Premium IELTS – Lộ trình học 8.0 3 tháng (IELTS General)

6

  1. Yêu cầu đầu vào:

  Đây là lộ trình học dành do những bạn đã có căn bản 4-4.5 và đang tìm một lộ trình học rõ ràng để cover đủ 4 kỹ năng, cũng như kết hợp với luyện tập Writing và Speaking 100% Online, hướng đến Target Overall trên 7.0

  1. Tần suất học:

  Lộ trình học gồm 6 ngày/tuần, trung bình 3 giờ/ngày. Xuyên suốt khóa học, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi của từng kỹ năng, các dạng câu hỏi trong từng kỹ năng, và dành thời gian tự luyện tập.

  Thế nào là một lộ trình học IELTS hoàn hảo?

  Thật dễ để nhận ra sự khác biệt giữa một chương trình học nghiêm túc hay không bằng cách nhìn vào lộ trình học của nó.

  Một lộ trình hoàn thiện phải Cover 100% dạng bài của cả 4 skill, chi tiết tới từng ngày, từng bài, từng kỹ năng – để người học chỉ cần Click là Học, an tâm Follow tới ngày thi mà không sợ bỏ sót một dạng đề nào.

   Ghi rõ sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Premium Kit


Tuần 1

Ngày 2

F

Làm thử 1 bài full test trong 1 tiếng , với mục đích làm quen với bài thi IELTS và xác định xuất phát điểm của bản thân, nên các bạn không cần quá lo lắng về điểm số

A

Làm thử 1 bài full test trong 30 phút, với mục đích làm quen với bài thi IELTS và xác định xuất phát điểm của bản thân, nên các bạn không cần quá lo lắng về điểm số

B

Làm thử 1 bài full test trong 30 phút, với mục đích làm quen với bài thi IELTS và xác định xuất phát điểm của bản thân, nên các bạn không cần quá lo lắng về điểm số.

Bài Speaking sau khi hoàn thành, các bạn có thể tải lên forum để được CTV chữa bài và góp ý cải thiện lỗi sai ngay từ ban đầu.

 

9

Làm thử 1 bài full test trong 1 tiếng, với mục đích làm quen với bài thi IELTS và xác định xuất phát điểm của bản thân, nên các bạn không cần quá lo lắng về điểm số.

Bài Writing sau khi hoàn thành, các bạn có thể tải lên forum để được CTV chữa bài và góp ý cải thiện lỗi sai ngay từ ban đầu.

Ngày 3

F

Xem video “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” – Reading

Làm bài tập “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” và xem video Chữa bài – Reading

A

Xem video bài 2 “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu” – Listening

Làm bài tập “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu” – Listening

Ngày 4

B

Học 4 topic tùy chọn của Speaking Task 1

Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải file luyện tập lên forum để được sửa bài.

9

Xem video “Cách viết dạng bài Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2

Tự luyện viết W2 với dạng bài Opinion và tải file lên form để được sửa bài.

Ngày 5

A

Xem video “Dạng bài Gap Filling 12” – Listening

Làm bài tập “Dạng bài Gap Filling 1 2” – Listening

B

Xem bài sửa Speaking trong bài full test của ngày thứ 2

9

Xem bài sửa Writing  trong bài full test của ngày thứ 2

Ngày 6

B

Học 4 topic tiếp theo của Speaking Task 1.

Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được sửa bài.

Xem bài sửa Speaking.

9

Tự luyện writing task 2 dạng Opinion

Xem bài sửa Writing Opinion

 

Tuần 2

Ngày 1

9

Xem video “Cách viết dạng bài Discuss” và phần Ôn Tập, video “Cách viết dạng bài Discuss Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2

Tự luyện tập viết dạng bài Discuss và Discuss Opinion – Writing task 2 bằng đề thi thật tùy ý. Sau đó tải bài lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa Writing ngày 6, tuần 1

 

B

Học 4 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1

Luyện speaking task 1 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa Speaking ngày 6, tuần 1

Ngày 2

F

Xem video “Dạng Gap Filling” chữa bài tập Gap Filling – Reading

 

B

Học 4 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1

Luyện speaking task 1 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa Speaking ngày 1 (nếu có)

9

Xem bài sửa Writing ngày 1 (nếu có)

Ngày 3

A

Xem video “Dạng bài Multiple Choice 1 lựa chọn” – Listening

Làm bài tập Multiple Choice 1 lựa chọn – Listening

 

9

Tự luyện writing task 2 dạng Discussion

Tự luyện viết Writing task 2 các dạng đã học trong tuần với đề thi thật. Sau đó up lên forum để chữa bài.

Ngày 4

F

Xem video “Dạng bài Multiple Choice nhiều lựa chọn” – Listening

Làm bài tập Multiple Choice nhiều lựa chọn – Listening

F

Xem video “Dạng Summary Filling” chữa bài tập Summary Filling – Reading

Ngày 5

9

Xem video “Cách viết dạng bài Causes Solution” và phần Ôn Tập – Writing task 2

Xem bài sửa Writing ngày 3

Tự luyện viết dạng bài Causes Solution với đề thi thật và tải bài viết lên forum để được chữa bài.

B

Học 4 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1.

Tự luyện Speaking task 1 với các chủ đề đã học và tải file lên forum để được chữa bài.

Ngày 6

9

Tự luyện Writing task 2

Xem bài sửa Writing và Speaking ngày 5

 

B

Tự luyện Speaking task 1 với các chủ đề đã học và tải file lên forum để được chữa bài.

Tuần 3

Ngày 1

F

Xem video “True/False/Not given a”“True/False/Not given b”  và  phần chữa bài tương ứng

Xem video “Mutiple Choice” và phần chữa bài tương ứng – Reading

 

B

Học 4 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1

Xem bài sửa Writing và Speaking ngày 6, tuần 1

Tự luyện Speaking task 2

Ngày 2

9

Xem video “Cách viết dạng bài 2 Part Question” và phần Ôn Tập – Writing task 2

Tự luyện Writing dạng 2 Part Question với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa Writing ngày 1, tuần 3

B

Học 4 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1

Xem bài sửa Speaking ngày 1, tuần 3

Ngày 3

A

Xem video “Dạng bài Matching” – Listening

Làm bài tập Matching Listening

Làm 1 full test Listening IELTS Cambridge 3

F

Xem video “Dạng bài Matching” – Reading

Làm 1 full test Reading IELTS Cambridge 3

 

Ngày 4

B

Học 4 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1

Xem bài sửa Speaking ngày 2

Tự luyện Speaking task 1 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

9

Xem bài sửa Writing ngày 2

Tự luyện viết Writing task 2 các dạng đã học trong tuần trong Bộ đề Writing . Sau đó up lên forum để chữa bài.

Ngày 5

B

Học 4 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1

Tự luyện Speaking task 1 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa Speaking ngày 4

9

Tự luyện viết Writing task 2 các dạng đã học trong tuần trong

Xem video bonus liên quan đến Writing task 2

Xem bài sửa Writing ngày 4

Ngày 6

F

Xem video “Match headings” chữa bài tập – Reading

Xem video “Match information with paragraphs”  và chữa bài tập Reading

Làm 1 test Reading trong IELTS Cambridge 3

A

Xem video “Labelling a graph” và phần bài tập

Xem video “Labelling a diagram” và phần bài tập – Listening

Làm 1 test Listening trong IELTS Cambridge 3

B

Xem bài sửa Speaking ngày 5

9

Xem bài sửa Writing ngày 5

Tuần 4

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

9

Xem bài sửa Writing ngày 6

Làm 1 test Writing trong bộ đề Cambridge IELTS General

Ngày 2

B

Học tiếp 4 topic tùy chọn của Speaking task 1

Tự luyện Speaking task 1 và tải bài lên forum để được chữa bài

9

Tự luyện Writing task 2 với dạng bài còn yếu

Ngày 3

B

Học 4 topic còn lại của Speaking task 1

Xem bài sửa Speaking ngày 2

Tự luyện Speaking task 1 và tải bài lên forum để được chữa bài

9

Xem bài sửa Writing ngày 2

Tự luyện Writing task 2 với dạng bài còn yếu

Ngày 4

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Ngày 5

B

Xem bài sửa Speaking ngày 3

Ôn tập lại các chủ đề đã học trong Speaking task 1

9

Xem bài sửa Writing ngày 3

Tự luyện Writing task 2 với dạng bài còn yếu

Ngày 6

B

Học phần Ôn Tập chủ đề mô tả người để học từ vựng và học 2 bài tùy chọn cùng chủ đề Speaking Task 2

Ôn lại các chủ đề đã học trong Speaking task 1

Xem bài sửa Speaking ngày 5

Tự luyện Speaking task 2 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

9

Xem bài sửa Writing ngày 5

Tuần 5

Ngày 1

9

Tự luyện Writing task 2 với dạng bài còn yếu

B

Ôn tập lại các chủ đề đã học trong Speaking task 1

Ngày 2

B

Học 2 topic tiếp theo của Speaking task 2

Xem bài sửa Speaking ngày 6, tuần 4

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Ngày 4

B

Xem bài sửa Speaking ngày 2

Tự luyện Speaking task 2 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

 

9

Xem bài sửa Writing ngày 1

Tự luyện Writing task 2 với dạng bài còn yếu trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài

Ngày 4

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

B

Ôn lại từ vựng trong các chủ đề đã học của Speaking task 1 và 2

Ngày 5

B

Học phần Ôn tập Mô tả một địa điểm để làm quen với từ vựng cần thiết, nghe 3 file của Speaking task 2

Xem bài sửa Speaking ngày 3

Tự luyện Speaking task 2 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

9

Xem bài sửa Writing ngày 3

Tự luyện Writing task 2 với dạng bài còn yếu trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài

Ngày 6

B

Học 2 topic còn lại trong phần Mô tả một địa điểm

Tự luyện Speaking task 2 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa Speaking ngày 5

9

Xem bài sửa Writing ngày 5

 

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Tuần 6

Ngày 1

9

Xem video “Writing task 1 – Thư khen ngợi, cảm ơn”

Tự luyện Writing task 1 trong Bộ đề Tổng hợp của IETLS Planet và tải lên forum để được chữa bài.

B

Tự luyện Speaking task 2 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa Speaking tuần 5, ngày 6

Ngày 2

B

Học phần ôn tập chủ đề mô tả sự kiện trong quá khứ để làm quen với từ vựng cần thiết và nghe 3 file với chủ đề liên quan – Speaking task 2

Tự luyện Speaking task 2 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa Speaking tuần 6, ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Ngày 3

9

Xem video “Cách viết Thư khiếu nại, xin lỗi”– writing task 1

Tự luyện viết writing task 1 trong Bộ đề Tổng hợp của IELTS Planet và tải lên forum để được chữa bài

Tự luyện Writing task 2 với dạng bài còn yếu trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài

Ngày 4

B

Học 2 file tiếp theo trong chủ đề Mô tả sự kiện trong quá khứ

Ôn tập từ vựng các chủ đề đã học trong Speaking task 1,2

Xem bài sửa Speaking ngày 2

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Ngày 5

9

Xem video “Cách viết Thư xin việc” – writing task 1

Xem bài sửa Writing ngày 3

Tự luyện writing task 1 dạng viết Thư xin việc trong Bộ đề Tổng hợp của IELTS Planet và tải lên forum để được chữa bài.

B

Học 1 file còn lại trong chủ đề Mô tả một sự kiện trong quá khứ

Tự luyện Speaking task 2 với chủ đề tương ứng và tải file lên forum để được chữa bài

 

Ngày 6

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

B

Xem bài sửa Speaking ngày 5

9

Xem bài sửa Writing ngày 5

Tự luyện writing task 2 với đề bài tùy chọn trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Tuần 7

Ngày 1

9

Xem video “Cách viết Thư yêu cầu”- writing task 1

Tự luyện writing task 1 dạng bài viết Thư yêu cầu với Bộ đề Tổng Hợp của IELTS Planet và tải lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa Writing ngày 6, tuần 6

B

Tự luyện speaking task 2 với chủ đề đang học và tải lên forum để được chữa bài

Học phần Ôn tập Mô Tả một đối tượng để làm quen với từ vựng cần thiết và nghe 2 file cùng chủ đề

Ngày 2

B

Ôn tập từ vựng của chủ đề Speaking đang học

9

Tự luyện writing task 1 với các dạng đã học và tải bài lên forum để được chữa bài.

Tự luyện writing task 2 với đề bài tùy chọn trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

9

Xem video “Cách viết dạng Map” và phần Ôn tập – writing task 1

Tự luyện writing task 1 dạng Map và tải bài lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa Writing ngày 1,2

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

B

Xem bài sửa Speaking ngày 1,2

Ngày 4

B

Học 3 file speaking task 2 chủ đề Mô tả một đối tượng đang học

Tự luyện speaking task 2 với chủ đề đang học và tải lên forum để được chữa bài.

9

Tự luyện writing task 2 với đề bài tùy chọn trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa Writing ngày 3

Ngày 5

9

Xem tất cả video bonus của Writing 1

Tự luyện writing task 1 với các dạng đã học và tải bài lên forum để được chữa bài.

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Ngày 6

B

Học 4 file tiếp theo của chủ đề đang học trong speaking task 2

Tự luyện Speaking với chủ đề đang học và tải lên forum để được chữa bài.

9

Xem bài sửa Writing task 2 ngày 4

Xem bài sửa Writing task 1 ngày 5

Tự luyện writing task 1 với dạng bài còn yếu và tải lên forum để được chữa bài

Tuần 8

Ngày 1

B

Học Topic 25, Topic 26 của speaking task 2

Tự luyện Speaking với chủ đề đang học và tải lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa Speaking ngày 6, tuần 7

9

Xem bài sửa Writing ngày 6, tuần 7

 

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Ngày 2

9

Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

B

Học topic 27, topic 28 tiếp theo của Speaking task 2

Tự luyện Speaking với chủ đề đang học và tải lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa Speaking ngày 1

9

Xem bài sửa Writing ngày 2

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Ngày 4

9

Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

9

Tự luyện writing task 1 dạng bài còn yếu và tải lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa writing ngày 4

Ngày 6

F

Học topic 29topic 30 cuối cùng của speaking task 2

Xem bài sửa Speaking ngày 3

Tự luyện speaking task 2 với các chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

9

Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Tuần 9

Ngày 1

B

Học 3 topic tùy chọn của Speaking task 3

Xem bài sửa speaking ngày 6, tuần 8

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Ngày 2

9

Xem bài sửa writing ngày 5,6, tuần 8

Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

B

Học 2 topic tùy chọn của Speaking task 3

Tự luyện speaking task 3 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

Ngày 4

9

Xem bài sửa Writing ngày 2

Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

B

Học 2 topic còn lại của Speaking task 3

Tự luyện speaking task 3 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa speaking ngày 3

Ngày 6

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

B

 • Xem bài sửa speaking ngày 5

Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Tuần 10

Ngày 1

9

Xem bài sửa writing ngày 6, tuần 9

Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 2

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

B

Tự luyện speaking cả 3 task với đề thi tùy chọn trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài

Ngày 3

9

Xem bài sửa Writing ngày 1

Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Ngày 4

B

Xem bài sửa Speaking ngày 2

Tự luyện speaking cả 3 task với đề thi tùy chọn trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Ngày 5

9

Xem bài sửa Writing ngày 3

Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 6

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

B

Xem bài sửa Speaking ngày 4

Tự luyện speaking cả 3 task với đề thi tùy chọn trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài

9

Xem bài sửa writing ngày 5

Tuần 11

Ngày 1

B

Tự luyện speaking cả 3 task với đề thi tùy chọn trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài

Ngày 2

B

Xem bài sửa Speaking ngày 6, tuần 10

Tự luyện speaking cả 3 task với đề thi tùy chọn trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

B

Tự luyện speaking cả 3 task với đề thi tùy chọn trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài

9

Xem bài sửa Writing ngày 1

Ngày 4

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

B

Xem bài sửa Speaking ngày 2

Tự luyện speaking cả 3 task với đề thi tùy chọn trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài

Ngày 5

9

Xem bài sửa Writing ngày 3

Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 6

B

Xem bài sửa Speaking ngày 4

 Tự luyện speaking cả 3 task với đề thi tùy chọn trong đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài

9

Xem bài sửa writing ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Tuần 12

Ngày 1

F

Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS General

B

Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS General và gửi bài Speaking lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa speaking ngày 6, tuần 11

9

Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS General và gửi bài Writing  lên forum để được chữa bài

Ngày 2

9

Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi IELTS General mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

B

Xem bài sửa speaking ngày 1

Ôn tập từ vựng trong các chủ đề đã học và tự luyện speaking với task còn yếu với đề thi IELTS General mới nhất; sau đó tải lên forum để được chữa bài

Ngày 3

F

Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS General

B

Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS General và gửi bài Speaking lên forum để được chữa bài

9

Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS General và gửi bài Writing lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa Writing và speaking ngày 2

Ngày 4

F

Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS General

B

Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS General và gửi bài Speaking lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa  speaking ngày 3

Ôn tập từ vựng trong các chủ đề đã học và tự luyện speaking với task còn yếu với đề thi IELTS General mới nhất; sau đó tải lên forum để được chữa bài

 

9

Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS General và gửi bài Writing lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa writing ngày 3

 

Ngày 5

F

Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS General

 

A

Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS General

 

B

Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS General

– Xem bài sửa speaking ngày 4

9

Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS General

– Xem bài sửa writing ngày 4

Ngày 6

F

Nếu đây là ngày trước ngày thi thật của bạn:

– hãy thư giãn và đừng cố học hay luyện tập thêm nhé. Như vậy sẽ làm các bạn căng thẳng và áp lực hơn. Hãy nghe những bài nhạc tiếng Anh yêu thích, xem những bộ phim, video yêu thích hay đơn giản là đọc trang blog tiếng Anh. Biết đâu những thông tin bạn thu được từ những nguồn này sẽ gợi ý cho bài thi Writing và Speaking của bạn vào ngày hôm sau.

l  Nếu bạn còn thời gian:

– hãy làm 1 full test còn lại trong IELTS Cambridge và luyện thêm R+L trong các sách khác bao gồm trong khóa học IETLS Định Cư để giữ vững phong độ hiện tại và nâng cao hơn nữa cho đến kỳ thi thật

– hãy ôn lại những dạng đề và câu hỏi mình hay làm sai và còn yếu

– điều quan trọng là hãy dành thời gian nhất định mỗi ngày để học tiếng Anh; có như vậy kiến thức đã học mới không bị quên và chúng ta cũng không lãng phí công sức và 12 tuần vừa qua nhé. Chúc các bạn học tốt và thi tốt!

Học IELTS Online