IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Những thay đổi bản quyền lớn có ý nghĩa gì đối với tự do internet? – Đọc báo cùng IP

4.0


The European parliament approved the largest, and most contentious, overhaul of copyright legislation in two decades on Monday. When the directive comes into effect, it will be the biggest change to internet regulation since General Data Protection Regulation (GDPR).

 • Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn cuộc đại tu lớn nhất và gây tranh cãi nhất về luật bản quyền trong hai thập kỷ vào thứ Hai. Khi chỉ thị có hiệu lực, đó sẽ là thay đổi lớn nhất đối với quy định internet kể từ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR).

The copyright changes are best known because of their two most controversial clauses, articles 11 and 13, which have been the nexus of a ferocious battle between corporate lobbyists, online activists and freedom of expression groups.

 • Những thay đổi bản quyền được biết đến nhiều nhất vì hai điều khoản gây tranh cãi nhất của họ, các điều 11 và 13, vốn là mối quan hệ của một cuộc chiến dữ dội giữa các nhà vận động hành lang doanh nghiệp, các nhà hoạt động trực tuyến và các nhóm biểu hiện tự

What do the changes mean for the internet? (Những thay đổi có ý nghĩa gì đối với internet?)

Will I still be able to upload content online? (Tôi vẫn có thể tải lên nội dung trực tuyến chứ?)

The legislation emphasises people will still be able to upload content, but technology firms, including Google, have warned they will have to remove vastly more content automatically.

 • Luật pháp nhấn mạnh mọi người vẫn có thể tải lên nội dung, nhưng các công ty công nghệ, bao gồm Google, đã cảnh báo họ sẽ phải tự động xóa nội dung nhiều hơn nữa.

Companies such as YouTube and Facebook already remove music and videos that are copyrighted. For example, YouTube scans uploads and matches them up to a database of files submitted by content owners, giving the original creator of the work the option to block, monetise or simply track it. Under the new legislation, tech companies will be more liable for any copyrighted content uploaded on to their platforms, particularly if they already run automated scans.

 • Các công ty như YouTube và Facebook đã xóa nhạc và video có bản quyền. Ví dụ: YouTube quét các tệp tải lên và đối chiếu chúng với cơ sở dữ liệu các tệp được gửi bởi chủ sở hữu nội dung, cung cấp cho người tạo bản gốc của tác phẩm tùy chọn chặn, kiếm tiền hoặc đơn giản là theo dõi nó. Theo luật mới, các công ty công nghệ sẽ chịu trách nhiệm hơn đối với bất kỳ nội dung có bản quyền nào được tải lên nền tảng của họ, đặc biệt nếu họ đã chạy quét tự động.

Why are the big tech firms against the move? (Tại sao các công ty công nghệ lớn chống lại sự thay đổi?)

Companies affected by the changes argue the reforms are unrealistic and existing systems already pay artists fairly. YouTube in particular has warned EU-based users could be cut off entirely from videos.

 • Các công ty bị ảnh hưởng bởi những thay đổi lập luận rằng các cải cách là không thực tế và các hệ thống hiện có đã trả tiền cho các nghệ sĩ một cách công bằng. YouTube nói riêng đã cảnh báo người dùng ở EU có thể bị cắt hoàn toàn khỏi video.

Are others against the changes? (Mọi người có chống lại sự thay đổi?)

Yes. Many campaigners have argued the copyright directive will be harmful to free expression on the internet, since the only way to guarantee compliance is to simply block any user-generated content that references other copyrighted material in any way, including criticism, remixes, or even simple quotes.

 • Vâng. Nhiều nhà vận động đã lập luận rằng chỉ thị bản quyền sẽ có hại cho biểu hiện miễn phí trên internet, vì cách duy nhất để đảm bảo tuân thủ là chỉ cần chặn bất kỳ nội dung nào do người dùng tạo tham chiếu tài liệu có bản quyền khác theo bất kỳ cách nào, bao gồm chỉ trích, phối lại hoặc thậm chí đơn giản trích dẫn.

In fact, some warn the law could paradoxically help big tech, since only the very largest companies will have the resources to comply with the regulations. Raegan MacDonaldthe head of EU public policy at the independent browser company Mozilla, says: “With a chance to bring copyright rules into the 21st century the EU institutions have squandered the progress made by innovators and creators to imagine new content and share it with people across the world, and have instead handed the power back to large US-owned record labels, film studios and big tech.”

 • Trên thực tế, một số cảnh báo luật pháp có thể giúp nghịch lý cho công nghệ lớn, vì chỉ những công ty lớn nhất mới có đủ nguồn lực để tuân thủ các quy định. Raegan MacDonald, người đứng đầu chính sách công của EU tại công ty trình duyệt độc lập Mozilla, nói: Có cơ hội đưa các quy tắc bản quyền vào thế kỷ 21, các tổ chức EU đã lãng phí tiến bộ của các nhà đổi mới và nhà sáng tạo để tưởng tượng nội dung mới và chia sẻ nó với mọi người trên khắp thế giới và thay vào đó đã trao lại quyền lực cho các hãng thu âm lớn, hãng phim và công nghệ lớn thuộc sở hữu của Hoa Kỳ.

Giles Derrington, the associate director of policy at the industry body techUK, agreed: “We are particularly concerned about the impact the new copyright directive will have on competition within the digital sector, given the high cost of meeting the requirements the directive now creates.”

 • Giles Derrington, phó giám đốc chính sách của cơ quan công nghệ techUK, đã đồng ý: Triệu Chúng tôi đặc biệt lo ngại về tác động của chỉ thị bản quyền mới đối với cạnh tranh trong lĩnh vực kỹ thuật số, do chi phí cao để đáp ứng các yêu cầu mà chỉ thị hiện nay tạo ra. Giáo dục

What does it mean for online news? (Nó có ý nghĩa gì đối với tin tức trực tuyến?)

Where article 13 makes it harder for tech companies to release user-generated content, article 11 relates specifically to the sharing of news articles.

 • Trường hợp bài viết 13 khiến các công ty công nghệ khó phát hành nội dung do người dùng tạo hơn, bài viết 11 liên quan cụ thể đến việc chia sẻ các bài báo.

Publishers argue it is increasingly difficult for news organisations to continue funding quality journalism, and that technology firms which monetise the sharing of news should pay their share.

 • Các nhà xuất bản cho rằng ngày càng khó khăn cho các tổ chức tin tức để tiếp tục tài trợ cho báo chí chất lượng, và các công ty công nghệ kiếm tiền từ việc chia sẻ tin tức nên trả phần của họ.

The directive introduces a new requirement on “information sector service providers” to secure the right to share news articles. The likes of Google News and Facebook will still be able show “snippets” of news articles, and non-commercial encyclopaedias like Wikipedia have also be exempt.

 • Chỉ thị này đưa ra một yêu cầu mới đối với các nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực thông tin của Cameron để bảo đảm quyền chia sẻ các bài báo. Số lượt thích của Google News và Facebook vẫn có thể hiển thị các đoạn trích trên các bài báo tin tức và các bộ bách khoa toàn thư phi thương mại như Wikipedia cũng đã được miễn.

“The inclusion of news agencies in the text of the directive can also be interpreted as a recognition of the quality of our work and of the importance that news agency journalism has, especially for safeguarding European media as a whole, as European news agencies are the main providers of quality news to most of the other media organisations in Europe,” said Alexandru Giboi, the secretary general of the European Alliance of News Agencies.

 • Việc đưa các cơ quan báo chí vào văn bản chỉ thị cũng có thể được hiểu là sự công nhận chất lượng công việc của chúng tôi và tầm quan trọng của báo chí, đặc biệt là bảo vệ truyền thông châu Âu nói chung, vì các cơ quan thông tấn châu Âu là Alexandru Giboi, tổng thư ký của Liên minh các cơ quan tin tức châu Âu cho biết, các nhà cung cấp chính về tin tức chất lượng cho hầu hết các tổ chức truyền thông khác ở châu Âu.

What about memes? (Còn memes thì sao?)

A key argument against the directive is that it could serve as a “meme ban”, given the strong rules against uploading copyrighted material without permission, and the fact that much shareable content depends on things like TV and movie scenes.

 • Một lập luận chính chống lại chỉ thị là nó có thể đóng vai trò là một meme ban trực, đưa ra các quy tắc mạnh mẽ chống lại việc tải lên các tài liệu có bản quyền mà không được phép, và thực tế là nhiều nội dung có thể chia sẻ phụ thuộc vào những thứ như cảnh trên TV và phim.

Tweaks made this year were intended to specifically protect the use of such content “for purposes of quotation, criticism, review, caricature, parody and pastiche”. But technology companies say the protection is impossible to uphold, since no automatic filter can usefully determine whether a given upload is parody or simply infringement.

 • Tinh chỉnh được thực hiện trong năm nay nhằm bảo vệ cụ thể việc sử dụng nội dung như vậy cho các mục đích trích dẫn, phê bình, đánh giá, biếm họa, nhại lại và pastiche. Nhưng các công ty công nghệ nói rằng sự bảo vệ là không thể duy trì, vì không có bộ lọc tự động nào có thể xác định một cách hữu ích liệu một tải lên nhất định là nhại lại hay chỉ đơn giản là vi phạm.

When will it come into force? (Khi nào nó có hiệu lực?)

EU member states will have two years to implement the new rules, from the date it finally passes out of the European council – probably in May or June this year. It means the UK will essentially be able to decide if it wants to implement the rules if it has left the EU by then.

 • Các quốc gia thành viên EU sẽ có hai năm để thực hiện các quy tắc mới, kể từ ngày cuối cùng nó ra khỏi hội đồng châu Âu – có thể là vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm nay. Điều đó có nghĩa là Vương quốc Anh về cơ bản sẽ có thể quyết định nếu họ muốn thực hiện các quy tắc nếu sau đó họ rời khỏi EU.

Raffaella De Santis, an associate at the law firm Harbottle & Lewis, said the size of the European market meant the UK would probably follow suit. “Whether the UK leaves Europe with or without a deal, it’s hard to see that it would not follow Europe’s lead on this.”

 • Raffaella De Santis, một cộng sự tại công ty luật Harbottle & Lewis, cho biết quy mô của thị trường châu Âu có nghĩa là Vương quốc Anh có thể sẽ làm theo. Nếu Vương quốc Anh rời khỏi Châu Âu có hoặc không có thỏa thuận, thì thật khó để thấy rằng họ sẽ không đi theo Châu Âu dẫn đầu về điều này.

Highlight Vocabulary

1.Contentious (adj) /kən´tenʃəs/ Hay cãi nhau, hay gây gỗ, hay cà khịa, hay sinh sự

Lôi thôi, phải kiện; có thể tranh chấp, có thể tranh tụng; dính vào chuyện kiện tụng

contentious case

(việc lôi thôi phải kiện)


2.overhaul (v) /’ouvəhɔ:l/ Tháo ra để xem xét cho kỹ; xem xét lại toàn bộ

Kiểm tra, đại tu (máy móc)

have the engine of a car overhaul

(cho đại tu phần máy của xe hơi)


3.nexus (noun) /´neksəs/ Mối quan hệ, mối liện hệ

the causal nexus

(quan hệ nhân quả)


4.ferocious (adj) /fəˈrouʃəs/ Dữ dội, hung ác, dã man, tàn bạo

The president came in for some ferocious criticism.

(Tổng thống đến trong một số lời chỉ trích dữ dội.)


5.lobbyist (noun) /´lɔbiist/ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người vận động ở hành lang (đưa ra hoặc thông qua một đạo luật ở nghị viện)

Small businesses have lobbied hard against changes in the tax laws.

(Các doanh nghiệp nhỏ đã vận động mạnh mẽ chống lại những thay đổi trong luật thuế.)


6.vastly (adv) /´va:stli/ Rất, hết sức, cực kỳ

to be vastly amused

(vô cùng vui thích)


7.monetise (v) /ˈmʌn.ɪ.taɪz/ kiếm tiền

Japan is monetizing several trillion dollars of government debt.

(Nhật Bản đang kiếm tiền từ vài nghìn tỷ đô la nợ chính phủ.)


8.paradoxically (adv)  /ˌper.əˈdɑːk.sɪ.kəl.i/ ngược đời, nghịch lý

The big thing in video equipment is, paradoxically, sound.

(Điều quan trọng trong thiết bị video là, nghịch lý là âm thanh.)


9.squander (v) /´skwɔndə/ Lãng phí (tiền của, thì giờ), tiêu (tiền) hoang phí, phí phạm

They’ll quite happily squander a whole year’s savings on two weeks in the sun.

(Họ sẽ khá vui vẻ tiết kiệm cả năm tiết kiệm trong hai tuần dưới ánh mặt trời.)


10.exempt (v) /ig’zempt/ ( + from) miễn (thuế…) cho ai

to exempt somebody from taxes

(miễn mọi thứ thuế cho ai)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: theguardian.com

March 27, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019