IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Cắt đứt những mối quan hệ gia đình có thể khiến cuộc sống bạn tốt hơn – Đọc báo cùng IP

family-member-970x475

Cutting Toxic Family Members Out of Your Life Is Perfectly Fine and Here Is Why

 • Cắt các thành viên gia đình độc hại ra khỏi cuộc sống của bạn là hoàn toàn tốt đẹp và đây là lý do tại sao

Our society has conditioned us to believe that family is supposed to be this spiritual bond that one should not break. However, it’s not always true. Sometimes it might be required for your own mental and emotional stability and peace, to keep a distance from particular family members, even if that means letting them go indefinitely. A toxic family member can do more harm than a friend or an acquaintance.

 • Xã hội của chúng ta đã tạo điều kiện cho chúng ta tin rằng gia đình được cho là mối liên kết thiêng liêng này mà người ta không nên phá vỡ. Tuy nhiên, nó không phải lúc nào cũng đúng. Đôi khi nó có thể được yêu cầu cho sự ổn định và bình yên về tinh thần và cảm xúc của bạn, để giữ khoảng cách với các thành viên gia đình cụ thể, ngay cả khi điều đó có nghĩa là để họ đi vô thời hạn. Một thành viên gia đình độc hại có thể gây hại nhiều hơn một người bạn hoặc một người quen.

Any toxic relationship can drain you emotionally, but one with your family members can impact your overall mental health.

 • Bất kỳ mối quan hệ độc hại nào cũng có thể làm bạn kiệt sức về mặt cảm xúc, nhưng một mối quan hệ với các thành viên trong gia đình bạn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần chung của bạn.

Alithia Asturrizaga, a licensed clinical social worker at Alithia Psychotherapy Associates, P.C., summons her campus and says, “I have worked with countless people who have lived their lives dealing with toxic family members and significant others. In fact, this is one of the chief reasons that many people seek therapy. There are certain techniques that people can use to make these relationships more tolerable—these methods generally involve distancing yourself to a certain degree from the toxic person. However, in many cases, the best solution is to remove the toxic individual from your life completely.”

 • Alithia Asturrizaga, một nhân viên xã hội lâm sàng được cấp phép tại Alithia Tâm lý trị liệu, P.C., triệu tập khuôn viên của cô và nói, Tôi đã làm việc với vô số người sống cuộc sống với những thành viên gia đình độc hại và những người quan trọng khác. Trên thực tế, đây là một trong những lý do chính khiến nhiều người tìm kiếm liệu pháp. Có một số kỹ thuật nhất định mà mọi người có thể sử dụng để làm cho các mối quan hệ này trở nên dễ chịu hơn, những phương pháp này thường liên quan đến việc làm cho bản thân bạn ở một mức độ nhất định với người độc hại. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, giải pháp tốt nhất là loại bỏ hoàn toàn cá thể độc hại khỏi cuộc sống của bạn.

Now, it might still be possible to remove toxic lovers, friends, acquaintances or colleagues from your life with much of a drama and aftermath but what if you have an abusive relationship with your immediate family?

 • Bây giờ, vẫn có thể loại bỏ những người yêu, bạn bè, người quen hoặc đồng nghiệp độc hại khỏi cuộc sống của bạn với nhiều kịch tính và hậu quả, nhưng nếu bạn có mối quan hệ ngược đãi với gia đình trực tiếp thì sao?

“This is rarely easy and is often complicated and emotionally conflicting in the case of close family relationships, such as with a parent—but when situations deteriorate to the point of making it impossible to live a happy and liberated life, this course of action is usually the best,” Asturrizaga says.

 • Điều này hiếm khi dễ dàng và thường phức tạp và mâu thuẫn về mặt cảm xúc trong trường hợp có mối quan hệ gia đình gần gũi, chẳng hạn như với cha mẹ nhưng khi tình huống xấu đi đến mức không thể sống một cuộc sống hạnh phúc và tự do, thì hành động này là thường là tốt nhất, leo núi Asturrizaga nói.

On the other hand, before you start shutting people down, it’s also equally important to understand the signs of a negative person. If any member of your family shows the following symptoms, you can be assured that they are a threat to your mental health:

 • Mặt khác, trước khi bạn bắt đầu đóng cửa mọi người, nó cũng quan trọng không kém để hiểu các dấu hiệu của một người tiêu cực. Nếu bất kỳ thành viên nào trong gia đình bạn có các triệu chứng sau đây, bạn có thể yên tâm rằng chúng là mối đe dọa đối với sức khỏe tâm thần của bạn:

They make you the victim of their insecurities. Instead of appreciating what you have achieved in life, they will point out what you haven’t. They will remind you constantly that life is unfair and there is nothing to be happy about because they are personally feeling it.

 • Họ làm cho bạn trở thành nạn nhân của sự bất an của họ. Thay vì đánh giá cao những gì bạn đã đạt được trong cuộc sống, họ sẽ chỉ ra những gì bạn thiên đường. Họ sẽ nhắc nhở bạn liên tục rằng cuộc sống là không công bằng và không có gì để hạnh phúc vì cá nhân họ đang cảm thấy điều đó.

They will always judge you. There is a fine line between constructive feedback and opinion based judgment. You will know when their criticism is helpful or they are just trying to bring you down.

 • Họ sẽ luôn phán xét bạn. Có một ranh giới tốt giữa phản hồi mang tính xây dựng và đánh giá dựa trên ý kiến. Bạn sẽ biết khi nào những lời chỉ trích của họ hữu ích hoặc họ chỉ đang cố gắng hạ bệ bạn.

They abuse your energy. They will use up all your positive energy to make some sense of their miserable lives, and when you need them, they will disappear.

 • Họ lạm dụng năng lượng của bạn. Họ sẽ sử dụng hết năng lượng tích cực của bạn để cảm nhận cuộc sống khốn khổ của họ, và khi bạn cần họ, họ sẽ biến mất.

They are not trustworthy. If your family member knows all your strengths and weaknesses and uses them against you when the times are tough, you know they are not the ones to be trusted with your secrets or personal information.

 • Họ không đáng tin. Nếu thành viên gia đình của bạn biết tất cả các điểm mạnh và điểm yếu của bạn và sử dụng chúng để chống lại bạn khi thời điểm khó khăn, bạn biết họ không phải là người đáng tin cậy với bí mật hoặc thông tin cá nhân của bạn.

They blame you for their mistakes. Do you have a family member who emotionally dependent on you and has made you the anchor of their life? Chances are they are feeding off your energy and will continually blame you for not being there, even if they know that you have a life of your own.

 • Họ đổ lỗi cho bạn vì những sai lầm của họ. Bạn có một thành viên gia đình phụ thuộc vào tình cảm và đã biến bạn thành chỗ dựa cho cuộc sống của họ không? Có thể họ đang ăn hết năng lượng của bạn và sẽ liên tục đổ lỗi cho bạn vì đã không ở đó, ngay cả khi họ biết rằng bạn có một cuộc sống của riêng bạn.

Their behavior towards you changes according to the people around you. One day, they will celebrate you and pretend to care, but other days they are insensitive to you and will insult you. They will tell you all the nice things to you in person, but usually, in front of anyone else, they will either be sarcastic or mean.

 • Hành vi của họ đối với bạn thay đổi theo những người xung quanh bạn. Một ngày nào đó, họ sẽ chúc mừng bạn và giả vờ quan tâm, nhưng những ngày khác họ vô cảm với bạn và sẽ xúc phạm bạn. Họ sẽ nói với bạn tất cả những điều tốt đẹp với bạn, nhưng thông thường, trước mặt bất kỳ ai khác, họ sẽ hoặc mỉa mai hoặc có ý nghĩa.

An LPC LCAS for the last eight years at Families Services of America, Shannon Battle suggests establishing boundaries as the best way to approach a toxic person. Battle says, “Anytime you deal with toxicity, understand there is a learning curve. There will be periods of uncertainty, guilt, and possible loss in relationships. You have to determine the level of sacrifice you are willing to make to protect your emotions and those that trust you to protect them as well. Sometimes, you have to hurt one to help another. The hurt is never intended to be malicious, but always done in love and respect. Behavior is choice-driven.”

 • Một LPC LCAS trong tám năm qua tại Dịch vụ gia đình của Mỹ, Shannon Battle đề nghị thiết lập ranh giới là cách tốt nhất để tiếp cận một người độc hại. Battle nói, bất cứ khi nào bạn đối phó với độc tính, hãy hiểu rằng có một đường cong học tập. Sẽ có những khoảng thời gian không chắc chắn, mặc cảm và mất mát trong các mối quan hệ. Bạn phải xác định mức độ hy sinh mà bạn sẵn sàng thực hiện để bảo vệ cảm xúc của bạn và những người tin tưởng bạn để bảo vệ họ. Đôi khi, bạn phải làm tổn thương người này để giúp đỡ người khác. Sự tổn thương không bao giờ có ý định độc hại, nhưng luôn được thực hiện trong tình yêu và sự tôn trọng. Hành vi được định hướng theo lựa chọn.

It won’t feel natural to remove a family member from your life. There are so many emotions and strings attached, and it will, of course, shake the foundation your life is based on.

 • Thật không tự nhiên để loại bỏ một thành viên gia đình khỏi cuộc sống của bạn. Có rất nhiều cảm xúc và chuỗi gắn liền, và tất nhiên, nó sẽ làm lung lay nền tảng mà cuộc sống của bạn dựa trên.

But if you do not resist this impulse, you will have to pay the price to keep that foundation intact; and that price is your mental stability.

 • Nhưng nếu bạn không chống lại sự thúc đẩy này, bạn sẽ phải trả giá để giữ cho nền tảng đó được nguyên vẹn; và giá đó là sự ổn định tinh thần của bạn.

This price is higher, especially if that family member is your parent. A parent by default gets the benefit of the doubt because raising a child can be tricky and overwhelming. And sometimes even if you try to convince your family member that what they’re doing is harming the ecosystem, they will dismiss your thoughts, put the blame on you or society or take it personally and won’t change ever. But that’s okay because you have to keep trying.

 • Giá này cao hơn, đặc biệt nếu thành viên gia đình đó là cha mẹ của bạn. Một phụ huynh theo mặc định nhận được lợi ích của sự nghi ngờ bởi vì nuôi dạy một đứa trẻ có thể khó khăn và quá sức. Và đôi khi ngay cả khi bạn cố gắng thuyết phục thành viên gia đình của mình rằng những gì họ làm đang gây hại cho hệ sinh thái, họ sẽ gạt bỏ suy nghĩ của bạn, đổ lỗi cho bạn hoặc xã hội hoặc nhận lấy điều đó và giành lấy sự thay đổi. Nhưng điều đó không sao vì bạn phải tiếp tục cố gắng.

What we are trying to say is you cannot make anyone happy if your own happiness is at risk.

 • Những gì chúng tôi đang cố gắng nói là bạn không thể làm cho bất cứ ai hạnh phúc nếu hạnh phúc của riêng bạn có nguy cơ bị tổn hại.

It’s imperative for every individual to focus on their life first and then let other people in his or her life. A relationship is a lot of work and the one with family is supposed to be sacred. So we attach a lot of expectations around it. And when our family members take us for granted, or hurt us, we lose our minds. It’s essential to maintain a balance and some personal space, even with your parents and siblings and one should be able to respect others’ personal space as well. But if nothing works, then cutting them out of your life is the necessary step you need to take. Families are there to support you, cheer you and be there for you in times of need. So any group of people you surround yourself with and who prove that is your family.

 • Nó bắt buộc mọi người phải tập trung vào cuộc sống của họ trước và sau đó để cho những người khác trong cuộc sống của mình. Một mối quan hệ là rất nhiều công việc và người có gia đình được coi là thiêng liêng. Vì vậy, chúng tôi đính kèm rất nhiều kỳ vọng xung quanh nó. Và khi các thành viên gia đình của chúng ta coi chúng ta là đương nhiên, hoặc làm tổn thương chúng ta, chúng ta mất trí. Nó rất cần thiết để duy trì sự cân bằng và một số không gian cá nhân, ngay cả với cha mẹ và anh chị em của bạn và người ta cũng có thể tôn trọng không gian cá nhân khác. Nhưng nếu không có gì hiệu quả, thì việc cắt chúng ra khỏi cuộc sống của bạn là bước cần thiết bạn cần thực hiện. Gia đình luôn ở đó để hỗ trợ bạn, cổ vũ bạn và luôn bên cạnh bạn trong những lúc bạn cần. Vì vậy, bất kỳ nhóm người bạn bao quanh và những người chứng minh đó là gia đình của bạn.

Abusive relationships with parents are often the worst of the kind. Lori Osachy, MSS, LCSW and director and owner of The Body Image Counseling Center, says to her Campus, “Often one of these toxic family members is a parent. It is extremely painful to realize that a toxic parent’s personality is very unlikely to ever change. The decision to go low or no-contact, and then stick with one’s decision, can be excruciating. On top of that, my clients often do not realize the parent’s behavior is toxic, so they continue to put up with abusive behaviors. The social stigma of needing to ‘honor thy mother and father’ is another stumbling block. Sometimes cutting a parent out of your life is the best decision, but you need enormous support and education to do it successfully and experience relief.”

 • Mối quan hệ lạm dụng với cha mẹ thường là tồi tệ nhất của loại. Lori Osachy, MSS, LCSW và giám đốc và chủ sở hữu của Trung tâm tư vấn hình ảnh cơ thể, nói với Cơ sở của cô, Thường thì một trong những thành viên gia đình độc hại này là cha mẹ. Thật vô cùng đau đớn khi nhận ra rằng tính cách cha mẹ độc hại rất khó có thể thay đổi. Quyết định đi xuống thấp hoặc không liên lạc, và sau đó gắn bó với một quyết định LỚN, có thể rất khó chịu. Trên hết, khách hàng của tôi thường không nhận ra hành vi của cha mẹ là độc hại, vì vậy họ tiếp tục đưa ra các hành vi lạm dụng. Sự kỳ thị của xã hội về việc cần phải tôn vinh mẹ và cha của bạn là một trở ngại khác. Đôi khi cắt cha mẹ ra khỏi cuộc sống của bạn là quyết định tốt nhất, nhưng bạn cần sự hỗ trợ và giáo dục to lớn để thực hiện thành công và trải nghiệm sự nhẹ nhõm.

After you have identified and confronted the toxic person in your life, it might backfire you in the way that you the abuser might try to gaslight you into believing that it’s you, who is the negative influence in their lives because of which they behave the way they do. They can play the victim card against you which might confuse you and in worst cases, make you feel terrible about yourself. And in this way, the never-ending cycle of abusive behavior just goes on. It is a pattern, and it will repeat, so you have to be very cautious and evaluate the situation from a place of logic and what feels right to you.

 • Sau khi bạn đã xác định và đối mặt với người độc hại trong cuộc sống của bạn, điều đó có thể gây phản tác dụng cho bạn theo cách mà kẻ lạm dụng có thể cố gắng khiến bạn tin rằng chính bạn, người có ảnh hưởng tiêu cực trong cuộc sống của họ vì họ cư xử theo cách của họ họ làm. Họ có thể chơi thẻ nạn nhân chống lại bạn, điều này có thể khiến bạn bối rối và trong những trường hợp xấu nhất, khiến bạn cảm thấy tồi tệ về bản thân. Và theo cách này, chu kỳ không bao giờ kết thúc của hành vi lạm dụng chỉ diễn ra. Đó là một mô hình, và nó sẽ lặp lại, vì vậy bạn phải rất thận trọng và đánh giá tình huống từ một nơi logic và những gì cảm thấy phù hợp với bạn.

Cutting toxic people out of your life is important for your mental health and wellness, even if they are family. Do you know someone who has been affected by a toxic relationship with a family member? Let them know that it is ok to cut that person out of their life.

 • Cắt người độc hại ra khỏi cuộc sống của bạn rất quan trọng đối với sức khỏe và tinh thần của bạn, ngay cả khi họ là gia đình. Bạn có biết ai đó đã bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ độc hại với một thành viên gia đình? Hãy để họ biết rằng việc cắt người đó ra khỏi cuộc sống của họ là ổn.

Highlight vocabulary

1.Spiritual (adj) /’spiritjuəl/ (thuộc) tinh thần; (thuộc) linh hồn, (thuộc) tâm hồn con người; không phải vật chất.

There is a spiritual dimension to her poetry.

Có một phương diện tâm linh trong thơ của cô.


2.acquaintance (noun) /ə’kweintəns/ Người quen

an old acquaintance

(một người quen cũ)


3.seek (v) /si:k/ Mưu cầu, theo đuổi, nhằm vào, cố gắng đạt tới (một nơi, điểm); chuyển động hướng về (cái gì)

water seeks its own level

(nước dâng lên đến mức của nó)


4.aftermath (noun) /’ɑ:ftəmæθ/ Hậu quả, kết quả (thường) là tai hại

The aftermath of war

(hậu quả của chiến tranh)


5.deteriorate (v) /di’tiəriəreit/ Làm giảm giá trị, làm cho xấu hơn

The political situation in the region has deteriorated rapidly.

(Tình hình chính trị trong khu vực đã xấu đi nhanh chóng.)


6.sarcastic (adj) /sɑ:’kæstik/ Chế nhạo, mỉa mai, châm biếm

a sarcastic remark

(một lời nhận xét mỉa mai)


7.malicious (adj) /məˈlɪʃəs/ Hiểm độc, có ác tâm

He complained that he’d been receiving malicious phone calls.

(Anh ta phàn nàn rằng anh ta đã nhận được các cuộc gọi điện thoại độc hại.)


8.intact (adj) /in’tækt/ nguyên vẹn, vẹn toàn

The church was destroyed in the bombing but the altar survived intact.

(Nhà thờ đã bị phá hủy trong vụ đánh bom nhưng bàn thờ vẫn còn nguyên vẹn.)


9.excruciating (adj) /iks¸kru:ʃi´eitiη/ Hết sức đau khổ

an excruciating migraine

(một bệnh đau đầu hết sức đau đớn.)


10.stigma (noun) /´stigmə/ Vết nhơ, điều sỉ nhục (cho tên tuổi), kỳ thị

There is no longer any stigma to being divorced.

(Không còn bất kỳ sự kỳ thị nào đối với việc ly hôn.)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: apost.com

April 4, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019