IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Trump gặp các nhà lập pháp trong bố cảnh đóng cửa – Đọc báo cùng IP


Trump invites lawmakers to border security briefing amid shutdown

 • Trump mời các nhà lập pháp đến cuộc họp giao ban an ninh biên giới trong bối cảnh đóng cửa

Top two leaders from both parties of each chamber invited to meeting on Wednesday after president said he is ‘ready’ to negotiate.

 • Hai nhà lãnh đạo hàng đầu từ cả hai bên của mỗi phòng được mời họp vào thứ Tư sau khi tổng thống nói rằng ông đã sẵn sàng đàm phán.

Donald Trump has invited congressional leaders to a White House briefing on border security on Wednesday, amid a government shutdown and political impasse over immigration and federal funding.

 • Donald Trump đã mời các nhà lãnh đạo quốc hội đến một cuộc họp ngắn của Nhà Trắng về an ninh biên giới vào thứ Tư, trong bối cảnh chính phủ đóng cửa và bế tắc chính trị về vấn đề nhập cư và tài trợ liên bang.

Details of the meeting’s agenda and full list of participants were not immediately clear late on Tuesday, but the Guardian confirmed that the meeting is scheduled for Wednesday afternoon, according to a congressional source.

 • Thông tin chi tiết về chương trình nghị sự của cuộc họp và danh sách đầy đủ những người tham gia không được thông báo ngay lập tức vào cuối ngày thứ ba, nhưng tờ Guardian đã xác nhận rằng cuộc họp dự kiến vào chiều thứ Tư, theo một nguồn tin của quốc hội.

The top two leaders from both parties of each chamber have been invited, the source said.

 • Theo nguồn tin thì hai nhà lãnh đạo hàng đầu từ cả hai bên của mỗi phòng đều được mời đến.

The president had said earlier on Tuesday that he is “ready, willing and able” to negotiate an end to the partial government shutdown that stretched into its 11th day and a new calendar year on 1 January, but insists any agreement include funding for “a good old fashioned wall” on the US-Mexico border.

 • Tổng thống đã nói trước đó vào hôm thứ Ba rằng ông đã sẵn sàng, sẽ và có thể đàm phán chấm dứt việc đóng cửa chính phủ đã kéo dài đến ngày thứ 11 và ngày 1 tháng 1 của năm mới, nhưng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào bao gồm tài trợ cho “một bức tường kiểu cũ” trên đường biên giới Mỹ-Mexico.

The political gridlock is therefore set to continue into the new session of Congress on Thursday and probably beyond, as Democrats refuse to agree to taxpayers’ money for a wall and intend to introduce their own legislation to reopen the government without such funding.

 • Do đó, sự bế tắc chính trị được thiết lập để tiếp tục vào phiên họp mới của Quốc hội vào thứ năm và có lẽ còn hơn thế nữa, vì đảng Dân chủ từ chối đồng ý sử dụng thuế cho một bức tường và có ý định đưa ra luật pháp của riêng mình để mở lại chính phủ mà không cần tài trợ.

Undeterred, Trump continued to plead his case on Tuesday by tweeting at the Democratic leadership.

 • Không nản lòng, Trump tiếp tục bào chữa cho trường hợp của mình vào thứ ba bằng cách đăng lên twitter bình luận về ban lãnh đạo đảng Dân chủ.

“Border security and the Wall ‘thing’ and Shutdown is not where Nancy Pelosi wanted to start her tenure as Speaker! Let’s make a deal?” he said on Tuesday afternoon.

 • “An ninh biên giới và sự kiện bức tường” và việc đóng cửa không phải là nơi mà bà Nancy Pelosi muốn bắt đầu nhiệm kỳ của mình với tư cách là người phát ngôn! Hãy đi đến một thỏa thuận?” ông ấy đã nói vào chiều thứ ba.

The Democrats are preparing to take control of the House of Representatives on Thursday, when Pelosi is expected to be confirmed as speaker, after significant party victories in the midterm elections. They will vote quickly on several bills to reopen the government, while Republicans insist they will not pass any such legislation in the Senate, which they still dominate, that the president will not sign.

 • Đảng Dân chủ đang chuẩn bị kiểm soát Hạ viện vào thứ Năm, khi Pelosi dự kiến sẽ được xác nhận là người phát ngôn, sau những chiến thắng quan trọng của đảng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Họ sẽ bỏ phiếu nhanh chóng trên một số dự luật để mở lại chính phủ, trong khi đảng Cộng hòa khẳng định họ sẽ không thông qua bất kỳ luật nào như vậy tại Thượng viện mà họ vẫn thống trị, rằng tổng thống sẽ không ký.

Trump had seemed resigned on Tuesday morning to the continuing stalemate. He tweeted: “The Democrats, much as I suspected, have allocated no money for a new Wall.”

 • Trump dường như đã từ bỏ vào sáng thứ Ba để mặc cho sự bế tắc vẫn tiếp tục. Ông ấy đã đăng trên twitter rằng: “Đảng Dân chủ, như tôi nghi ngờ, đã không phân bổ tiền cho một Bức tường mới.”

Trump had earlier told Fox News in a year-end TV interview that he was “ready to go” on any deal, despite there currently being no prospect of one.

 • Trump trước đó đã nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào cuối năm rằng ông đã sẵn sàng để đi trên bất kỳ thỏa thuận nào, mặc dù hiện tại không có hy vọng nào.

“I spent Christmas in the White House, I spent New Year’s Eve in the White House,” he said. “I’m here, I’m ready to go, it’s important. A lot of people are looking to get their paycheck.”

 • “Tôi đã trải qua Giáng sinh ở Nhà Trắng, tôi đã trải qua năm mới Đêm giao thừa ở Nhà Trắng”, ông nói. “Tại đây, tôi đã sẵn sàng để đi, nó rất quan trọng. Rất nhiều người đang mong muốn nhận được một công việc.”

Adding that the Democratic congressional leaders Chuck Schumer and Nancy Pelosi “can come over right now”.

 • Thêm vào đó, các nhà lãnh đạo quốc hội Dân chủ Chuck Schumer và Nancy Pelosi có thể đến ngay bây giờ.

Trump has not reached out to Schumer and Pelosi directly, however, and spent the festive period trying to blame the Democrats for the government shutdown. This despite a meeting in the Oval Office earlier in December where Trump, in a highly unusual move, told Schumer and Pelosi that he would be “proud” to take responsibility for shutting down the government over the funding row for the wall.

 • Tuy nhiên, Trump đã không liên lạc trực tiếp với Schumer và Pelosi và đã dành thời gian lễ hội để đổ lỗi cho đảng Dân chủ vì việc chính phủ đóng cửa. Điều này mặc dù có một cuộc họp tại Phòng Bầu dục hồi đầu tháng 12, nơi Trump, trong một động thái hết sức bất thường, đã nói với Schumer và Pelosi rằng ông sẽ là người tự hào, chịu trách nhiệm về việc đóng cửa chính phủ trong hàng tài trợ cho bức tường.

Government departments are already suffering from the hiatus in funding and on Wednesday, 19 Smithsonian museums and the national zoo in Washington will be closed because of the shutdown.

 • Các cơ quan chính phủ đã bị gián đoạn trong việc tài trợ và vào thứ Tư, 19 bảo tàng Smithsonian và vườn thú quốc gia ở Washington sẽ bị đóng cửa vì tình trạng ngừng hoạt động.

Republican leadership does not appear ready to split with its president over the contentious issue. The Senate majority leader, Mitch McConnell, is likely to be confronted on Thursday with legislation passed in the House to reopen the government. But late on Monday, his spokesman, Donald Stewart, said Senate Republicans would not pass any such legislation without Trump’s backing.

 • Giới lãnh đạo đảng Cộng hòa dường như không sẵn sàng chia rẽ với tổng thống về vấn đề gây tranh cãi. Lãnh đạo đa số Thượng viện, Mitch McConnell,vào thứ năm có khả năng sẽ phải đối mặt với luật pháp được thông qua tại Hạ viện để mở lại chính phủ. Nhưng vào cuối ngày thứ Hai, phát ngôn viên của ông, Donald Stewart, nói rằng đảng Cộng hòa Thượng viện sẽ không thông qua bất kỳ luật nào như vậy nếu không có sự ủng hộ của Trump.

“It’s simple: the Senate is not going to send something to the president that he won’t sign,” Stewart said.

 • “Chỉ đơn giản là: Thượng nghị viện sẽ không gửi bất kì cái gì tới tổng thống, cái mà ông ấy sẽ không kí”, Stewart nói.

There have been multiple indications from the Democratic camp that they won’t negotiate before Thursday at the earliest, despite hints that Republicans might be prepared to discuss a wider deal on immigration.

 • Đã có nhiều dấu hiệu từ phe Dân chủ rằng họ sẽ không đàm phán sớm nhất vào thứ năm, mặc dù có gợi ý rằng đảng Cộng hòa có thể sẵn sàng thảo luận về một thỏa thuận rộng rãi hơn về nhập cư.

The legislation that they are likely to pass on Thursday will not be radically different from legislation that was ready to be passed by Congress on 21 December and go to the president’s desk for signing, but which failed amid chaos on Capitol Hill, prompting the shutdown.

 • Đạo luật mà họ có khả năng thông qua vào thứ năm sẽ không hoàn toàn khác với luật pháp đã sẵn sàng được Quốc hội thông qua vào ngày 21 tháng 12 và đến bàn của tổng thống để ký, nhưng thất bại trong bối cảnh hỗn loạn tại Capitol Hill, dẫn đến việc đóng cửa.

The Democrats earlier on Monday had unveiled details of the bills they plan to introduce on Thursday.

 • Đảng Dân chủ trước đó vào thứ Hai đã tiết lộ chi tiết về các dự luật mà họ dự định sẽ giới thiệu vào thứ Năm.

They will include one bill to fund the Department of Homeland Security at current levels through 8 February, with $1.3bn for border security, such as fencing and other services – but not a wall. Trump has demanded $5bn and insists the wall be included.

 • Chúng sẽ bao gồm một khoản để tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa ở cấp độ hiện tại cho đến ngày 8 tháng 2, với 1,3 tỷ đô la cho an ninh biên giới, chẳng hạn như hàng rào an ninh và các dịch vụ khác – nhưng không phải là một bức tường. Trump đã yêu cầu 5 tỷ đô la và khẳng định bức tường được đưa vào.

On Monday afternoon it emerged that some of the most famous national parks in the western US are closing partially because of problems such as overflowing public toilets and garbage facilities, vandalism to fragile areas and resulting dangers to human and wildlife safety.

 • Vào chiều thứ Hai, có một số công viên quốc gia nổi tiếng nhất ở miền tây Hoa Kỳ đang đóng cửa một phần vì các vấn đề như tràn nhà vệ sinh công cộng và các cơ sở rác thải, phá hoại đến các khu vực dễ vỡ và gây nguy hiểm cho an toàn cho con người và động vật hoang dã.

The shutdown, which has forced furloughs of hundreds of thousands of federal government employees, has left many parks without most of their rangers.

 • Việc đóng cửa, đã buộc hàng trăm ngàn nhân viên chính phủ liên bang, đã rời khỏi nhiều công viên mà không có hầu hết các kiểm lâm viên của họ.

Meanwhile the issue of a wall has become a political football at a time when the migration of people from Central and South America, fleeing destitution and violence and hoping to settle in the US, has created a humanitarian crisis at the US border amid a crackdown by the Trump administration.

 • Trong khi đó, vấn đề bức tường đã trở thành một thứ bóng đá chính trị vào thời điểm sự di cư của người dân từ Trung và Nam Mỹ, chạy trốn khỏi vận mệnh và bạo lực và hy vọng định cư ở Mỹ, đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở biên giới Hoa Kỳ trong bối cảnh bị đàn áp chính quyền Trump.

Chaos has descended in recent weeks as a result of a militarization of the border on the US side, attacks on migrants, detention of families, unscheduled releases of families from detention onto the streets, and the recent deaths of two young children, and others, in US border custody, sparking calls from the United Nations for an independent inquiry.

 • Sự hỗn loạn đã giảm xuống trong những tuần gần đây do kết quả quân sự hóa biên giới ở phía Mỹ, tấn công người di cư, giam giữ gia đình, phóng thích gia đình đột xuất khỏi nhà tù và những cái chết gần đây của hai đứa trẻ và những người khác, trong sự giam giữ biên giới của Hoa Kỳ, làm dấy lên các cuộc gọi từ Liên Hợp Quốc cho một cuộc điều tra độc lập.

Highlight vocabulary


1. immigration (n)
/ˌɪm.ɪˈɡreɪ.ʃən/ the act of someone coming to live in a different country → Nhập cư

There are strict limits on immigration (into the country).
(Có giới hạn nghiêm ngặt về nhập cư (vào trong nước))


 2. stretch (v)
/stretʃ/ to make a process or task continue for a longer period of time than was originally planned → Kéo dài

I’d like to stretch my mortgage payments out over a longer period if possible.
(Tôi muốn kéo dài khoản thanh toán thế chấp của mình trong một thời gian dài hơn nếu có thể.)


3. gridlock (n)
/ˈɡrɪd.lɒk/ a situation where roads in a town become so blocked by cars that it is impossible for any traffic to move → Sự bế tắc

A car breaking down at rush hour could cause gridlock across half the city.
(Một chiếc xe bị hỏng vào giờ cao điểm có thể gây ra tình trạng kẹt lưới trên một nửa thành phố.)


4. allocate (v)
/ˈæl.ə.keɪt/ to give something to someone as their share of a total amount, to use in a particular way → phân bổ

The government is allocating £10 million for health education.
(Chính phủ đang phân bổ 10 triệu bảng cho giáo dục sức khỏe.)


       5. prospect (n)
/ˈprɒs.pekt/ the possibility that something good might happen in the future → Hy vọng

There seems little prospect of an end to the dispute.
(Dường như rất ít hy vọng chấm dứt tranh chấp.)


6. hiatus (n)
/haɪˈeɪ.təs/ a short pause in which nothing happens or is said, or a space where something is missing → Gián đoạn

The company expects to resume production of the vehicle again after a two-month hiatus.
(Công ty hy vọng sẽ tiếp tục sản xuất chiếc xe một lần nữa sau hai tháng gián đoạn.)


 7. contentious (adj)
/kənˈten.ʃəs/ causing , involving, or likely to cause disagreement and argument → gây tranh cãi

She has some very contentious views on education.
(Cô ấy có một số quan điểm gây tranh cãi về giáo dục.)


       8. Senate (n)
/ˈsen.ət/ one of the two groups of politicians who make laws in some political systems such as in the US, Australia, and France, often having different powers from the other group and different rules for members, for example being elected for a longer period → Thượng nghị viện

The law has no chance of being passed by the Senate.
(Luật pháp không có cơ hội được Thượng viện thông qua.)


9. indication (n)
/ˌɪn.dɪˈkeɪ.ʃən/ a sign that something exists, is true, or is likely to happen → Dấu hiệu

Helen’s face gave no indication of what she was thinking.
(Khuôn mặt của Helen không cho thấy bất kì biểu hiện cô đang nghĩ gì.)


 10. crackdown (n)
/ˈkræk.daʊn/ a situation in which someone starts to deal with bad or illegal behaviour in a more severe way → đàn áp

There has been a series of government crackdowns on safety in factories.
(Đã có một loạt các cuộc đàn áp của chính phủ về an toàn trong các nhà máy.)


Người dịch: Nhung Nguyễn

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: theguardian

January 13, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019