IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Mỹ và Trung Quốc kêu gọi đình chiến cuộc chiến tranh thương mại (P1) – Đọc báo cùng IP

02prexysub-jumbo


The United States and China called a truce in their trade war on Saturday after President Trump agreed to hold off on new tariffs and President Xi Jinping pledged to increase Chinese purchases of American products. The two also set the stage for more painstaking negotiations to resolve deeply rooted differences over trade.

 • Mỹ và Trung Quốc đã kêu gọi đình chiến trong cuộc chiến tranh thương mại của họ vào thứ bảy sau khi tổng thống Trump đồng ý chưa áp dụng mức thuế mới ngay lập tức và Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết tăng cường số lượng hàng hóa Mỹ vào Trung Quốc. Cả hai cũng đã vạch ra tiến trình cho những cuộc đàm phán căng thẳng hơn để giải quyết những bất đồng về thương mại.

The compromise, struck over a steak dinner at the Group of 20 meeting here and announced in a White House statement, was less a breakthrough than a breakdown averted. The two leaders remain far apart on basic issues of market access and trade policy, and there was no sign that either planned to back down on those.

 • Cuộc đàm phán, được giải quyết trong bữa tối bít-tết tại cuộc họp của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) và được thông báo trong bài phát biểu của Nhà Trắng, là một cuộc ngăn chặn đổ vỡ hơn là một sự kiện quan trọng. Cả hai nhà lãnh đạo vẫn tránh xa những vấn đề cơ bản trong việc tiếp cận thị trường và chính sách thương mại, và không có một dấu hiệu cho rằng cả hai có ý định thừa nhận thua cuộc.

Still, the handshake deal between Mr. Trump and Mr. Xi, after what the White House called a “highly successful meeting,” pauses what was becoming a headlong race toward economic conflict. It will reassure jittery financial markets, as well as American farmers, who worried about the fallout from a prolonged trade battle.

 • Tuy nhiên, thỏa thuận bắt tay giữa tổng thống Trump và Tập Cận Bình, sau những gì Nhà Trắng gọi là một “cuộc gặp đại thành công”, tạm dừng lại kế hoạch cho một cuộc đua liều lĩnh đối với những xung đột kinh tế. Thỏa thuận cũng sẽ đảm bảo thị trường tài chính dễ bị kích thích, cũng như những nông dân Mỹ, những người đã lo lắng về hậu quả từ cuộc chiến tranh thương mại kéo dài.

In a significant concession, Mr. Trump will postpone a plan to raise tariffs on $200 billion worth of Chinese goods to 25 percent, from 10 percent, on Jan. 1. The Chinese agreed to an unspecified increase in their purchases of American industrial, energy and agricultural products, which Beijing hit with retaliatory tariffs after Mr. Trump targeted everything from steel to consumer electronics.

 • Với quyết định hòa hoãn có ý nghĩa quan trọng này, tổng thống Trump sẽ hoãn kế hoạch tăng mức thuế lên hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la từ 10% lên 25% vào ngày 1 tháng 1. Trung Quốc cũng đồng ý với việc tăng nhập khẩu hoàng hóa công nghiệp, năng lượng và nông nghiệp của Mỹ, điều mà Bắc Kinh đã từng dùng thuế để trả đũa sau khi ông Trump từng nhắm vào mọi thứ làm từ thép tới các sản phẩm đồ điện gia dụng..

The countries set an ambitious deadline of 90 days to reach a broader trade agreement, with the White House warning that if they did not come to terms by then, Mr. Trump would raise the existing tariff rate to 25 percent.

 • Hai quốc gia đã đặt ra một thời hạn 90 ngày đòi hỏi nhiều nỗ lực để mở rộng thỏa thuật thương mại, với cảnh báo của Nhà Trắng rằng nếu họ không đạt được, tổng thống Trump sẽ tăng mức thuế hiện tại lên 25%

“The relationship is very special — the relationship that I have with President Xi,” Mr. Trump told reporters as he sat across a long table from the Chinese leader before dinner was served. “I think that is going to be a very primary reason why we’ll probably end up with getting something that will be good for China and good for the United States.”

 • “Một mối quan hệ vô cùng đặc biệt – một mối quan hệ mà tôi có với ngài Tập,” ông Trump đã nói với phóng viên khi ông ngồi quanh bàn dài nhà lãnh đạo Trung Quốc trước khi bữa tối được phục vụ. “Tôi nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ là lý do cơ bản tại sao chúng tôi sẽ có thể kết thúc với một thứ gì đó tốt cho Trung Quốc và tốt cho Mỹ.”

Mr. Xi replied, “Only with cooperation between us can we serve the interest of world peace and prosperity.”

 • Ông Tập cũng trả lời, “Chỉ với quan hệ hợp tác giữa chúng tôi mà chúng tôi có thể mang lại lợi ích đến hòa bình thế giới và sự thịnh vượng.”

As the dinner ended, the Chinese and American officials applauded the two leaders.

 • Sau khi bữa tối kết thúc, quan chức Trung Quốc và Mỹ đã vỗ tay hoan nghênh hai nhà lãnh đạo.

For Mr. Trump, the agreement was an upbeat end to his subdued visit to the G-20 meeting. He dodged unsavory friends, smiled through chilly encounters with allies and canceled a news conference out of respect for his predecessor, George Bush, whose death Friday was a reminder of the role that American presidents once played at these gatherings.

 • Với ông Trump, sự hợp tác là một kết thúc lạc quan so với chuyến tham ảm đạm của mình tới cuộc họp G-20. Ông đã khéo léo ứng xử với những người bạn không mấy dễ chịu, mỉm cười mặc cho những cuộc chạm trán lạnh lẽo với những đồng minh và hủy bỏ buổi họp báo thiếu tôn trọng với người tiền nhiệm của mình, George Bush, người đã qua đời vào thứ sáu, là một lời nhắc nhở về vai trò của tổng thống Mỹ từng thể hiện ở những cuộc gặp gỡ.

On his second day in Buenos Aires, Mr. Trump said little about global security or diplomacy, keeping a single-minded focus on trade. That put leaders like Chancellor Angela Merkel of Germany in an awkward position, because Germany, as a member of the European Union, cannot negotiate by itself with the United States on trade issues.

 • Trong ngày thứ hai ở Buenos Aires, ông Trump đã nói một chút về an ninh toàn cầu và ngoại gia, đang giữ trọng tâm duy nhất lên thương mại. Điều này khiến những nhà lãnh đạo như thủ tướng Đức Angela Merkel vào vị trí nguy hiểm, bởi Đức, với tư cách là thành viên của Liên minh châu Âu, không thể đàm phán tự mình đàm phán với Mỹ về các vấn đề thương mại.

“We have a tremendous trade imbalance, but we’re going to get that straightened out,” he said before meeting Ms. Merkel on Saturday morning. “We all understand each other.”

 • “Chúng ta đã mất cân bằng thương mại khủng khiếp, nhưng chúng ta sắp giải quyết,” ông nói trước cuộc gặp bà Merkel hôm sáng thứ bảy. “Chúng ta đều sẽ hiểu nhau.”

American and Chinese officials conducted quiet talks about a compromise over the last several weeks. But the outcome remained in doubt until the end, when Mr. Trump, flanked by his top aides, sat down with Mr. Xi and his aides to a meal of grilled sirloin and bottles of Malbec.

 • Quan chức của Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành những buổi nói chuyện kín về bản đàm phán trong vài tuần.Nhưng chiến thắng vẫn còn bị nghi ngờ tới khi kết thúc, khi ông Trump, bên cạnh là sĩ quan cao cấp của ông, đã ngồi xuống với ông Tập và các sĩ quan tới bữa ăn với thịt thăn bò và rượu  Malbec

Mr. Trump had veered from optimism to wariness about a deal, sometimes in the course of a single statement. His economic team offered sharply conflicting advice, with moderates like Treasury Secretary Steven Mnuchin counseling compromise, while hard-liners like Peter Navarro, the White House director of trade, urged him to double down on his pressure.

 • Ông Trump đã biến những lạc quan thành nghi ngờ về thỏa thuận, thỉnh thoảng trong lời tuyên bố đơn phương. Đội kinh tế của ông đã đưa ra những lời khuyên mâu thuẫn, với những người ôn hòa như thư ký kho bạc Steven Mnuchin khi đưa ra những lời khuyên về bản cam kết, trong khi những người bảo thủ như Peter Navarro, giám đốc thương mại Nhà Trắng, đã thúc giục ông đẻ tăng gấp đôi sức ép.

The moderates tried to exclude Mr. Navarro from the trip. But at the dinner in a Buenos Aires hotel, he was there at the table, seated between the national security adviser, John R. Bolton, and the chief of staff, John Kelly. He leaned forward to listen to the president as he urged Mr. Xi to crack down on illicit shipments of the deadly opioid fentanyl.

 • Những người phe ôn hòa đã cố gắng loại bỏ Navarro ra khỏi chuyến thăm. Nhưng tại bữa ăn ở khách sạn Buenos Aires, ông đã có mặt ở bàn ăn, ngồi giữa cố vấn an ninh quốc gia, John R. Bolton, và Tham mưu trưởng, John Kelly. Ông biết lắng nghe tổng thống khi ngài thúc giục chủ tịch Bình ngăn chặn việc vận chuyển trái phép chất độc opioid fentanyl.

The White House said that Mr. Xi, in a “humanitarian gesture,” had agreed to designate fentanyl as a controlled substance.

 • Nhà Trắng cho rằng ông Tập, với “cử chỉ nhân đạo”, đã đồng ý chỉ định fentanyl như một chất kiểm soát.

China was quick to portray the agreement as a concession by Mr. Trump. Wang Shouwen, the vice commerce minister, said the president had agreed to revoke his plan to raise tariffs on certain Chinese goods to 25 percent, according to Reuters.

 • Trung quốc đã nhanh chóng miêu tả sự đồng ý như một sự nhượng bộ từ ông Trump. Vương Thụ Văn, Thứ Trưởng Thương mại, đã nói rằng tổng thống đã đồng ý hủy bỏ kế hoạch tăng thuế lên một số loại hàng hóa Trung Quốc lên 25%, theo hãng thông tấn Reuters.

The Chinese foreign minister, Wang Yi, said, “China is willing to expand imports according to the needs of the domestic market and the people,” which he said would “gradually ease the problem of trade imbalance.”

 • Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Vương Nghị, nói, “Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu theo nhu cầu của thị trường trong nước và quốc gia,” ông nói sẽ “từ từ xóa bỏ vấn đề mất cân bằng thương mại.”

Of the roughly $250 billion worth of Chinese goods targeted by tariffs, $50 billion is already taxed at 25 percent, while the remaining $200 billion is taxed at 10 percent. As part of a series of tit-for-tat moves, Mr. Trump said he would raise the tariff for all goods to 25 percent and consider imposing tariffs on an additional $267 billion worth of exports.

 • Trong khoảng 250 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc bị áp thuế, 50 tỷ đô la đã bị đánh thuế 25%, trong khi 200 tỷ đô la còn lại bị đánh 10%. Trong một phần các hành động trừng phạt, ông Trump nói ông sẽ tăng thuế tất cả hàng hóa lên 25% và xem xét áp đặt mức thuế lên hàng hóa xuất khẩu trị giá thêm 267 tỷ đô la.

Some experts said the forces Mr. Trump had set in motion with Beijing would be hard to restrain. The United States is demanding sweeping changes in China’s trade policy, which the Communist government might find politically difficult to enact and impossible to enforce.

 • Một số chuyên gia cho rằng những người thúc đẩy ông Trump có những bước tiến với Bắc Kinh sẽ khó ngăn chặn. Mỹ đang yêu cầu những thay đổi bao quát trong chính sách thương mại của Trung Quốc, điều mà chính phủ Cộng sản có thể tìm thấy những khó khăn về mặt chính trị để ban hành và không thể thực hiện.

And the 90-day deadline is exceptionally ambitious for a trade agreement that has eluded negotiators for nearly two years.

 • Và thời hạn 90 ngày là vô cùng tham vọng với một thỏa thuận thương mại mà thành né những người đàm phán trong gần hai năm.

“A halt in the tariff wars will be welcome but won’t alter the fundamental collision course that Trump and Xi seem to be on,” said Daniel M. Price, a former trade adviser to President George W. Bush.

 • “Việc tạm dừng các cuộc chiến tranh thuế sẽ được chào đón nhưng sẽ không thay đổi những va chạm cơ bản mà ông Trump và ông Tập dường như sẽ phải trải qua,” Daniel M. Price, cựu cố vấn thương mại của tổng thống George W. Bush.

Vocabulary highlight:


       1. hold off: (phr) /həʊld/ – to not do something immediately (không làm gì, đừng vội làm gì)

Ví dụ:

 • Let’s hold off making a decision until next week.
  (Đừng vội ra quyết định cho tới tuần sau)

       2. pledge: (v) /pledʒ/ – to make a serious or formal promise to give or do something (cam kết) = promise; commit

Ví dụ:

 • We are asking people to pledge their support for our campaign.
  (Chúng tôi đang yêu cầu mọi người cam kết ủng hộ chiến dịch)

       3. strike: (v) /straɪk/ struck – to reach or make an agreement (đồng ý) = agree

Ví dụ:

 • Do you think the government should try to strike a deal with the terrorists?
  (Bạn có nghĩ chính phủ nên cố gắng đồng ý với thỏa thuận với bọn khủng bố)

       4. back down: (phr) /bæk/ – to admit that you were wrong or that you have been defeated (thừa nhận bạn đã sai hoặc đã thất bại) = give in; summit

Ví dụ:

 • Eventually, Roberto backed down and apologized.
  (Cuối cùng, Roberto đã thừa nhận mình sai và xin lỗi)

       5. conflict: (n) /ˈkɒn.flɪkt/ – an active disagreement between people with opposing opinions or principles (mâu thuẫn, xung đột) = contradiction; opposition

Ví dụ:

 • There was a lot of conflict between him and his father.
  (Có rất nhiều mâu thuẫn giữa anh ấy với bố)

       6. interest: (n) /ˈɪn.trəst/ – something that brings advantages to or affects someone or something (quyền lợi; lợi ích) = aid; cooperating

Ví dụ:

 • A union looks after the interests of its members.
  (Hiệp hội chăm sóc cho quyền lợi của thành viên của họ)

       7. compromise: (n) /ˈkɒm.prə.maɪz/ – an agreement in an argument in which the people involved reduce their demands or change their opinion in order to agree (sự thỏa hiệp) = concession

Ví dụ:

 • In a compromise between management and unions, a four percent pay rise was agreed in return for an increase in productivity.
  (Trong thỏa hiệp giữa quản lý và các hiệp hội, tăng lương 4% được đồng ý khi tăng sản xuất)

       8. designate: (v) /ˈdez.ɪɡ.neɪt/ – to say officially that a place or thing has a particular character or purpose (chỉ định, chỉ rõ) = appoint

Ví dụ:

 • They officially designated the area (as) unsuitable for human habitation.
  (Họ chính thức chỉ rõ khu vực này không phù hợp cho con người sống)

       9. portray: (v) /pɔːˈtreɪ/ – to represent or describe someone or something in a painting, film,book, or other artistic work (miêu tả) = represent; depict

Ví dụ:

 • The father in the film is portrayed as a fairly unpleasant character.
  (Người cha trong phim được miêu tả là nhân vật không mấy dễ chịu)

       10. enact: (v) /ɪˈnækt/ – to put something into action, especially to make something law (ban hành)

>< abolish (chấm dứt)

Ví dụ:

 • A package of economic sanctions is to be enacted against the country.
  (Các phê chuẩn kinh tế sắp được ban hành trên toàn quốc)

Người dịch: Anh Minh

Đăng ký lộ trình Premium IELTS – Chỉ từ 159k – Tự học IELTS từ 0-8.0


  Thanh toán Internet Banking sẽ nhận được account qua Email sau 10'

Nguồn: The New York Times

December 10, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019