Người tạo nên vũ trụ của siêu anh hùng Marvel, Stan Lee, đã qua đời – Đọc báo cùng IP

LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 12: Actor Chris Evans (L) and executive producer Stan Lee attend the premiere of Marvel's "Captain America: Civil War" at Dolby Theatre on April 12, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)


LOS ANGELES — Stan Lee, the creative dynamo who revolutionized the comic book and helped make billions for Hollywood by introducing human frailties in Marvel superheroes such as Spider-Man, the Fantastic Four and the Incredible Hulk, died Monday. He was 95.

 • LOS ANGELES – Stan Lee, một cội nguồn sáng tạo, người đã cách mạng hóa truyện tranh và giúp kiếm hàng tỷ đô la cho Hollywood bằng cách nói lên sự yếu đuối của con người trong các siêu anh hùng Marvel như Spider-Man, Fantastic Four và Incredible Hulk, đã qua đời hôm thứ Hai. Ông hưởng thọ 95 tuổi.

Lee was declared dead at Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles, according to Kirk Schenck, an attorney for Lee’s daughter, J.C. Lee.

 • Ông được tuyên bố đã từ trần tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles, theo lời Kirk Schenck, một luật sư của con gái ông, J.C. Lee.

As the top writer at Marvel Comics and later as its publisher, Lee was widely considered the architect of the contemporary comic book. He revived the industry in the 1960s by offering the costumes and action craved by younger readers while insisting on sophisticated plots, college-level dialogue, satire, science fiction, even philosophy.

 • Là nhà viết truyện hàng đầu tại Marvel Comics và sau này là nhà xuất bản, Stan Lee được coi là người sáng tạo truyện tranh đương đại. Ông đã hồi sinh ngành công nghiệp này vào những năm 1960 bằng cách đưa ra các bộ trang phục và những pha hành động được độc giả trẻ khao khát trong khi nhấn mạnh vào các cốt truyện đầy công phu, các đoạn đối thoại sâu sắc, châm biếm, khoa học viễn tưởng, thậm chí triết học.

Millions responded to the unlikely mix of realistic fantasy, and many of his characters, including Spider-Man, the Hulk and X-Men went on to become stars of blockbuster films. He won the National Medal of Arts in 2008.

 • Hàng triệu người hưởng ứng với sự pha trộn kì lạ giữa thực tế và tưởng tượng, và sau đó nhiều nhân vật bao gồm Spider-Man, Hulk và X-Men đã trở thành ngôi sao của bộ phim bom tấn. Ông đã đạt Huy chương Quốc gia về Nghệ thuật năm 2008.

Recent projects Lee helped make possible range from the films “Avengers: Infinity War,” ”Black Panther” and “Guardians of the Galaxy” to such TV series as “Agents of S.H.I.E.L.D” and “Daredevil.” Lee was recognizable to his fans, having had cameos in many Marvel films and TV projects, often delivering his trademark motto, “Excelsior!”

 • Các dự án gần đây mà ông giúp thực thi hóa phải kể đến các bộ phim “Avengers: Infinity War”, “Black Panther” và “Guardians of Galaxy” cho đến các phim truyền hình như “Agents of S.H.I.E.L.D.” và “Daredevil”. Nhờ góp mặt vào vai cameo trong các bộ phim Marvel chiếu rạp và phim truyền hình, rất nhiều fan đã biết đến ông như một nhân vật với câu nói thương hiệu: “Excelsior!”

“Captain America” actor Chris Evans mourned the loss on Twitter: “There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!!”

 • Nam diễn viên “Captain America” Chris Evans buồn bã chia sẻ: “Sẽ không bao giờ có một Stan Lee nữa. Trong nhiều thập kỷ, ông ấy cho trẻ thơ và cả người già những cuộc phiêu lưu, thoát hiểu, sự thoải mái, lòng tự tin, cảm hứng, sức mạnh, tình bạn và niềm vui. Nơi ông tỏa ra tình yêu và lòng tốt và ông sẽ để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong rất, rất, rất nhiều cuộc đời. Excelsior!!”

Lee considered the comic-book medium an art form and he was prolific: By some accounts, he came up with a new comic book every day for 10 years. “I wrote so many I don’t even know. I wrote either hundreds or thousands of them,” he told The Associated Press in 2006.

 • Stan Lee xem truyện tranh là một hình thức nghệ thuật và ông đã sáng tác cực kì nhiều: Theo một số lời kể, ông cho ra một cuốn truyện tranh mới mỗi ngày trong vòng 10 năm. “Tôi viết nhiều đến mức tôi cũng không đếm được. Tôi có thể đã viết hàng trăm hoặc hàng ngàn quyển truyện.”- Ông nói với Associated Press vào năm 2006.

He hit his stride in the 1960s when he brought the Fantastic Four, the Hulk, Spider-Man, Iron Man and numerous others to life. “It was like there was something in the air. I couldn’t do anything wrong,” he said.

 • Ông đã đạt được bước tiến của mình vào những năm 1960 khi làm cho Fantastic Four, Hulk, Spider-Man, Iron Man và vô số nhân vật khác “sống dậy”. “Nó giống như có thứ gì đó quan trọng sắp diễn ra. Tôi không thể phạm sai lầm.” – Ông nói.

His heroes, meanwhile, were a far cry from virtuous do-gooders such as rival DC Comics’ Superman.

 • Các anh hùng ông sáng tạo ra là một sự khác biệt lớn với những nhân vật đầy đạo đức như Superman của đối thủ DC Comics.

The Fantastic Four fought with each other. Spider-Man was goaded into superhero work by his alter ego, Peter Parker, who suffered from unrequited crushes, money problems and dandruff. The Silver Surfer, an alien doomed to wander Earth’s atmosphere, waxed about the woeful nature of man. The Hulk was marked by self-loathing. Daredevil was blind and Iron Man had a weak heart.

 • Fantastic Four chiến đấu với nhau. Spider-Man bị cuốn vào công việc siêu anh hùng dưới một cá tính hoàn toàn khác của Peter Parker, người trải qua các mối tình đơn phương không được được đáp lại, phải đối mặt với  vấn đề về tiền bạc, và gàu. Silver Surfer, một người ngoài hành tinh bị đày đoạ phải lang thang trong khí quyển của Trái Đất, khẳng định về bản chất buồn khổ của con người. Hulk được đánh dấu bằng sự tự ghê tởm. Daredevil bị mù và Iron Man có trái tim yếu ớt.

“The beauty of Stan Lee’s characters is that they were characters first and superheroes next,” Jeff Kline, executive producer of the “Men in Black” animated television series, told The Blade of Toledo, Ohio, in 1998.

 • “Vẻ đẹp của các nhân vật của Stan Lee là đầu tiên, họ là nhân vật, tiếp đến mới là một siêu anh hùng.” – Jeff Kline, nhà sản xuất series phim hoạt “Men in Black”, chia sẻ với The Blade of Toledo, Ohio, vào năm 1998.

Some of Lee’s creations became symbols of social change — the inner turmoil of Spider-Man represented ’60s America, for example, while The Black Panther and The Savage She-Hulk mirrored the travails of minorities and women.

 • Một số sáng tạo của Lee trở thành biểu tượng của sự thay đổi xã hội – sự hỗn loạn bên trong của Spider-Man đại diện cho thập niên 60 của Mỹ, trong khi Black Panther và Savage She-Hulk phản ánh sự khổ sở của dân tộc thiểu số và phụ nữ.

“I think of them as fairy tales for grown-ups,” he told The AP in 2006. “We all grew up with giants and ogres and witches. Well, you get a little bit older and you’re too old to read fairy tales. But I don’t think you ever outgrow your love for those kind of things, things that are bigger than life and magical and very imaginative.”

 • “Tôi nghĩ về chúng như những câu chuyện cổ tích cho những người trưởng thành.” – Ông nói với AP năm 2006. “Tất cả chúng ta đều lớn lên với người khổng lồ và chằn tinh và phù thủy. Vâng, bạn già hơn một chút và bạn quá già để đọc những câu chuyện cổ tích. Nhưng tôi không nghĩ rằng bạn bỏ được tình yêu của mình cho những điều như thế, những điều lớn hơn cả cuộc sống và tựa như phép thuật và rất dễ để tưởng tượng.”

Lee scripted most of Marvel’s superhero comics himself during the ’60s, including the Avengers and the X-Men, two of the most enduring. In 1972, he became Marvel’s publisher and editorial director; four years later, 72 million copies of Spider-Man were sold.

 • Stan Lee viết kịch bản cho hầu hết các truyện tranh siêu anh hùng của Marvel trong suốt thập niên 60, trong đó có Avengers và X-Men, hai trong số những tác phẩm lâu dài nhất. Năm 1972, ông trở thành nhà xuất bản và biên tập viên của Marvel; bốn năm sau, 72 triệu bản Spider-Man đã được bán.

“He’s become our Mickey Mouse,” he once said of the masked, web-crawling crusader.

 • “Anh ấy đã trở thành Chú chuột Mickey của chúng tôi.” – Ông từng chia sẻ về người hùng giấu mặt biết leo tường.

Lee also published several books, including “The Superhero Women” in 1977 and “How to Draw Comics the Marvel Way” the following year, when he was named publisher of the year by the Periodical and Book Association of America.

 • Stan Lee cũng xuất bản sách, bao gồm “The Superhero Women” vào năm 1977 và “Làm thế nào để vẽ truyện tranh như Marvel” vào năm sau đó, khi ông được được phong danh hiệu Nhà xuất bản của Năm do Hiệp hội Xuất bản định kỳ và Sách của Mỹ.

CBS turned the Hulk into a successful TV series, with Bill Bixby and Lou Ferrigno portraying the doomed scientist from 1978-82. A Spider-Man series ran briefly in 1978. Both characters were featured in animated TV series as well.

 • CBS đã biến Hulk thành một bộ phim truyền hình thành công, với Bill Bixby và Lou Ferrigno thủ vai nhà khoa học có số phận hẩm hiu trong những năm 1978-82. Một series về Spider-Man được phát sóng trong một thời gian ngắn vào năm 1978. Cả hai nhân vật đều là nhân vật chính trong loạt phim hoạt hình.

The first big-budget movie based on Lee’s characters, “X-Men,” was a smash in 2000, earning more than $130 million at North American theaters. “Spider-Man” did even better, taking in more than $400 million in 2002. A Marvel movie empire would emerge after that, one of the most lucrative mega-franchises in cinema history, with the recent “Avengers: Infinity War” grossing more than $2 billion worldwide. In 10 years, the Marvel Cinematic Universe film shave netted over $17.6 billion in worldwide grosses.

 • “X-Men” là bộ phim kinh phí lớn đầu tiên dựa trên nhân vật của ông, nó cũng là một cú hit bất ngờ trong năm 2000, thu được hơn 130 triệu USD tại các rạp chiếu Bắc Mỹ. “Spider-Man” thậm chí còn tốt hơn, thu về hơn 400 triệu USD vào năm 2002. Một đế chế điện ảnh Marvel nổi lên sau đó, một trong những thương hiệu lớn nhất trong lịch sử điện ảnh, với “Avengers: Infinity War” gần đây thu hơn 2 tỷ đô la trên toàn thế giới. Trong 10 năm qua, các bộ phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã thu về hơn 17,6 tỷ đô la tổng doanh thu toàn cầu.

“Black Panther” actor Winston Duke took to Twitter to pay his respects to Lee: “You gave us characters that continue to stand the test of time and evolve with our consciousness. You taught us that there are no limits to our future as long as we have access to our imagination. Rest in power!”

 • Diễn viên “Black Panther” Winston Duke đã gửi những lời tôn trọng Stan Lee: “Ông đã đem đến cho chúng tôi những nhân vật vẫn tiếp tục được ưa chuộng sau một thời gian dài và các nhân vật luôn tiến hóa cùng với ý thức của chúng ta. Ông đã dạy chúng tôi rằng không có giới hạn nào cho tương lai miễn là chúng ta còn có trí tưởng tượng của mình. Hãy yên nghỉ trong quyền lực!”

Stanley Martin Lieber was born Dec. 28, 1922, in New York. He grew up a fan of “Hardy Boys” adventure books and Errol Flynn movies, and got a job at Timely Comics after graduating from high school.

 • Stanley Martin Lieber sinh ngày 28 tháng 12 năm 1922 tại New York. Anh lớn lên là một fan hâm mộ của những cuốn sách phiêu lưu “Hardy Boys” và các bộ phim của Errol Flynn, và có một công việc tại Timely Comics sau khi tốt nghiệp trung học.

Within a few months, the editor and art director quit, leaving the 17-year-old Lee with creative control over the company, which grew and was renamed Atlas Comics and, finally, Marvel. Lieber changed his name, thinking Lee would be used for “silly little comics” and his real name would be reserved for novels.

 • Trong vài tháng, biên tập và giám đốc nghệ thuật đã nghỉ việc, bỏ lại Stan Lee 17 tuổi với nhiệm vụ kiểm soát mảng sáng tạo của công ty, lúc bấy giờ đã phát triển và được đổi tên thành Atlas Comics, và cuối cùng là Marvel. Lieber đổi tên, nghĩ rằng Lee sẽ được sử dụng cho “những truyện tranh ngớ ngẩn bé tẹo” và tên thật của ông sẽ được dành riêng cho tiểu thuyết.

His early work largely reflected popular movies — westerns, crime dramas, romance, whatever was the rage at the time. He worked for about 50 cents per page.

 • Tác phẩm đầu của ông phần lớn phản ánh các bộ phim nổi tiếng – miền viễn Tây, phim truyền hình tội phạm, lãng mạn, bất cứ điều gì là trào lưu vào thời điểm đó. Anh làm việc với giá khoảng 50 xu cho mỗi trang.

After a stint in the Army during World War II, writing for training films, he was back at Marvel to begin a long and admittedly boring run of assembly line comic book production.

 • Sau một khoảng thời gian gia nhập quân đội trong Thế chiến II, viết kịch bản cho các bộ phim tập sự, ông đã trở lại Marvel để bắt đầu một cuộc chạy dài và thật sự nhàm chán để tập hợp dây chuyền sản xuất truyện tranh.

Comics in the 1950s were the subject of Senate hearings pushed by the Comics Code Authority, which frowned on gore and characters that questioned authority. Major comic book companies adopted the code as a form of self-regulation to avoid sanctions.

 • Truyện tranh trong những năm 1950 là chủ đề của các phiên điều trần Thượng viện được thúc đẩy bởi Đạo luật Thẩm quyền Truyện tranh, mà không đồng ý với máu me và các nhân vật thách thức cơ quan thẩm quyền. Các công ty truyện tranh lớn đã áp dụng đạo luật như một hình thức tự điều chỉnh để tránh bị trừng phạt.

Lee said he was also working for a publisher who considered comics as fare only for children.

 • Stan Lee cũng chia sẻ ông từng làm việc cho một nhà xuất bản coi truyện tranh là công cụ giải trí chỉ dành cho trẻ em.

“One day I said, ‘This is insane,’” Lee told the Guardian in 1979. “I’m just doing the same type of stories as everybody else. I wasn’t taking pride in my work and I wanted to quit. But my wife said, ‘Look, why don’t you do the kind of comics you want for a change?’”

 • “Một ngày nọ, tôi nói: “Điều này thật điên rồ.” – Lee nói với Guardian vào năm 1979. – “Tôi chỉ đang làm cùng một câu chuyện như bao người khác. Tôi không tự hào về công việc của mình và tôi muốn từ bỏ. Nhưng vợ tôi nói: “Xem nào, tại sao anh không làm loại truyện tranh mà anh muốn để thay đổi?”“

The result was the first issue of “The Fantastic Four,” in 1960, with the characters, plot and text from Lee and the illustrations by famed Marvel artist Jack Kirby.

 • Kết quả là tập đầu tiên của “The Fantastic Four” vào năm 1960 ra đời với các nhân vật, cốt truyện, và văn bản của Stan Lee và minh họa của họa sĩ Marvel nổi tiếng Jack Kirby.

The characters were normal people changed into reluctant superheroes through no fault of their own.

 • Các nhân vật là những người bình thường bị biến đổi thành những siêu anh hùng miễn cưỡng, không phải do lỗi của chính họ.

Writing in “Origins of Marvel Comics,” Lee described the quartet this way: “The characters would be the kind of characters I could personally relate to; they’d be flesh and blood, they’d have their faults and foibles, they’d be fallible and feisty and — most important of all — inside their colorful, costumed booties they’d still have feet of clay.”

 • Viết trong “Nguồn gốc của truyện tranh Marvel”, Stan Lee mô tả bộ tứ như thế này: “Các nhân vật sẽ là loại nhân vật mà tôi có thể liên kết đến cá nhân; họ sẽ là thịt và máu, họ sẽ có những lỗi lầm và nhược điểm, họ sẽ có thể quỵ ngã và hăng hái và – quan trọng nhất trong tất cả – bên trong những món đồ đầy màu sắc và đắt tiền, họ vẫn có những góc khuất.”

“The Amazing Spider-Man” followed in 1962 and before long, Marvel Comics was an industry behemoth.

 • “The Amazing Spider-Man” theo sau vào năm 1962 và trước rất lâu trước đó, Marvel Comics đã trở thành một người khổng lồ trong ngành.

Lee knew his work was different, proudly noting that stories were drawn out over several issues not to make money but to better develop characters, situations and themes. He didn’t neglect his villains, either. One, the Moleman, went bad when he was ostracized because of his appearance, Lee wrote, adding it was “almost unheard of in a comic book” to explain why a character was what he was.

 • Lee biết công việc của mình khác nhau, tự hào rằng những câu chuyện được rút ra qua nhiều vấn đề không phải để kiếm tiền mà để phát triển các nhân vật, tình huống và chủ đề tốt hơn. Ông cũng không bỏ bê kẻ xấu của mình. Một, Moleman, trở nên xấu xa khi bị tẩy chay vì sự xuất hiện của mình, Stan Lee đã viết, thêm vào nó là “gần như chưa từng thấy trong một cuốn truyện tranh” để giải thích lý do tại sao một nhân vật là chính ông.

Lee’s direct influence faded in the 1970s as he gave up some of his editorial duties at Marvel. But with his trademark white mustache and tinted sunglasses, he was the industry’s most recognizable figure. He lectured widely on popular culture.

 • Ảnh hưởng trực tiếp của ông nhạt dần vào những năm 1970 khi ông từ bỏ chức vụ biên tập của mình tại Marvel. Nhưng với bộ ria mép màu trắng và kính râm thương hiệu của mình, Stan Lee là nhân vật dễ nhận biết nhất trong ngành. Ông giảng dạy khắp nơi về văn hóa đại chúng.

Lee moved to Los Angeles in 1981 to head Marvel Productions, an animation studio that was later purchased, along with Marvel Comics, for $50 million by New World Entertainment.

 • Stan Lee chuyển đến Los Angeles vào năm 1981 để lãnh đạo Marvel Productions, một xưởng phim hoạt hình mà sau này đã được New World Entertainment. mua lại cùng với Marvel Comics với giá 50 triệu đô.

As sales of comics declined, Marvel was forced into bankruptcy proceedings that meant it had to void a lifetime contract prohibiting Lee from working for anyone else. Lee later sued Marvel for $10 million, saying the company cheated him out of millions in profits from movies based on his characters.

 • Khi doanh số của truyện tranh giảm, Marvel bị buộc phải làm thủ tục phá sản có nghĩa là nó phải hủy bỏ một hợp đồng cả đời cấm Stan Lee làm việc cho bất cứ ai khác. Ông Lee sau đó kiện Marvel đòi 10 triệu đô la, nói rằng công ty đã lừa ông hàng triệu tiền lợi nhuận từ các bộ phim dựa trên nhân vật của chính ông.

In 2000, Lee agreed to write stories for DC Comics, reinventing Superman, Batman, Wonder Woman and other signature characters for Marvel’s one-time rival. DC Vice President and Publisher Paul Levitz had nothing but praise when the agreement was made.

 • Năm 2000, Stan Lee đồng ý viết truyện cho DC Comics, sáng tạo lại Superman, Batman, Wonder Woman và các nhân vật cộm cán khác cho đối thủ trước đây của Marvel. Phó Chủ tịch và Nhà xuất bản DC Paul Levitz không có gì ngoài lời khen ngợi khi thỏa thuận được đưa ra.

“With his artistic collaborators at Marvel, Stan co-created the richest imaginary universe a single comics writer has ever built,” he said.

 • “Với các cộng tác viên nghệ thuật của mình tại Marvel, Stan đồng sáng tạo vũ trụ tưởng tượng giàu có nhất mà một nhà văn truyện tranh đã từng xây dựng.” Levitz cho biết.

The dapper, friendly comic book genius continued to work into his 90s on numerous projects, including comics, films and DVDs.

 • Thiên tài truyện tranh sành điệu, thân thiện tiếp tục làm việc vào những năm 90 với nhiều dự án, bao gồm truyện tranh, phim ảnh và DVD.

In the late 1990s, he looked to capitalize on the Internet craze, offering animated “Webisodes” of comic-like action. Stan Lee Media also sought to reach out to Web-savvy youth through deals with pop artists the Backstreet Boys and Mary J. Blige.

 • Vào cuối những năm 1990, ông đã tìm cách tận dụng cơn sốt Internet, cung cấp các phim hoạt hình “Webisodes” của phim hành động giống như truyện tranh. Stan Lee Media cũng tìm cách tiếp cận với giới trẻ có hiểu biết về web thông qua thỏa thuận với các nghệ sĩ nhạc pop Backstreet Boys và Mary J. Blige.

The company went bankrupt, and three men were indicted for allegedly defrauding the business in a check kiting scam. Lee wasn’t implicated.

 • Công ty phá sản và ba người đàn ông bị truy tố vì bị cáo buộc ăn chặn của doanh nghiệp trong một vụ viết séc khống lừa đảo. Stan Lee không dính dáng gì.

After that initial failure, Lee formed the successful Pow! Entertainment company to launch animated Internet-based projects.

 • Sau thất bại ban đầu đó, Lee đã thành lập Pow! Entertainment thành công để khởi chạy các dự án hoạt hình dựa trên Internet.

Lee’s wife and partner in nearly everything, Joan Lee, died on July 6, 2017, leaving a void that made her husband, by then in mental and physical decline, vulnerable to hangers-on who began to surround him. Lawsuits, court fights and an elder abuse investigation all emerged in the fight over who spoke for the elderly Lee.

 • Vợ của ông và cộng sự trong gần như mọi thứ, Joan Lee, qua đời vào ngày 6 tháng 7 năm 2017, để lại một khoảng trống khiến chồng bà, khi đó bị suy giảm về tinh thần và thể chất, yếu ớt trước những người thấy sang bắt quàng làm họ bắt đầu vây lấy ông. Các vụ kiện, các vụ tranh tụng trên tòa và một cuộc điều tra lạm dụng người cao niên đều xuất hiện trong cuộc chiến với người phát ngôn của ông.

Lee is survived by his daughter, Joanie, and a younger brother who also worked in comics, Larry Lieber.

 • Sự nghiệp của Lee được tiếp tục bởi con gái của mình, Joanie, và một người em trai cũng làm việc trong lĩnh vực truyện tranh, Larry Lieber.

Associated Press writer John Rogers contributed to this story.

 • Nhà báo Associated Press, John Rogers đã đóng góp vào câu chuyện này.

Vocabulary Highlight


       1. Dynamo /ˈdaɪnəˌmoʊ/ (noun): A highly energetic and indefatigable person: Người tràn trề năng lượng.

Ví dụ:

 • A dynamo who barely needs to sleep, or so it seems.
  (Một người đầy năng lượng ít khi ngủ, hoặc chí ít người ta nghĩ như thế.)

       2. Exude /ɪgˈzud/ (verb): To display conspicuously or abundantly: Tỏa ra; tràn trề.

Ví dụ:

 • The flowers exuded a sweet fragrance.
  (Những bông hoa tỏa ra một mùi hương thơm ngát.)

       3. Indelible /ɪnˈdɛlɪbəl/ (adj): Impossible to remove by washing or in any other way: Không thể xóa.

Ví dụ:

 • The blood had left an indelible mark on her shirt.
  (Máu đã để lại một vết dơ không thể xóa trên áo cô.)

       4. Wax lyrical/eloquent about /wæks ˈlɪr.ɪ.kəl/ˈel.ə.kwənt əˈbaʊt/ (formal phrasal verb): To speak or write in the stated way: Khẳng định chắc chắn.

Ví dụ:

 • My mother always used to wax lyrical about the lemon trees in her family’s garden.
  (Mẹ tôi thường khẳng định chắc nịch về cây cam ở vườn nhà ngoại.)

       5. Fare /fɛr/ (noun): Material provided for use, consumption, or enjoyment: Công cụ giải trí.

Ví dụ:

 • A lot of people think K-Pop is just a fare, but it truly is not.
  (Rất nhiều người nghĩ K-Pop chỉ là công cụ giải trí, nhưng nó thật sự không phải.)

       6. Have feet of clay /hæv fit ʌv kleɪ/ (idiom): To have a bad quality that you keep hidden: Điểm yếu bị che dấu.

Ví dụ:

 • Even geniuses have feet of clay, so give her a break and stop attacking her.
  (Kể cả thiên tài cũng có điểm yếu bị che giấu, nên mày tha cho cô ấy đi, đừng tấn công nữa.)

       7. Cheat somebody out of something /ʧit ˈsʌmˌbɑː.di aʊt ˈsʌm.θɪŋ ʌv/ (phrasal verb): To unfairly prevent someone from getting or achieving something that they should have: Lừa tiền; ăn chặn tiền của ai đó.

Ví dụ:

 • She claimed that her cousin had cheated her out of her inheritance.
  (Cô ta cáo buộc người anh họ đã ăn chặn tài sản thừa kế của cô.)

       8. Capitalize /ˈkæpətəˌlaɪz/ (verb): Take the chance to gain advantage from: Tận dụng.

Ví dụ:

 • It’s good to know how to capitalize on an opponent’s mistake.
  (Biết cách tận dụng sai lầm của đối thủ là tốt.)

       9. Web-savvy /wɛb-ˈsævi/ (adj): Knowledgeable about or conversant with matters relating to the web: Có kiến thức, am hiểu về web.

Ví dụ:

 • Hackers are one of the web-savvy people.
  (Hacker là một trong những người am hiểu về web.)

       10. Hanger-on /ˈhæŋər-ɑn/ (noun): A person who tries to be friendly and spend time with rich and important people, especially to get an advantage: Người thấy sang bắt quàng làm họ.

Ví dụ:

 • Wherever there is royalty, there are always hangers-on.
  (Ở đâu có hoàng gia, ở đó có thành phần thấy sang bắt quàng làm họ.)

Người dịch: Phương Thảo

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: The New York Times

Related Articles