IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Black Panther chiến thắng Oscar đầu tiên cho Marvel Studios – Đọc báo cùng IP

why-black-panther-deserves-its-best-picture-oscar-nomination


Marvel Studios’ Black Panther earned seven Oscar nominations from the 2019 Academy Awards, including one for Best Picture, a rebuke on the unspoken-but-established idea that the populist cinema didn’t have place among end-of-year prestige.

 • Marvel Studios, Black Panther đã giành được bảy đề cử Oscar từ Giải thưởng Hàn lâm năm 2019, bao gồm một cho Phim hay nhất, một lời quở trách về ý tưởng không được nói ra nhưng mà điện ảnh dân túy đã không có được trong danh tiếng cuối năm.

While a win in the top category would be a major (and welcome) surprise to prognosticators, Ryan Coogler’s billion-dollar blockbuster was bound to take something in the end — and that’s just what it did, making history for the company.

 • Trong khi một chiến thắng ở hạng mục cao nhất sẽ là một bất ngờ lớn (và đáng hoan nghênh) đối với các nhà tiên tri, thì bộ phim bom tấn tỷ đô Ryan Coogler phe đã buộc phải lấy một cái gì đó cuối cùng – và đó chính là những gì nó đã làm, làm nên lịch sử cho công ty.

Announced by Melissa McCarthy and Brian Tyree Henry, Black Panther picked up Marvel’s first Oscar for Best Costume Design in a Motion Picture for the work of designer Ruth Carter (Selma, Malcolm X, Love & Basketball). Along with making Marvel history, Carter is the first black woman to ever win in the Costume Design category.

 • Được công bố bởi Melissa McCarthy và Brian Tyree Henry, Black Panther đã nhận giải Oscar đầu tiên cho Marvel Thiết kế trang phục đẹp nhất trong phim điện ảnh cho tác phẩm của nhà thiết kế Ruth Carter (Selma, Malcolm X, Love & Basketball). Cùng với việc làm nên lịch sử Marvel, Carter là người phụ nữ da đen đầu tiên từng giành chiến thắng trong hạng mục Thiết kế trang phục.

“Marvel may have created the first black superhero, but through costume design we turned him into an African king,” Carter said in her speech. “It’s been my life’s honor to create costumes. Thank you to the Academy. Thank you for honoring African royalty and the empowered way women can look and lead on screen.” She added, “Adding vibrainaum to costumes is very expensive!”

 • Có thể tạo ra siêu anh hùng da đen đầu tiên, nhưng thông qua thiết kế trang phục, chúng tôi đã biến anh ta thành một vị vua châu Phi, ông Carter Carter nói trong bài phát biểu của mình. 100 tuổi, đó là cuộc sống của tôi. Xin cảm ơn Học viện. Cảm ơn bạn đã tôn vinh hoàng gia châu Phi và cách phụ nữ có thể nhìn và dẫn dắt trên màn hình. Cô ấy nói thêm, về việc thêm Vibrainaum vào trang phục rất tốn kém!

Black Panther also picked up the Oscar for Best Production Design in a Motion Picture. Production Designer Hannah Beachler (Creed, Beyoncé’s Lemonade) and Set Decorator Jay Hart (Guardians of the Galaxy Vol. 2, L.A. Confidential) accepted the award. Along with making history for Marvel, Beachler is the first black artist to ever win the Production Design award. (She is also the first black artist nominated in the category’s 90-year existence.) In a powerful speech, Beachler laid out the support she felt behind the scenes on the film.

 • Black Panther cũng đã giành giải Oscar cho Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất trong phim điện ảnh. Nhà thiết kế sản xuất Hannah Beachler (Creed, Beyoncé chanh Lemonade) và Set Decorator Jay Hart (Guardians of the Galaxy Vol. 2, L.A. Confingu) đã nhận giải thưởng. Cùng với việc làm nên lịch sử cho Marvel, Beachler là nghệ sĩ da đen đầu tiên từng giành giải thưởng Thiết kế sản xuất. (Cô ấy cũng là nghệ sĩ da đen đầu tiên được đề cử trong hạng mục Sự tồn tại 90 năm.) Trong một bài phát biểu mạnh mẽ, Beachler đã đưa ra sự hỗ trợ mà cô cảm thấy đằng sau hậu trường của bộ phim.

I stand here stronger than I was yesterday, I stand here with agency and self-worth because of Ryan Coogler. You’re not only made me a better designer, a different storyteller, a better person; I stand here because of this man who offered me a better perspective of life, who offered me a safe space, who is patient, and gave me air, humanity and brotherhood, thank you Ryan, I love you.

 • Tôi đứng đây mạnh mẽ hơn tôi ngày hôm qua, tôi đứng đây với sự đại diện và khẳng định giá trị bản thân vì Ryan Coogler. Bạn không chỉ làm cho tôi trở thành một nhà thiết kế giỏi hơn, một người kể chuyện khác, một người tốt hơn; Tôi đứng đây vì người đàn ông này đã cho tôi một viễn cảnh tốt đẹp hơn về cuộc sống, người đã cho tôi một không gian an toàn, kiên nhẫn và cho tôi không khí, tình người và tình anh em, cảm ơn Ryan, tôi yêu bạn.

I am stronger because of Marvel, who gave me the opportunity to do my best, who supported the vision of this film and lifted us up every day. Victoria Alonso, Kevin Feige, Louis Esposito and … Nate Moore, thank you.

 • Tôi mạnh mẽ hơn nhờ Marvel, Nơi đã cho tôi cơ hội làm hết sức mình, Nơi ủng hộ tầm nhìn của bộ phim này và nâng chúng tôi lên mỗi ngày. Victoria Alonso, Kevin Feige, Louis Esposito và … Nate Moore, cảm ơn bạn.

I am stronger because of the art department crew, who lead with their hearts and brought their experiences, talent, courage, humility, and hard work to the table. Supervising art director Alan Hook and set decorator Jane Hard, thank you.

 • Tôi mạnh mẽ hơn nhờ đội ngũ của bộ phận nghệ thuật, người lãnh đạo bằng trái tim và mang kinh nghiệm, tài năng, lòng can đảm, sự khiêm tốn và làm việc chăm chỉ của họ lên bàn. Giám đốc nghệ thuật giám sát Alan Hook và thiết lập trang trí Jane Hard, cảm ơn bạn.

I am stronger today because of this wonderful cast, who every day stepped into this world and breathed life into it. Because of Ruth Carter and Rachel Morrison and everything they did behind the camera with me. I am stronger because of a woman who supported me every day, when I wanted to give up, this is for you my friend Carol Travino, rest in power.

 • Tôi mạnh mẽ hơn nhờ đội ngũ của bộ phận nghệ thuật, người lãnh đạo bằng trái tim và mang kinh nghiệm, tài năng, lòng can đảm, sự khiêm tốn và làm việc chăm chỉ của họ lên bàn. Giám đốc nghệ thuật giám sát Alan Hook và thiết lập trang trí Jane Hard, cảm ơn bạn.

I’m stronger because of my family who supported me through the rest of time. I give this strength to all those who come next to keep going to never give up and when you think it’s impossible just remember to say this piece of advice I got from a very wise woman, ‘I did my best and my best is good enough.

 • Tôi mạnh mẽ hơn vì gia đình đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian còn lại. Tôi dành sức mạnh này cho tất cả những người đến bên cạnh để không bao giờ bỏ cuộc và khi bạn nghĩ rằng không thể chỉ cần nhớ lời khuyên này tôi nhận được từ một người phụ nữ rất khôn ngoan, ‘Tôi đã làm hết sức mình và hết sức là đủ tốt .

Though a success in the eyes of critics and supremely bankable by box office standards, Marvel’s 10-year run never snagged the approval of Academy Award voters until now. That’s not for a lack of attempts: All three entries in the Iron Man trilogy, both Guardians movies, as well as The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, and Doctor Strange all earned Oscar nominations for Best Visual Effects, only to lose out in the end. In 2009, the original Iron Man snagged a Sound Editing nomination, ultimately losing out to The Dark Knight. For its array of space aliens, Guardians of the Galaxy also picked up a Makeup and Hairstyling nomination. (We should note: DC’s Super Squad WON that award two years later, much to the chagrin of hardcore Marvel fans.)

 • Mặc dù thành công trong mắt các nhà phê bình và cực kỳ có khả năng thanh toán theo tiêu chuẩn phòng vé, nhưng cuộc chạy đua 10 năm của Marvel chưa bao giờ chiếm được sự chấp thuận của cử tri Giải thưởng Học viện cho đến bây giờ. Điều đó không phải vì thiếu nỗ lực: Cả ba tác phẩm trong bộ ba Người sắt, cả phim Guardians, cũng như The Avengers, Captain America: The Winter Soldier và Doctor Strange đều giành được đề cử Oscar cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, chỉ để thua đến cuối cùng. Vào năm 2009, Người sắt nguyên bản đã giành được một đề cử Chỉnh sửa âm thanh, cuối cùng thua The Dark Knight. Đối với mảng người ngoài hành tinh không gian của mình, Guardians of the Galaxy cũng chọn một đề cử Trang điểm và Làm tóc. (Chúng ta nên lưu ý: DC Nhóm Super Squad WON đã trao giải hai năm sau đó, phần lớn là sự thất vọng của những người hâm mộ Marvel khó tính.)

Along with the Oscar gold, Black Panther stands out as one of the gems of the MCU, both in terms of pure entertainment and success. The movie earned $700 million in the United States, and over $1.3 billion worldwide, making the film the fourth biggest superhero movie of all time, just under the Avengers trilogy. Last October, word broke that Ryan Coogler would return to direct Black Panther 2 — can the franchise pull a Godfather: Part 2 and return to the Oscars? As fans, we can only hope.

 • Cùng với vàng Oscar, Black Panther nổi bật như một trong những viên ngọc quý của MCU, cả về giải trí thuần túy và thành công. Bộ phim kiếm được 700 triệu đô la tại Hoa Kỳ và hơn 1,3 tỷ đô la trên toàn thế giới, khiến bộ phim trở thành bộ phim siêu anh hùng lớn thứ tư mọi thời đại, chỉ dưới bộ ba phim Avengers. Tháng 10 năm ngoái, đã có thông tin rằng Ryan Coogler sẽ trở lại đạo diễn Black Panther 2 – nhượng quyền thương mại có thể kéo một Bố già: Phần 2 và trở lại Oscar? Là người hâm mộ, chúng tôi chỉ có thể hy vọng.

Highlight vocabulary

1.Rebuke (n) /ri´bju:k/ Sự khiển trách, sự quở trách

I was rebuked by my manager for being late.

(Tôi đã bị quản lý của tôi khiển trách vì đến muộn.)


 2.Populist (adj) /´pɔpjulist/ chủ nghĩa dân túy

a populist manifesto
(một tuyên ngôn dân túy)


 3.Prestige (n) /pres´ti:ʒ/ uy tính

have prestige in the community

(có ưu thế trong cộng đồng)


 4.Prognosticator (n) /prəg´nɔsti¸keitə/ Thầy bói, thầy đoán triệu

there are many prognosticators predicting the worst

(Có nhiều nhà tiên tri dự đoán điều tồi tệ nhất).


 5.Bound (v) /’baund/ Quy định giới hạn cho

You’re bound to feel nervous about your interview.

(Bạn chắc chắn sẽ cảm thấy lo lắng về cuộc phỏng vấn của bạn.)


6.Honor (v) /ˈɒnər/ vinh danh

a banquet in honor of the president

(một bữa tiệc vinh danh tổng thống)


 7.Bankable (adj) /ˈbæŋ.kə.bəl/ có thể kiếm ra tiền

She is currently Hollywood’s most bankable actress

(Cô hiện là nữ diễn viên kiếm nhiều tiền nhất Hollywood)


8.Snagged (adj) /snægd/ Có nhiều trở ngại bất trắc

I am concerned about fishing nets being snagged by submarines.

(Tôi lo ngại về việc lưới đánh cá bị tàu ngầm cướp mất.)


 9.Attempt (n) /ə’tempt/ Sự cố gắng, sự thử

to make an attempt at doing something (to do something)

(thử làm một việc gì)


10.Trilogy (n) /’triləʤi/ tác phẩm bộ ba

Beyond this trilogy ofjournals the academic quality and usefulness quotient drop off sharply.

(Ngoài bộ ba tác phẩm này, chất lượng học thuật và tính hữu dụng giảm mạnh)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: polygon.com

February 25, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019