10 Lời Khuyên Viết Thư Giới Thiệu – Tự học IELTS

english-head

A workplace is defined as much by social interactions as by the work that gets done. Now, not all of those interactions are pleasant (We’ve all endured that grumbling client or that tattletale coworker.), but some can be immensely satisfying. Praise and compliments make us feel good, and they’re actually good for us. A study by researchers at Japan’s National Institute for Physiological Sciences showed that “social rewards” like praise can actually improve certain health benchmarks, most notably motor function. And here’s the interesting thing; those who give compliments benefit just as much as those who receive them.

So if you’ve been asked to write a letter of recommendation, you’re in a pretty good place. You’re probably feeling flattered to have been asked, and you get to dole out some social rewards to a valued protégé or colleague. Here’s a double fistful of pointers to help you get started.

Chỗ làm được định nghĩa bởi sự tương tác xã hội khi công việc hoàn thành. Bây giờ, không phải tất cả các sự tương tác đều dễ chịu (Chúng ta luôn chịu đựng những khách hàng hay cằn nhằn hay những đồng nghiệp hay mách lẻo.) nhưng một vài tương tác sẽ rất thoải mái. Một nghiên cứu bởi những nhà nghiên cứu ở Trung Tâm Quốc Gia về  Tâm Lý Khoa Học Nhật Bản cho thấy “phần thưởng xã hội” như một lời khen có thể nâng cao điểm chuẩn sức khỏe, đáng chú ý nhất là chức năng vận động. Và một điều thú vị là; người cho lời khen cũng nhận được lợi ích nhiều như người nhận được nó.

Nên nếu bạn được nhờ viết một lá thư giới thiệu, bạn đang có một vị trí cực kỳ tốt. Bạn có thể cảm thấy được tâng bốc khi được nhờ, và bạn sẽ được phân phát những phần thưởng xã hội ấy cho những người hướng dẫn hoặc đồng nghiệp có tài. Đây là một ít chỉ dẫn để bạn có thể bắt đầu.


Say No If  You Have To

That’s right. If you don’t feel flattered or confident in recommending someone for the position, decline the invitation as politely as you can. A half-hearted or insincere recommendation can be worse than none at all, offering little in the way of social reward for anybody. You wouldn’t want to be two-faced, after all.

Nói Không Nếu Bạn Phải Thế

Đúng rồi đó. Nếu bạn không cảm thấy được tâng bốc hay tự tin về việc giới thiệu ai đó cho vị trí nào đó, hãy từ chối lời mời càng lịch sự càng tốt. Một lời giới thiệu hời hợt hoặc không thành thật có thể tệ hơn cả việc không có, không tạo ra phần thưởng xã hội cho ai cả. Bạn không muốn trở nên hai mặt, phải không.


Greeting

Use standard business letter format. If your recommendation is going to multiple or undetermined recipients such as a search committee or placement agency, you may use a generic greeting such as, “Dear Sir or Madam,” or, “To whom it may concern.” Otherwise, personalize the letter with the recipient’s name. As always, verify the spelling of even the simplest names; you wouldn’t want to get off on the wrong foot with a Jem Gordan or a Stefani Browne.

Chào hỏi

Sử dụng cấu trúc thông dụng cho việc viết thư kinh doanh. Nếu thư giới thiệu của bạn được gởi đến nhiều hoặc người nhận không xác định như là một ủy ban tìm kiếm hoặc một đại lý xếp chỗ, bạn có thể sử dụng những câu chào hỏi chung như là, “Chào ông hoặc bà”, hoặc,”Đến người quan tâm”. Nếu không thì, cá nhân hóa lá thư của bạn với tên người nhận. Như mọi lúc, xác minh chính tả của những tên đơn giản nhất; bạn sẽ không mở đầu tệ hại với Jem Gordan hoặc Stefanie Browne


Strap-line

Begin with a statement of purpose such as, “I am writing to you to recommend Richard Grayson for a position with your security firm.” Then offer a brief summary of the subject’s qualities and expertise. Make your enthusiasm clear from the start: “Richard’s athleticism and forensic skills are outstanding, particularly considering his age; he is truly a ‘boy wonder,’ so to speak.”

Cụm từ dễ nhớ

Bắt đầu bằng một cụm từ có mục đích là, “Tôi viết để giới thiệu Richard Grayson cho vị trí trong công ty bảo an của ông.” Sau đó đưa ra một đoạn tóm tắt ngắn về hiệu quả công việc và chuyên môn của người mình giới thiệu. Làm cho sự thích thú của bạn nổi bật từ đoạn mở đầu “Khả năng vận động và kỹ năng pháp y của Richard rất nổi bật, đặc biệt khi xét về tuổi của anh ta, anh thật sự là tuổi trẻ tài cao.”


Relationship

In a few words, define how you know the subject and the nature of your work together: “For the last ten years, Richard has assisted my work as director of a privately funded municipal anti-crime initiative.”

Mối quan hệ

Trong một vài chữ, hãy nhận định rằng bạn biết người đó như thế nào cùng với bản chất công việc của bạn” “Trong 10 năm trở lại đây, Richard đã phụ trợ cho tôi là một giám đốc cho một công ty phòng chống tội phạm tư nhân.”


Success Stories

Talk up your subject’s qualifications, using specific examples and strong verbs. Keep your anecdotes brief and to the point. Statistics can help to make your point: “Thanks to Richard’s team spirit and dedication, during his tenure Gotham City has seen a 22% decline in homicides, a 19% drop in bank robberies, and a whopping 82% reduction in giant typewriter-related crimes.”

Những câu chuyện thành công

Hãy nói về những bằng cấp của họ, sử dụng những  ví dụ cụ thể và những động từ mạnh. Những câu chuyện cần ngắn gọn và vô chủ đề. Số liệu có thể giúp cho hỗ trợ cho luận điểm của bạn. Nhờ vào tinh thần đội nhóm và sự tận tụy của Richard, trong nhiệm kỳ của anh ta tại thành phố Gotham, số lượng sát nhân đã giảm 22%, cướp ngân hàng giảm 19%, giảm đến 82% các tội phạm liên quan đến đánh máy.”


Benchmarks

Use comparisons to emphasize your subject’s achievements: “Junior partners in this line of work typically serve only as mascots or sidekicks, but Richard’s day-to-day involvement with our operation has made him an important local crime-prevention operative in his own right.”

Điểm chuẩn.

Sử dụng so sánh để nhấn mạnh thành tựu của người nói đến:”Những đồng đội nhỏ hơn trong loại công việc này chỉ phục vụ như linh vật hoặc trợ thủ, nhưng công việc mỗi ngày của Richard với hoạt động của chúng tôi đã biến anh ta thành một trợ thủ phòng chống tội phạm địa phương tự quyền.”


Areas of Opportunity

Be unstinting in your praise, but don’t paint a picture that’s too good to be true. Show how the subject can improve: “Richard’s youth and enthusiasm have sometimes led him to take impetuous action, resulting in the occasional kidnapping. His tactical thinking, though, will doubtless improve with experience.”

Vùng cơ hội

Hãy khen không cần suy nghĩ, nhưng đừng vẽ một bức tranh quá đẹp. Cho thấy đối tượng có thể cải thiện:”Tuổi trẻ và sự  hăng hái của Richard thỉnh thoảng lại khiến anh đưa ra những hành động bốc đồng, kết quả là xảy ra một số vụ bắt cóc. Tuy nhiên cách nghĩ chiến thuật của anh không nghi ngờ sẽ cải thiện với kinh nghiệm.”


Affirmative Recap

Coming into the closing of your letter, reaffirm your recommendation: “In short, Richard has proven himself to be far more than half of a dynamic duo; he is his own man, and I feel confident in predicting that you will see great things from him.”

Một lời tái khẳng định

Để kết thúc lá thư của bạn, tái khẳng định lời giới thiệu của bạn:”Kết lại, Richard đã chứng minh bản thân hơn là một phần của bộ đôi năng động; anh ta là một người đàn ông thật thụ, và tôi tự tin trong việc dự đoán ông sẽ thấy được những điều tuyệt vời từ anh ta.”


Sign Off

Use a standard business closing such as, “Sincerely,” or, “Best regards,” and personalize a printed letter with a handwritten signature.

Ký tên

Sử dụng những lời kết thông dụng trong công việc như,”Thân ái” or,”Những lời chúc tốt nhất” và cá nhân hóa với chữ ký cá nhân.


Tone

Once your recommendation is complete, look it over to evaluate your presentation. Is it appropriately businesslike? Though you may be quite fond of your protégé, a letter of recommendation shouldn’t be a sentimental journey. Strive for a professional tone. And be sure to present yourself as open and accessible; advertise your availability for follow-up questions, even if it means revealing your secret identity.

Giọng

Một khi lá thư giới thiệu kết thúc, đọc lại để đánh giá trình bày của bạn. Nó có phù hợp với chất giọng trong công việc? Mặc dù bạn có thể khá thích thú về người bạn giới thiệu, một lá thư giới thiệu không nên là một hành trình đầy cảm xúc. Cố gắng có một tông giọng chuyên nghiệp. Và chắc rằng giới thiệu bản thân cởi mở và có thể liên lạc được; giới thiệu sự khả dụng cho những câu hỏi xa hơn; thậm chí nó có nghĩa là tiết lộ danh tính của bạn.


Người dịch: Mỹ An

    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nguồn:proofreadingpal.com

Related Articles

IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.