IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Walmart’s Vietnam P2 – Đọc báo cùng IP

0316-smaller-walmart-stores


Jeff Bezos And A Trap For The Ages

No discussion of India would be complete without discussing the advantage Amazon has over Walmart in terms of leadership. A failure in leadership was directly responsible for the inability of the U.S. to secure a victory in Vietnam.

 • Không một cuộc bàn luận nào về Ấn Độ hoàn chỉnh nếu không nhắc đến lợi thế mà Amazon có so với Walmart về kỹ năng lãnh đạo. Thất bại trong lãnh đạo trực tiếp ảnh hưởng đến sự không đủ sức của Mỹ để chắc chắn một chiến thắng ở Việt Nam.

In order to set the stage for the rest of this article, I must introduce individuals who played key roles in the U.S. involvement in Vietnam and I have assigned them a modern-day counterpart:

 • Để chuẩn bị cho phần còn lại của bài báo này, tôi phải giới thiệu những cá nhân có vai trò chủ chốt trong việc liên can của Mỹ ở Việt Nam và tôi đã cho chúng một đối tác hiện tại:

 • Jeff Bezos, founder and CEO of Amazon is General Vo Nguyen Giap, leader of the North Vietnamese Army
  (Jeff  Bezos, nhà sáng lập và giám đốc điều hành Amazon là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà lãnh đạo của đội quân miền Bắc Việt Nam.)

 • Doug McMillon, President and CEO of Walmart, is President Lyndon Johnson who ordered troops to Vietnam in March 1965 to stop the spread of communism
  (Doug McMillon, chủ tịch và giám đốc điều hành Walmart, là tổng thống Lyndon Johnson, người đã ra lệnh cho quân đội tấn công vào Việt Nam tháng 3/1965 để ngăn chặn chủ nghĩa xã hội lan rộng)

 • Marc Lore, President and CEO of Walmart eCommerce, is Robert McNamara, Secretary of Defense for President’s Kennedy and Johnson
  (Marc Lore, Chủ tịch và giám đốc điều hành của Walmart theo hình thức kinh doanh online, là Robert McNamara, Bộ trưởng bộ Quốc Phòng cho tổng thống Kennedy và Johnson)

 • Judith McKenna, CEO of Walmart International, is General William Westmoreland, Commander of U.S. Forces, Vietnam
  (Judith McKenna, giám đốc điều hành của Walmart Quốc tế, là Đại tướng General William Westmoreland, Đại úy của lực lượng Mỹ, Việt Nam)

President’s Kennedy and Johnson were confident that they were surrounded by individuals worthy of being proclaimed “the best and the brightest.”  I’m sure there is no shortage of confidence at Walmart that its executive team is up for the challenge in India.

 • Tổng thống Kennedy và Johnson tự tin rằng họ đang có những con người đáng giá nhất để tuyên chiến ‘tốt nhất và thông minh nhất’. Tôi chắc rằng Walmart không thiếu tự tin vào đội ngũ điều hành để đối mặt với thử thách ở Ấn Độ.

Regardless of public comments by Walmart giving the appearance that Flipkart’s management team will be free to run Flipkart as they see fit, let me be clear: Walmart’s executive team based at Walmart’s headquarters in Bentonville, AR will call the shots regarding Walmart’s strategy in India.

 • Bất kể những lời bình luận của công chúng về việc Walmart cho thấy rằng đội ngũ quản lý của Flipkart có thể tự do điều hành Flipkart nếu họ thấy phù hợp, và để tôi nói cho rõ: đội ngũ điều hành của Walmart được đặt tại tổng hành dinh của Walmart ở Bentonville, AR là người sẽ đưa ra quyết định cho chiến thuật của Walmart ở Ấn Độ.

In an attempt to “contain” Amazon as well as take advantage of retail opportunities in a country of nearly 1.3 billion people, Doug McMillon has placed a $20 billion bet that Walmart can enter a country (India) where it currently controls less than 1/10th of 1% of the retail market; join forces with an established yet operationally weak retailer, Flipkart; and successfully battle Amazon.

 • Nhằm “bắt giữ” Amazon cũng như là lấy được lợi thế về cơ hội của ngành bán lẻ trong một nước với 1.3 triệu dân, Doug McMillion đã đặt 20 tỉ đô tiền cược rằng Walmart có thể tiến vào đất nước này (Ấn Độ) nơi mà nó đang nắm ít hơn 1/10 của 1% thị trường bán lẻ;  cùng với một nhà bán lẻ đã được thành lập nhưng tổ chức kém, Flipkart; và thành công đấu lại Amazon.

In 1965, President Lyndon Johnson and the U.S. Congress were convinced that the U.S. could send troops to South Vietnam; join forces with the established yet weak South Vietnamese Army; and successfully defeat the better led and more capable Army of North Vietnam.

 • Năm 1965, Tổng thống Lyndon Johnson và Quốc hội Mỹ bị thuyết phục rằng Mỹ có thể đưa lực lượng sang miền Nam Việt Nam; cùng với đội quân miền Nam đã được thành lập nhưng yếu ớt; và thành công đánh bại một đội quân phía Bắc được dẫn dắt khéo léo và có khả năng hơn.

In researching this article for Forbes, I was shocked at the similarities between the reasoning and decisions made by the U.S. government to enter Vietnam and the decision-making of Walmart executives to expand in India. Comments made by President Johnson’s inner circle related to Vietnam are eerily similar to comments made by the Walmart executives I named above when discussing why Walmart should enter India and acquire Flipkart.

 • Trong lúc nghiên cứu bài báo này cho Forbes, tôi đã bị shock khi nhận thấy sự tương đồng giữa cách lý luận và quyết định đưa ra bởi chính phủ Mỹ để chen chân vào Việt Nam và cách đưa ra quyết định của những nhà điều hành Walmart để mở rộng ở Ấn Độ. Những lời bình luận trong hội đồng của tổng thống Johnson liên quan đến Việt Nam rất giống với lời bình luận đưa ra bởi nhà điều hành Walmart mà tôi đã liệt kê ở trên khi thảo luận tại sao Walmart nên vào Ấn Độ và thu mua Flipkart.

Marc Lore, founder of Jet.Com, has made a name for himself as a data and e-commerce guru. Lore has convinced McMillon and other executives within Walmart that the way to beat Amazon is by going head-to-head against Amazon in the battle for e-commerce. Lore is a “true believer” who is convinced that not only can Amazon be beaten, Walmart is the company to do it. Robert McNamara was also a true believer.

 • Marc Lore, nhà sáng lập Jet.Com, ông ta là một người thầy nổi tiếng về dữ liệu và buôn bán qua mạng. Lore đã thuyết phục McMillon và những nhà điều hành khác trong Walmart rằng cách để đánh bại Amazon là đối đầu trực diện Amazon trong cuộc chiến buôn bán qua mạng. Lore là một “tín đồ thực sự” tin rằng không chỉ Amazon còn có thể bị đánh bại và Walmart là công ty sẽ làm điều đó. Robert McNamara cũng là người tin tưởng như vậy.

As the CEO of Walmart International, Judith McKenna is tasked with finding a way for Walmart/Flipkart to succeed. McKenna has no prior experience in India. General Westmoreland tried hard to solve the riddle for how to defeat the North Vietnamese Army and the Viet Cong, but his efforts were never enough. McKenna and other executives at Walmart and Flipkart will learn the same lesson when attempting to beat Amazon in India.

 • Là giám đốc điều hành của Walmart Quốc Tế, Judith McKenna được giao nhiệm vụ tìm ra con đường để Walmart/Flipkart thành công. McKenna không có một kinh nghiệm nào trước đây ở Ấn Độ. Tổng đốc Westmoreland cố gắng rất nhiều để giải bài toán để đánh bại đội quân Miền Bắc và Việt Cộng, nhưng nỗ lực của ông không bao giờ đủ. McKenna và những nhà điều hành khác tại Walmart và Flipkart sẽ học được bài học tương tự khi cố gắng đánh bại Amazon ở Ấn Độ.

As for Jeff Bezos? He has already kicked off a guerrilla war with Walmart in India beginning with what multiple sources believe was a fake bid to acquire Flipkart. I agree. If Amazon wants to make an acquisition, they will do so. Period.

 • Còn đối với Jeff Bezos? Ông ta đã triển khai một cuộc chiến du kích với Walmart ở Ấn Độ bắt đầu với những gì mà nhiều nguồn tin rằng đó là giá giả để lấy được Flipkart. Tôi đồng ý. Nếu Amazon muốn mua được nó, họ sẽ làm tương tự. Nhưng theo từng thời điểm.

Amazon making a bid for Flipkart changed the narrative from Walmart and Flipkart to just-imagine-if-Amazon-acquires-Flipkart? Instead of commentators and analysts talking about Walmart, Amazon was the topic of conversation until Walmart and Flipkart made the acquisition official.

 • Amazon đã đưa ra một cái giá để Flipkart thay đổi cái nhìn về Walmart và Flipkart khi được Amazon thu mua? Thay vào đó những nhà bình luận và phân tích nói về Walmart, Amazon là chủ đề của cuộc trò chuyện cho đến khi việc thu mua trở nên chính thức.

Remember when Bezos appeared on 60 Minutes in 2013 proclaiming that drones would be operational and commonplace “probably by 2015 or soon after.”?

 • Hãy nhớ lại khi Bezos xuất hiện trên 60 Phút vào năm 2013 tuyên bố rằng máy bay tự động sẽ được sử dụng và trở nên phổ biến “có thể vào năm 2015 hoặc sớm hơn”?

Bezos knew exactly what he was doing. In a span of three-minutes of video, Bezos changed the entire narrative of how consumers viewed Amazon. The cool and “wow factor” of Amazon went through the roof after the segment on 60 Minutes. More important, Bezos convinced Amazon’s competitors that they had completely failed to invest in a last mile delivery solution sure to change the world.

 • Bezos biết chính xác ông ta đang làm gì. Trong một video 3 phút, Bezos thay đổi hoàn toàn cái nhìn của người mua đối với Amazon. Cái thành phần hấp dẫn và hay ho của Amazon đã trở nên thành công sau phân khúc 60 Phút. Quan trọng hơn, Bezos đã thuyết phục các đối thủ của Amazon rằng họ đã hoàn toàn thất bại để đưa ra giải pháp cuối cùng cho việc giao hàng để thay đổi thế giới.

Note to every retailer not named Amazon that invested in a drone program after watching the 60 Minutes episode: How many deliveries have you made via drone?

 • Nhấn mạnh với mỗi nhà bán lẻ không phải Amazon đầu tư vào chương trình máy bay này sau khi xem tập 60 Phút : Bao nhiêu đơn hàng máy bay tự động bạn đã đặt ?  

Like General Giap before him, Bezos understands the necessity of deception. As French forces moved into Dien Bien Phu convinced they were soon on the path to victory, Giap knew just the opposite would occur. Why? Giap had shaped the battlefield to convince the French of a reality that didn’t exist and in doing so, the French made decisions that benefited Vietnamese forces more than French troops.

 • Giống như Đại tướng Giáp lúc trước, Bezos hiểu được sự cần thiết của lừa bịp. Khi quân Pháp tin rằng họ đang trên con đường chiến thắng, tiến vào Điện Biên Phủ, Giáp biết rằng điều ngược lại sẽ xảy ra. Tại sao? Vì Giáp đã định dạng chiến trường để thuyết phục quân Pháp về một hiện thực rằng sẽ không bao giờ xảy ra, quân Pháp đưa ra quyết định có lợi cho quân Việt Nam hơn là họ.

Bezos has done the same thing in India. Walmart is convinced its strategy of containment will work against Amazon in India. It won’t. Walmart is convinced acquiring Flipkart was a strategic masterstroke. It wasn’t.

 • Bezos đã làm tương tự ở Ấn Độ. Walmart được thuyết phục rằng chiến thuật ngăn chặn của nó sẽ có kết quả đối với Amazon ở Ấn Độ. Nhưng không. Walmart được thuyết phục rằng thu mua Flipkart là một chiến thuật khôn ngoan. Nhưng không.

I have been on the record since 2016 that Amazon’s strategy in India will include physical retail and not just online sales. If the reports coming out of India are true, Amazon is about to acquire a majority stake in one or more grocery chains giving Amazon access to over 1,700 stores throughout India.

 • Tôi đã tuyên bố từ năm 2016 rằng chiến thuật của Amazon ở Ấn Độ sẽ bao gồm bán lẻ tại cửa hàng và không chỉ bao gồm bán qua mạng. Nếu những báo cáo ở Ấn Độ chính xác, Amazon sắp thu  mua được cổ phần đa của một hoặc nhiều hơn các chuỗi tạp hóa và cho phép Amazon tiếp cận với hơn 1700 cửa hàng khắp Ấn Độ.

Whereas Walmart placed a bet on 1% of the retail market in India by acquiring Flipkart, Amazon is expanding its sphere of influence from a leadership role in e-commerce by going after opportunities that exist in the 99% physical retail market. Amazon is shaping the battlefield to its advantage and creating a new reality.

 • Dù Walmart đặt cược lên 1% của thị trường bán lẻ ở Ấn Độ bằng cách thu mua Flipkart, Amazon đang mở rộng sự ảnh hưởng từ một vai trò lãnh đạo trong việc bán hàng qua mạng bằng việc chạy theo cơ hội xuất hiện trong 99% thị trường bán lẻ tại cửa hàng. Amazon đang định hình chiến trường để tạo lợi thế cho bản thân và tạo ra một hiện thực mới.

As a former Amazon executive with intimate knowledge of Amazon’s India operations, I cannot provide more details of what I know Amazon has planned. I can state, however, that Amazon’s leadership team, technology, operations and strategy in India are far superior to that of Flipkart and other competitors.

 • Là một cựu lãnh đạo tại Amazon với những kiến thức sâu về hoạt động của Amazon tại Ấn Độ, tôi không thể cung cấp thêm chi tiết về những gì tôi biết về những gì Amazon đã ra kế hoạch. Tuy nhiên điều tôi có thể đề cập là, đội ngũ lãnh đạo của Amazon, công nghệ, cách thức vận hành và chiến thuật ở Ấn Độ rất ưu việt so với Flipkart và các đối thủ khác.

Full disclosure: I have hands-on work experience throughout India and I continue to provide consulting to multiple clients based in India. India is unlike any other country on earth in terms of the operating environment, nationalistic fervor, and protectionist laws. India is also one of my favorite countries in the world and I cherish every opportunity to visit.

 • Tiết lộ hoàn toàn: tôi có kinh nghiệm làm việc ở Ấn Độ và tôi tiếp tục đưa ra lời cố vấn đến nhiều khách hàng đặt công ty ở Ấn Độ. Ấn Độ không giống đất nước nào khác trên Trái Đất về môi trường vận hành, tình yêu đất nước, và các luật lệ bảo hộ. Ấn Độ cũng là một trong những nước yêu thích của tôi trên thế giới và tôi trân trọng mỗi cơ hội được viếng thăm.

….To be continues


Phần 1: https://ieltsplanet.info/wallmarts-vietnam-doc-bao-cung-ip/

Highlight Vocabulary

       1. kick off (phrasal verb) to begin: bắt đầu

Ví dụ:

Indonesia’s parliamentary election campaign kicked off at the weekend.

(Chiến dịch bỏ phiếu chính phủ của Indo bắt đầu vào ngày nghỉ)


      2.  guerrilla (adj) /ɡəˈrilə/ any form of marketing that is original, unusual, and not expensive: mọi hình thức marketing là nguyên bản, không bình thường và không mắc

Ví dụ:

a guerrilla marketing campaign

(Một chiến dịch marketing độc đáo)


       3. proclaim (v) /prəˈkleɪm/ formal to announce something publicly or officially, especially something positive: trang trọng thông báo công khai hoặc chính thức, đặc biệt tích cực

Ví dụ:

All the countries have proclaimed their loyalty to the alliance.

(Tất cả các nước tuyên bố sự trung thành với đồng minh)


       4. narrative (n)  /ˈnær.ə.tɪv/ a story or a description of a series of events: một câu chuyện hoặc một miêu tả của chuỗi sự kiện

Ví dụ:

It’s a moving narrative of wartime adventure.

(Đó là một cách nhìn luôn thay đổi về thám hiểm trong thời chiến)


       5. go through the roof (phrasal verb) to rise to a very high level: nâng lên rất cao

Ví dụ:

Prices have gone through the roof.

(Giá đã lên đến tận trời)


       6. masterstroke (n) /ˈmɑː.stə.strəʊk/ an action that is very clever and produces success: một hành động rất thông minh và sản xuất thành công

Ví dụ:

His decision to change the team’s formation for the final game was a masterstroke.

(Quyết định của anh ta thay đổi hình thức đội cho trận cuối là một chiến thuật khôn ngoan )


       7. intimate (adj) /ˈɪn.tɪ.mət/  having, or being likely to cause, a very close friendship or personal or sexual relationship: có hoặc sẽ gây ra, một tình bạn hoặc mối quan hệ tình dục

Ví dụ:

The restaurant has a very intimate atmosphere.

(Nhà hàng có không khí rất đầm ấm)


       8. nationalistic (adj) /ˈnæʃ.ən.əl.ɪst/ a person who strongly believes their country is better than others: một người tin tưởng mạnh mẽ rằng nước họ tốt hơn nước khác

Ví dụ:

violent protests by nationalists

(Những cuộc chống đối vũ trang bởi những nhà yêu nước quá độ)


       9. fervor (n) /ˈfɜr·vər/ strong, sincere feelings: cảm giác mạnh mẽ, thành thật

Ví dụ:

The country was swept by patriotic fervor.

(Đất nước này rung chuyển bởi những nhà yêu nước)


       10. wild card (phrase) /ˈwaɪld ˌkɑːd/ someone who is allowed to take part in a competition, even though they have not achieved this in the usual way, for example by winning games: một người được tham gia vào một cuộc thi, thậm chí khi họ không đạt được bằng cách thông thường, ví dụ là thắng cuộc thi

Ví dụ:

Phillips is hoping for a wild card entry to the championships.

(Phillips hi vọng được vé đặc cách cho chức vô địch)


Người dịch: Mỹ An

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: forbes.com

IELTS Planet - Học IELTS online 2019