IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Theresa May: “7 ngày tiếp theo rất quan trọng” cho thỏa thuận Brexit – Đọc báo cùng IP

merlin_146922069_a8135ee5-8875-4dde-8417-78791d9b9974-jumbo


LONDON — Prime Minister Theresa May said on Sunday that she would hold more talks in Brussels this week over Britain’s withdrawal from the European Union while she battles twin threats at home: a possible no-confidence vote on her leadership and new resignations from her fractious cabinet.

 • LONDON – Thủ tướng Theresa May hôm qua cho biết bà sẽ tổ chức nhiều cuộc đàm phán tại Brussels trong tuần này về việc Anh rút quân khỏi Liên minh châu Âu trong khi chiến đấu với các mối nguy trong nước: một sự bỏ phiếu không tín nhiệm có thể xảy ra với việc lãnh đạo của bà và sự từ chức tiếp theo từ nội các không dễ lay chuyển của bà.

Mrs. May faces a perilous few days after her draft agreement provoked two cabinet resignations and such widespread objections from lawmakers of all political persuasions that the document looks unlikely to win Parliament’s approval.

 • Bà May phải đối mặt với một vài ngày nguy hiểm sau khi thỏa thuận dự thảo của bà đã dẫn đến hai sự từ chức của nội các và những phản đối rộng rãi từ các nhà lập pháp của tất cả các thuyết phục chính trị rằng dự thảo này dường như không giành được sự chấp thuận của Quốc hội.

“This isn’t about me,” Mrs. May said on Sky News. “This is about the national interest. The next seven days are critical.”

 • “Đây không phải cho tôi,” bà May nói trên Sky News. “Đây là về lợi ích quốc gia. Bảy ngày tới là rất quan trọng. ”

Since Britons voted in 2016 to quit the European Union, Mrs. May’s Conservative Party has been split between those who want to keep close economic ties with the bloc and a more hard-line faction that wants a clean break.

 • Kể từ khi người Anh bỏ phiếu vào năm 2016 về việc ra khỏi Liên minh châu Âu, Đảng Bảo thủ của bà May đã bị chia rẽ giữa những người muốn giữ mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với khối và một phe cứng rắn hơn muốn tách ra hoàn toàn.

But since an agreement on a draft deal on the process known as Brexit was announced, those arguments have exploded in public, leaving the government in disarray, Parliament seemingly deadlocked and the future uncertain after March 29, when Britain is scheduled to leave the European Union.

 • Nhưng kể từ khi thỏa thuận dự thảo về quá trình được gọi là Brexit được công bố, những lập luận đó đã bùng nổ trước công chúng, khiến chính phủ lộn xộn, Quốc hội dường như bế tắc và tương lai không chắc chắn sau ngày 29 tháng 3, khi nước Anh dự định rời Liên minh châu Âu.

Mrs. May said that she planned to visit the Belgian capital this week, before a summit meeting of European Union leaders on Nov. 25 that was called to discuss the draft plan.

 • Bà May nói rằng bà lên kế hoạch đến thăm thủ đô của Bỉ tuần này, trước một cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vào ngày 25 tháng 11 đã được mở ra để thảo luận về kế hoạch dự thảo.

In her television interview, Mrs. May vowed to see the deal through, as she has so often done during the Brexit saga, insisting that she will not be deflected from her strategy.

 • Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình của mình, bà May đã thề sẽ xem xét cẩn thận thỏa thuận này, vì bà thường xuyên làm như vậy trong câu chuyện dài Brexit, khẳng định rằng bà sẽ không bị lệch hướng khỏi chiến lược của mình.

“A change of leadership at this point isn’t going to make the negotiations any easier, and it’s not going to change the parliamentary arithmetic,” she said. “What it will do is mean there is a delay to those negotiations and that’s a risk that Brexit gets delayed or frustrated.”

 • “Thay đổi lãnh đạo vào thời điểm này sẽ không làm cho các cuộc đàm phán trở nên dễ dàng hơn và sẽ không thay đổi số lượng thành viên nghị viện”, bà nói. “Những gì nó sẽ làm là kéo dài những cuộc đàm phán và đó là một lý do khiến Brexit bị trì hoãn hoặc gây thất vọng.”

A group of pro-Brexit cabinet ministers is pressing for a variety of changes that they hint will decide whether they can stay in the cabinet and support the deal.

 • Một nhóm các bộ trưởng nội các ủng hộ Brexit đang nhấn mạnh nhiều thay đổi mà theo họ sẽ quyết định liệu họ có thể ở lại trong nội các và ủng hộ thỏa thuận này hay không.

In reality, Mrs. May is unlikely to secure any concessions that address her critics’ main fear: that Britain could be tied indefinitely to European Union rules over which it has no influence and no clear escape route.

 • Trên thực tế, bà May không thể bảo đảm bất kỳ nhượng bộ nào giải quyết nỗi sợ chính của giới phê bình: rằng nước Anh có thể bị ràng buộc vô thời hạn với các quy định của Liên minh Châu Âu mà không bị ảnh hưởng và không có lối thoát rõ ràng.

Yet further negotiations may at least buy her time to tamp down the crisis and produce promises for a longer-term trade plan that may be more palatable for hard-line Brexit supporters.

 • Tuy nhiên, các cuộc đàm phán tiếp theo có thể cho bà có thời gian để giảm bớt khủng hoảng và đưa ra những hứa hẹn cho một kế hoạch thương mại dài hạn có thể làm hài lòng những người ủng hộ Brexit.

Also speaking on Sky News on Sunday, Jeremy Corbyn, the leader of the opposition Labour Party, appeared to soften his personal opposition to the idea of holding  another referendum on the terms of an exit deal, including the option to remain.

 • Cũng nói trên Sky News hôm Chủ nhật, Jeremy Corbyn, lãnh đạo Đảng Lao động, dường như sự phản đối của ông đã giảm về ý tưởng tổ chức trưng cầu dân ý khác về các điều khoản của thỏa thuận ra khỏi, bao gồm cả quyền lựa chọn còn lại.

A second referendum was “an option for the future, but it’s not an option for today,” said Mr. Corbyn, who opposes Mrs. May’s plan.

 • Cuộc trưng cầu dân ý thứ hai là “một lựa chọn cho tương lai, nhưng nó không phải là một lựa chọn cho ngày hôm nay”, ông Corbyn, người phản đối kế hoạch của bà May cho biết.

His colleague Keir Starmer told The Observer newspaper that Labour would try to pass a law in Parliament to make it impossible to leave the bloc without a deal.

 • Đồng nghiệp của ông, Keir Starmer, đã nói với tờ The Observer rằng Lao động sẽ cố gắng ban hành một đạo luật trong Quốc hội để làm cho nó không thể rời khỏi khối mà không có một thỏa thuận.

“If the prime minister’s deal is rejected — and that’s looking increasingly likely — Parliament will not just sit back and allow her to proceed,” Mr. Starmer said.

 • “Nếu thỏa thuận của thủ tướng bị từ chối – và điều đó đang ngày càng có khả năng – Nghị viện sẽ không chỉ lùi lại và cho phép bà ấy tiến hành,” ông Starmer nói.

The immediate focus in Westminster, however, is on whether Mrs. May can keep her post. Hard-line Brexit supporters within the Conservative Party believe that they will soon have the 48 letters required to hold a no-confidence motion.

 • Tuy nhiên, sự tập trung trực tiếp ở Westminster là liệu bà May có thể giữ chức không. Những người ủng hộ Brexit trong Đảng bảo thủ tin rằng họ sẽ sớm có 48 chữ cái cần thiết để giữ một chuyển động bất tín.

As the process is conducted in private, the only person who knows how close they are is Graham Brady, the chairman of the committee that oversees the election of Conservative Party leaders. He told the BBC that the threshold had not been met, but would not say exactly how many letters have come in, adding that he had not even shared that information with his wife.

 • Khi tiến trình được tiến hành riêng tư, người duy nhất biết họ ở mức độ nào, Graham Brady, chủ tịch ủy ban giám sát việc bầu các lãnh đạo Đảng Bảo thủ. Ông nói với BBC rằng chưa đáp ứng được ngưỡng đó, nhưng sẽ không nói chính xác có bao nhiêu lá thư đã đến, thêm rằng ông thậm chí không chia sẻ thông tin đó với vợ.

Even if Mrs. May’s critics muster the number to force the vote, her supporters believe she could survive because her enemies do not agree on a successor and would have to persuade a majority of the 315 Conservative lawmakers to oust her.

 • Ngay cả khi các nhà phê bình của bà May tập hợp số lượng đủ để bỏ phiếu, những người ủng hộ bà tin rằng bà có thể sống sót vì kẻ thù của bà không chấp nhận người tiếp theo và phải thuyết phục 315 nhà lập pháp đảng Bảo thủ để lật đổ bà.

But she also has trouble in her cabinet, where her draft withdrawal agreement has been criticized by several ministers. Two have resigned so far, including Dominic Raab, the chief Brexit negotiator. If more cabinet ministers quit, it would raise further questions about Mrs. May’s ability to carry on.

 • Nhưng bà cũng gặp rắc rối trong nội các của mình, nơi mà bản dự thảo về việc rút ra khỏi EU của bà đã bị một số bộ trưởng chỉ trích. Hai người đã từ chức cho đến nay, trong đó có Dominic Raab, người thương thuyết chính của Brexit. Nếu nhiều bộ trưởng nội các từ chức, nó sẽ làm dấy lên câu hỏi về khả năng tiếp tiếp của bà May.

When she travels to Brussels, Mrs. May is unlikely to secure any significant changes to the terms of the draft agreement. These include Britain’s fee for leaving the union, the rights of European Union citizens living in Britain and vice versa, and plans to prevent physical checks at the border between Northern Ireland, which is part of the United Kingdom, and Ireland, which will remain in the European Union.

 • Khi cô đi đến Brussels, bà May không chắc chắn có bất kỳ thay đổi đáng kể nào về các điều khoản của bản thảo. Chúng bao gồm chi phí của Anh để rời khỏi liên minh, quyền của công dân Liên minh châu Âu sống ở Anh và ngược lại, và có kế hoạch ngăn chặn kiểm tra tại biên giới giữa Bắc Ireland, một phần của Vương quốc Anh và Ireland, nơi vẫn còn nằm trong Liên minh châu Âu.

European officials have made it clear that they are in no mood to reopen the withdrawal agreement, but there is scope for negotiation over a vaguer, nonbinding agreement on long-term trade — something that Mrs. May could use to win over critics.

 • Các quan chức châu Âu đã nói rõ rằng họ không có tâm trạng để mở lại thỏa thuận rút khỏi, nhưng có phạm vi đàm phán về một thỏa thuận mơ hồ hơn, không ràng buộc về thương mại dài hạn – thứ mà bà May có thể sử dụng để áp đảo các nhà phê bình.

For now, there seems to be agreement on only one thing: A crucial moment is approaching for Britain.

 • Bây giờ, dường như chỉ có một thỏa thuận duy nhất: thời điểm quan trọng đang đến gần nước Anh.

Vocabulary highlight


       1. fractious (adj) easily upset or annoyed, and often complaining (cứng đầu, bướng bỉnh, quyết đoán)

Ví dụ:

 • a fractious child
  (một đứa trẻ bướng bỉnh)

       2. perilous (adj) extremely dangerous (cực kỳ nguy hiểm)

Ví dụ:

 • The country roads are quite perilous.
  (Những cung đường thôn quê khá là nguy hiểm)

       3. faction (n) a group within a larger group, especially one with slightly different ideas from the main group (bè phái)

Ví dụ:

 • the left-wing faction of the party
  (phe cánh tả của đảng)

       4. disarray (n) a messy or confused condition, showing a lack of organization (lộn xộn, thiếu tổ chức)

Ví dụ:

 • The apartment was in complete disarray.
  (Căn hộ hoàn toàn lộn xộn)

       5. deadlocked (adj) used to describe a situation in which people cannot agree and no progress can be made (bế tắc)

Ví dụ:

 • The dispute has now been deadlocked for several months.
  (Sự tranh chấp bị bế tắc trong vài tháng)

       6. vow (v) to make a determined decision or promise to do something (thề)

Ví dụ:

 • The guerrillas vowed (that) they would overthrow the government.
  (Những người du kích thề họ sẽ lật đổ chính phủ)

       7. deflect (v) to (cause to) change direction, or to prevent something from being directed at you (làm lệch hướng, chệch hướng)

Ví dụ:

 • He deflected the ball away from the goal.
  (Anh ấy đá lệch ra khỏi gôn)

       8. tamp down: to reduce the amount, level, size, or importance of something (giảm bớt, giảm xuống)

Ví dụ:

 • The party retained power by boosting the economy and tamping down corruption.
  (Đảng giữ được quyền lực bằng cách tăng trưởng kinh tế và giảm tham nhũng)

       9. oversee (v) to watch or organize a job or an activity to make certain that it is being done correctly (giám sát, trông nom)

Ví dụ:

 • As marketing manager, her job is to oversee all the company’s advertising.
  (Là một quản lý marketing, công việc của cô ấy là giám sát hoạt động quảng bá của công ty)

       10. oust (v) to force someone to leave a position of power, job, place, or competition (lật đổ, tước, trục xuất, đuổi)

Ví dụ:

 • Police are trying to oust drug dealers from the city
  (Cảnh sát đang cố gắng đuổi hết bọn bán ma túy ra khỏi thành phố)

Người dịch: Hải Yến

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: nytimes.com

November 29, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019