IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Trước biến đổi khí hậu, xếp hạng các quốc gia theo sự thịnh vượng sẽ dẫn đến thảm họa – Đọc báo cùng IP

arid-climate-change-clouds-60013


Forget standings that put wealthy countries ahead of poor ones on the path to development, we’re all in this together

 • Quên đi những lập trường đưa các quốc gia giàu có đi trước những nước  nghèo trên con đường phát triển, chúng ta cùng nhau làm điều này.

If you were asked to name the most prosperous countries in the world, you’d probably reach for a familiar list. It would start with the Scandinavian social democracies, the Netherlands or Switzerland, meander across to Canada, and end up somewhere between Australia and New Zealand.

 • Nếu bạn được yêu cầu đặt tên cho những quốc gia thịnh vượng nhất thế giới, bạn có thể sẽ đạt được một danh sách quen thuộc. Nó sẽ bắt đầu với các nền dân chủ xã hội Scandinavia, Hà Lan hoặc Thụy Sĩ, quanh co đến Canada và kết thúc ở đâu đó giữa Úc và New Zealand.

Such a thought process would be completely valid. These nations regularly feature at or near the top of the growing number of prosperity “league tables” that aim to tell us who’s getting it right for their citizens. Without doubt, these places are better than most at providing foundations for a good life for the majority of fortunate inhabitants.

 • Quá trình suy nghĩ như vậy sẽ hoàn toàn hợp lệ. Các quốc gia này thường xuyên xuất hiện ở vị trí cao nhất hoặc gần đỉnh của sự phát triển thịnh vượng của bảng xếp hạng liên đoàn , mục đích để cho chúng ta biết ai là người phù hợp với công dân của họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, những nơi này tốt hơn, hầu hết trong việc cung cấp nền tảng cho một cuộc sống tốt đẹp cho phần lớn cư dân may mắn.

But, other than a certain smug satisfaction if we happen to live in one of the countries near the top of the leaderboard, what are we meant to take from these annual international snapshots?

 • Nhưng, ngoài sự hài lòng tự mãn nhất định nếu chúng ta sống ở một trong những quốc gia gần đầu bảng xếp hạng, chúng ta có ý nghĩa gì từ những bức ảnh chụp quốc tế hàng năm này?

Recent years have brought a proliferation of rankings claiming to move away from the obsession with gross domestic product to a more nuanced understanding of prosperity. This trend started with the UN’s human development index, which takes account of life expectancy and education and has grown to include parallel measures such as the world happiness report (another UN publication) and initiatives like the Legatum Institute’s prosperity index and the social progress imperative.

 • Những năm gần đây việc đã mang lại sự phát triển của bảng xếp hạng tuyên bố sẽ tránh xa nỗi ám ảnh về tổng sản phẩm quốc nội sang một sự hiểu biết nhiều sắc thái hơn về sự thịnh vượng. Xu hướng này bắt đầu với chỉ số phát triển con người của Liên hợp quốc, bao gồm cả tuổi thọ và giáo dục và đã phát triển để bao gồm các biện pháp song song như báo cáo hạnh phúc thế giới (một ấn phẩm khác của Liên Hợp Quốc) và các sáng kiến như chỉ số thịnh vượng của Viện Legatum và tiến bộ xã hội bắt buộc.

Each of these has merit, and there’s much to be commended in assessing the impact of healthcare, education, the rule of law and personal and media freedom.

 • Mỗi người trong số này đều có đóng góp, và có rất nhiều người được khen ngợi trong việc đánh giá tác động của chăm sóc sức khỏe, giáo dục, luật pháp và tự do cá nhân và truyền thông.

But there’s a serious problem in seeing our world in this way. There’s an uncomfortably close correlation between these supposedly more sophisticated measures and old-fashioned GDP. Perhaps more troubling in the context of a planet threatened by climate change is the reinforcement of a belief that some countries have “made it”, while others need to catch up.

 • Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng khi nhìn thế giới của chúng ta theo cách này. Có một mối tương quan chặt chẽ giữa các biện pháp được cho là tinh vi hơn và GDP lỗi thời này. Có lẽ sẽ rắc rối hơn trong bối cảnh một hành tinh bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu là sự củng cố niềm tin rằng một số quốc gia đã tạo ra nó, trong khi những nước khác cần phải bắt kịp.

The development model followed by countries in the global north in the 19th and 20th centuries was completely out of step with our modern understanding of planetary constraints: an industrial transformation based on massive exploitation of natural resources and people. Through colonialism, it also involved institutionalised racism and the deliberate impoverishment of the global south. That legacy remains.

 • Mô hình phát triển theo sau là các quốc gia ở phía bắc toàn cầu trong thế kỷ 19 và 20 đã  hoàn toàn không phù hợp với hiểu biết hiện đại của chúng ta về các hạn chế hành tinh: sự chuyển đổi công nghiệp dựa trên việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và con người. Thông qua chủ nghĩa thực dân, nó cũng liên quan đến chủ nghĩa phân biệt chủng tộc sự bần cùng hóa có chủ ý của bán cầu Nam.. Di sản đó vẫn còn.

So ranking systems that place (largely white) European, north American and Antipodean countries at the top, and Asian and African countries at the bottom, inevitably have a whiff of neo-colonialism. They confirm what we know: there are deep and enduring inequalities in our world that reflect past power dynamics. But they also guide our present-day perceptions. They encourage us to see some nations as “advanced” and others as “backward” on the single, pre-ordained path of “development”.

 • Vì vậy, các hệ thống xếp hạng đặt các quốc gia châu Âu, Bắc Mỹ và các quốc gia đối nghịch ở bên trên, và các nước châu Á và châu Phi ở phía dưới, chắc chắn có một làn sóng của chủ nghĩa thực dân mới. Họ xác nhận những gì chúng ta biết: có những bất bình đẳng sâu sắc và lâu dài trong thế giới của chúng ta phản ánh các động lực quyền lực trong quá khứ. Nhưng họ cũng mang đến nhận thức ngày nay cho chúng ta. Họ khuyến khích chúng ta xem một số quốc gia là những người tiên tiến và một số quốc gia khác là những người lạc hậu, trên nền tảng phát triển đơn lẻ, đã được định sẵn trước đó.

The new breed of international rankings can highlight jarring contradictions. For example, the latest Legatum prosperity index claims global prosperity is at a historic high, while simultaneously noting that the number of people who have reported struggling to buy food at some point in the year has risen from 25% to 33.3% in a decade.

 • Điểm mới của bảng xếp hạng quốc tế có thể làm nổi bật mâu thuẫn. Ví dụ, theo chỉ số thịnh vượng mới nhất của Legatum tuyên bố thì sự thịnh vượng toàn cầu đang ở mức cao lịch sử, đồng thời lưu ý rằng số người đã báo cáo đấu tranh để mua thực phẩm tại một số thời điểm trong năm đã tăng từ 25% lên 33,3% trong một thập kỷ.

In truth, many of the world’s most “prosperous” countries are its least sustainable. Since the 70s, humanity has been in “ecological overshoot”, with annual demand on resources exceeding what the Earth can regenerate each year. Today, humanity uses the equivalent of 1.7 Earths to provide the resources we use. This applies to the vast majority of today’s wealthy countries. Even nations like Norway, with an apparent ecological surplus thanks to widespread use of renewables at home, mask their true carbon footprint by exporting fossil fuels to be burned elsewhere – in so doing, helping to enhance their own prosperity further.

 • Thực tế thì nhiều quốc gia “thịnh vượng” nhất thế giới lại là ít bền vững nhất. Kể từ thập niên 70, nhân loại đã ở trong vùng sinh thái vượt trội, với nhu cầu hàng năm về tài nguyên vượt quá những gì Trái đất có thể tái sinh mỗi năm. Ngày nay, loài người sử dụng tương đương 1,7 Trái đất để cung cấp tài nguyên mà chúng ta sử dụng. Điều này áp dụng cho đại đa số các nước giàu có ngày nay. Ngay cả các quốc gia như Na Uy, với sự dư thừa sinh thái rõ ràng nhờ sử dụng rộng rãi năng lượng tái tạo tại nhà, che dấu dấu chân carbon thực sự của họ bằng cách xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch để đốt cháy ở nơi khác – làm như vậy, giúp tăng cường sự thịnh vượng của chính họ.

The stark warnings in a recent report by the UN’s intergovernmental panel on climate change about the pressing need for a dramatic reduction in carbon emissions by 2030 underscores how urgently we need to develop new ways of measuring prosperity that take a much bigger account of our global responsibilities. The comforting story of a march towards “prosperity” headed by beneficiaries of inequality in the global north is an illusion our planet simply cannot afford any longer.

 • Những cảnh báo rõ ràng trong một báo cáo gần đây của ủy ban liên chính phủ của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu về nhu cầu cấp thiết về việc giảm đáng kể lượng khí thải carbon vào năm 2030 nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải phát triển những cách thức mới để đo lường sự thịnh vượng như thế nào. . Câu chuyện an ủi về một cuộc tuần hành hướng tới sự thịnh vượng của Hồi giáo do những người thụ hưởng bất bình đẳng ở bán cầu Bắc  đứng đầu là một ảo tưởng hành tinh của chúng ta đơn giản là không thể đủ khả năng nữa.

Because the truth is that, when it comes to building sustainable prosperity from which everyone can benefit in the future, we are all “developing countries” – a point the UN has expressed through its global goals, towards which all countries are supposed to be working.

 • Bởi vì sự thật là, khi nói đến việc xây dựng sự thịnh vượng bền vững mà mọi người đều có thể hưởng lợi trong tương lai, tất cả chúng ta đều là những quốc gia đang phát triển – một điểm mà Liên Hợp Quốc đã thể hiện thông qua các mục tiêu toàn cầu của mình .

With that in mind, we’d be better assessing countries on how they’re helping to meet the shared global challenge of averting climate catastrophe than giving them a complacent, misplaced impression of crossing the prosperity finish line.

 • Với ý nghĩ đó, chúng tôi sẽ đánh giá tốt hơn các quốc gia về cách họ giúp họ đối phó với thách thức chung của việc khắc phục thảm họa khí hậu hơn là tạo cho họ một sự tự mãn, một ấn tượng sai lầm khi vượt qua vạch đích thịnh vượng.

Vocabulary highlight


       1. Proliferation (n) /prəˌlɪf.ərˈeɪ.ʃən/ increasing a lot and suddenly in number → Sự phát triển

Ví dụ:

 • The past two years have seen the proliferation of TV channels.
  (Hai năm qua đã chứng kiến sự phát triển của các kênh truyền hình.)

       2. Prosperity (n) /prɒsˈper.ə.ti/ the state of being successful and having a lot of money → Sự thịnh vượng

Ví dụ:

 • A country’s future prosperity depends, to an extent, upon the quality of education of its people.
  (Sự thịnh vượng trong tương lai của một quốc gia phụ thuộc vào chất lượng giáo dục của người dân.)

       3. Parallel (adj) /ˈpær.ə.lel/  If two or more lines, streets, etc. are parallel, the distance between them is the same all along their length → Song song

Ví dụ:

 • The two roads are parallel.
  (Hai con đường này song song với nhau)

       4. Imperative (adj) /ɪmˈper.ə.tɪv/ extremely important or urgent → Bắt buộc

Ví dụ:

 • It’s imperative to act now before the problem gets really serious.
  (Bắt buộc phải hành động ngay trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.)

       5. Merit (n) /ˈmer.ɪt/ the quality of being good and deserving praise → Công lao

Ví dụ:

 • Brierley’s book has the merit of being both informative and readable.(Cuốn sách của Brierley có giá trị vừa thông tin vừa có thể đọc được.)

       6. Deliberate (adj) /dɪˈlɪb.ər.ət/ (of an action or a decision) intentional or planned, often with the result of being harmful to someone → Có chủ ý, cố tình

Ví dụ:

 • He accused her of writing deliberate untruths.
  (Anh ta buộc tội cô ấy cố tình viết sai sự thật.)

       7. Complacent (n) /kəmˈpleɪ.sənt/ feeling so satisfied with your own abilities or situation that you feel you do not need to try any harder → Tự mãn

Ví dụ:

 • There are several explanations for this relaxed or complacent attitude.
  (Có một số giải thích cho thái độ thoải mái hoặc tự mãn này.)

       8. Racism (n) /ˈreɪ.sɪ.zəm/ the belief that people’s qualities are influenced by their race and that the members of other races are not as good as the members of your own, or theresulting unfair treatment of members of other races → Phân biệt chủng tộc

Ví dụ:

 • He fought against racism.
  (Ông đã chiến đấu chống phân biệt chủng tộc.)

       9. Impoverishment (n) /ɪmˈpɒv.ər.ɪʃ.mənt/ the condition of being or becoming very poor, or the act of making someone very poor → Sự bần cùng hóa

Ví dụ:

 • There was widespread impoverishment of tenants and small farmers.
  (Có sự bần cùng hóa của người thuê nhà và nông dân nhỏ.)

       10. regenerate (v) /rɪˈdʒen.ə.reɪt/ to improve a place or system, especially by making it more active or successful → Tái sinh

Ví dụ:

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


 • A lizard can regenerate its tail.
  (Con thằn lằn có thể tái tạo lại đuôi của nó.)

Người dịch: Nhung Nguyễn
Nguồn: theguardian

December 12, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019