Lý do chuột là món ăn khoái khẩu ở Việt Nam – Đọc báo cùng IP

mon-ngon-che-bien-tu-chuot-dong-1


The chef dangled the raw, bloody carcasses before my face as if this were a tantalizing choice. Normally, I’d say neither, but seeing as how it was New Year’s Eve in this Mekong River border town, a little bit of adventurous eating seemed apropos.

 • Đầu bếp treo lủng lẳng những xác chuột chưa chế biến, đẫm máu trước mặt tôi như thể đây là một lựa chọn trêu ngươi. Thông thường, tôi không nói gì, nhưng nhìn như thế nào là đêm giao thừa ở thị trấn biên giới sông Mê Kông này, một chút ăn uống mạo hiểm dường như là một sự thích nghi.

My decision took all of two seconds—the rat. I knew from our rural setting that this was no subway-scurrying vermin, and somehow a rat seemed more palatable. I can’t speak for the bat, but after our celebratory rodent was chopped and fried and placed into a basket like mozzarella sticks, it was actually pretty tasty.

 • Quyết định của tôi mất tất cả hai giây. Tôi biết từ môi trường nông thôn của chúng tôi rằng đây không phải là loài sâu bọ chạy bằng tàu điện ngầm, và bằng cách nào đó, một con chuột có vẻ ngon miệng hơn. Tôi có thể nói tiếng cho dơi, nhưng sau khi loài gặm nhấm ăn mừng của chúng tôi được cắt nhỏ và chiên và đặt vào một cái giỏ như que mozzarella, nó thực sự rất ngon.

Many people in tropical Asia would agree. Rats are a popular source of protein in this part of the world, particularly among Vietnamese farming communities in both the north and south—though you can also find rat on the menu in some urban areas, including Ho Chi Minh City.

 • Nhiều người ở châu Á nhiệt đới sẽ đồng ý. Chuột là nguồn protein phổ biến ở khu vực này trên thế giới, đặc biệt là các cộng đồng nông nghiệp Việt Nam ở cả phía bắc và phía nam mặc dù bạn cũng có thể tìm thấy chuột trong thực đơn ở một số khu vực đô thị, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh.

In fact, in the Mekong Delta, rodent meat fetches higher prices than chicken, says Grant Singleton, a scientist who studies ecological rodent management at the International Rice Research Institute in the Philippines. The Mekong Delta alone produces up to 3,600 tons of live rats a year, at a value of about $2 million.

 • Trên thực tế, ở đồng bằng sông Cửu Long, thịt động vật gặm nhấm có giá cao hơn thịt gà, Grant Singleton, một nhà khoa học nghiên cứu quản lý loài gặm nhấm sinh thái tại Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế ở Philippines, nói. Chỉ riêng đồng bằng sông Cửu Long đã sản xuất tới 3.600 tấn chuột sống mỗi năm, với giá trị khoảng 2 triệu đô la.

If this surprises you, perhaps you’re picturing a city-dwelling Norway or black rat on a plate. There are actually dozens of rat species, and Vietnamese mostly eat two common ones: The rice field rat, which weighs up to half a pound, and the bandicoot rat, which can grow up to two pounds.

 • Nếu điều này làm bạn ngạc nhiên, có lẽ bạn đã hình dung ra một Na Uy sống ở thành phố hoặc chuột đen trên một cái đĩa. Thực tế có hàng chục loài chuột và người Việt Nam chủ yếu ăn hai loại phổ biến: chuột đồng ruộng, nặng tới nửa pound, và chuột bandicoot, có thể tăng tới hai pound.

The notoriety surrounding urban rats has attached an unnecessary stigma to eating rodents in general, notes Robert Corrigan, an urban rodentologist with RMC Pest Management Consulting in Westchester, New York.

 • Sự nổi tiếng xung quanh những con chuột đô thị đã gắn liền với sự kỳ thị không cần thiết đối với việc ăn các loài gặm nhấm nói chung, Robert Corrigan, một nhà gặm nhấm đô thị của Công ty tư vấn quản lý dịch hại RMC ở Westchester, New York.

At least 89 rodent species are eaten around the world, from Asia to Africa to South America to the United States, where squirrels have long been a staple.

 • Ít nhất 89 loài gặm nhấm được ăn trên khắp thế giới, từ châu Á đến châu Phi đến Nam Mỹ đến Hoa Kỳ, nơi loài sóc từ lâu đã là một mặt hàng chủ lực.

“It escapes the layperson that nearly all mammal muscle tissue contains essentially the same proteins, whether it is steak from beef cattle or rat’s legs,” Corrigan says.

 • Sau đó, nó thoát khỏi người giáo dân rằng gần như tất cả các mô cơ của động vật có vú đều chứa các protein cơ bản giống nhau, cho dù đó là bít tết từ bò thịt hay chân chuột.

Tastes like… rabbit? (vị như … thịt thỏ?)

For our feature story on rats in this month’s National Geographic magazine, photographer Ian Teh shadowed a veteran rat catcher, “Mr. Thy,” as he hunted the animals amid the farmlands of Quang Ninh, a province in northeastern Vietnam.

 • Đối với câu chuyện về chuột của chúng tôi trong tháng này trên tạp chí National National Geographic, nhiếp ảnh gia Ian Teh đã theo dõi một người bắt chuột kỳ cựu, “Ông Thy”, khi ông săn những con vật giữa vùng đất nông nghiệp Quảng Ninh, một tỉnh thuộc miền đông bắc Việt Nam.

Rat-catching is a vital source of side income for Vietnamese farmers, who trap rats alive in wire or bamboo cages and export them to small processing centers, where the meat is then sold to local markets.

 • Bắt chuột là một nguồn thu nhập phụ quan trọng cho nông dân Việt Nam, những người bẫy chuột sống trong lồng dây hoặc tre và xuất khẩu chúng đến các trung tâm chế biến nhỏ, sau đó thịt được bán cho thị trường địa phương.

Thy has a seasonal business catching the rodents, which he either sells or brings home for his family dinner. In Vietnam’s rural areas, rat is often washed down with beer or rice whisky, Singleton says.

 • Thy có một công việc kinh doanh theo mùa bắt những loài gặm nhấm, anh ta bán hoặc mang về nhà cho bữa tối của gia đình. Ở các vùng nông thôn của Việt Nam, chuột thường được rửa sạch bằng bia hoặc rượu whisky, Singleton nói.

Rat-cooking techniques vary, Thy discovered. He saw rats killed by being placed in hot water, though Singleton has only seen rats done in by a severe blow to the head.

 • Kỹ thuật nấu chuột khác nhau, Thy phát hiện ra. Anh ta thấy chuột bị giết khi được đặt trong nước nóng, mặc dù Singleton chỉ thấy chuột bị đánh vào đầu.

Next the carcasses are either smoked, followed by frying or grilling; or, they’re steamed or boiled. Steamed rats are said to have a stronger taste, and bigger rats are thought to be simply better eating.

 • Tiếp theo các thân thịt được hun khói, tiếp theo là chiên hoặc nướng; hoặc, họ hấp hoặc luộc. Chuột hấp được cho là có hương vị mạnh hơn, và chuột lớn hơn được cho là đơn giản là ăn tốt hơn.

“Foreigners who try rodent meat often say it tastes like chicken, but it is a dark meat and has a gamier taste than chicken. I equate the taste to that of rabbit,” Singleton says.

 • Người nước ngoài thử thịt động vật gặm nhấm thường nói nó có vị như thịt gà, nhưng nó là loại thịt sẫm màu và có vị ngon hơn thịt gà. Tôi đánh đồng hương vị của thỏ, que Singleton nói.

During his travels, Teh was told rats are nutritious, particularly for pregnant women; Singleton confirms the meat is high in protein and low in fat.

 • Trong các chuyến du lịch của mình, Teh được cho biết chuột rất bổ dưỡng, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai; Singleton xác nhận thịt có nhiều protein và ít chất béo.

Careful cooking (Nấu kỹ)

Though most wild rats in Vietnam are healthy and low in parasites, there are some potential health concerns when handling them before cooking.

 • Mặc dù hầu hết những con chuột hoang dã ở Việt Nam đều khỏe mạnh và ít ký sinh trùng, nhưng có một số mối lo ngại về sức khỏe khi xử lý chúng trước khi nấu ăn.

The mammals carry more than 60 diseases that can affect humans. In places where rats are crop pests, particularly in Vietnamese rice fields, farmers will put out rat poisons, slow-acting anti-coagulants that can take up to five days to kill their victims.

 • Các động vật có vú mang hơn 60 bệnh có thể ảnh hưởng đến con người. Ở những nơi chuột là loài gây hại cây trồng, đặc biệt là trên các cánh đồng lúa Việt Nam, nông dân sẽ đưa ra thuốc diệt chuột, thuốc chống đông máu tác dụng chậm có thể mất đến năm ngày để giết nạn nhân của chúng.

The fear of ingesting rat poison is why many Vietnamese prefer to shop for live rats in local markets, where they can determine for themselves if the animal looks healthy. In most cases, cooking the meat thoroughly is the best way to avoid getting infected with a ratborne illness, Singleton says.

 • Nỗi sợ hãi khi ăn thuốc diệt chuột là lý do tại sao nhiều người Việt Nam thích mua chuột sống ở chợ địa phương, nơi họ có thể tự xác định xem con vật có khỏe mạnh không. Trong hầu hết các trường hợp, nấu thịt kỹ là cách tốt nhất để tránh bị nhiễm bệnh chuột, Singleton nói.

Or, of course, you could always opt for the bat.

 • Hoặc, tất nhiên, bạn luôn có thể chọn dơi.

Highlight Vocabulary

       1.Dangle (v) /‘dæɳgl/ Lòng thòng, lủng lẳng, đu đưa

a sword dangles at his side

(thanh kiếm lủng lẳng bên sườn anh ta)


       2.Carcass (noun) /ˈkɑːr.kəs/ xác chết

Vultures flew around in the sky waiting to pick at the rotting carcass of the deer.

(Kền kền bay vòng quanh trên bầu trời chờ đợi để nhặt xác con thối rữa của con nai.)


       3.Tantalizing (adj) /’tæntəlaiziη/ Giày vò, đày đoạ, Trêu ngươi

I caught a tantalizing glimpse of the sparkling blue sea through the trees.

(Tôi bắt gặp một ánh mắt trêu ngươi của biển xanh lấp lánh qua những tán cây.)


       4.Apropos (adj) /¸æprə´pou/ Đúng lúc, thích hợp

Apropos what you said yesterday, I think you made the right decision.

(Áp dụng những gì bạn nói ngày hôm qua, tôi nghĩ rằng bạn đã quyết định đúng.)


       5.Vermin (noun) /´və:min/ vật hại, sâu hại, chim hại (gây hại cho mùa màng, gia súc, gia cầm…)

Flies, lice, and cockroaches can all be described as vermin.

(Ruồi, chấy và gián đều có thể được mô tả là sâu bọ.)


       6.Rodent (adj) /´roudənt/ (động vật học) (thuộc) bộ gặm nhấm

They expect to catch rodents, mostly mice.

(Họ hy vọng sẽ bắt được loài gặm nhấm, chủ yếu là chuột.)


       7.Notoriety (noun) /¸noutə´raiəti/ Trạng thái rõ ràng, trạng thái hiển nhiên, trạng thái ai cũng biết

In translation modals seem to pose certain problems due to their notoriety and ambiguity.

(Trong các phương thức dịch thuật dường như đặt ra một số vấn đề nhất định do sự khét tiếng và mơ hồ của chúng.)


       8.Stigma (noun) /´stigmə/ (y học) dấu hiệu bệnh, kỳ thị

There is no longer any stigma to being divorced.

(Không còn bất kỳ sự kỳ thị nào đối với việc ly hôn.)


       9.Tissue (noun) /’tɪ∫u:/ (sinh vật học) mô (vô số các tế bào tạo nên cơ thể động vật và cây cối)

Nitric acid will dissolve most animal tissue.

(Axit nitric sẽ hòa tan hầu hết các mô động vật.)


       10.Parasite (noun) /ˈpærəˌsaɪt/ (sinh vật học) động, thực vật ký sinh

The older drugs didn’t deal effectively with the malaria parasite.

(Các loại thuốc cũ không đối phó hiệu quả với ký sinh trùng sốt rét.)


Người dịch: Lê Thanh

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: nationalgeographic.com

Related Articles

Responses