IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Người hút thuốc lá và biện pháp của NHS P2 – Đọc báo cùng IP

res


NHS England chief executive Simon Stevens said: “Drinking to excess can destroy families, with the NHS too often left to pick up the pieces.

 • Giám đốc điều hành NHS Anh, ông Simon Stevens cho biết: “Uống rượu quá nhiều có thể phá hủy những gia đình, NHS đã quá thường xuyên phải giải quyết những hậu quả mà nó gây ra.

“Alcohol and tobacco addiction remain two of the biggest causes of ill health and early death, and the right support can save lives.”

 • Nghiện rượu và thuốc lá vẫn là hai tác nhân trong số những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra bệnh tật và tử vong sớm. Sự hỗ trợ đúng đắn có thể cứu sống người bệnh.”

But Simon Clark, director of smokers’ group Forest, said: “It’s stressful enough being in hospital without the additional pressure of being hounded to stop smoking.

 • Nhưng Simon Clark, giám đốc của nhóm những người hút thuốc lá Forest, cho biết: “ Họ đã đủ căng thẳng khi ở trong bệnh viện mà không phải chịu thêm áp lực bị truy lùng bắt ngừng hút thuốc.

“Pressuring smokers to quit, especially if they’re in hospital for a non-smoking-related reason, is an invasion of privacy and tantamount to bullying.

 • “Ép buộc người hút thuốc lá phải bỏ thuốc lá, đặc biệt là nếu họ ở bệnh viện vì lý do nào đó không liên quan đến hút thuốc, thì đây là sự xâm phạm quyền riêng tư và tương đương với việc đe dọa.

“No one should be lectured about their lifestyle while they’re at their most vulnerable.”

 • Không một ai nên bị quở trách về lối sống của họ trong khi họ là đang trong giai đoạn dễ bị tổn thương nhất.”

And Sean Gabb, former director of the Libertarian Alliance, said the move smacked of oppression.

 • Và Sean Gabb, cựu giám đốc của Liên minh Libertarian, cho biết động thái này đã bao hàm cả sự áp bức.

“We pay our taxes and present ourselves to the NHS for treatment and should receive treatment. The NHS is funded by a collective compulsory levy and is a compulsory pooling of risk.

 • Chúng tôi phải trả thuế và có mặt cho NHS điều trị và nên nhận được sự điều trị. NHS được tài trợ bởi một khoản tiền thuế chung bắt buộc và chứa đầy sự rủi ro.

“So it’s one thing for an insurance company to tell us what locks to have but quite another for the NHS to tell us to stop eating or drinking what we want.”

 • “Vì vậy, một điều mà công ty bảo hiểm nói với chúng tôi là nên có những khóa nào nhưng NHS lại bảo chúng tôi ngừng ăn hoặc uống những gì chúng tôi thích.”

He said the argument that it would save money was “an excuse to employ a large number of prodnoses” and the move was a step towards “mass lifestyle engineering”.

 • Ông nói ý kiến rằng nó sẽ tiết kiệm tiền là một cái cớ để chuẩn đoán bệnh và một động thái là một bước tiến tới lối sống đám đông.

Toby Green, of the Royal Society for Public Health, welcomed the announcements but called for England to follow Scotland and introduce a minimum unit price on alcohol.

 • Toby Green, một thành viên của Hiệp hội Sức khỏe Cộng đồng Hoàng gia, vui mừng đón nhận các thông báo nhưng kêu gọi Anh học hỏi Scotland và áp dụng một đơn giá tối thiểu cho rượu.

He said: “We’re particularly encouraged by the commitment to provide support for smoking cessation to every smoker admitted to hospital – a measure we have been calling for some time.  

 • Ông nói: “Một lần nữa, chúng tôi đặc biệt khuyến khích cam kết hỗ trợ cai thuốc lá cho mọi người hút thuốc đã nhập viện – một biện pháp mà chúng tôi đã kêu gọi được một thời gian.

“At the same time, local authority-funded stop smoking services are vital and remain hugely effective, and it is indeed a great shame that cuts to the public health grant have resulted in declining availability and access over recent years.”

 • “ Đồng thời, các dịch vụ cai thuốc lá do chính quyền địa phương tài trợ là rất quan trọng và vẫn cực kỳ hiệu quả, và thực sự đáng tiếc khi cắt giảm các khoản trợ cấp y tế công cộng đã dẫn đến giảm khả năng tiếp cận những người nghiện hút thuốc trong những năm gần đây.

Duncan Selbie, chief executive of Public Health England, said: “Investing in prevention is the smartest thing the NHS can do. Tobacco kills 1,500 people a week so helping people to quit when admitted to hospital helps them, their families and the taxpayer.”

 • Duncan Selbie, giám đốc điều hành của Public Health England, cho biết: Đầu tư vào việc phòng ngừa là điều khôn ngoan nhất mà NHS có thể làm. Thuốc lá giết chết 1.500 người mỗi tuần nên giúp mọi người bỏ thuốc lá khi đã phải nhập viện giúp họ, gia đình và cả người đóng thuế.

Deborah Arnott, of Health Charity ASH, said the plan was what they had long called for. “It is disappointing, however, that at the same time that the NHS is receiving additional funding, public health budgets continue to be cut,” she added.

 • Deborah Arnott, thành viên tổ chức từ thiện sức khỏe ASH, cho biết kế hoạch này là những gì họ đã kêu gọi từ lâu. Cô cũng chia sẻ thêm rằng “Tuy nhiên, thật đáng thất vọng khi NHS nhận được tài trợ bổ sung cùng lúc ngân sách y tế cộng đồng tiếp tục bị cắt giảm”

The British Lung Foundation last summer revealed research showing that in some areas, GPs were being asked to stop prescribing anti-smoking treatments altogether, in opposition to national guidelines.

 • Quỹ British Lung Foundation vào mùa hè năm ngoái đã tiết lộ nghiên cứu cho thấy rằng ở một số khu vực, các bác sĩ đa khoa đã được yêu cầu ngừng hoàn toàn việc kê đơn thuốc điều trị chống hút thuốc, điều này trái với hướng dẫn của quốc gia.

Phần 1: https://ieltsplanet.info/nguoi-hut-thuoc-la-va-bien-phap-cua-nhs-doc-bao-cung-ip/


Highlight Vocabulary

       11. Critic noun /ˈkrɪt̬·ɪk/

a person who expresses disagreement with something or disapproval of someone: ( người phản đối)

He has been one of the most outspoken critics of this administration

(anh ấy là một trong những người phản đối thẳng thắn nhất trong chính quyền)


       12. Equate verb /ɪˈkweɪt/

to consider as the same, or to connect in your mind: ( xem cái gì là tương đương với cái gì)

People sometimes equate money with happiness.

(Mọi người đôi khi đánh đồng tiền bạc và hạnh phúc)


       13. Prognosis noun /prɒɡˈnəʊ.sɪs/

a doctor’s judgment of the likely or expected development of a disease or of the chances of getting better: (sự chuẩn đoán bệnh)

The prognosis after the operation was for a full recovery.

( Sự chuẩn đoán của bác sĩ là bênh nhân sẽ hồi phục được hoàn toàn sau ca phẫu thuật)


       14. Specialist noun /ˈspeʃ.əl.ɪst/

someone who has a lot of experience, knowledge, or skill in a particular subject:( chuyên gia)

a software specialist

( một chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm máy tính)


       15. Pregnant adjective /ˈpreɡ.nənt/

(of a woman and some female animals) having a baby or babies developing inside the womb:( có mang)

She’s five and a half months pregnant.

( Cô ấy đã có mang được 5 tháng rưỡi)


       16. Repeatedly adverb /rɪˈpiː.tɪd.li/

many times: (lặp đi lặp lại)

He called repeatedly, begging her to come back

( Anh ấy gọi nhiều lần, cầu xin cô trở lại bên anh)


       17. Slash verb   /slæʃ/

to very much reduce something, such as money or jobs: ( cắt bớt)

Prices have been slashed by 50 percent!

( Giá đã được giảm 50%)


       18. Bedside noun /ˈbedˌsɑɪd/

the place next to a bed: ( chỗ cạnh giường)

She sat by his bedside, holding his hand.

( Cô đã ngồi bên cạnh giường và nắm lấy tay anh)


       19. Therapy noun /ˈθer.ə.pi/

a treatment that helps someone feel better, grow stronger, etc.,especially after an illness:(liệu pháp)

occupational therapy

(Phép điều trị bằng lao động)


       20. Chief executive noun /ˌtʃiːf ɪɡˌzek.jʊ.tɪv ˈɒf.ɪ.sər/

the person with the most important position in a company ( tổng giám đốc)

In 2009 he was appointed chief executive officer of the Forest Group.

( Vào năm 2009, anh ấy được bổ nhiệm làm tổng giám đốc của Tập đoàn Forest)


Người dịch: Nguyễn Thị Mai Phương

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: independent.co.uk

January 10, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019