IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Kim Jong Un tới Hà Nội ngày 26 tháng 2 – Đọc báo cùng IP

_105799091_gettyimages-1127441463


HANOI — North Korean leader Kim Jong Un arrived in the Vietnamese capital on Tuesday, where thousands of security personnel have been deployed to ensure the young dictator’s second summit with U.S. President Donald Trump goes off without a hitch.

 • HÀ NỘI – Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thủ đô Việt Nam vào ngày thứ ba, nơi hàng ngàn nhân viên an ninh đã được triển khai để đảm bảo hội nghị thượng đỉnh thứ hai của nhà lãnh đạo trẻ với Tổng thống Mỹ Donald Trump không gặp trở ngại nào.

Kim is the first North Korean leader to travel to Vietnam since his grandfather, Kim Il Sung, visited in 1964 and met with Ho Chi Minh.

 • Kim là nhà lãnh đạo đầu tiên của Bắc Triều Tiên đến Việt Nam kể từ khi ông nội của ông, Kim Il Sung, đến thăm năm 1964 và gặp chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kim Jong Un rolled into Hanoi in a black bulletproof Mercedes-Benz limousine, escorted by police motorcycles. Crowds along the streets welcomed him by waving North Korean flags. At around 11 a.m., the motorcade arrived at the plush Melia Hotel, where Kim was greeted by Hanoi City Chairman Nguyen Duc Chung.

 • Kim Jong Un tiến vào Hà Nội trong chiếc limousine chống đạn màu đen của Mercedes, được hộ tống bởi xe máy của cảnh sát. Đám đông dọc các đường phố chào đón ông bằng cách vẫy cờ Bắc Triều Tiên. Vào khoảng 11 giờ sáng, đoàn xe đã đến khách sạn Melia sang trọng, nơi Kim được Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chào đón.

Trump is expected to arrive in Hanoi later in the day.

 • Tổng thống Mỹ Trump dự kiến sẽ đến Hà Nội vào cuối ngày.

Earlier on Tuesday morning, Kim had arrived by train at Vietnam’s Dong Dang railway station, on the border with China. This concluded a 4,000 km journey from Pyongyang that took about 60 hours.

 • Trước đó vào sáng thứ ba, Kim đã đến bằng tàu hỏa tại ga Việt Nam Đồng Đăng, ở biên giới với Trung Quốc. Điều này đã kết thúc hành trình dài 4.000 km từ Bình Nhưỡng mất khoảng 60 giờ.

Kim and his entourage — including sister Kim Yo Jong, Workers’ Party Vice Chairman Kim Yong Chol and more than a dozen bodyguards — disembarked and were met by Vo Van Thuong, secretary of the Vietnamese Communist Party’s Central Committee. Then they were off to Hanoi, another two-hour, 170 km drive away.

 • Kim và đoàn tùy tùng – bao gồm chị gái Kim Yo Jong, Phó Chủ tịch Đảng Công nhân Kim Yong Chol và hơn một chục vệ sĩ – đã lên đường và gặp ông Võ Văn Thượng, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, họ rời Hà Nội, cách đó hai giờ, 170 km lái xe.

The atmosphere in the city is festive, with ubiquitous sets of North Korean, U.S. and Vietnamese flags flying together. But security is also overwhelming.

 • Không khí trong thành phố là lễ hội, với các bộ cờ Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ và Việt Nam bay cùng nhau. Nhưng lực lượng an ninh cũng tràn ngập.

The Vietnamese authorities banned traffic on the national road from Dong Dang station to Hanoi on Tuesday, prompting some companies, including Canon, to take the day off since workers were unable to commute.

 • Chính quyền Việt Nam đã cấm đường trên quốc lộ từ ga Đồng Đăng đến Hà Nội vào thứ ba, khiến một số công ty, bao gồm cả Canon, phải nghỉ vì công nhân không thể đi lại.

An hour before Kim’s arrival, Vietnamese policemen went around asking residents living along his route to close their doors and windows. Security guards can be seen all over the city center, some equipped with armored vehicles.

 • Một giờ trước khi Kim đến, cảnh sát Việt Nam đã đi khắp nơi yêu cầu cư dân sống dọc theo tuyến đường của anh ta đóng cửa và cửa sổ của họ. Nhân viên bảo vệ có thể được nhìn thấy trên khắp trung tâm thành phố, một số trang bị xe bọc thép.

Kim and Trump are scheduled to have an initial one-on-one meeting on Wednesday evening, followed by dinner with advisers, White House spokeswoman Sarah Sanders told reporters aboard Air Force One.

 • Kim và Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp ban đầu vào tối thứ Tư, sau đó là bữa tối với các cố vấn, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói với các phóng viên trên chiếc Air Force One.

The bulk of the discussion on denuclearizing the Korean Peninsula is expected to take place on Thursday. The two sides still appear far apart on how to deliver the “complete denuclearization” the leaders agreed on at their historic first summit in Singapore last June.

 • Phần lớn các cuộc thảo luận về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Năm. Hai bên vẫn còn cách xa nhau về cách đưa ra “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” mà các nhà lãnh đạo đã thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên lịch sử của họ ở Singapore vào tháng 6 năm ngoái.

With no sign that Pyongyang is willing to make major concessions, the Trump administration has been trying to temper expectations.

 • Không có dấu hiệu nào cho thấy Bình Nhưỡng sẵn sàng nhượng bộ lớn, chính quyền Trump đã cố gắng tiết chế những kỳ vọng.

Last Sunday, Trump tweeted that he and Kim “both expect a continuation of the progress made at first Summit in Singapore.” He ended that tweet with a one-word question: “Denuclearization?”

 • Chủ nhật tuần trước, Trump đã tweet rằng ông và Kim “cả hai đều mong đợi sự tiếp tục tiến bộ đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore”. Ông kết thúc dòng tweet đó bằng một câu hỏi một từ: “Phi hạt nhân hóa?”

Vietnam, for its part, is hoping to promote itself as a viable host for major international events. To make the summit a success — at least logistically — the Public Security Ministry has mobilized all its resources in Hanoi and nearby areas. It is also cooperating with the Ministry of Defense and other security organs.

 • Về phần mình, Việt Nam đang hy vọng quảng bá mình là chủ nhà khả thi cho các sự kiện quốc tế lớn. Để làm cho hội nghị thượng đỉnh thành công – ít nhất là về mặt logic – Bộ Công an đã huy động tất cả các nguồn lực của mình tại Hà Nội và các khu vực lân cận. Nó cũng đang hợp tác với Bộ Quốc phòng và các cơ quan an ninh khác.

At least 2,000 uniformed security agents have been deployed at all five-star hotels and the heart of the capital. Plainclothes guards and agents have also been dispatched to certain hot spots.

 • Ít nhất 2.000 nhân viên an ninh mặc đồng phục đã được triển khai tại tất cả các khách sạn năm sao và trung tâm của thủ đô. Những người bảo vệ và đặc vụ mặc thường phục cũng đã được phái đến một số điểm nóng nhất định.

Security at some special locations has been cranked up to the highest level. The list includes the Government Guesthouse — the planned summit venue — along with the Sofitel Legend Metropole hotel, the Melia Hotel, the JW Marriott Hotel, Noi Bai International Airport and Gia Lam military airport.

 • An ninh tại một số địa điểm đặc biệt đã được điều chỉnh lên mức cao nhất. Danh sách bao gồm Nhà khách Chính phủ – địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh theo kế hoạch – cùng với khách sạn Sofitel Legend Metropole, khách sạn Melia, khách sạn JW Marriott, sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quân sự Gia Lâm.

Highlight Vocabulary

       1.Hitch (n) /hɪtʃ/ Sự ngưng tạm thời; sự bế tắc tạm thời; sự vướng mắc, sự khó khăn, sự cản trở

everything went off without a hitch

(mọi việc đề trôi chảy không có gì vướng mắc). 


       2.Bulletproof (adj)  /ˈbʊl.ɪt.pruːf/ chống đạn

bulletproof glass

(Kính chống đạn).


       3.Escorted (n) /’esko:t/ Đội hộ tống

“But I can’t go to the dance without an escort,” she protested.

(“Nhưng tôi không thể đi khiêu vũ mà không có người hộ tống,” cô phản đối.)


       4.Entourage (n) /¸ɔntu´ra:ʒ/ Vùng lân cận, vùng xung quanh

The star arrived in London with her usual entourage of dancers and backing singers.

(Ngôi sao đã đến London với đoàn tùy tùng thường thấy của các vũ công và ca sĩ ủng hộ.)


       5.Disembarked (n) /¸disim´ba:k/ đoàn tùy tùng

The star arrived in London with her usual entourage of dancers and backing singers.

(Ngôi sao đã đến London với đoàn tùy tùng thường thấy của các vũ công và ca sĩ ủng hộ.)


       6.Festive (n) /´festiv/ Ngày hội; đại hội liên hoan; hội diễn

the World Youth Festival

(đại hội liên hoan thanh niên thế giới)


       7.Ubiquitous (adj) /ju:’bikwitəs/ đầy rẫy, nơi nơi, nhan nhản

The mobile phone, that most ubiquitous of consumer-electronic appliances, is about to enter a new age.

(Điện thoại di động, phổ biến nhất của các thiết bị điện tử tiêu dùng, sắp bước sang một thời đại mới.)


       8.Concession (n) /kən’seʃn/ Sự nhượng, sự nhượng bộ

to make concessions

(nhượng bộ, nhân nhượng)


       9.Temper (adj) /’tempә(r)/ Tính tình, tình khí, tâm tính

He’s got a really bad temper.

(Anh ấy có một tính khí thực sự xấu.)


       10.Plainclothes (n)  /ˈpleɪnˈkloʊz, -ˈkloʊðz/ thường phục

Four days later and barely 4 miles away in Bronzeville, police say Granton started running from plainclothes officers working a drug investigation.

(Bốn ngày sau đó và hầu như không 4 dặm trong Bronzeville, cảnh sát nói granton bắt đầu chạy từ sĩ quan mặc thường phục làm việc một cuộc điều tra ma túy.)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: asia.nikkei.com

IELTS Planet - Học IELTS online 2019