhiều tổ chức công cộng thận trọng trong việc khai thác công nghệ này do lo ngại về việc lạm dụng dữ liệu phi đạo đức, sai lệch, phức tạp và sợ dịch chuyển công việc tiềm năng. Các giao thức phải được tạo ra có thể đạt được trách nhiệm, quyền riêng tư, minh bạch, công bằng và niềm tin của công chúng vào các công nghệ mới này.

Kay Firth-Butterfield, the Head of AI and Machine Learning at the Forum observed, “As AI becomes more ubiquitous, ethical considerations around privacy, bias, and transparency need to be considered. The future of AI needs government and business to work together to ensure people are not left behind.”

 • Kay Firth-Butterfield, Trưởng phòng AI and Machine Learning tại Diễn đàn nhận xét: “Khi AI trở nên phổ biến hơn, các cân nhắc về đạo đức xung quanh quyền riêng tư, thiên vị và minh bạch cần được xem xét. Tương lai của AI cần chính phủ và doanh nghiệp hợp tác để đảm bảo mọi người không bị bỏ lại phía sau. “

Deloitte’s participation with the C4IR will focus on the development of protocols that support the responsible and effective procurement of AI by governments to better meet the needs of citizens and revolutionize public services. The goal is to co-design guidelines that will equip governments with a strategy to confidently and responsibly procure, deploy and develop their own AI technology, which in turn will positively impact industry. Building case studies with practical frameworks to help overcome reluctance to embrace AI will enable governments to make strategic budget investments, navigate risks, and will drive the adoption of similar standards within the private sector as an alternative to regulation.

 • Sự tham gia của Deloitte với C4IR sẽ tập trung vào việc phát triển các giao thức hỗ trợ việc mua sắm AI có trách nhiệm và hiệu quả của các chính phủ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và cách mạng hóa các dịch vụ công cộng. Mục tiêu là hướng dẫn đồng thiết kế sẽ trang bị cho các chính phủ chiến lược để tự tin và có trách nhiệm mua sắm, triển khai và phát triển công nghệ AI của riêng họ, từ đó sẽ tác động tích cực đến ngành. Xây dựng nghiên cứu trường hợp với khuôn khổ thực tế để giúp vượt qua sự miễn cưỡng nắm lấy AI sẽ cho phép các chính phủ đầu tư ngân sách chiến lược, điều hướng rủi ro và sẽ thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn tương tự trong khu vực tư nhân thay thế cho quy định.

Harnessing blockchain technology (Khai thác công nghệ blockchain)

Blockchain has the power to facilitate the seamless sharing of information between governmental agencies, reduce corruption, and increase trust & confidence. Efforts of the C4IR and Deloitte will focus on optimizing how blockchain can be utilized as a tool to manage digital identity, certification, supply chain integration, and infrastructure readiness.

 • Blockchain có khả năng tạo điều kiện cho việc chia sẻ thông tin liên tục giữa các cơ quan chính phủ, giảm tham nhũng và tăng niềm tin & sự tự tin. Những nỗ lực của C4IR và Deloitte sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa cách blockchain có thể được sử dụng như một công cụ để quản lý nhận dạng kỹ thuật số, chứng nhận, tích hợp chuỗi cung ứng và sẵn sàng cho cơ sở hạ tầng.

To maximize impact, the Forum and Deloitte, among other key collaborators, will aim to devise blockchain decision-making toolkit to help leaders from diverse sectors identify which applications, business models, and challenges are best suited to distributed ledger technology. Other work-streams will explore the implications of key issues including digital identity, privacy, security, rights, and inclusion.

 • Để tối đa hóa tác động, Diễn đàn và Deloitte, trong số các cộng tác viên chủ chốt khác, sẽ nhắm đến việc đưa ra các công cụ ra quyết định blockchain để giúp các nhà lãnh đạo từ các lĩnh vực khác nhau xác định ứng dụng, mô hình kinh doanh và thách thức nào phù hợp nhất với công nghệ sổ cái phân tán. Các luồng công việc khác sẽ khám phá những tác động của các vấn đề chính bao gồm nhận dạng kỹ thuật số, quyền riêng tư, bảo mật, quyền và bao gồm.

Through this collaboration the C4IR will work to overcome reservations about how to effectively implement blockchain. “There is increasing skepticism of blockchain-backed ‘solutions’ that are unilateral or bilateral in nature,” said Sheila Warren, Head of Blockchain at the World Economic Forum. “Failure stories abound from around the world. As a result, we’re starting to see more and more attention being paid to consortium models that bring together a multiplicity of actors to devise solutions that are ecosystem-wide. At the World Economic Forum, we’re focused on piloting policies that leverage some of blockchain’s core attributes, such as increased access to information.”

 • Thông qua sự hợp tác này, C4IR sẽ hoạt động để vượt qua các đặt phòng về cách triển khai blockchain hiệu quả. “Ngày càng có nhiều sự hoài nghi của blockchain hậu thuẫn ‘giải pháp’ mà là đơn phương hay song phương trong tự nhiên,” Sheila Warren, Trưởng Blockchain tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết. Những câu chuyện thất bại có rất nhiều từ khắp nơi trên thế giới. Kết quả là, chúng tôi bắt đầu thấy ngày càng có nhiều sự chú ý hơn đối với các mô hình tập đoàn kết hợp nhiều diễn viên để đưa ra các giải pháp cho toàn hệ sinh thái. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chúng tôi tập trung vào thí điểm các chính sách tận dụng một số thuộc tính cốt lõi của blockchain, chẳng hạn như tăng quyền truy cập vào thông tin.

Embracing autonomous and urban mobility (Nắm lấy sự tự chủ và di chuyển trong đô thị)

The emergence of autonomous vehicles has the potential to vastly improve road safety, decrease pollution, reduce congestion and transform the design of our cities. However, this transition will disrupt the current models of our public and private transportation systems, requiring governments and industry to adapt to these ever-changing technologies.

 • Sự xuất hiện của các phương tiện tự lái có khả năng cải thiện an toàn đường bộ, giảm ô nhiễm, giảm tắc nghẽn và thay đổi thiết kế của các thành phố của chúng ta. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này sẽ phá vỡ các mô hình hiện tại của hệ thống giao thông công cộng và tư nhân của chúng tôi, đòi hỏi chính phủ và ngành công nghiệp phải thích ứng với các công nghệ luôn thay đổi này.

To prepare for this disruption, the C4IR will work with businesses, including Deloitte, and NGO leaders to examine the mobility ecosystem with the aim of developing a common platform for mobility systems. This is one of a number of efforts Deloitte is involved with as it invests heavily in helping clients prepare for the future of mobility.

 • Để chuẩn bị cho sự gián đoạn này, C4IR sẽ làm việc với các doanh nghiệp, bao gồm Deloitte và các nhà lãnh đạo NGO để kiểm tra hệ sinh thái di động với mục đích phát triển một nền tảng chung cho các hệ thống di động. Đây là một trong những nỗ lực mà Deloitte tham gia vì nó đầu tư rất nhiều vào việc giúp khách hàng chuẩn bị cho tương lai của di động.

With the imminent changes in urban mobility, there is a critical need to prepare for this evolution. “There are at least 47 cities around the world piloting autonomous vehicles (AVs). Regulations in all these places will have to change to accommodate the building, manufacturing, and operations of autonomous purpose-built vehicles,” commented Michelle Avary, Head of Autonomous Vehicles at the World Economic Forum. “We expect 2019 could be a pivotal year for AV regulation and legislation.

 • Với những thay đổi sắp xảy ra trong di chuyển đô thị, có một nhu cầu quan trọng để chuẩn bị cho sự tiến hóa này. “Có ít nhất 47 thành phố trên khắp thế giới điều khiển phương tiện tự trị (AV). Quy định ở tất cả những nơi này sẽ phải thay đổi để phù hợp với việc xây dựng, sản xuất và vận hành các phương tiện tự chế tạo”, Michelle Avary, Trưởng phòng Tự trị, nhận xét Xe tại Diễn đàn kinh tế thế giới. “Chúng tôi hy vọng năm 2019 có thể là một năm bản lề cho quy định và pháp luật AV.”

New approaches to managing and sharing transportation data are needed, and collaboration with secure third-party data management systems could provide essential insights to support the development of city-wide mobility platforms. As testing of autonomous transport pilot schemes begins across a network of global cities, the creation of a shared knowledge platform is crucial to connect governments with industry and facilitate the exchange of best practices.

 • Cần có các cách tiếp cận mới để quản lý và chia sẻ dữ liệu vận chuyển và cộng tác với các hệ thống quản lý dữ liệu an toàn của bên thứ ba để có thể cung cấp những hiểu biết thiết yếu để hỗ trợ phát triển các nền tảng di động trên toàn thành phố. Khi thử nghiệm các chương trình thí điểm vận tải tự trị bắt đầu trên một mạng lưới các thành phố toàn cầu, việc tạo ra một nền tảng kiến thức chia sẻ là rất quan trọng để kết nối các chính phủ với ngành công nghiệp và tạo điều kiện trao đổi các thông lệ tốt nhất.

By creating a venue for business, academia, NGOs, and governments to work together, the C4IR can safely shape how new technologies will benefit society. C4IR’s findings will inform and accelerate the adoption of new technologies, enabling new policies to be implemented and cross-pollinated by governments across the globe. Collaboration and a multi-stakeholder approach will ensure that any potential risks are minimized and that leaders are empowered to seize the opportunities offered by the Fourth Industrial Revolution.

 • Bằng cách tạo ra một địa điểm để doanh nghiệp, học viện, tổ chức phi chính phủ và chính phủ hợp tác với nhau, C4IR có thể định hình một cách an toàn cách thức các công nghệ mới sẽ mang lại lợi ích cho xã hội. Phát hiện của C4IR sẽ thông báo và đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ mới, cho phép các chính sách mới được thực thi và thụ phấn chéo bởi các chính phủ trên toàn cầu. Hợp tác và cách tiếp cận đa bên sẽ đảm bảo rằng mọi rủi ro tiềm ẩn đều được giảm thiểu và các nhà lãnh đạo được trao quyền để nắm bắt các cơ hội do Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại.

Highlight Vocabulary

1. reshape (v)

/ˌriːˈʃeɪp/ to make an organization, industry, system, etc. operate differently → định hình lại

The company will have to lose jobs to reshape the business.

(Công ty sẽ phải mất việc để định hình lại doanh nghiệp.)


 2. innovative (adj)

/ˈɪn.ə.və.tɪv/ using new ideas or methods →  Đổi mới, sáng tạo

The group aims to reduce the risks and increase the chances of innovative, technology-based start-ups making it in the big commercial world.

(Nhóm này nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội khởi nghiệp sáng tạo, dựa trên công nghệ làm cho nó trở thành thế giới thương mại lớn.)


       3. trajectory (noun)

/trəˈdʒek.tər.i/ the curved path that an object follows after it has been thrown or shot into the air → Quỹ đạo

The missile came in on a very low trajectory.

(Tên lửa đi vào quỹ đạo rất thấp.)


4. initiative (noun)

/ɪˈnɪʃ.ə.tɪv/ a new plan or process to achieve something or solve a problem → sáng kiến

The German leadership lauded the Russian initiative.

(Các nhà lãnh đạo Đức tán thành sáng kiến của Nga)


5. impartiality (noun)

/ɪmˌpɑr·ʃiˈæl·ɪ·t̬i/ being able to judge or consider something fairly without allowing your own interest to influence you → Công bằng

This rule is based on accountability, privacy, transparency, impartiality

(Quy tắc này dựa trên trách nhiệm, quyền riêng tư, minh bạch, vô tư)


 6. utilize (v)

/ˈjuː.təl.aɪz/ to use something in an effective way → sử dụng

The vitamins come in a form that is easily utilized by the body.

(Các vitamin có ở dạng dễ dàng được sử dụng bởi cơ thể.)


 7. ubiquitous (adj)

/juːˈbɪk.wɪ.təs/ seeming to be everywhere → Phổ biến

Leather is very much in fashion this season, as is the ubiquitous denim.

(Da rất nhiều trong thời trang mùa này, cũng như denim phổ biến.)


 8. consortium (noun)

/kənˈsɔː.ti.əm/ an organization of several businesses or banks joining together as a group for a shared purpose → tập đoàn

These smallest fabric elements most likely are formed by the early cementation of a complex consortium of mat-building cyanobacteria, heterotrophic bacteria and eucaryotic algae.

(Những yếu tố vải nhỏ nhất rất có thể được hình thành từ sự kết dính sớm của một tập đoàn phức tạp gồm vi khuẩn lam xây dựng thảm, vi khuẩn dị dưỡng và tảo bạch đàn.)


 9. emergence (noun)

/ɪˈmɜː.dʒəns/ the fact of something becoming known or starting to exist → Sự xuất hiện

the emergence of a new strain of the HIV virus

(sự xuất hiện của một chủng virus HIV mới)


10. accelerate (v)

/æk’seləreɪt/ to happen or make something happen sooner or faster → thúc đẩy

They use special chemicals to accelerate the growth of crops.

(Họ sử dụng các hóa chất đặc biệt để đẩy nhanh sự tăng trưởng của cây trồng.)


Người dịch: Nhung Nguyễn

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: forbes

IELTS Planet - Học IELTS online 2019