Làm thế nào để viết Task 2 của Writing IELTS dạng Causes – Solutions – IELTS Writing

Writing


Trong bài viết này, các giám khảo IELTS muốn bạn thảo luận về nguyên nhân hoặc lý do của vấn đề trong một đoạn văn và các giải pháp có thể để loại bỏ vấn đề đó trong đoạn thứ hai một cách riêng biệt và cuối cùng, bạn có thể đưa ra gợi ý hoặc lời khuyên về vấn đề này. Do đó, điều quan trọng là bạn phải tìm ra các điểm có liên quan về nguyên nhân (lý do) và giải pháp tương ứng sau khi đọc câu hỏi để viết IELTS.

Hãy xem một ví dụ dưới đây:

Nowadays, people have developed poor eating habits and do not eat balanced diet.
What are the reasons behind this?
Suggest possible solutions to control this.

(Ngày nay, người dân đã phát triển thói quen ăn uống không tốt và không có chế độ ăn uống cân bằng.

Lý do đằng sau điều này là gì?

Đề xuất các giải pháp khả thi để kiểm soát điều này.)


Giải pháp:

Với loại bài luận này để viết IELTS, bạn có hai điểm để thảo luận:

       1. Lý do phát triển thói quen ăn uống kém.

2. Các giải pháp kiểm soát thói quen ăn uống kém.


Bạn phải thảo luận cả hai bằng cách đưa ra lý do và hỗ trợ họ với các ví dụ.

Nếu bạn không thảo luận về hai điểm trên trong bài luận, bạn sẽ mất điểm.

Vì vậy, trong loại bài luận này, bạn phải giải thích cả hai điểm.


Cấu trúc bài viết IELTS như thế nào?

Bài luận viết IELTS chủ yếu được tạo nên bằng 4 đoạn như sau:

    1: Giới thiệu

    2: Nguyên nhân và lý do

    3: Giải pháp

    4: Kết luận

Việc xây dựng thêm các đoạn văn có thể được thực hiện như sau:


    1: Giới thiệu

        1 – Diễn giải câu hỏi

        2 – Phác thảo câu


    2: (Nguyên nhân)

        1 – Nguyên nhân (lý do)

        2 – Hiện trạng, Giải thích nguyên nhân (lý do)

        3 – Viết một ví dụ


    3: Đoạn thân bài  2 (Giải pháp)

        1 – Giải pháp

        2 – Giải thích cách giải pháp này có thể giải quyết vấn đề

        3 – Viết một ví dụ


    4.:Kết luận

        1 – Viết tóm tắt các điểm chính

        2 – Cung cấp đề xuất hoặc đề xuất


Bốn đoạn văn là đủ để giải thích quan điểm của bạn. Bạn có thể sử dụng bất kỳ cấu trúc nào khác mà bạn cảm thấy thoải mái nhưng cấu trúc này được chấp nhận bởi các giám khảo IELTS để giúp sinh viên viết một cách hiệu quả và gắn kết.


Từ vựng


Các cụm từ dùng cho Nguyên nhân

 • One of the causes/The reason is that (Một trong những nguyên nhân/lí do là…)
 • Because/Since (Bởi vì…)
 • Due to this/Because of/Owing to (Do…)
 • As a result/Lead to the problem/Can attribute to (Kết quả là/ Dẫn tới vấn đề là…) 

Các cụm từ dùng cho Giải pháp:

 • One possible solution ( Một giải pháp khả thi là…)
 • To overcome/deal with/handle the situation/Resolve the issue (Để vượt qua/ giải quyết vấn đề này…)
 •  Mitigate the problem/Notable way to solve (Để giảm thiểu vấn đề này…/ Một cách đáng chú ý để giải quyết vấn đề này…)
 •  Can be implemented/Steps can be taken/Measures can be taken (Có thể thực hiện/ Bước tiếp theo/ Biện pháp có thể sử dụng…)

Bài viết mẫu:

      Nowadays, people have developed poor eating habits and do not eat balanced diet.

      What are the reasons behind this?
      Suggest possible solutions to control this.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words.


Sample Answer:

In this modern era, a large number of people are observed to be negligent of their health as they eat unbalanced diet with no control of their bad eating habits, leading to health related issues later on. It is required to establish reasons for this poor habit and to develop various solutions to address this problem.

To commence with, there are a number of factors responsible for poor eating habits among individuals. One possible reason is that life has become busy nowadays. Nobody finds enough time to devote for preparing food at home which is healthy for human body. Because of this, people are left with no option but to consume fast food. Popularity of fast food restaurants is also growing day by day, adding fuel to this fire. For example, people are bombarded with attractive messages of offers and discounts everywhere apart from the lucrative advertisements displayed on television.

On the other hand, adequate solutions are also available to tackle the problem of poor eating habits among people. One such effective solution can be implemented by the government by creating awareness about healthy living . invest money in establishing health centres as well as youth clubs where people can build their physique. Apart from this, individuals can take responsibility of their near and dear ones to encourage eating home prepared food as compared to fast food which can be allowed, for example, once a week.

To sum up, eating badly is a serious concern as it directly relates to an individual’s health. Along with the steps taken by government and the positive attitude towards this issue adopted by the people themselves can help in controlling the poor eating habits.

(282 words)

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


Người dịch: Nhung Nguyễn
Nguồn: ieltsonlinetests

Related Articles

IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.