Premium IELTS – Lộ trình Tự học IELTS 5.5 cho người bắt đầu

1. Yêu cầu đầu vào:

Đây là lộ trình học dành do những bạn mới bắt đầu tìm hiểu và tự học IELTS, có trình độ đầu vào dưới 4-4.5 và chưa có định hướng rõ ràng trong việc luyện thi IELTS.

Đầu ra sẽ đảm bảo các bạn nắm được cấu trúc của kỳ thi IELTS, các dạng bài trong từng Skill, củng cố kiến thức nền tảng để học lên Premium IELTS 6.5 và Premium IELTS 8.0

2. Tần suất học:

Lộ trình học gồm 6 ngày/tuần, trung bình 1-2 giờ/ngày. Xuyên suốt khóa học, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi của từng kỹ năng, các dạng câu hỏi trong từng kỹ năng, và dành thời gian tự luyện tập.

Thế nào là một lộ trình học IELTS hoàn hảo?

Thật dễ để nhận ra sự khác biệt giữa một chương trình học nghiêm túc hay không bằng cách nhìn vào lộ trình học của nó.

Một lộ trình hoàn thiện phải Cover 100% dạng bài của cả 4 skill, chi tiết tới từng ngày, từng bài, từng kỹ năng – để người học chỉ cần Click là Học, an tâm Follow tới ngày thi mà không sợ bỏ sót một dạng đề nào.

    Ghi rõ sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Premium Kit


Tuần 3

Ngày 1 - Tuần 3

9

– Practice: Luyện tập Writing task 2 với bộ đề Writing

Ngày 2 - Tuần 3

9

– Video: IELTS Writing task 1 – Practice: Luyện tập Writing task 2 với bộ đề Writing

B

– Video: IELTS Speaking task 3 – Practice: Luyện tập Speaking với bộ đề Speaking

Ngày 3 - Tuần 3

F

– Video: Dạng bài Matching information – Practice: Tổng hợp bài tập

A

– Video: Dạng bài Labelling a map, Dạng bài Labelling a diagram 

– Practice: Tổng hợp bài tập

Ngày 6 - Tuần 3

9

– Practice: Luyện tập Writing task 2 với bộ đề Writing

Tuần 4

Ngày 1 - Tuần 4

9

– Video: Dạng bài Line graph Dạng bài Bar chart – Practice: Luyện tập Writing task 1 với bộ đề tổng hợp

Ngày 2 - Tuần 4

F

– Practice: Luyện tập Test 1 của bộ đề Cambridge IELTS Academic

A

– Practice: Luyện tập Test 1 của bộ đề Cambridge IELTS Academic

9

– Practice: Luyện tập Writing task 1 với bộ đề tổng hợp

Ngày 3 - Tuần 4

9

– Video: Dạng bài Pie Chart Dạng bài Table

– Practice: Luyện tập Writing task 1 với bộ đề tổng hợp.

Ngày 4 - Tuần 4

F

– Practice: Luyện tập Test 2 của bộ đề Cambridge IELTS Academic

A

– Practice: Luyện tập Test 2 của bộ đề Cambridge IELTS Academic

9

– Practice: Luyện tập Writing task 1 với bộ đề tổng hợp.

Ngày 5 - Tuần 4

9

– Video: Dạng đồ thị khác Other diagrams – Practice: Luyện tập Writing task 1 với bộ đề tổng hợp

Ngày 6 - Ngày cuối cùng

F

– Practice: Luyện tập Test 3 của bộ đề Cambridge IELTS Academic

A

– Practice: Luyện tập Test 3 của bộ đề Cambridge IELTS Academic

9

– Practice: Luyện tập Writing task 1 với bộ đề tổng hợp Luyện tập Writing task 2 với bộ đề Writing

B

– Practice: Luyện tập Speaking với đề thi IELTS Academic mới nhất.

Học IELTS Online